Kirjoja

Kirjoja

torstaina, helmikuuta 19, 2009

Rehtorien tapoja johtaa opettajien laatua osa 2


KUVA: Suomalaisia rehtoreita kouluttautumassa


VUOROSSA on viides lastu, jossa puran rehtoreille tekemäni nettikyselyn tuloksia. Tässä lastussa keskityn hyviksi osoittautuneisiin tapoihin, joilla rehtorit Espoossa vahvistavat opettajiensa kapasiteettia ja opetuksen laatua.

PERUSOPETUKSEN TAITAVAN JOHTAMISEN SALAISUUS
Osa 5: Rehtorien tapoja vahvistaa opettajiensa kapasiteettia

OECD:n raportin mukaan rehtori vaikuttaa koulunsa tuloksiin erityisesti neljää kautta. Yksi näistä on opettajien laatu. Opettajien valinta on tällöin tärkeää. Toinen keino vaikuttaa opettajien laatuun on jo töissä olevien opettajien kapasiteettin (osaamisen) vahvistaminen.

ESPOOLAISREHTORIT pitivät opettajien laatua tärkeänä. (Keskiarvo oli 9,1). Avoimessa kysymyksessä rehtoreita pyydettiin kuvailemaan hyviksi osoittautuneita käytänteitään vahvistaa opettajiensa kapasitettia ja opetuksen korkeaa laatua. Hyväksi osoittautuneita keinoiksi he esitettivät seuraavia:

(1) Jatkuvasta ammattitaidon kehittämisestä huolehtiminen

"Tukea itsensä jatkuvaan tietojen ja taitojen päivittämiseen työnsä ohessa koulun kustannuksella". Rehtori näkee siis tämän asian tehtäväkseen.

(2) Yleisjohtamisella

Osa rehtoreista kuvasi hyviksi käytännöikseen yleisjohtamiseen kuuluvia ratkaisuja. Selvät säännöt. "Johtamisen tiimiorganisaatio". "Osallisuutta rohkaistaan ja aloitteellisuutta palkitaan". "YT:llä esillä käytännön asioita, joihin tulee varautua."

(3) Vuorovaikutuksella ja palautteella

Rehtorin keinoja olivat: Kehuminen, kiittäminen, kiittäminen hyvistä tuloksista, tekemisten huomaaminen ja jatkuva palaute. "Jatkuva vuorovaikutus opettajan kanssa on lähtökohta."

(4) Oppitunneilla vierailut

Yksi rehtori kertoi seuraavansa opetusta ja antavansa mahdollisimman positiivista palautetta.

(5) Arjessa tukeminen

Osaamista voi vahvistaa myös auttamalla opettajaa. " Arjen sujumisessa auttaminen". "Aito kuunteleminen, heikkojen signaalien huomaaminen, läsnäolo..." Rehtori on "apuna vaikeissa tilanteissa. Rehtori voi tukea opettajia mm. osallistumalla oppilashuoltopalavereihin. "Pyrin tukemaan opettajien työtä kaikin tavoin. Seison heidän takanaan ja tukenaan." "Ongelmiin puututaan rohkeasti. "

"Rehtorin on oltava läsnä opettajien työpäivässä. Rehtori ei saa sulkeutua omaan työhuoneeseensa".

(6) Keskustelut

Osaamistakin johdetaan keskusteluttamalla. "Pedagogiset keskustelut yksittäisten opettajien, tiimien ja aineryhmien kanssa." Kehityskeskustelut. Yhteisölliset keskustelut. Keskusteluissa kapasiteettin vahvistetaan mm. "kiittämällä ja kannustamalla". Pedagogiset kysymykset.

(7) Vahvuuksien hyödyntäminen

Rehtori voi nostaa osaamisen tasoa myös sijoittamalla kullekin opettajalle hänelle oikeita tehtäviä.

"Henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen mahdollisimman laajalti niin opetuksessa kuin muussa koulun toiminnassa." "Jokaiselle opettajalle pyritään löytämään oma "mielenkiinnon kohde", joka tukee koulun tavoitteita. Ts. jokainen opettaja kulkee samaa tavoitetta kohti, mutta eri polkuja pitkin"

(8) Kollegiaalista yhteistoimintaa tukemalla

Osaamista voi tukea myös saattamalla opettajan yhteistyöhön.

"Opettajat, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä nostavat yleensä molempien tasoa. Siis yhteistyö kunniaan." "Kannustusta yhteistyöhön"." Lisäämällä aineryhmien sisäistä tiedonvaihtoa". "Luokka-asteen yhteissuunnittelu on lisännyt osaamista". "Yhteisopetus on myös erittäin työmotivaatiota lisäävä opetusmenetelmä". Tiimityöskentelyllä. Tiedonjakaminen koulussa.

Luokkatason yhteistyölle varattu YT-aikaa. "YT-ajan suunnittelu palvelee tätä tarkoitusta."

(9) Ilmapiiristä huolehtimalla

" Vapaa keskusteluympäristö opettajainhuonessa onnistumisista ja epäonnistumisista. Opettajan on pystyttävä tulemaan opettajainhuoneeseen naama innosta loistaen (ilman että saa kateellisia katseita tai huomautuksia osakseen.) tai lyttyyn
lyttynä lyötynä (jolloin kollegat kannustavat).

(10) Organisoimalla ideointia uusien järjestelyjen luomiseksi

Opettajan kapasiteetti vahvistuu myös jos järkiperäistetään itse toimintaa.

"Huolehtimalla yhteisöllisestä ideoinnista". Kyseenalaistaminen. "Keskustelut ja kommentit entisistä työpaikoista". Benchmarking. Jostavien opetusjärjestelyiden kehittämisellä."

"Syntyneiden ideoiden tukeminen ja todentamisen mahdollistaminen." "Opettajilta saatu palaute käsitellään aina ja opettajakunnasta nousseita ideoita viedään eteenpäin.

(11) Koulutuksen avulla

Koulutus on perinteisin osaamisen kehittämisen väline. Kaikilla kouluilla on tähän käytettävissä mm. kolme Veso-päivää. Yhteiset kouluttautumiset ovat hyvä väline.

"Täydennyskoulutuksessa on käytävä ajoittain (nimenomaan aineenhallinnan ja erityisoppilaiden (eli oikeastaan kaikkien oppilaiden kohtaamisesta"."Ihmisten koulutustarvetta ja kiinnostusta tulee koko ajan seurata herkällä korvalla. Näin kertyvään tietoon koulutustarpeesta tulisi sitten pyrkiä vastaamaan mahdollisimman monipuolisella tarjonnalla"

Rehtori tarjoaa, pitää esillä, tukee, innostaa ja kannustaa täydennyskouluttautumista. Koulutuksen tulisi olla "oikeanlaista". ", Rehtorin tulee "tarttua tukemalla opettajan haluun kehittää omaa osaamistaan".

Espoossa kouluttautumiseen on käytettävissä määrärahoja. "Stipendikukkaroa ja aktivointirahastoa tyrkytetty taajaan."

Osaamista voi kasvattaa myös talon sisäisella koulutuksella. Rehtori voi käyttää tähän vertaiskoulutusta ja samanaikaisopetusta. "Kokeineiden opettajien osaamisen hyödyntäminen"." Keskinäistä jakamista lisätty".

(12) Yhteishenkeä ylläpitämällä

Usea rehtori nosti esiin ilmapiirin opettajien kapasiteettiin vaikuttavana tekijänä. "Toisten huomioonottaminen". "Työilmapiiristä huolehtiminen". "Kaikki kukat saavat kukkia. Silloin on intoa ja uskallusta uuteen ja rohkeutta myös kohdata oppilaat aidosti..."

"Yritämme yhteisvoimin työyhteisössä pitää yllä hyvää ilmapiiriä, koska huonosti voivat ihmiset eivät myöskään jaksa tehdä työtään hyvin.Se ei tarkoita, ettei ongelmia olisi, mutta niihin yritetään puuttua ja niistä puhutaan, ei kuitenkaan suurennella niitä,"

Yhteishenkeä ylläpidetään myös vapaa-ajan toiminnoilla. "Virkistyshetket". "Hyvän yhteishengen ja yhteisöllisyyden ylläpito yhteisen toiminnan avulla, illanvietot, juhlat, vapaa-ajan vietto, matkat."

(13) Uuden projektin avulla

Osaamista voidaan vahvistaa myös erityisissä laajoissa hankkeissa. "Projektit (esim. koulun oppimiskeskustehtävä." "Välillä olen tuonut omaan taloon jonkin projektin, jolla on pyritty vahvistamaan toivottua ammatillista puolta".

(14) Verkostojen avulla

Osaaminen voi kasvaa myös verkostopalavereissa.

(15) Palkkioita käyttämällä

Espoossa rehtoreilla on mahdollisuus esittää myös rahallisia, ylimääräisiä palkkioita opettajille. "Kannustuspalkkiot".
"Kehittämishankkeista palkitseminen".

(16) Jaksamista tukemalla

Osaaminen on potentiaa. Väsyminen heikentää tuon potentian käyttöönsaamista. Vastavetona kouluilla on mm. Tyhytoiminta. "Työssä jaksaminen". "Innostaminen". "Uusien mahdollisuuksien tarjoaminen". "Olen ohjannut opettajia työnohjaukseen".

Vastausten pohdintaa

ESPOOLAISREHTORIT näyttävät käyttävän varsin myönteisiä keinoja opettajien osaamisen vahvistamisessa. Espoolaisrehtorin toiminta näyttää jonkinlaisen ystävällismielisen artistin managerin toiminnalta. Osaaminen on yksilöiden osaamista, jota vaalitaan. Osaamisen uskotaan kasvavan endogeenisesti, opetajan omista kiinnostuksen kohteista käsin. Rehtori ikäänkuin yrittää avartaa opettajan harrastuksen piiriä.

Osassa keinoja ohjaus on välitöntä, osassa välillistä. Edellisissä rehtori itse keskustelee, kannustaa, palkitsee jne. Jälkimmäisessa rehtori johtaa osaamista muiden antamaa koulutusta tai keskustelutukea järjestämällä. Osaamista edistetään kouluttautumalla. Usea rehtori pyrkii vaikuttamaan osaamiseen saattamalla opettajansa yhteistyöhön keskenään, muutama laajemmin verkoistoihin tai projekteihin.

Kapasiteettia vahvistetaan myös huolehtimalla opettajien motivaatiosta. Osaamista uhkaavaa väsymistä pyritään voittamaan mm. virkistystoiminnalla ja työnohjauksella.

Koko koulun osaamista rehtori voi nostaa sijoittamalla oikeat ihmiset tekemään oikeita asioita ja ratkolla yhdessä opettajien kanssa ongelmia sekä luomalla uusia tapoja järjestää opetusta.

Muutama kysymys nousee mieleen:
- Mistä osaamisen puute tunnistetaan? Mielenkiintoisesti vain harva rehtori kertoo seuraavansa aitoja opetustilanteita. Niinikään osaamisen tukena ei näytetä käytettävän kerättyä tieto oppilaiden osaamisesta tai muusta palautteesta.

Ei kommentteja: