Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, helmikuuta 20, 2009

Rehtorien tapoja rakentaa kouluunsa hyvää ilmapiiriä


KUVA: Asiantuntijapaneeli kommentoimassa OECD:n "Improving School Leadership"- raporttia


TÄMÄ on seitsemäs lastu, jossa puran rehtoreille tekemäni nettikyselyn tuloksia. Nettikyselyn tarkoituksena oli tuottaa aineistoa, jonka avulla voidaan kuvata PISA-tulosten taustalla olevan suomalaisen koulunjohtamisen laatua kouluissa käyville vieraille. Tässä lastussa keskityn rehtorien käsityksiin koulunsa hyvän hengen/ilmapiirin merkityksestä ja niistä hyviksi osoittautuneista keinoista, joilla he sitä rakentavat.

PERUSOPETUKSEN TAITAVAN JOHTAMISEN SALAISUUS
Osa 7: Rehtorien tapoja rakentaa kouluunsa hyvää ilmapiiriä


OECD:n raportin mukaan yksi keskeinen väylä, jonka kautta rehtori vaikuttaa koulun tuloksiin on koulun hyvä henki/ilmapiiri.

Ilmapiirin merkitysRehtoreilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät sitä, että koululla on hyvä henki/ilmapiiri ja viihtyvyys. Ilmapiiriä pidettiin äärimmäisen tärkeänä. Keskiarvo oli 9,6. Tyyppiarvo oli 10. 49 vastaajaa 50:sta käytti joko arvosanaa 9 tai 10.

Keinoja rakentaa hyvää ilmapiiriä

Rehtoreilta kysyttiin myös, millaisin hyviksi osoittautunein keinoni he rakentavat kouluunsa hyvä ilmapiiriä ja viihtyvyttä.

(1) Omalla käytöksellä, vuorovaikutuksella ja toiminnalla

Tärkeitä asioita ovat:

"Annan vastuuta" • Huumorilla • "Itse kerään opettajilta ideoita koulun viihtyvyyden ja toiminnan sujuvuuden kehittämistyöhön" • "Joustan itsekin ja saan vastalahjaksi joustoa" • Kuuntelemalla • Myönteisen palautteen voima • Olemalla aidosti läsnä • "Olemalla itse esimerkkinä" • Olemalla käytettävissä/tavattavissa • "Olen oikeudenmukainen, avoin ja rehellinen" • "Opettajia on tuettava ja tarvittaessa ohjattava" • "Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden sovittelijana ja selvittäjänää toimiminen" • Opettajien vaikutusmahdollisuudet • "Oppilaiden kanssa on pidettävä normaalit suhteet" • "Osallistun ja olen järjestämässä erilaisia hengenkohotusjuttuja" • "Ottamalla henkilöstön mielipiteet huomioon päätöksiä tehtäessä" • "Pyrkimällä korjaamaan ne epäkohdat, joihin minulla on mahdollisuus vaikuttaa" • "Pysymällä itse hyvällä tuulella ja hyvässä henkisessä ja fyysisessa kunnossa" • Päämäärätietoinen johtamislinja • "Rehtorin on näyttävä koulussa (välituntikävelyt käytävillä on hyvä tapa, turvallisuus lisääntyy, kun rehtori on paikalla" • Rentous ja huumori • Tasa-arvoinen kohtelu • Tiedottamisella (laajalla) • Toisten kunnioitus • "Vaikeisiin asioihin rohkeasti tarttumalla" • Vuorovaikuksella • Yhteiset sopimukset • "Yritän kohdella kaikkia ihmisiä hyvin työtehtävään, ikään tai sukupuoleen katsomatta"• "Yritän muistaa kiittää ja kehua syystä ja syyttä".


" Rehtorin arvot ovat yhdenmukaiset koulun arvojen mukaan ja hän luo omalla persoonallaan avointa ilmapiiriä ja ottaa kaikki työntekijät yhdenvertaisesti huomioon työssään".

(3) Säätämällä ja valvomalla toimintatapoja

Hyviä keinoja ovat:

Aikaa (riittävästi opettajille) keskusteluille • Antamalla vastuuta • "Avointen ovien kulttuuri rauhoittaa talossa liikkumista tuntien aikana" • Henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilöstönhuoltotyöryhmä osana organisaatioa • "Innostamalla ja motivoimalla kehittämistehtäviin etsimällä tehtävn tarkoitusta omasta arjestamme juuri meidän koulussamme (esim. vertaissovittelukoulutus)" • Jakamalla tehtäviä tasapuolisesti • Läpinäkyvyys kaikissa prosesseissa • "Kaikkien henkilökuntaan kuuluvien ääni kuuluviin" • Koulutusmahdollisuudet (hyvät) opettajille • "Myötäämällä esiin tulevia huolia ja nostamalla esiin yhteistyötä vaativia kysymyksyä" • "Olemalla avoin ja luottavainen." • Oppilaiden innostaminen ja palkitseminen ja osallistaminen • "Oppilaiden vastuuttaminen (kummitoiminta, päivystys, välituntiliikuntavastuut" • Oppilaskuntatoiminta • Perustelemalla tehdyt päätökset • "Prosessikuvaus ongelmatilanteita varten (opettaja tietää, mitä häneltä odotetaan jonkin vaikean asian suhteen. Ongelmalle on tehtävissä jotain" • "Pyrin päivittäin näkymään opettajainhuonessa."• Rakentavan palautteen antaminen • Selkeät rajat ja vastuut • Säännöllisesti ja yhteisesti tehty oman toiminnan arviointi • Säännölliset palaverit • Tiedonkulun sujuminen • Toimiva työnjako • Toimivat rakenteet • Toimivat yhdessä sovitut säännöt • Vuorovaikutus (avoin) • Työmäärä (sopiva) • Vuorovaikutussopimukset • Yhteistoiminnalliset menetelmät kaikessa koulun toiminnassa ja sen suunnittelussa ja kehittämisessä • "YT-aikojen tekeminen mielekästä siten, että se palvelee perustehtävää".


"Huolehdin avoimesta keskustelukulttuurista" "Kaikki ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa koulun toimintaa."

(3) Valitsemalla opettajat viisaasti

"Kiinnitän huomiota rekrytointiin." "Lähtee opettajavalinnasta".


(4) Yhteisellä toiminnalla

Hyviä keinoja ovat:

Tiimirakenne • vertaisseminaarit • "Yhdessä/yhteinen tekeminen niin työssä kuin välillä vapaa-ajalla" • Yhteiset projekti • "Yhteisiä juttuja (juhlia, tapahtumia, perinteitä) • Yhteisopettajuus


(5) Erityisillä yhteisöllisyysprojekteilla

"Erilaiset yhteisöllisyysprojektit".

(6) Tyhy- ja virkitystoiminnalla

Hyviä keinoja ovat:

"Henkilökunnalle yhteisiä tilaisuuksia" • juhlat • "Tyhy-tiimi kerää ideoita virkistystoiminnan järjestämiseksi" • tyhy-toiminta • Yhteiset tilaisuudet • Yhteishenkeä rakentavia tilaisuuksia • "Yhteisöllisyyden vahvistaminen matkoilla ja yhteisissä juhlissa"


Vastausten pohdiskelua

KOULUN ILMAPIIRILLÄ on siis rehtoreista todella suuri merkitys. Osa vastaajista myös kuvasi hyvää ilmapiiriä:

• Avointen ovien kulttuuri. • Avoin/ Avoin keskustelukulttuuri/avoin ja runsas kommunikaatio.• "Huumori ja leikkimieli ovat hyvästä, kunhan niistä ei tule pakkopullaa. Välillä pitää saada olla myös alakuloinen tai pahalla päällä" • Ihmisten huomioonottamista • "Kaikki olemme yhtä. Ilmapiiri työssä viihtyminen ja sen kautta tulos on kaikkien koulussa työskentelevien aikaansaannosta." • Keskusteleva ilmapiiri • Kohtelias • "Kodikas. Miellyttävä tulla aamulla töihin."• Leppoisa • "Mutkaton vuorovaikutus välituntien kanssakäymisessä ja yhteisissä tilaisuuksissa." • Ongelmiin puuttumisen matala kynnys • Rehti • Rehellisyys. • Riittävästi vapautta • Toisen kunnioitus. • Toisten työn arvostaminen • Välittömyys •


Rehtorit selvästi tunnistavat oman vastuunsa ilmapiiristä. Ilmapiiriä ja henkeä voidaan tankata sellaisenaankin, mutta moni rehtori kohottaa ilmapiiriä säätelemällä omaa vuorovaikutustaan, mutta myös muovaamalla työtä, tapaansa johtaa humaanisti sekä rakenteiden kautta.

Vastauksissa oli myös kiinnostavia ideoita oppilaidenkin sitouttamisesta ilmapiirin rakentamiseen.

Tämä ensimmäinen jäsennys avoimiin kysymyksiin saaduista vastauksista nostaa mieleen muutaman kysymyksen:
- Mikä on opettajien osuus ilmapiiriin? Millainen on heidän vastuunsa?
- Entä oppilaiden osalta?

Ei kommentteja: