Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, lokakuuta 30, 2010

Ryhmäyttäminen- mitä se on?

Lapset muodostavat ryhmiä luonnostaan.
Tämä ryhmä on The Termites
vuodelta 1965

2000-LUVUN pedagogiikassa ymmärretään, kuinka tärkeitä luokkatoverit ovat. Erilleen jääminen on ahdistavaa, ja hyväksytyksi tuleminen on polttavan tärkeää

Lasten tarvetta kuulua ryhmään voidaan käyttää kouluksi hyväksi sen sijaan, että istutetaan lapset omissa pulpeteissaan erillään toisistaan. Muutaman oppilaan ryhmästä saadaan yksi luokkaan virtaa tuova dynamo, ryhmään kuulumisen ja yhdessä onnistumisen ilo.  Lapsi ei kykene hallitsemaan kokonaisen luokan, lauman, ryhmäsuhteita, siksi  kannattaa käyttää kasvattavia pienryhmiä.

Miksi kannattaa muodostaa luokassa ryhmiä?

Ryhmää kannatta  käyttää  oppimisen ja kasvun tukena. Kun ryhmän jäsenten välille syntyy kiintymystä, koheesiota, luokan ilmapiirikin paranee.Ja kuten Koskenniemi ja Hälinen aikanaan kirjoittivat:  "siteiden yhdistämää ryhmää on helpompi käsitellä kuin oppilasjoukkoa, joissa tällaisia siteitä ei ole".

Ryhmälle  annetaan  vastuuta sen jäsenten hyvinvoinnista ja tehtävistä  aikuisten ohjauksen rinnalla.  Ryhmässä voidaan myös oppia paremmin kuin yksin töitä tehtäessä. Yksilö saa ryhmässä enemmän ideoita.  Toisten läsnäolo motivoi. On  pakko selventää ajatuksia, kun joutuu kertomaan niitä muille.

Kun koulua käydään ryhmässä,  opitaan  tärkeitä taitoja: pitämään itseä kurissa,  tekemään kompromisseja ja sietämään vähemmistöön jäämistä. Ryhmässä voi  oppia johtamaan, tottelemaan, ottamaan vastaan ohjeita ja palautetta. Ryhmässä saa harjoitella tekemään työtä yhdessä sovussa ja tehokkaasti, tuleman toimeen toisten ja erilaisten kanssa, ratkomaan riitoja ja tekemään kompromisseja.

Kun koulutyötä tehdään ryhmässä, saadaan samalla kokemuksia työn eri vaiheiden hallinnasta. Näitä vaiheita ovat 1) työhön ryhtyminen,2)  työn jakaminen kunkin osaamisalueita optimaalisesti hyödyntäen, 3) itse työskentely: virikkeiden antaminen toisille, oman osaamisen antaminen toisten käyttöön,  ohjeiden noudattaminen, 4) työn loppuunsaattaminen ja aikataulussa pysyminen.

Kun  hyvin käy, onnistutaan myös hallitsemaan kiusaukset sooloilla, pihdata tietoa, riidellä, jättää toinen yksin, määräillä, laiskotella sosiaalisesti, siirtyä korviketoimintaan ja käyttää aikaa jutusteluun, valitteluun sekä vastaan vänkäämiseen.

Ryhmä ei muodostu jäsentensä kasvua tukevaksi itsekseen. Opettajan tulee  omilla toimillaan luoda luokkaansa yhteisörakenteita ja ohjata ryhmien prosesseja toivottuun suuntaan.

Sopivana ryhmäkokona pidetään usein 2-4 oppilasta. Ryhmän tulisi saada olla koossa riittävän kauan, jotta se saisi kypsyä.  Toimivan ryhmän löytyminen voi kestää jopa kuukausia.

Kuinka ryhmä saadaan käyntiin?

Ryhmä ei osaa heti toimia tehokkaasti. Ensin pitää oppia tuntemaan oma porukka ja luottamaan toisiin. Ryhmäyttäminen on  toimintaa, jossa oppilaiden välistä keskinäistä tuntemista, luottamusta, turvallisuutta ja viestintäkykyä pyritään  kehittämään erityisillä ryhmäytymisharjoitteilla. Niillä   luodaa pohjaa todelliselle yhteistoiminnalle. Erityisiä ryhmääntymistehtäviä  on vaikka kuinka paljon. Tyypillisiä ovat
- ryhmän jäsenten nimien opettelu
- toisiin tutustuminen (lempiruoka...)
- kaikille yhteisten tekijöiden etsiminen
- vuorollaan jokaisesta myönteisten puolien etsiminen (prosessin ajan hän on poissa)
- oman logon, ryhmän nimen, tunnuslauseen tms. kehittely
- pelit ja leikit
- turvallisuusharjoitukset

Ryhmäytymistä opitaan myös tekemällä pieniä yhteistyötä vaativia  tehtäviä yhdessä.

Ryhmäytymisen käynnistyessä  opettajan rooli on ensiarvoinen.  Ryhmän  alkuvaiheeseen kuuluu epävarmuutta, pelkoja ja itsensä suojaamista. Jokainen haistelee,  onko hän oikeassa porukassa vai  haluaako hän  ”oikeasti” kuulua jonnekin muualle.  Yksilöt haluavat usein  olla ”samanlaisia”.

Opettajan  kannattaa aluksi tutustuttaa oppilaat toisiinsa myönteisillä, iloisilla ja toiminnallisilla  pikkutehtävillä.  Ihmiset liittyvät ryhmään toisen ihmisen kautta. Siksi on tärkeää saada ryhmän jäsenet kohtamaan kaikki muut vuorollaan. Opettaja  pyrkii ryhmän muodostumisvaiheessa takaamaan sen, että kaikkien ääni kuuluu.  Muodostumisvaihe  kestää niin kauan, että oppilaat ovat tutustuneet toisiinsa kunnolla.Kun ryhmille annetaan tehtäviä, samalla tarkkaillaan,
a) kuinka itse tehtävä sujuu (lopputulos)
b) kuinka ryhmän toimii ryhmänä (kuka oikeasti johtaa, kuinka työ jaetaan - annetaanko kaikille töitä ja tilaa, kannustetaanko, autetaanko).

Opettajan kannattaa myös kertoa oppilaille muutama tosi seikka. Esim.

Ryhmä haluaa pitää jäsenen, joka
-  hyväksyy ryhmän tavoitteen
-  ottaa vastuuta
-  jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan
-  antaa tietonsa ja taitonsa ryhmän käyttöön
- tekee töitä ryhmän eteen
- hyväksyy säännöt ja rajoitukset
- puolustaa ryhmää

Ryhmä  hylkii jäsentä, joka
- hallitsee ja ottaa ryhmän omaan käyttöönsä,
- on itsekäs
- ei jaa tai puhuu liikaa
- vähättelee tavoitetta, vastustaa ryhmän tavoitteita
- loukkaa tai ivaa ryhmän sääntöjä
- moittii.

Ei kommentteja: