Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, lokakuuta 30, 2010

Tehostetun tuen menetelmä koko luokalle

Laumasta takaisin  tavoitteellisesti toimivaksi ryhmäksi.
Luokan palauttaminen ns. opiskelutilaan vaatii
tukea kolmelle koulunkäynnin perustaidolle.

AURORA on siis kelpo-hankkeen espoolainen pilottikoulu. Tehtävämme on innovoida uusia tuen keinoja. Pääosin usean vuoden jo kestäneessä kansallisessa kehittämistoiminnassa on pohdittu yksittäisten oppilaitten tukea. Tänä syksynä me Aurorassa olemme huomanneet, kuinka tärkeää on luoda menetelmiä myös niihin tilanteisiin, joissa tukea tarvitseekin koko luokka, ei vain yksittäinen oppilas.

Luokan koulunkäyntiin kuntoutusohjelma

LUOKKA voi monesta eri syystä menettää kykyään käydä koulua. Opiskelu ei onnistu. Tunneilla ei ole riittävää  työrauhaa. Oppilaat riitelevät opettajan kanssa ja keskenään. Aika tuhraantuu. Kaikilla on kurja mieli. Vanhemmatkin huolestuvat.

Olemme nyt parin, kolmen viikon ajan kehitelleet tällaisessa tilanteessa tarvittavaa tehostelun tuen mallia, jossa siis tuetaan koko luokkaa kolmessa koulunkäynnin perustaidossa  (1) taidossa  totella, (2) taidossa opiskella ja (3) taidossa olla reilu kaveri.  Olemme edenneet seuraavasti:

Luokan tilanteen selvittäminen

Kaikki oppilashuoltoryhmän jäsenet ovat observoineet opetusta. Lisäksi luokkaa on seurannut  erityisopetuksen konsultti Sari Karjalainen. Oppilaille on tehty testi, joka mittaa oppilaitten koulunkäynnin perustaitoja. Luokalle on tehty sosiometrinen kysely, jolla kartoitetaan eri oppilaiden myönteisiä ja kielteisiä rooleja toisten oppilaitten silmissä. Lisäksi luokalle on tehty jo aikaisemmin äidinkielen ja matematiikan osaamista mittaavat testit.

Kaikki sekä luokkaa opettavat, oppilashuollon henkilöstä ovat olleet samaa mieltä. Luokkaan kannattaa nyt satsata luokan tason tukea. Olemme käyneet yhdessä läpi vaihtoehtoisia menetelmiä ja päätyneet malliin, jossa on sekä ns. Vaikuttavan opettajan menetelmän  että Muksuopin "lääkeaineita",

Ohjelman johtavat periaatteet

Intervention johtavat periaatteet ovat
 • taitolähtöisyys. Emme etsi syyllisiä emmekä märehdi esim. huonon käytöksen syitä. Opettelemme taitoja, jotka ovat hyödyllisiä. Ei ole ongelmia, on vain taitoja, joita  ei vielä osata.
 • oppilailta odotettavien koulunkäynnin perustaitojen avaaminen oppilaille (mitä konkreetisti odotetaan, hyödyt...)
 • rutiinien ja sääntöjen  ja  johdonmukaisten seuraamusten turvallisuutta lisäävän merkityksen ymmärtäminen
 • takaiskuihin varautuminen (sijoitusluokka)
 • myönteisen palautteen ja onnistumisen kokemuksen merkityksen ymmärtäminen
 • ryhmän dynamiikan hyödyntäminen.
 • luokantason ja yksittäisen oppilaan tason tuen tasapaino
 • usean opettajan sitoutuinen yhteisiin periaatteisiin.
 • jokaisen oppilaan oikeuden häiriöttömään opiskeluun turvaaminen
 • opettajan jämäkkyyden merkityksen ymmärtäminen (vastakohtana luovuttaminen tai mielivalta).
 • opettajan positiivisuuden merkityksen ymmärtäminen

Korjaustoimet

Koska  olimme vakuuttuneita siitä, että luokka hyötyy varsin voimakkaasta interventiosta,  pidimme Kick-off-tilaisuuden luokalle heti analyysien tultua valmiiksi perjantaina. Paikalla oli rehtori ja kolme luokkaa opettavaa opettajaa. Kerroimme lapsille uusista käytänteistä ja muodostimme oppilaista  ryhmät.
Nyt  luokkaa lähdetään kuntouttamaan "laumasta takaisin tavoitteellisesti toimivaksi ryhmäksi".
 • Luokan lukujärjestykseen on tehty pieniä selkeyttäviä muutoksia.
 • Luokan istumajärjestys on muutettu. Oppilaat on jaettu ryhmiin. Ryhmän johtajat valittin sosiometrisen kyselyn perusteella. Oppilaat saivat sitten  itse vaikuttaa, mihin ryhmään liittyvät. Perjantaina ryhmäytyminen aloitettiin ryhmän nimen keksimisellä ja logon suunnittelulla.
 • Ryhmien avulla pyritään rakentamaan myönteisiä oppilaiden välisiä suhteita.
 • Ryhmän johtaja tarkastaa ryhmänsä läksyt ja vastaa ryhmästään. Häntä tuetaan tässä tehtävässä rehtorin pitämillä  ryhmänjohtaja-istunnoilla.
 • Oppituntien  struktuuria on selkeytetty. Kaikki luokan opettajat aloittavat ja lopettavat tunnit samalla tavalla. Sisääntuloa ja tunnin aloitusta harjoitellaan. 
 • Opettaja ottaa oppilaat ulkoa sisälle.
 • Oppituntien vaiheet kirjoitetaan taululle näkyviin.
 • Jokaisesta tunnista annetaan arvosana, ja se kirjataan näkyviin. 
 • Jos koko päivä sujuu hyvin, luvassa on pieni palkkio.
 • Luokasta poistutaan ryhmittäin.
 • Läksyt kirjataan taululle ja viimeisellä oppitunnilla varataan aikaan  siihen, että ne merkitään myös reissuvihkoon. 
 • Ryhmänjohtajat varmistavat, että läksyt on kirjoitettu ja että repuissa on seuraavana päivänä tarvittavat tavarat.
 • Opettajat pyrkivät jakamaan niin paljon kuin mahdollista positiivista palautetta ja järjestämään pieniä tehtäviä, joista saa onnistumisen kokemuksia.
 • Työrauhan vuoksi kaikki opettajat käyttävät aikaisemmassa lastussa esitettyä vaikuttavan opettajan menetelmää parin seuraavan viikon ajan. Fiksuista teoista tulee tähti, ja kun niitä on sovittu määrä, saadaan pikku palkinto (esim. katsotaan leffaa). Huonosta käytöksestä kirjoitetaan nimi taululle, sitten seuraa varoitus (keltainen kortti) ja sen jälkeen punainen kortti tarkoittaa siirtymistä lopputunniksi ns. sijoitusluokkaan.
 • Fiksuista jutuista lähetetään myös kotiin tietoa.

Yksittäisten oppilaitten tukeminen

KOKO  luokkaa siis tuetaan selkeyttämällä sääntöjä, luomalla rutiineita ryhmäyttämällä oppilaita ja tuomalla koulutyön onnistumisen kokemuksia.Tätä luokan tason tukea täydennetään tarvittaessa oppilaskohtaisella sparrauksella. Jotkut oppilaista tullevat saamaan  henkilökohtaisen ohjaajan, joka tukee heitä  Muksuoppi-menetelmää hyödyntäen sovitun koulunkäynnissä tärkeän taidon harjoittelussa. Ohjaajina tulevat olemaan rehtori, kaksi ela-opettajaamme ja erityisopetuksen konsulttimme.

Kaksi seuraavaa viikkoa


Kokeilemme  näin rakentuvaa tehostetun tuen koko luokalle suunnattua menetelmää seuraavat kaksi viikkoa. Pyydämme vanhempia seuraamaan, mitä lapset koulupäivästä kertovat ja tukemaan omalta osaltaan lastaan näiden koulunkäynnin perustaitojen opettelussa. Oleellisen tärkeää olisi, että vanhemmat katsovat, että lapsella on läksyt tehtyinä ja oikeat tavarat  (kynät, kumit, oppikirjat, vihkot) mukana repussa.

Pidämme tämän kahden viikon ajan koko luokan yhdessä, jotta kukaan ei jää yhteisön ulkopuolelle. Tästä syystä osaa oppilaista ei lähetetä skidimix-tunneille.

Toisen kuntoutusohjelmaviikon alussa teemme oppilaille uudelleen kyselyn koulunkäynnin perustaitojen tilasta ja käymme arviointikeskustelun siitä, miten lapset ovat menetelmän kokeneet. Järjestämme kokeilujakson loppupuolella vanhempainillan, jossa kokoamme ensikokemukset.  Tarkempi aika ilmoitetaan ensi viikon alussa. Kaikki kommentit otetaan mieluusti ja nöyrästi vastaan jo sitä ennekin.

Suunnitteilla olevat seuraavat askeleet

Kun luokka on saatu takaisin opiskelutilaan, päästään kehittämään opetuksen laatua. Tavoitteena on ottaa oppilaita mukaan suunnittelemaan viikon ohjelmaa ja arvioimaan sen onnistumista. Mikäli jostain syystä menetelmää ei saada toimimaan, meillä on olemassa  myös varasuunnitelmia.

Ks. aikaisemmat lastut

http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/10/retrometodi-vaikuttavan-opettajan.html
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/10/paluu-muksuoppiin-osa-2.html

Lue myös uudempi lastu

http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2010/10/ryhmayttaminen-mita-se-on.html

5 kommenttia:

Miiamariia kirjoitti...

Näyttää hyvältä. Onko luokassa enemmän kuin yksi aikuinen tämän kahden viikon ajan? Onko jokainen yksittäinen oppilas tietoinen siitä taidosta, jota juuri hän tämän kahden viikon aikana harjoittelee? Titävätkö kaikki luokan oppilaat, mitä taitoa kukin oppilas harjoittelee? Oletteko kokeilleet sitäkin, että osa oppiaineista poistetaan kokonaan lukujärjestyksestä jakson ajaksi? Onko luokassa joku yksittäinen oppilas, jonka vaikutuksesta hässäkkä pääsääntöisesti syntyy? Joskus hetkellinen eristäminen muista on järkevää. Vierihoito? Kun lapsi ei selviä muiden kanssa ohjaamattomissa tilanteissa (välitunnit), hän saa tuekseen aikuisen. Onko opettaja luokan ovella valmiina ottamaan opilaat vastaan heti, kun kello soi?
Ainoa asia, joka tuntui aika tavalla opettaa kuormittavalta, oli se oppitunnin rakenteen kirjaaminen. Huh. Ainakin erityispuolella jokainen tunti vaatii niin herkkää tarkkailua, että saattaa olla, että rakenne menee uusiksi useaan kertaan oppitunnin aikana.
Olen kuulolla kiinnostuneena.
Lämpimin ajatuksin
Miia Puistolahti

Martti kirjoitti...

Kiitos, Mia!

1. Onko luokassa enemmän kuin yksi aikuinen tämän kahden viikon ajan?

On vuorollaan. Meillä ei ole tässä vaiheessa osoittaa luokalle samanaikaispettajaa, mutta kuin sparraukseen. Rehtori käy säännöllisesti kannustamassa. Toisen opettajan palkkaaminen kuuluu varasuunnitelmiin.

2. Onko jokainen yksittäinen oppilas tietoinen siitä taidosta, jota juuri hän tämän kahden viikon aikana harjoittelee?

Harjoittelemme kolmea taitoa yhtä aikaa. Ohjeiden tottelemista. Tehtävien tekemistä. Reiluna kaverina olemista.

Henkilökohtaiset tavoitteet asetetaan tarvittaessa.


3-Titävätkö kaikki luokan oppilaat, mitä taitoa kukin oppilas harjoittelee?

Ks. edellä.

4. Oletteko kokeilleet sitäkin, että osa oppiaineista poistetaan kokonaan lukujärjestyksestä jakson ajaksi?

Emme.


5. Onko luokassa joku yksittäinen oppilas, jonka vaikutuksesta hässäkkä pääsääntöisesti syntyy?

Sosiometrinen kysely osoitti että on, mutta samalla se osoitti, että luokka ei ole jäsentynyt ryhmäksi.

6. Joskus hetkellinen eristäminen muista on järkevää. Vierihoito? Kun lapsi ei selviä muiden kanssa ohjaamattomissa tilanteissa (välitunnit), hän saa tuekseen aikuisen.

Tätä varten on
a) sijoitusluokka
b) henkillkohtainen ohjaaja (Muksuoppi)

7. Onko opettaja luokan ovella valmiina ottamaan opilaat vastaan heti, kun kello soi?

Näin on. Lisään sen näkyviin tekstiin

8- Ainoa asia, joka tuntui aika tavalla opettaa kuormittavalta, oli se oppitunnin rakenteen kirjaaminen. Huh. Ainakin erityispuolella jokainen tunti vaatii niin herkkää tarkkailua, että saattaa olla, että rakenne menee uusiksi useaan kertaan oppitunnin aikana.

Olet oikeassa. Rakenne näytti kuitenkin selkeyttävän myös opettajien toimintaa. Seurataan.

9. Olen kuulolla kiinnostuneena.
Lämpimin ajatuksin
Miia Puistolahti

Upeaa,

Martti kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Martti kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Hei!
Yhdistetyn luokan( esim. 0-1, 1-2, 3-4, 5-6) ryhmäyttäminen on usein myös vaikeaa, seuraan mielenkiinnolla teidän kokemuksianne tässä prosessissa. Olen itse( tietämättä muksuopista mitään)käyttänyt kokeilemianne ratkaisuja, kuten päivän ja oppitunnin rakenne taululle ja "juhlat" onnistumisten kunniaksi työssäni. Ne ovat olleet sopivia keinoja.
Terv: Maarit Nurminen, Nuuksion koulu