Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, helmikuuta 25, 2012

Työryhmän esitys perusopetuksen tavoitteiksi

TUNTIJAKOTYÖRYHMÄ laati myös esityksen perusopetuksen valtakunnallisiksi tavoitteksi. Seuraavassa muutama ensihuomio kursiivilla. Punaisella vertailua nyt voimassa olevaan asetukseen 2001/1435.

2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan
jäsenyyteen

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.
Edelleen siis tavoitteena ihmisen ihmistäminen. Hienoa.
Opetuksella ja kasvatuksella edistetään elämän, ihmisoikeuksien ja luonnon kunnioittamista ...
Kasvatus nousee nätisti esiin.  
... sekä tuetaan oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi.
Tuttua, priima tavaraa...
Tavoitteena on oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen...
Tärkeä asia. Hyvä että hyvinvointi nousee esiin.
..sekä kasvua hyviin tapoihin.
Hyvä, että mukana.
Opetus ja kasvatus tukevat oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä yhteistyöhön ja toimintaan, joka edistää ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien välistä kunnioittamista ja luottamusta.
Tuttua, priima tavaraa. (Ennen vanhaan tässä kohdassa olisi ollut rauhantahtoisuus jne.)
Opetuksella tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi, luodaan edellytyksiä toimia
demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa sekä edistetään kestävää kehitystä.
Tuttua, priima tavaraa. Kestävä kehitys jää muuten  aika pienelle maininnalle.
2 §:stä jätetty pois
- oman ja toisten työn arvostaminen
- kriittisyys ympäristöä kohtaan.
- vastuullisuuteen kasvattaminen


3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot

Opetuksen tavoitteena on oppilaan laajan yleissivistyksen muodostuminen...
Tärkeää, että sivistystä korostetaan. Laajuus on laatua tässä.
...maailmankuvan avartuminen ja syveneminen. Tämä edellyttää ihmisten tarpeiden ja tunteiden,
kulttuurin, taiteiden ja kirjallisuuden, ympäristön ja luonnon, historian ja yhteiskunnan perusteiden, uskontojen ja elämänkatsomusten sekä talouden ja teknologian tuntemusta.
Alkuosa kohottavaa. Talous ja teknologia nostettu nyt arvokkaampien joukkoon :-) Sivistystä käytännöllistetään piirun verran.
Opetuksen on tarjottava esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä kulttuurien ja taiteiden eri aloilta.
Tärkeää, että jokaisen oikeutta taiteeseen korostetaan.  Oikein elämyksiä luvataan.
Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden ajattelun (taitoja)..
Tavoite ei ole uusi, mutta haastava. Ohjaa puhumaan ja puhumaan.
... oppimaan oppimisen (taitoja)...
Tavoite ei ole uusi, sitä on ajettu ainakin koko peruskoulun ajan (puhuttiin formaaleista ja materiaalisista tavoitteista jo 60-luvulla). Mutta tärkeä juttu. Opetellaan puhumaan opiskelusta.
vuorovaikutuksen ja yhteistyön taitoja ..
Tavoite ei ole uusi, mutta on tärkeä. Tukee draamaa :-)
sekä motivaatiota.
Hienoa. Opetus on sytyttämistä. 
Opetuksen tulee edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia...
On jo tavoitteena edellä. Tärkeää ehkä kannattaa toistaa.
... turvallisuutta ja arjenhallintaa...
Tärkeää. Arjenhallinta taitaa olla ihan uusi juttu.
sekä kehittää niihin liittyviä valmiuksia.
Hyvä muistaa, että taitoja ei vain vaadita vaan myös harjoitetaan (motivaatiotakin)
Tavoitteena on, että oppilaille kehittyy äidinkielen monipuolinen hallinta sekä valmiudet vuorovaikutukseen myös toisella kotimaisella kielellä ja muilla kielillä.
Hyvä tavoite. Kuinkas maahanmuuttajat? Tuntijaossakaan ei ole mukana maahanmuuttajien oman kielen opetusta.
Tavoitteena on, että oppilaat oppivat matemaattisluonnontieteellisen ajattelun ja soveltamisen
perusteita sekä talous- ja kuluttajataitoja.
Ajatteluntaidoista nostetaan erikseen esiin luonnontieteellinen ja prakiset taidot.
Opetuksen tulee tukea taiteen, käsityön ja liikunnan taitojen kehittymistä...
Taide onkin  siis taitoaine? Esteettistä ajattelua ei kehitetä? Hmmm. Tukee draamaa.
sekä oppilaiden kasvua luovuuteen.
Tuttua priimaa. Tulee Draamaa. 
Lisäksi opetuksen tavoitteena on kehittää aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen
toimintaan (liittyviä tietoja ja taitoja)...
OK. Sopii aikaan.
... eettiseen ajattelu- ja toimintakykyyn (liittyviä tietoja ja taitoja)...
OK. Eettinen ajattelu tuleesiis tässä kohtaa. 
 sekä kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä tietoja ja taitoja.
OK. Sopii aikaan.
Muulla kuin äidinkielellä toteutettavassa opetuksessa oppilaille annetaan lisäksi opetuksessa
käytettävään kieleen ja siihen liittyvään kulttuuriin perustuvia erityisiä tietoja, taitoja ja valmiuksia.
OK. Siis koskee kielikylpyjä. 
Opetuksen järjestämisluvan mukaan erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa opetuksessa painotetaan opetuksen perusteena olevia arvoja ja erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa käytetään asianomaiseen kasvatusjärjestelmään kuuluvia pedagogisia ratkaisuja. Toiminta, kasvatus ja opetus eivät voi kuitenkaan olla ristiriidassa perusopetukselle asetettujen
yleisten opetus- ja kasvatustavoitteiden kanssa. Opetus ei voi sitouttaa kyseiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopillisen järjestelmän taustalla olevaan arvo- ja kasvatusfilosofiseen näkemykseen.
Siis kristillisissä kouluissa saa olla avoimesti kristillisiä arvoja. Näinkö saavat luvan rukoiluun jne.?

4 § Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen

Kasvatuksessa, opetuksessa ja ohjauksessa sekä kaikessa koulun toiminnassa...
Hyvä. Koko koulun elämänpiiri ymmärretään kasvattavaksi.
... tulee aktiivisesti vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 
OK. Aktiivisuuden vaatimus on ehkä uutta.
Kasvatus ja opetus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa..
OK. Ei uutta.
...siten, että jokainen oppilas saa opetusta, ohjausta ja tukea ikäkausi ja muut edellytykset huomioonottaen..
OK. Ei uutta.
ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.
OK. Ei uutta.
Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon sukupuolten väliset kasvun ja kehityksen erot.
OK. Uutta "erityisesti".  Huomio siis poikiin?
Oppilashuollon tulee edistää oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia ja siten
turvata hyvän kasvun ja oppimisen sekä koulunkäynnin edellytykset.
OK. Mutta vaatimus on kova "tulee".
Koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua..
Hyvä. Sekä yksilö että yhteisö ymmärretään kasvaviksi.
...oppimista ja vuorovaikutusta.
Hyvä: sekä kasvu että oppiminen mainittu. Vuoovaikutus nostettu esiin. 
Toiminnassa edistetään hyvää työrauhaa ja oppimisympäristön turvallisuutta.
Työrauha nostettu oikeasti esiin. Hyvä. Ja turvallisuus tietysti. 
Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen
ja tukitoimien oikea-aikaiseen kohdentumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Hyvä. Korostetaan tätä "erityisesti".
Oppilaita ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan
Hyvä. Tärkeää että kriittisyys nostetaan esiin. Omatoimisuus ok. 
ja sitä edellyttävän tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.
Ok. Mutta lauseessa on jokin logiikka, jota en ymmärrä. TVT:tä ei siis saisi käyttää kuin omatoimisesti ja kriittisesti?
Opetuksessa vahvistetaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä jatko-opintoihin sekä halua koko elämän kestävään oppimiseen.
Hyvä. Tärkeää. Herbartista alkaen.
Oppilaita autetaan jäsentämään ja hyödyntämään oppimaansa.
Hyvä. Tärkeää. Herbartista alkaen. 

4 § pääosin tuttua. Oppilashuolto uutta. Työrauha ja turvallisuus uutta.

Ihanneihminen?

Millainen on siis tämän työryhmän tavoitteenasettelun mukainen perusopetuksen kasvatusihanne/ihanneihminen? Käytän vanhaa jakoa tiedot- taidot-asenteet

Ihanneihmisen tiedot
* laaja yleissivistys
* avara ja syventynyt maailmankuva
* tuntee ihmisten tarpeita,  tunteiden,  kulttuurin, taiteiden ja kirjallisuuden, ympäristön ja luonnon, historian ja yhteiskunnan perusteita, uskontoja ja elämänkatsomuksia sekä taloutta  ja teknologiaa. 

Ihanneihmisen taidot
* taito ajatella yleensä ja erityisesti matemaattisluonnontieteellisesti ja eettisesti.
* osaa hankkia tietoa omatoimisesti  ja kriittisesti
* osaa käyttää tieto - ja viestintätekniikkaa
* osaa soveltaa matematiikkaa
* omaa  talous- ja kuluttajataitoja
* hallitsee  äidinkielen monipuolisesti
* pystyy vuorovaikutukseen  myös toisella kotimaisella kielellä ja muilla kielillä.
* taito oppia oppimaan
*omaa  taiteen taitoja
* omaa käsityön taitoja 
* omaa liikunnan taitoja.
* vuorovaikutuksen ja yhteistyön taidot
* kauniit tavat
* demokratiataidot
* kestävän kehityksen taidot
* hallitsee arkea
* osaa jäsentää ja  hyödyntää oppimaansa.

Ihanneihmisen asenteet
* eettisyys
* kunnioittaa elämää, ihmisoikeuksia ja luontoa, erilaisuutta, yhteistyötä,  eri ihmisryhmiä, kansoja  ja kulttuureja 
* luottaa ja kokee turvallisuutta
* aktiivinen yhteiskunnan jäsen
* haluaa oppia koko elämänsä ajan.

Kokonaiskuva
* ihmiseksi kasvanut
* tasapainoinen
* fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti terve
* hyvinvoiva
* luova 
* terve itsetunto
* yhteiskunnan eettsesti vastuukykyiseen jäsenyyteen kasvanut
* kokeneisuus mm. taiteellisissa elämyksissä.
* on aktiivinen aktiivinen kansalaisvaikuttaja  ja yhteiskunnallinen toimija.
* toimii eettisesti
* omaa edellytykset  jatko-opintoihin
  
SUMMA  SUMMARUM 

Mitään ei ole vaikea niellä. Ihan nätti kokonaisuus. Kirjoitusvirheitä on jäänyt. Klassisista päämääristä onnellisuus kai on  sijoitettu terveyteen, hyvinvointiin ja tasapainoisuuteen :-).

Ulottuvuudella yleisivistys hyödyllisyys, olen havaitsevinani siirtymää hyödyn suuntaan. Tavoitteenasettelussa mainitaan  usein  terveys, turvallisuus, arjenhallinta, talous, teknologia jne.  puhtaan yleissivistyksen rinnalla.

Ulottuvuudella oikeudet ja velvollisuudet korostuvat ehkä edellä mainitut. Asetustekstissä ei liikaa nosteta esiin, että jokaisen pitäisi hankkia ammatti, vastata perheestään ja hoitaa kansalaisvelvollisuudet. Se kuitataan eettisesti vastuukykyisellä yhteiskunnan jäsenyydellä. Työelämäntaidot (jollei se sisälly aktiivisen kansalaisen ideaan) tai esim. sellaiset tavoitteet kuin rehellisyys, vastuullisuus, isänmaallisuus, ahkeruus eivät ole muodissa?

Mukana on edelleen ikäkaudenmukaisuuden idea. Hyvä. Samoin hyvää on sukupuolten eron esiinnostaminen, mutta entä yksilöiden erot? Yksilöllisyys ja omaleimainen persoona  kuitataan lyhyesti velvollisuudella opettaa, ohjata ja tukea jokaista lasta ja tukea yksilön kasvua.  Erilaisuutta opetellaan kunnioittamaan, mutta sitä ei tueta?

Ajatteluntaitoja kehitetään, muilla muttei uskonnollisella  eikä esteettisellä osa-aluella. Lisäisin listaan pedagogisen ajattelun.

Perusopetuksen yhtenäisyydestä ei puhuta. Ei myöskään sisältöjen eheyttämisestä.

Ei kommentteja: