Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, maaliskuuta 11, 2020

Korkeampi opetus 50 vuotta sitten

TÄLLÄ kertaa esittelyvuorossa teos puolen vuosisadan takaa:

Ahlström, Karl-Georg. (toim). (1971).  Korkeamman opetuksen käsikirja. Otavan korkea-koulukirjasto. 3. painos. Helsinki: Otava.

RUOTSISSA mullistettiin koululaiosta monin tavoin toisen maailmansodan tienoilla. Lukiolaisen määrä kasvoi rajusti, ja siitä seurasi opiskelijatulva myös korkeakouluihin.

Numerus clausus haastoi keskiajalta periytyneen opetusperinteen. Vielä 1930-luvulla harvat ”oppipojat”  oliva parveilleet  professorin ympärillä. Vielä harvemmista tuli ”kisällejä”; he jatkoivat korkeampiin opintoihin ja saivat ns. ius doscendin.

Professorit pitivät luentoja ja epävirallisia keskustelukokouksista  pienten opiskelijaryhmien kanssa. Opiskelijat saivat oppia katselemalla ja yrittämällä saada siepatuksi, mitä professorilla oli sanottavana. Elävä sana oli tärkeää. Professorin opetustaidolla ei ollut niin väliä.  Opetuksesta 3/4 opetusta saatiin professorilta, vain poikkeuk-sellisesti dosenteilta ja tuskin lainkaan amanuenssi- tai lehtorikunnalta.

NYT yliopistoon oli saatu uusia opettajaryhmiä; lehtorit ja assistentit. Korkeakouluopettajien koulutukseen kuului 1960-luvun Ruotsissa luentojen kuuntelua ja seminaareja sekä kasvatustieteessä että oman aineen metodiikassa,  auskultointia  ja luentojen pitämistä kokeneen opettajan johdolla. Jotta opettajakandidaattien opetus muuttuisi tarvittiin tueksi korkeamman opetuksen käsikirja. Sen ensimmäinen monisteversio oli valmis vuonna 1967. Käsikirjan  tehtävä oli  antaa yleisiä  opetus-menetelmäohjeita  menetelmäluentojen perusteoksena.

TOSI moni asia yliopistopedagogiikassa on puolessa vuosisadassa muuttunut, ja tämäkin kirja niiden osalta siten muuttunut vintageksi. Mutta löysin siitä yhtä monta makupalaa.

Tavoitteet

MONEEN otteeseen kirjassa korostetaan tavoitteiden merkitystä. Opinnoilla on oltava tavoite.
Tavoite ohjaa tutkintoja, opetusohjelmaa ja opetusjärjestelyitä.
 • Opettajalle tavoite on  ohjausväline koulutussuunnittelua ja arviointia varten. Sitä voidaan käyttää tukiopetuksen suunnitteluun ja sen ratkaisemiseen, milloin opetus voidaan päättää.
 • Opiskelija saa siitä käsityksen opetuksen tarkoituksesta  ja se  auttaa häntä kontrolloimaan paremmin omaa edistymistään. Tavoite luo hänelle myös opiskelumotivaatiota.
 • Tärkein alue, jolla tavoite vaikuttaa,  on annetun opetuksen jatkuva arviointi. Hallinnolle se on  apuväline opetuksen tehokkuuden kontrolloimiseen.
Kunhan tavoite on selkeä,  tarkoituksenmukainen ja kommunikoitava. Tavoitteet onkin muotoiltava selvästi. On erotettava tavoitteet ja sisältö. Tavoitteena on muutos; millaisia opiskelijat ovat opetuksen jälkeen.

Tavoitteen on oltava tarkka ja yksiselitteinen. (Ihan kuin Karvin tekstiä:-))

Kirjan mukaan opetus on  tapa muuttaa käyttäytymistä. Tavoite pitäisi esittää sisällön sijaan  käyttäytymisena: Tavoite = muutokset, joita toivotaan opiskelijassa saatavan aikaan. Muutos voi olla sitä, että
 • omaksuu tieyn uuden tavan
 • muutaa tiettyä vanhaa
 • korvaa vanha uudella ja/tai
 • vakiinnuttaa vanhoja.
”Opettaja joka ei pidä tehtävänään opiskelijoiden muuttamista tiettyyn suuntaan kohti etukäteen määrättävissä olevaa tavoitetta, ei opeta.” 
Itelleni kirjan innoittamana laatimani kuva tavoitteiden
ja arvioinnin suhteesta. Opetuksen kolme lähtökohta;
1. tavoite, 2. opiskelijat ja 3. resurssit.
Tavoitteen on oltava tarkoituksenmukainen, sen  siis tulee vastata ”kuluttajien” etuja , (tulevan) työn vaatimuksia.

Tavoitteen on oltava kommunikoitava. Siitä on nähtävä selvästi, yksinkertaisesti, mikä on opetuksen tavoite. Tavoite kuvataan verbeillä. Huonoja verbejä ovat esim. käsittää, tietää ja ymmärtää. Hyviä verbejä taas: määrittelee, ratkaisee, kuvaa, käsittelee…

Kuka valitsee  tavoitteet?

Toivottavat  käyttäytymisen muutokset  pohjautuvat eri osapuolten -  erilaisten  korkeakoulu-opetuksen ”kuluttajien”: ylempien koultustasojen ja aineiden opettajat, ammatti- elämän (työmarkkinoiden vaatimukset ja kokemukset) ja  opiskelijoiden.  Lopulliset poliittiset tavoitteet asettaa hallitus  ja eduskunta.  Tutkimus ei voi ratkaista tavoitteita, koska ne ovat  lopulta arvokysymyksiä.

Tavoiteanalyysi

Tavoiteanalyysi on  välttämätöntä   tehokkaan opetuksen järjestämisessä. Tavoiteanalyysi voidaan tehdä kahdella tavalla:1)  ilmoitetaan valmiudet ja tiedot, jotka ovat perusedellytyksinä ko. ainealueen uusien  valmiuksien ja tietojen oppimiseen tai 2) luokitellaan toivotut suoritusmuutokset, niin että tietyn luokan käyttäytymismuutokset opitaan eri tavalla kuin toisen.

Opetusjärjestelyt

Opetuksen järjestelyiden lähtökohtia on kolme:  tavoitteet, opiskelijat ja aika. Tavoitteen täytyy olla realistinen suhteessa opiskelijoiden edellytyksiin ja käytettävissä olevaan aikaan.  Opetuksen täytyy perustua realistiseen käsitykseen koulutettavista yksilöistä (aikaisempi koulutuspohja, esitiedot, ryhmä). On tunnettava opiskelijoiden käyttäytymisohjemisto.

Opetuksesta ja opetusmenetelmistä

Yliopisto-opetuksen perinteisiä opetusmuotoja ovat:
 • luento - ja keskustelu (informaatio)
 • kirjallisuusopinnot (informatio) - painettu sana luentojen tärkein kilpailija 
 • seminaariharjoitukset (eksplikaatio)
 • kollokviot
 • laboratoriot (harjoitus)
 • ekskursiot ja
 • tentit
Korkeakouluopinnot ovat olleet pääasiassa itseopiskelua.Vuoden 1955 jälkeen Ruotsissa otettiin käyttöön uusia muotoja:  opetustunnit, ryhmäopetus ja yksilöllinen ohjaus.

Luento

Luentoa on syytetty yksipuoliseksi. Luennoitsija ei saa palautetta, opiskelijat ovat passivisia ja  jäävät helposti luennoitsijasta jälkeen. Jos  luennon tarkoitus on vain muistaa samat asiat kuin luennoitsija, olisi kirjan mukaan tehokkaampaa jakaa moniste ja muutamia koekysymyksiä.

Mutta kyllä luentoa voi yhä käyttää. Johdantona. Kun se vie etulinjaan. Kun luennoitsija on persoonallinen- ja tartuttaa innostusta. Se auttaa näkemään metsän puilta. Siinä voidaan ottaa huomioon kuulijoiden taso.

Esitelmässä pitäisi olla max kolme näkökohtaa tai teesiä. Ei pidä puhua kynä kädessä. Paperista ei pidä lukea.  Etukäteen voi monistaa luennon rungon ja  jättää ilmaa pääkohtien väliin. Teknisiä apuvälineitä kannattaa käytää.

Uusina luentomuotoina esitetään (nyt tutut): keskustelu-, haastattelu-, vuoropuheluluento, korokekeskustelu ja lyhyet luentosarjat. Kuulujoita kannattaa aktivoida: He saavat esittää kysymyksiä, pitää lyhyitä puheenvuoroja ja tehdä muistiinpanoja.

Seminaariharjoitukset

Seminaari-työmuoto on  kehitynyt niistä epävirallisista kokouksista,  joita professorit ennen saattoivat pitää pienten opiskelijaryhmien kanssa. Niihin kuului henkilökohtanen kosketus, rupattelu ja keskustelu.

Seminaarit antavat mahdollisuuden tieteelliseen keskusteluun. Professori jakaa pieniä refe-raattityyppisiä tehtäviä kirjoista. Ne esitetään ja niitä kommentoidaan. Pitkiä esitelmiä tulee välttää. Seminaarilaiset kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun.  Palautetta voi kerätä   mm. kyselylomakkeen avulla.

Suullinen tentti

Kirja suositelee  käyttämään yhä suullisia tentteja- mutta vain osasta kursseja. Aikaanaan  lopputentti pidetiin tiedekunnan edessä, yhdellä kertaa kaikissa tutkintoaineissa. Nykyään järjestetään osakuulusteluja.

Kirjalliset kuulustelut ovat objektiivisempia kuin suulliset. Mutta suullinen tentti auttaa paremmin päsemään selville kurssin omaksumistavan; kriittisyys, itsenäisyys, syvällisyys. Sen aikana paljastuu ajattelukyky, kyky arvostella kriittisesti, soveltaa teorioita uusiin ongelmiin…

Käytännössä tulisi toimia niin, että opiskelija saa etukäteen kirjallisuusluettelon. Keskustellaan aluksi
leppoisasti ja sitten pidetään tentti muutamasta pääkohdasta.

Palautteen merkitys

Oppimisessa oleellista on palaute. Kirjassa arvostetaan tästä syystä kyselevää opetusta.  Opettajan kysymykset osoittavat, mikä on tärkeää. Oppilas pidetään tarkkaavaisena.  Oppilas saa tietää, onko hän oppinut oikein vai väärin.  Väärinkäsitykset voidaan korjaa välittömästi. Opetusta muutetaan oppilaan vastausten perusteella.

Ohjelmoitu opetus on kyselyopetuksen äärimmäinen muoto. Joka osion kysymykset kontrolloivat, onko oppilas omaksunut informaation ja osaako hän soveltaa sitä uudessa tilanteessa.

Kestävien oppimisvaikutusten syntymiseksi vaaditaan kertaamista. Kertauksen tarkoitus on aikaisemmin opitun, mutta välillä unohdetun mieleenpalautaminen.

Menetelmällisiä kehityssuuntia

Kirjoittajien mielestä tuohon aikaan tehokkuusvaatimukset olivat lisääntyneet. Oli kehitettävä uusia tapoja järjestää opetusta; kun aiemmin sitä oli järjestetty harvoille ja  nyt monille.

Opettajan rooli oli muuttunut. Ennen puhuttu sana oli ollut ratkaisevassa roolissa.   Enää ei voinut vain valmistella luentoja, oli  järjestettävä myös muunlaisia tehokkaita ja innostavia oppimistilanteita erilaisin välinein. Uusia työkaluja olivat  erilaiset  työ- ja harjoitustehtävät, harjoittelumateriaalit, diagnostiset (nykysuomeksi formatiiviset) kokeet, vaihtoehtoiset yksilöllisen opetuksen harjoitus-tehtävät, tenttit, tutkintotehtävät..

Ajan henkeen kuului pyrkimys valmistaa opetuspaketteja, joihin kuului osin itse opettavia  - ohjelmoidun opetuksen välineitä.

Opinto-ohjauksesta

Kirjassa muistutetaan muös opinto-ohjauksen tärkeydestä. Opintoneuvonnalle oli tarvetta. Oli tuotettava tiedotusaineistoa. Hienolta kuulosti myös etsivän opintoneuvonnan idea.

Arviointi

Arviointia tarvitaan paitsi  arvosanojen antamiseen  yksityisen oppilaan tiedoista ja taidoista myös opetussuunnitelmien ja tenttitehtävien jälkikontrolliksi  ja jatkuvaksi  uudistamiseksi, jotta  järjestelmä olisi  tarkoituksenmukainen.  Jollei se ole, täytyy tasapaino palauttaa erityistoimenpitein:
järjestetään opetus uudelleen, toteutetaan opiskelijavalinnat toisin, muutetaan uulusteluja  tai tarkistetaan tavoitteita.

Keskeisin arvioinnin työkalu oli kirjoittajien mukaan koe. Kokeen muotoilua säätelee tavoite-  ei opetus. On suullisia ja kirjallisia kokeita.  Kirjallisen kokeen arvon ratkaisee  sen objektiivisuus, validiteetti ja reliabiliteetti.

Tehtävät jaetaan tässäkin  kirjassa kahteen tyyppiin: esseetehtäviin, joihin annetaan "omatekoiset" vastaukset ja objektiivisiin tehtäviin. Esseekoe on helppo laatia ja väsyttävä korjata. Se antaa paljon vapautta vastaajalle - ja houkuttelee myös bluffaukseen.

Objektiivisten kokeiden objektiivisuus liittyy niiden pisteytykseen. Kysymykset voivat olla monivalinta- ja vaihtoehtokysymyksiä, yhdistelytehtäviä ja kysymyksiä, joihin annetaan lyhyt, avoin vastaus. Objektiivinen koe on vaativa laatia ja helppo korjata. Se sallii arvauksen.

Koetehtävät tulisi laatia niin, että ne eivät mittaa vain  pelkkää muistamista. Yliopistotasolla keskeisimpiä tavoitteita ovat  harjaantuminen  uusien kysymysten asettelujen muodostamiseen, informaation kriittiseen arviointiin jne.

Arvosanojen antaminen

Arvostelussa voidaan käyttää skaalaa hylätty- hyväksytty tai esim. laajempaa numeroskaalaa.
Arvosanoja voidaan antaa joko absoluuttisesti tai suhteellisesti. Absoluuttisessa arvoinnissa pohjana on  etukäteen laadittu luettelo niistä tiedoista ja taidosta, jotka opiskelijan on omaksuttava. Arvosana  annetaan sen mukaan, kuinka monta luettelon yksikköä hän osoittaa ansainneensa.

Suhteellisessa  arvioinnissa  keskiluku ja hajonta ovat vertailuperusteena, esim. normaalijakautuma

Muita kirjan teemoja

Kirjassa esitellään myös  tutkimustuloksia siitä, mitkä tekijät ovat ratkaisevia akateemisissa opinnoissa menestymiselle. Tehtävä ei ole helppo, sillä jo sen mittaaminen, mitä on menestyminen korkeakouluopinnoissa, on vaikeaa. Näistä tekijöistä tärkein näytti olevan opiskelumotivaatio - johon opettaja voi vaikuttaa.

Motivaatio

Motivaatio ohjaa ensi sijassa työpanosta  ja epäsuorasti oppimista.

Onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset määrävät motivaation voimakkuutta. Siksi on tärkeää muokata oppiainesta ja kurssisisältöä oppilaan älyllisten edellytysten mukaiseksi. Menestymisen kokemus edellyttää, että kyky ylittää tehtävän vaatimustason. Yksilöllistetty opetus on tähän  yksi keino. Mahdollisimman homogeeniset ryhmät toinen opettajakeskeisessä opetuksessa. (Kaikilla suunnilleen sama omaksu voi auttaa oppimaan).

Oppiaines on muotoiltava, jaettava kohtiin ja  jaksoihin ja ajoitettava. Jokainen osa/yksikkö pitää perustella tavoitteella hyödyllä.

Ihmisen muisti on rajoittunut. Ihminen etsii tietämättään faktojen takaa järjestäviä periaatteita. Opettajan kannattaa ohjata   huomiota pääkohtiin, erottamaan olennainen epäolennaisesta. Hän voi havainnollistaa visuaalisesti. On varmistettava, ovatko käyttäytymisketjun osat oikeassa järkestyksessä?

Opettaja voi vaikuttaa  motivaatioon myös näin:
 • Selkeä ja tarkoituksenmukainen tavoite luo opiskelumotivaatiota.
 • Opettaja voi esim. jakaa kurssin alussa kysymysluetteloita kurssin kohtien sisällöistä.
 • Hän voi pitää  (nykysuomeksi formatiivisia) kokeita.  
 • Keskustelu  pienryhmissä
 • Luomalla viihtyvyyttä,

 Audiovisuaaliset välineet

Erikoisuus 50 vuoden takaa: Kasetti-
heitin, jolla voitiin katsoa/heijastaa
kasetilla ollut filmi.
Kirjassa esitellään ns. helppoja, tuolloin usein uusia  av-välineitä. Ne  tehostavat opetusta, mikäli niitä käytetään järjestelmällisesti oppisisällön havainnollistamiseen ja muunteluun. Niiden käyttöön annetaan menetelmällisiä ohjeita.

Opettajan ja kirjan rinnalle oli tullut mm. kirjoitus- ja erityistauluja (flanelli - ja magneetti), taululehtiö,  episkooppi, diaprojektori, piirtoheitin, elokuvaheitin  (yksi muunnos kasettiheitin) ja ääninauhoittimia.

KIRJAN TOIMITTAJASTA

Karl-Georg Ahlström on Uppsalan yliopiston professori emeritus. Hän oli ensimmäinen käytännöllisen kasvatustieteen  professori Uppsalan opettajakorkeakoulussa vuosina 1969- 1977. Tämän jälkeen hän siirtyi kasvatustieteen  professoriksi Uppsalan yliopistoon.

Ahlström on kasvatustieteellisen tutkimuksen kehittämisen pioneereja ja  hän on ansiokkaasti yhdistäny tutkimusta opettajankoulutukseen. Tiettävästi hän elää yhä.

Ei kommentteja: