Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, maaliskuuta 07, 2023

Millainen murrosikäisten koulun tulisi olla?

 

 Olihan se pakko kokeilla tekoälyä. Olipa helppoa.  Kysyin ihan suomeksi ja se vastasi suomeksi. Esitin kaksi kysymystä

1. Miten opetuksessa tulisi ottaa murrosikä huomioon?  ja. 2.2. Millainen koulu olisi paras murrosiässä?

Näin  ChatGPT vastasi:


1. Miten opetuksessa tulisi ottaa murrosikä huomioon?

Murrosikä on kriittinen vaihe nuoren kehityksessä, joka vaikuttaa hänen fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehitykseensä. Opetuksessa olisi otettava huomioon seuraavat seikat:

1. Ymmärtää murrosiän vaikutus oppimiseen: Murrosiän aikana nuoret käyvät läpi monia muutoksia, kuten fyysisiä, emotionaalisia ja kognitiivisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa oppimiseen. Opettajien on ymmärrettävä, miten nämä muutokset vaikuttavat oppimiseen ja mukautettava opetusmenetelmät vastaavasti.

2. Tarjota tukea ja ohjausta: Murrosikäiset tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta kuin koskaan ennen. Opettajat voivat auttaa tässä tarjoamalla ohjausta koulutehtävissä, sosiaalisissa suhteissa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Tämä auttaa nuoria saavuttamaan tavoitteensa ja estää heitä putoamasta koulusta.

3. Luoda turvallinen oppimisympäristö: Murrosikä on haastava aika monille nuorille. Opettajien tulisi luoda turvallinen ja kannustava oppimisympäristö, jossa nuoret voivat ilmaista itseään vapaasti ja tuntea olevansa hyväksyttyjä sellaisina kuin ovat. Tämä auttaa heitä kehittämään positiivisia suhteita muihin ja edistää heidän henkistä terveyttään.

4. Hyödyntää teknologiaa: Murrosikäiset ovat digitaalisia natiiveja, joten teknologian integroiminen opetukseen voi auttaa sitouttamaan nuoria ja parantaa heidän oppimistaan. Opettajien tulisi hyödyntää innovatiivisia digitaalisia oppimisvälineitä ja -menetelmiä, joita nuoret ovat tottuneet käyttämään.

5. Tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa: Opettajien tulisi tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa varmistaakseen, että nuorille annetaan oikea tuki ja ohjaus. Vanhemmat voivat jakaa tietoa murrosiän vaikutuksista kotona ja auttaa opettajia paremmin ymmärtämään jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet.

2. Millainen koulu olisi paras murrosiässä?

Minun tekoälyni näkökulmasta, paras koulu murrosiässä riippuu monista tekijöistä, ja sen on vastattava yksilön tarpeisiin. Kuitenkin yleisesti, paras koulu on sellainen, joka tukee oppilaiden henkilökohtaista kasvua, tarjoaa laadukasta opetusta, varmistaa oppilaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä edistää yhteisöllisyyttä.

Henkilökohtainen kasvu: Murrosikä on aika, jolloin nuoret etsivät merkitystä elämälleen ja kehittävät omaa identiteettiään. Parhaassa koulussa on opettajia ja henkilökuntaa, jotka ovat koulutettuja ohjaamaan ja tukemaan oppilaiden henkilökohtaista kasvua. Koulun on myös tarjottava mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin sekä tuettava oppilaiden omia tavoitteita.

Laadukas opetus: Hyvä koulu tarjoaa laadukasta ja monipuolista opetusta, joka valmistaa oppilaat tulevaisuuteen. Se tarjoaa erilaisia kursseja ja oppimateriaaleja, jotka vastaavat opiskelijoiden taitotasoja ja kiinnostuksen kohteita. Lisäksi se varmistaa, että opiskelijat saavat riittävän tuen ja kannustuksen onnistua opinnoissaan.

Turvallisuus ja hyvinvointi: Koulu, jossa oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat ensisijaisia, on paras koulu. Turvallinen ympäristö, jossa on selkeät säännöt ja rajoitukset, auttaa luomaan positiivisen ilmapiirin, joka edistää oppimista. Lisäksi paras koulu tarjoaa resursseja, kuten psykologista tukea ja terveydenhuoltoa, jotta oppilaat voivat käsitellä stressiä ja muita vaikeita tilanteita.

Yhteisöllisyys: Hyvä koulu edistää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä oppilaiden välillä. Koulun tulisi antaa mahdollisuus yhteisöllisyyteen esimerkiksi erilaisten tapahtumien, urheilutoiminnan ja vapaa-ajan aktiviteettien kautta. Hyvä yhteisöllisyys edistää sosiaalista kanssakäymistä, mikä puolestaan kehittää oppilaiden sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja.

Yhteenvetona, paras koulu murrosiässä on koulu, jossa oppilaiden henkilökohtainen kasvu ja hyvinvointi ovat tärkeitä, laadukas opetus tarjotaan, turvallisuus ja hyvinvointi ovat turvattuja, ja yhteisöllisyys edistetään.

Perästä kuuluu sanoi torvensoittaja

Minua kiinnostavat ikäkausipedagogiikat. Teinivuosiin osuville vuosille ei ole syntynyt vahvaa omaa ikäkausipedagogiikka. Nuorisokasvatus on toki oma tutkimusalueensa, mutta se ei juurikaan käsittele opetusta, se on pikemminkin nuorisotyön taustatiede.  Koulutyössä lähtökohtana tulisi olla kunkin ikäkauden erityispiirteet ja opetusta kehitettäessä tulis ottaa ne huomioon.

Panin tekoaälyn vastauksista  talteen seuraavia ajatuksia. 

Murrosiän eriytyisiä piirteitä ovat:

 1. Teini käy läpi monia muutoksia - ja kohtaa vaaroja syrjäytyä
 2. Muutoksista seuraa turvattomuutta.  Siihen auttaa turvallinen ja kannustava ilmapiiri.
 3. Koulun tulee luoda hyvinvointia.
 4. Hänelle on suuri tuen ja ohjauksen tarve mm. koulutehtävissä. sosiaalisissa suhteissa ja tulevaisuuden suunnittelussa.
 5. Tukea tulee olla tarpeeksi,  kuten psykologista tukea ja terveydenhuoltoa, jotta oppilaat voivat käsitellä stressiä ja muita vaikeita tilanteita.
 6. Koulun tulisia valmentaa tulevaisuuteen
 7. Nuori hakee hyväksyntää itselleen. Koulussa tulisi voida ilmaista itseään vapaasti ja tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on.
 8. Koulussa tulee edistää  yhteisöllisyyttä esimerkiksi erilaisten tapahtumien, urheilutoiminnan ja vapaa-ajan aktiviteettien kautta. 
 9. Oppilaat tulee saattaa yhteistyöhön. Sosiaalinen  kanssakäyminen kehittää oppilaiden sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja.
 10. Koulussa tulee kannustaa 
 11. Koulun tulee olla turvallinen
 12. Selkeät säännöt ja rajoitukset auttavat luomaan positiivisen ilmapiirin, 
 13. Opetuksen tulee olla monipuolista.
 14. Nuoret hallitsevat digitekniikkaa: Innovatiivista tenologiaa kannattaa käyttää  lmiä, joita nuoret ovat tottuneet käyttämään
 15. Jokainen on. yksilö Koulun tulisi ottaa se huomioon. Jokaisen tulisi saada kasvaa omaan suuntaansa. Jokaista tulisi tukea hänen. omissa tavoitteissaan.
 16. Koulun tulisi tarjoja  erilaisia kursseja ja oppimateriaaleja, jotka vastaavat opiskelijoiden taitotasoja ja kiinnostuksen kohteita.
 17. Koulun tulee tarjota mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin.
 18. Vanhemmilta saa tietoa lasten erityispiirteistä.
 19. Pelkkä koulun tuki ei riitä. Myös vanhemmat pitää saada ymmärtämään murrosikää, jotta he osaavara tukea ja ohjata lastaan.

 Olen koonnut vuosien varrella dataa omatekoisen yläkouluikäisten ikäkausididaktiikan /pedagogiikan hahmotelmaksi. Sukellan nyt niihin ja  palaan asiaan myöhemmin.

Ei kommentteja: