Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, marraskuuta 13, 2017

Koulunkäyntiavustajat- kouluyhteisön paarialuokka

Päivitetty 15.11.
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT ovat uusin kouluyhteisön ammattiryhmä. He ovat myös kaikkein huonoimmin kohdeltu ryhmä. Niin työehtojen osalta kuin töiden järjestelyjen osalta.

Läheskään aina kyseessä ei ole kokopäivätyö. Palkka on pieni. Jos tunteja on 38,25 viikossa, peruspalkka on noin 1900 €. Käytännössä työtunteja on yleensä 25, jolloin palkka on noin 1200 €. Miinus verot. Koulun lomien ajaksi heidät vielä lomautetaan.

Koulunkäyntiavustajien historia ammattikuntana alkoi 1970-luvulla, jolloin erityisopetusta kehitettiin. Ensimmäisiä koulunkäyntiavustajia koulutettiin työllisyyskoulutuksena. Tilanne on noista ajoista kehittynyt. Tänään voidaan suorittaa  koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto. Sen kesto on 40 opintoviikkoa. Koulutuksen suorittaa vuodessa tiiviinä  päiväopiskeluna. Tuorein tutkinnon nimike on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto.

SITÄ mukaa  kun tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt ja kun heitä on  integroitu yleisopetukseen luokkiin, koulunkäyntiavustajien määrä on lisääntynyt. Vuodesta 1995 vuoteen 2000 heidän määränsä viisinkertaistui. Vuonna 2014 heitä oli jo yli 10 000.

Koulunkäyntiavustajan tehtävät virallisesti ja oikeasti

Perusopetuslain (628/1998) 31 §:n mukaan vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetuksen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet.

MONIN paikoin työnantaja käyttää tätä alipalkattua avustajahenkilöstöryhmää raaásti hyväkseen mm.  säästökeinona. Tästä voi seurata vakavia ongelmia- ennen muuta oppilaille, rehtoreille ja opettajille.

Ensimmäinen ongelma liittyy vastuisiin. Koulunkäyntiavustaja ei ole juridisesti vastuussa  lapsista. Opettajan vastuu oppilaista sen sijaan on jakamaton. Opettajan tehtäviä voidaan jakaa ohjaajalle, mutta vastuuta ei.  Mahdollisessa vahinkotilanteessa vastuu on opettajalla tai rehtorilla (ja viime kädessä koulutuksen järjestäjällä). Koulunkäyntiavustajalla on läsnäolijan vastuu- siis samnalainen kuin esim. vanhemmilla kouluretkiää.

Opettajalla on virkavastuu, virkavelvollisuudet joiden rikkomisesta seuraa rangaistus ja vahingonkorvausvelvollisuus.

Juristisesti koulunkäyntiavustajaa ei saisi koskaan jättää yksin oppilasryhmän kanssa. Perusteluna ovat oppilaan oikeudet ja koulun vastuut.

Pol 29 § takaa oppilaille oikeuden  turvalliseen oppimisympäristöön.  Markku Poutalan (2000)  mukaan lähtökohtana on, opetus tulee toteuttaa  turvallisesti.  Turvallisuus on jopa tärkeämpää kuin opetussuunnitelmanmukaisuus. Tämä on mitattu Poutalan mukaan  tuomioistuimissa. Vastuu turvallisuudesta on aina rehtorilla ja opettajilla. "Kukaan muu työntekijäryhmä koulussa, ei  oppilashuolto eikä esim. koulunkäyntiavustaja ole samalla lailla vastuussa. Opettajan vastuuta ei vähennä uimahallissa uimavalvoja, eikä koulussa harjoittelija tai vapaaehtoistyöntekijä (koulumummi esim.). Retkellä tai leirikoulussa olevilla vanhemmilla ei ole opettajan vastuuta. He ovat kullanarvoinen apu, mutta juridisesti ulkopuolisia, yksityishenkilöitä."

Nina Lahtisen  mukaan  oppilas on koko koulupäivän ajan  koulun toiminnassa koulun vastuulla. Opettajan vastuuta ei voi siirtää, vaikka tehtäviä voisikin. 

Opettajalla on yleinen valvontavelvollisuus suhteessa oppilaisiin. Velvollisuus ulottuu sekä oppitunneille että niiden ulkopuolelle.  Oppilaat ovat valvovien opettajien vastuulla ja vastuulla, joka on jakamaton. Vastuuta ei voi siirtää toiselle eikä kouluavustajilla ole tuota vastuuta.

Koulunkäyntiavustajan vastuu ei ole juristinen. Sitä on kuvattu seuraavasti mm. Seuren sivuilla: 
"Koulunkäyntiavustajan vastuu on läsnä olevan aikuisen vastuuta. Avustaja ohjaa, motivoi sekä tukee oppilaan oppimista ja kasvua.." 

TURVALLISUUTEEN liittyy myös oikeus käyttää valtaa. Rehtori ja opettaja ovat ainoat, joilla on auktoriteetti- ja esimiesasema oppilaisiin nähden. Koulunkäyntiavustaja ei voi antaa rangaistuksia eikä esim. takavarikoida oppilaalta vaarallisia esineitä. Koulunkäyntiavustajalla ei ole voi-mankäyttöoikeutta poistaa oppilasta luokasta tai oikeutta oppilaan kiinnipitoon.

TOINEN oppilaan oikeus on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetuksen ja ohjaukseen (PoL 29§). Vain opettajalla on pedagoginen vastuu.  Perusopetuslain 642/2010 mukaan oppilaalla on oikeus opettajan antamaan opetukseen. Oikeus ei ole vain mihin tahansa opetukseen vaan juuri opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Ja sitä voi antaa vain opettaja.

Avustajien väärinkäyttö

Monissa kunnissa oppilaat ovat keskenään ilman valvontaa opettajan säästövapaan/lomautuksen aikana, koska sijaista ei saa vapaan ajaksi palkata.  Vastaava tilanne on  oto, ”oman työn ohessa”; opettaja määrätään huolehtimaan  oman työnsä ohessa toisenkin opettajan luokasta, kun sijaista ei saada.

Jos rehtori määrää opettajan huolehtimaan poissaolevan opettajan luokasta omien tuntien ohessa (oto), niin silloin opettajan vastuu on oto-opettajalla ja koulunkäyntiavustaja tekee ohjaustyötään, eikä hoida opettajan sijaisuutta. Oto-määräys on lyhytaikainen ja johtuu siitä, että muuta sijaista ei ole aina heti saatavilla (tai kunta säästää). Oto-palkkion maksaminen perustuu OVTES:n määräykseen. Jos koulunkäyntiavustaja määrätään opettajan sijaiseksi, niin hänelle myönnetään samaksi ajaksi palkaton työvapaa ja maksetaan sijaisuuden ajalta opettajan palkkaa OVTES:n määräysten mukaan. Silloin saatetaan tarvita toinen sijainen hoitamaan koulunkäyntiavustajan tehtäviä. 

Turun opettajien ammattiyhdistys ry; puheenjohtaja Tomi Törrönen kirjoitti seuraavasti: 

" On tärkeää muistaa, että opettajalla on jakamaton vastuu oppilaista. Tätä vastuuta ei voi koulupäivän aikana delegoida muille työntekijöille. Jos avustajat/ohjaajat ohjaavat oppilasta itsenäisesti ilman opettajan välitöntä läsnäoloa, on jotain mennyt pieleen. Tukea tarvitsevat oppilaat tarvitsevat nimenomaan opettajan antamaa ohjausta. Koulunkäyntiavustajat, vaikka heitä kutsuisi ohjaajiksi, voivat toimia opettajan sijaisena vain silloin, kun heidät hetkellisesti vapautetaan omista työtehtävistään ja palkataan sijaisiksi. Tällöin he ovat myös juridisesti vastuussa oppilaista ja tekevät työtään virkavelvollisuudella."

Välituntivalvonnassakaan ohjaaja ei voi toimia yksin, vaan ainoastaan opettajan työparina. Juridisesti päävastuu oppilaista säilyy koko koulupäivän ajan opettajalla. (Parviainen 2011, 6.)

OAJ: Nina Lahtisen tulkinta on samanlainen: Laki ei säädä asiasta suoraan. Rehtori kantaa vastuun ja päättää. Oaj suosittaa opettajaa, jolla on virkavastuu, oikeus käyttää rangaistuksia, pedagoginen osaaminen jne. Jos rehtori määrää avustajan sinne yksin ja jotain sattuu,  arvioidaan oikeudessa sitä,  onko avustajan osaaminen tehtävään ollut riittävä ja rehtori asian oikein arvioinut ja riittävän osaamisen tason omaavan henkilön ja tiittävän määrän valvojia määrännyt ottaen huomioon tilan ja oppilaat jne.

KUNTALIITTO antaa kuitenkin toisenlaisen ohjeen:  Koulunkäynninohjaaja tai avustaja voi toimia
- välituntivalvojana
- hänellä on samat oikeudet, velvollisuudet ja vastuut puuttua välitunnilla tapahtuviin asioihin
- koulunkäynninohjaaja tai avustaja voi olla itsenäisesti välituntivalvojana

TILANNE on sietämätön. Kaikki tuntemani koulunkäyntiavustajat ovat uskomattoman upeita. Heidän pitää saada tehdä sitä tehtävää, johon heidät on tarkoitettu. Jos he opettavat oppilaita, heille kuuluu opettajan palkka. Heille ei voi sysätä vastuita jotka kuuluvat paremmin palkatuille opettajille.


KIRJALLISUUTTA JA LINKKEJÄ

Nina Lahtinen (pdf-diaroajvs.fi/sites/default/files/materiaalit/ opettajan_oikeudet_ja_velvollisuudet.pdf

Parviainen, K. (toim.) 2011. Koulunkäynninohjauksen opas. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. C-sarja. Yliopistopaino, Helsinki 02/2011.

Poutala, M. (2010). Opettajan valta ja vastuu. Jyvskylä: PS-kustannus.

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/814456/Opettajalla+on+jakamaton+vastuu+oppilaista

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42069/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201309052231.pdf?sequence=1

https://jytykontiolahti-fi-bin.directo.fi/@Bin/425cb4a8c73c1aa75577ef4e32c41e40/1510554015/application/pdf/176387/Koulunkäynninohjaajan%20opas.pdf

https://seure.fi/koulunkayntiavustajan-tyonkuva-ja-eri-luokkamuodot/

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/koulunkayntiavustajan_opas.pdf

http://lapsiasia.fi/tata-mielta/aloitteet/aloitteet-2009-2005/koululainsaadannon-ja-koulutuksen-arvioinnin-muutostarpeita-ja-opmn-antamat-vastaukset/


Ei kommentteja: