Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, huhtikuuta 11, 2020

OPH päivitti ohjeitaan

OPETUSHALLITUS on päivittänyt ohjeitaan

Perusopetuksen oppimisen tuen järjestäminen poikkeusoloissa 
14.4.2020 alkaen

Tiivistin niitä itselleni, koska sitä joutuu hommiin.  Helsingin yliopisto on nimittäin perunut päätöksensä opetusharjoittelujen keskeyttämisestä, ja harjoittelu voidaan suorittaa etäopetuksena - ja etäopetusta korvaavasti.

Minulle osui kaksi harjoittelijaparia, toinen Mäntymäelle ja toinen  Snellmanin ala-asteelle.

Selkokielellistin aakkosittain ohjeet. Punaisella korostan velvoitteita, vihreä antaa luvan.

Tässä linkki OPH:n sivuille

https://www.oph.fi/fi/perusopetuksen-oppimisen-tuen-jarjestaminen-poikkeusoloissa-1442020-alkaen?fbclid=IwAR0zLyn0DCnDa7Eg-aZlnD5mtye5LIJtGrDg7DuMai5GB14Ku_gIh6rPgrU

Aamu-ja iltapäivätoiminta
Koulun tiloissa voidaan järjestää myös 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Avustamis- ja tulkitsemispalvelut
Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille avustamis-, tulkitsemispalveluja siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Ateriointi 
Koulun tiloja voidaan käyttää aterioinnin järjestämiseen myös etäopetuksessa oleville oppilaille.
Edellytyksenä on, että tällöin huolehditaan tarpeellisista suojaustoimista koronavirusepidemian rajoittamiseksi.

Erityinen tuki
Erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen, järjestetään erityinen tuki täysimääräisesti perusopetuslain, oppilaan erityisen tuen päätöksen ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Erityisen tuen oppilaille, joille huoltajan pyynnöstä järjestetään opetus etäopetuksena, järjestetään oppimisen tukea sekä palveluja ja etuuksia siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä ei etäopetukseen siirtymisen takia tarvitse tehdä. Erityisen tuen ja siihen sisältyvän erityisopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa väliaikaisesti muuna kuin lähiopetuksena ei edellytä uutta erityisen tuen päätöstä, eikä oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman päivittämistä.

Erityiskoulut
Erityiskouluissa opetus jatkuu lähiopetuksena oppilaiden osalta, jotka eivät ole huoltajien pyynnöstä siirtyneet etäopetukseen.

Erityisluokat
Erityisluokissa opetus jatkuu lähiopetuksena oppilaiden osalta, jotka eivät ole huoltajien pyynnöstä siirtyneet etäopetukseen.

Epidemian leviämisen ehkäisemiseksi on suositeltavaa, ettei oppilaita siirrettäisi koulusta toiseen vaan lähiopetus järjestettäisiin sitä tarvitseville oppilaan omassa koulussa.

Tartuntavaaran vuoksi ryhmät tulee kuitenkin pitää mahdollisimman pieninä. Perusopetusasetuksen 2 §:n mukaisia enimmäismitoituksia tulee noudattaa lähiopetukseen osallistuvien osalta myös poikkeusolojen aikana.

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjeistaa kouluja niin opetusryhmien muodostamisesta, opettajien välisestä työnjaosta kuin turvallisista toimintatavoista opetusjärjestelyissä.

Erityisopettaja
Erityisopettaja voi antaa opetusta etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti sähköisten välineiden avulla tukea tarvitseville oppilaille.

Hänellä voi tämän lisäksi olla myös päivystysaikoja, jolloin kuka tahansa oppilas tai huoltaja voi olla häneen yhteydessä tuen tarpeesta tai muista asioista, joissa tarvitsevat neuvoja tai ohjausta.

Erityisopettaja voi auttaa yksilökohtaisten työkalujen käyttöön ottamisessa itsenäisen opiskelun tueksi. Näitä ovat esimerkiksi:

 • lukustrategiat
 • oppimisstrategiat
 • matematiikkastrategiat
 • muististrategiat
 • toiminnanohjauksen tuki
 • apuvälineet, kuten äänikirjat (Celian-äänikirjatunnusten jakaminen tarvitseville ja niiden käytön opetus)
 • Yhteistyön merkitys korostuu poikkeusoloissa


Esiopetus
Kunnalla  ei ole velvollisuutta järjestää esiopetusta etäopetuksena, mutta kunta voi kuitenkin halutessaan järjestää etäopetusta.

Etäopetus
Perusopetuksen oppilaiden oikeus saada opetusta on voimass. Kaikkien etäopetukseen siirtyneiden oppilaiden opetus on edelleen perusopetuslain mukaista, opetuksen järjestäjän antamaa opetusta.

Etäopetuksen ja sen tuen järjestäminen voidaan kaikkien oppilaiden osalta toteuttaa ilman perusopetuslain 18 §:n mukaista yksilötason päätöstä.

Kunnassa tulee kuitenkin tehdä yleiset linjaukset siitä, miten ja missä laajuudessa sekä minkälaisin toteuttamistavoin etäopetusta, oppimisen tukea sekä perusopetuslain 31 §:ssä säädettyjä palveluja ja etuuksia järjestetään.

Kerhotoiminta
Koulun tiloissa voidaan järjestää myös 1. ja 2. vuosiluokan ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille  kerhotoimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyö
Yhteistyön merkitys korostuu. Aktiivisella viestinnällä edistetään huoltajien mahdollisuuksia tukea osaltaan lapsensa oppimista ja koulunkäyntiä myös etäopetuksessa. Vastuu yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.

Opetuksen järjestäjien tulee informoida oppilaiden huoltajia riittävästi, jotta huoltajilla on tieto niin poikkeusolojen opetusjärjestelyistä kuin oppilaan opintojen edistymisestä.

Perheitä tulee myös opastaa tekemään koululle ilmoitus lähiopetukseen oikeutetun oppilaan kotiin etäopetukseen jäämisestä, jotta koulussa voidaan huomioida tämä opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä oppilaiden poissaolojen seuraamisessa.

Tukea tarvitsevaan oppilaaseen ja huoltajaan ollaan säännöllisesti yhteydessä. 

Alakouluissa etäopetuksesta vastaava luokanopettaja on luonteva vastuuhenkilö.

Yläkoulujen sekä tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden osalta on tärkeää sopia yhteydenpitoon liittyvistä toimintatavoista ja työnjaosta opettajien kesken rehtorin johdolla.

Erityisen tärkeää tiivis yhteyden pitäminen on  oppilaiden kanssa, joilla on toiminnan ohjauksen ongelmia tai muutoin vaikea työskennellä itsenäisesti.

Viestinnässä tulee huomioida eri kieliryhmiin kuuluvat oppilaat ja heidän perheensä.

Koulukodit
Koulukodeissa  opetusta suositellaan jatkettavan samoin opetusjärjestelyin kuin aiemmin, ottaen huomioon lasten yksilölliset tarpeet sekä lasten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät näkökulmat.

Koulut kiinni 13.5.2020 saakka
Koulujen ja oppilaitosten tilat pidetään suljettuina 13.5.2020 asti.

Lähiopetusta
Kouluissa annettava lähiopetus on mahdollista vain

 • esiopetuksen ja 
 • perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien oppilaiden 
 • erityisen tuen piirissä olevien, 
 • pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden ja 
 • perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksessa. 


Opettajien yhteistyö
Opettajien yhteistyön suunnittelu tuen antamiseksi on tärkeää.

Erityisopettajan konsultaation jatkuminen muille opettajille on tarpeen myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana.

Kaikkia opettajia ohjeistetaan siitä, miten toimia, kun huomaa kotona opiskelevan oppilaan vaikeudet eikä oma tuki riitä.

On tärkeää ottaa yhteys erityisopettajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan pohtia yhdessä, miten toimitaan sekä sopia työnjaosta.

Erityisopettaja voi laatia toiminnan ohjausmalleja eri oppiaineisiin sekä tehdä selkokielisiä, strukturoituja ja eriyttäviä oppimateriaaleja.

Näiden laadinnassa voidaan tehdä yhteistyötä luokan- ja aineenopettajien kanssa, jotka voivat lähettää oppimateriaalejaan erityisopettajan muokattavaksi tukea tarvitsevien oppilaiden käyttöön soveltuvaksi.

_________________________________________
Opetuksen järjestäjän linjaukset
Opetuksen järjestäjän tulee linjata, miten

 • etäopetus, 
 • oppimisen tuki ja 
 • oppilashuolto järjestetään poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana. 
Linjauksiin tulee perustua yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin, eivätkä esimerkiksi pelkästään taloudelliset seikat voi toimia päätöksen perustana. Tuen antamisessa tulee huomioida oppilaan etu sekä hänen yksilöllinen tilanteensa ja tuen tarpeensa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana.

Opetuksen järjestäjän seurantavelvoite
Opetuksen järjestäjän tulee huolellisesti seurata ja arvioida kaikkien palveluja rajoittavien päätösten vaikutuksia erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin oppilaisiin.

Opetuksen järjestäjän yhteistyövelvoite
Oppilashuollon tarve saattaa kasvaa. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota opetustoimen, oppilashuollon ja sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisotoimen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Opetuksen määrä
Etäopetuksessa opetuksen määrää voidaan vähentää, mutta vain siinä määrin kuin vallitsevissa poikkeusoloissa on välttämätöntä.

Osa-aikainen erityisopetus
Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille osa-aikaista erityisopetusta siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

UUTTA: Etäopetuksessa olevien oppilaiden  osa-aikaista erityisopetusta voidaan toteuttaa opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla myös lähiopetuksena koululla, jos tarpeellisista suojaustoimista sekä oppilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta huolehditaan riittävin tila- ja hygieniajärjestelyin.

Osa-aikainen erityisopetus - koulu-
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan myös kotona opiskeleville oppilaille siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tukea voidaan antaa sekä yksittäiselle oppilaalle että useamman oppilaan ryhmille.

Myös osa-aikaista erityisopetusta ja siihen liittyvää ohjausta voidaan antaa etäopetuksen tavoin opetuksen järjestäjän suunnittelemalla tavalla.

Oppilashuolto
Koulun tiloja voidaan käyttää oppilashuollon järjestämiseen myös etäopetuksessa oleville oppilaille.
Edellytyksenä on, että tällöin huolehditaan tarpeellisista suojaustoimista koronavirusepidemian rajoittamiseksi.

Oppimisen tuki
Eduskunnan sivistysvaliokunta pitää ehdottoman tärkeänä, että myös etäopetuksessa olevat oppilaat ja heidän huoltajansa saavat tarvitsemansa tuen lasten oppimisen jatkumiseksi mahdollisimman hyvin myös kotioloissa.

Oppioikeus
Lähiopetukseen oikeutetuilla ja siihen osallistuvilla oppilailla – on edelleen täysimääräinen oikeus opetukseen ja sen tukeen perusopetuslain mukaisesti.

Oppivelvollisuus
Perusopetuksen oppilaiden oppivelvollisuus on säilyneet poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä huolimatta.

Puhelinajat
Koulussa on suositeltavaa varata selkeät kellonajat, jolloin eri luokan- ja aineenopettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai eri etäyhteyksien avulla. Näistä ajankohdista tiedotetaan kaikille oppilaille ja huoltajille. Tällöin oppilas tai huoltaja voi keskustella tukiopetuksen tarpeesta opettajan kanssa ja sopia järjestämisen ajankohdat.

Erityisopettajalla voi olla myös päivystysaikoja, jolloin kuka tahansa oppilas tai huoltaja voi olla häneen yhteydessä tuen tarpeesta tai muista asioista, joissa tarvitsevat neuvoja tai ohjausta.

Sairaalaopetus
Sairaalaopetuksessa opetusta suositellaan jatkettavan samoin opetusjärjestelyin kuin aiemmin, ottaen huomioon lasten yksilölliset tarpeet sekä lasten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät näkökulmat.

Tehostettu tuki
Etäopetuksessa olevien oppilaiden oppimisen tukea on mahdollista toteuttaa opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla myös koulun tiloissa kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti ja niin, että huomioidaan riittävät suojaustoimet koronavirusepidemian rajoittamiseksi.

Lähiopetukseen oikeutetuilla ja siihen osallistuvilla oppilailla on oikeus myös oppimiseen tarvittavaan tukeen

Etäopetuksessa tukea järjestetään siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Tuen antaminen
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta.

Tukea tarvitsevien tukeminen
On otettava erityisesti huomioon, että:

 • käytetään strukturoituja ja mahdollisimman selkokielisiä oppimateriaaleja
 • eriyttämisessä, esimerkiksi tehtävien määrät, vaikeusasteet ja aikataulut, sovitetaan yksittäiselle oppilaalle sopiviksi
 • tehostettua ja erityistä tukea saaville oppilaille otetaan tarvittaessa käyttöön opiskelun erityiset painoalueet perusasioiden oppimisen varmistamiseksi.

Tarkoituksena on, ettei oppilaan motivaatio lopu liian vaikean oppimateriaalin tai liian suuren työmäärän vuoksi.
____________________________
Tukiopetus
Opetuksen järjestäjällä on lisäksi velvollisuus järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille tukiopetusta, siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa. 

UUTTA: Etäopetuksessa olevien oppilaiden tukiopetusta voidaan toteuttaa opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla myös lähiopetuksena koululla, jos tarpeellisista suojaustoimista sekä oppilaiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta huolehditaan riittävin tila- ja hygieniajärjestelyin.

Tukiopetusta  annetaan myös poikkeusolojen aikana kotona opiskeleville oppilaille siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Oppilas voi tarvita tukiopetusta oppimiseensa tai koulunkäyntiinsä liittyvissä vaikeuksissa. Etäopetuksen aikana koulujen tulee olla aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä oppilaaseen sekä edistää säännöllistä vuorovaikutusta hänen kanssaan.

Opettajat voivat antaa etäopetuksessa tukiopetusta yksittäiselle oppilaalle tai ryhmälle oppilaita etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksessa voidaan antaa ohjeita ja tukea itsenäiseen työskentelyyn tai opiskella yksilöllisesti suunniteltujen tehtävien ja ohjauksen avulla.

On tärkeää järjestää tukiopetusta suunnitelmallisesti.
..........
Kun oppilas palaa koulussa järjestettävään opetukseen, hän saattaa tarvita tukiopetusta, jolla voidaan vastata eri syistä, kuten sairastumisesta tai kotona tapahtuvan etäyhteyksiä hyödyntävän opiskelun ongelmista mahdollisesti johtuviin tuen tarpeisiin.
_______________________
Välineet
Oppilasta voidaan opettaa ja ohjata työskentelyyn erilaisilla sähköisillä välineillä.

Tuen antamisessa sekä yhteydenpidossa oppilaisiin ja huoltajiin voidaan käyttää erilaisia välineitä ja opetustapoja.  Mm.  Skypen, Teamsin ja eri alustat. Myös Wilmaa- ja muita viestimahdollisuuksa, sähköpostia-  sen mukaan, mikä toimii parhaiten ja mitä välineitä oppilaalla ja huoltajalla on käytössään.

Tuen antaminen voi vaihdella ohjeiden ja tehtävien antamisesta yksilökohtaiseen opettamiseen jonkin sähköisen välineen avulla. Useamman oppilaan opetuksessa voidaan käyttää esimerkiksi striimausta.

Salassapidettävät asiat
Jos oppilaan ohjauksessa tai oppilasta koskevien suunnitelmien laatimisessa käsitellään  salassa pidettäviä tietoja tai tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisten henkilötietoryhmien tietoja, tulee viestintävälineeksi valita sellainen väline, jossa tietosuojan ja tietoturvan taso on riittävä. Salassa pidettäviä tietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä ovat esimerkiksi oppilaan terveystiedot.

Yleinen tuki
Eäopetuksessa olevien oppilaiden oppimisen tukea on mahdollista toteuttaa opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla myös koulun tiloissa kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti ja niin, että huomioidaan riittävät suojaustoimet koronavirusepidemian rajoittamiseksi.

Lähiopetukseen oikeutetuilla ja siihen osallistuvilla oppilailla on oikeus myös oppimiseen tarvittavaan tukeen, perusopetuslain mukaisesti. 

Etäopetuksessa tukea järjestetään siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Ei kommentteja: