Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, syyskuuta 02, 2019

Nyman: Kansanomaisesta opetustavasta

Fiktiivinen kirjankansi.
Kirjasta ei löydy kuvaa.
TÄNÄÄN on esittelyvuorossa aivan ensimmäinen suomenkielinen aikuisten opetusoppi: Tampereen työväenopiston johtajan ja monitoimijan  Severi Nymanin  vuonna 1899 kirjoittama 16-sivuinen "Kansanomaisesta opetustavasta".  Teoksen teksti on julkaistu teoksessa

Aaltonen, R.  ja Tuomisto, J.  (toim.) (1991) Valistus, sivistys, kasvatus. Kansanvalistuksesta aikuiskasvatukseen. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Jyväskylä: Gummerus, 253- 261. 

MUTTA  ensin muutama sana kirjan kirjoittajasta.

Severi Nyman (1865  -1924)

- vuoden 1906 sukunimien suomalaistamiskampanjasta  lähtien Nuormaa -  oli suomalainen oppikoulun opettaja, idealisti, poliitikko, runoilija ja sanomalehtimies, ja kansansivistäjä. Isä oli seppä ja äiti sepäntytär. Käsityöläisperheen poika sai käydä oppikoulua ja pääsi yliopistoonkin. Filosofian kandidaatti hänestä tuli vuonna 1893.

Suomen ensimmäinen työväenopisto perustettiin vuonna 1899 Tampereelle,  ja sen ensimmäiseksi johtajaksi valittiin  nimenomaan Severi Nyman. Hän oli tuolloin jo varsin tunnettu henkilö. Tätä ennen hän oli johtanut Sääksmäen kansalaisopistoa. Hän teki valinnan jälkeen opintomatkan työväenopiston syntysijoille Ruotsiin ja julkaisi  matkan tuloksena tämän kirjasen -

Nyman joutui pakenemään sortovuosina Yhdysvaltoihin, ettei olisi  joutunut Siperiaan. Siellä hän toimi lehtimiehenä. Tätä työtä hän jatkoi palattuaan Suomeen 1906. Toimittajan työn ohessa hän oli  Turun
työväenopiston johtajana vuosina 1909–1918. Hän julkaisi 7 runo-kokoelmaa ja mm. suomensi Topeliuksen Lukemisia lapsille -sarjan runoja.

Monialaisuudesta oli myös haittaa.  Hänestä ei  tullut mestaria millään alalla. Hän viihtyi huonosti kaikissa tehtävissä.

Nyman kuoli vuonna 1924 Nuormaana keuhkokuumeeseen.

"Kansanomaisesta opetustavasta" 

Nyman, Severi 1991 [1899]. Kansanomaisesta opetustavasta.  

Kirjasen ilmestyessä elettiin aikuiskasvatuksessa sen toisen ja kolmannen aikakauden taitetta. Ensimmäinen vaihe oli kirkon kasvatuksen vaihe. Seuraava oli kansanvalistuksen vaihe, jolloin eliitti (sivistyneistö) valisti rahvasta  ylhäältä alaspäin. Vuosisadan vaihteessa  työväki oli ottamassa itse vastun sivistystyöstä.

Nyman kirjoitti siis ensimmäisen suomenkielisen aikuisten opetusopin. Sen ytimessä on kysymys:  kuinka opettaa  sellaisia  aikuisia  joilla ei ollut pohjakoulutusta eikä ehkä edes lukutaitoa. Hän aloittaa kirjasensa kertomalla, että  esittää  siinä lyhyesti muutamia omia yksityisiä näkohtiaa otettavaksi huomioon nimenomaan kun ”puhutun sanan kautta tahdotaan kansan sivistymättömälle osalle jakaa yleistietoja joko vapaassa seurustelussa, juhlatilaisuuksissa tai kanssakäymisessä yleensä kansan kanssa.”

Puhuttu sana

Puhuttu sana on Nymanin mukaan  "aina ollut ja on epäilemättä vieläkin sangen tärkeä  välikappale kaikenlaatisen tiedon, neuvon ja opetuksen jakamisessa ihmisten keskuudessa."   Ja erityisesti siellä, missä "kuulija l. oppilas joko ei kykene tai ei ole tilaisuudessa käyttää kirjallisuutta, kuten on laita pienten lasten sekä varsinaisen kansan keskuudessa , joilla lukutaito on vähemmän kehittynyt tai joilla sitä tuskin on olemassakaan."

Kolme sääntöä

Kaikessa kansanopetuksessa on hänen mukaansa yleensä pidettävä  tunnuslauseena, että ainoastaan paras oli  kylliksi hyvää - erityisesti, kun jaetaan valistusta henkilöille, joilta ensimmäisetkin alkeistiedot puuttuvat.

HÄN antoi opettajalle kolme ohjetta:
1. Eivät ne ole  opettajalla  laajat ja korkeat tiedot, vaan  sulanut tieto, jota itse  täydellisesti hallitsee

(Oppineisuus ei siis ole se juttu, vaan kokonaisuuksiksi jäsentynyt tieto)

2. Eivät ne  kasvatusopilliset säännöt, vaan luonnollinen, seurusteluntapainen esiintyminen, jossa henkilö näkyy ensi sijassa, opettaja vasta toisessa.

(Opettaja olkoon oma itsensä eikä vedä roolia)

3. Eivät ne kauniit, oppineet sanat, vaan yksinkertaiset sanat, sanat jotka ilmaisevat oppilaalle  ainostaan tuttuja käsitteitä.

(Kielitietoisuutta jo yli 100 vuotta sitten)

Mitä opettajan on tehtävä?

Nymanin mukaan opettajan on  saavutettava  oppilaan luottamus. Häntä on lähestyttävä persoonallisesti.  On asetuttava hänen asemaansa. On otettava selvää hänen harrastuksistaan ja koetettava ymmärtää niitä. Eli nykykielellä ensimmäiseksi on hankittava oppilaantuntemusta ja välitettävä  itse välittämistä. (vrt. Mika Ojakangas)

Vasta kun luottamus on saavutettu persoonallisen lähentymisen kautta, kun mieli on sulanut ja sydän avauttunut, saattaa vapaassa, pakottomassa opetuksessa alkaa menestykselinen opetustyö.

Kun oppilas on ”suostunut opettajan persoonaan” oppilas on ohjattava  mieltymään  opetettavaan aineeseen.  Oppilaan on kiinnyttävä  ei vain opettajaan vaan myös itse opetukseen. Ilman erityistä mieltymystä aineeseen, ei vapaassa opetuksessa  ”saata olla toivottavissa sanottavia tuloksia.”

Ihan kuin  Herbartin sanoin Nyman kirjoittaa:  "Pääasiana opetuksessa ei ole oppilaille jaettavien tietojen paljous vaan harrastuksen herättäminen tietoon ja henkiseen viljelykseen. Varsinaiset tiedot ovat vältämättömiä apuvälineitä, jotta harrastus herää, mutta jaettakoon niitä nimenomaan auttamassa harrastuksen heräämistä."

Opettajan ei pidä tyrkyttää tietoja, sille joka ei tajua niiden tarpeellisuutta.  Se on  samaa, ”kuin pakottaa jotakuta syömään, jolla ei ole nälkä.” Opettajan tehtävä on herättää tuo nälkä.

Kun harrastus on saatu jossain heräämään,  kehitys jatkuu itsestään.  Kehittymisen tilaisuuksia tarjoavat mm.  kansanomainen kirjallisuus, sanomalehdet, elettävä elämä…

Opetustavalla on väliä

Kuinka oppilas saadaan rakastumaan asiaan, johon hänen pitää tutustua?  Opetustapa ei saa olla kaavamaista vaan se on tehtävä niin hauskaksi ja eläväksi kuin mahdollista. Puheessa ei pidä tavoitella juhlallisuutta vaan jokapäiväisyyttä ja kodikkuisuutta. Puheet eivät saa olla liian pitkiä (max 20-30 min), vaan ”lyhyitä ja vilkkaita”.

Jos opetuksen - keskustelun, puheen, esitelmän - tarkoituksena on esim. ennakkoluulojen väärien tietojen kukistaminen, ei pidä esiintyä mahtipontisesti eikä tuomita, vaan on esiinnyttävä tyynesti, pysyttävä asiassa ja kumottava ne todistuksilla. Väärä tieto on voinut tulla suosituksi ja ennakkoluulo käynyt rakkaaksi. Opettajan on menestyäkseen aina lähdettävä kuulijan  katsantokannasta ja asetuttava ymmärtämään se. Nyman näyttää hallitsevan retoriikan ja 2000-luvulla elävän  käsityksen  tiedon rakentumisen periaatteista. Jos opetuksen tarkoituksena on herättää kuulijan mieltymystä aineeseen, on käytettävä säästäen nimiä, numeroita, vuosilukuja, defitsiooneja jne. Lauseiden tulisi olla lyhyitä.

Kansanopetuksen perustavimmat oppiaineet

Kirjasen lopussa on vielä neljä  lukua. Ensimmäisessä niistä Nyman tarkastelee   kansanopetuksen Muita perustavimpia aineita. Sellaisian  hän pitää (luku-, lasku- ja kirjoitustaidon lisäksi) uskontoa, oman maan historiaa ja maantietoa  sekä taloudellisia kysymyksiä.

Kansanopetuksessa on totutettava hänen mukaansa kansaa kunnioittamaan  uskonnollisia totuuksia mutta elettävää elämää ei saa unohtaa.

Historia on elämän opettaja. Nyman suosittelee käsittelemään nimien ja vuosilukujen sijaa mieluummin sivistyshistoriallisia esityksiä (esim. Agricolan elämäntyö ja sen merkiys kansallemme tai  Suuret nälkävuodet) Kannattaa syventyä johonkin aikakauteen.

Maantiedossakaan jokien, kaupunkien jne, nimet eivät ole tärkeitä vaan kuvaukset luonnosta, luonnon tuotteista, kansan elinkeinoista jne.

Taloudelliset kysymykset ovat tärkeitä tuhansille ihmisille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa olosuhteissa. ”Ensin leipä, ja sitten aatteita.”  Niinpä tulisi käsitellä ja tehdä tunnetuksi kansan keskuudessa  eriyisesti sellaisia taloudellisia uudistus- ja parannuskeinoja mm. kooperatiivinen liike, joissa vähäväkiset itse  voisivat olla mukana.

Nyman varoitelee sivistyssanojen käytöstä. Opettajan ”yksinkertaiset sanat”  ovat tärkeitä. Vieraskielisiä sivistyssanoja tuli välttää - ja vähänkin mutkikkaat sanat piti aina käytettäessä selittää. Numerot hän ehdottaa esitettäviksi sanoilla, sillä ”numeroita ymmärretään kansan keskuudessa  tavallisimmin  korkeintaan satoihin tai tuhansiin saakka.

Kirjasen lopussa Nyman kehottaa kehottamaan opetustyössä, puheissa, esitelmissä ja keskusteluissa  kuulijoita hankkimaan lisätietoja ko. kirjasta lainakirjastosta tai ostamaan se asiamiehiltä,

Loppuhuomautus

Loppuhuomautuksena  Nyman kirjoittaa: ”Kaiken kansanopetuksen läpikäyvänä perustarkoituksena olkoon luonteen ja siveellisen maailmankatsomuskannan luominen kuulijoissa. Jalo,voimakas luonne, siveelliset periaatteet, oikeuden ja totuuden kunnioitus ne ne pitävät paikkansa sielläkin, missä ”tiedon valta” horjuu, tai missä tieto, itsekkääseen maaperään kylvettynä,  pyrkii käyttämään valtaansa väärään suuntaan. 

Ei kommentteja: