Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, toukokuuta 06, 2020

Turvallisesti kouluun ?
Päivitetty 15.5.2020 klo 11.25 - Oph on muuttanut etäopetusta koskevaa ohjettaan.

Kiitos: Harri Karjalaiselle, Irene Häyrylle, Livia Hekanaholle ja Kirsi Sorjonen-Välimaalle

HALLITUS on siis päättänyt, että koulut avataan lähiopetukselle 14.5.
Tarkennus: Juristisesti koulujen sulkeminen tapahtui tartuntalain perusteella, joten hallitus ei asiaa päätä vaan AVIT ja kunnat. Hallitus voi ohjeistaa AVEja ja kuntia.

Opetushallituksen mukaan perusopetuksessa siirrytään kaikilta osin noudattamaan normaaliolojen lainsäädäntöä Opetusjärjestelyissä otetaan kuitenkin huomioon tartuntariskin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet.

Kokosin maisteriharjoittelun ohjausta varten  viranomaisohjeita, joita on annettu  aikuisten ja lasten turvallisuuden säilymiseksi. Ja myös niiden noudattamiseen liittyvistä haasteista. Heti kun koulun tason ohjeet ovat kirkkaat, oppilaita voisi jo etäjakson aikana perehdyttää niihin.

PÄIVITÄN sitä mukaa, kun lisättävää/korjattavaa löytyy.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
"Aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kerhotoimintaan voi taas osallistua 14.5. lukien.  Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja kerhotoiminnassa huolehditaan lasten ja henkilöstön turvallisuudesta.

Aikuisten kontaktit
Aikuisten välisiä kontakteja vähennetään ja esimerkiksi opettajien kokoukset pidetään etänä.
"Tärkeintä on välttää tarpeettomia aikuisten välisiä kontakteja. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät."

OPH: Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja.

Etäopetus
Perusopetuslaki ei tunne etäopetusta. Sitä ei enää lähiopetuksen alettua anneta.
OPH: Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä
OPH: Oppivelvollisuusikäisille annettava opetus on lainsäädännön mukaan lähiopetusta. Opetusta ei voida poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen päätyttyä jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat.
OPH: "Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä hänelle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §), jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Järjestelyn tulee perustua lääkärin arvioon."
ks. ”Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.” – Perusopetuslaki 18 § 1 ja 2 momentti
Juristisesti on myös tulkittu, että opettaja voi antaa etäopetusta oppilaalle koulun ulkopuolella, jos opetuspaikka on turvallinen.


Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi ministeriön tiedotustilaisuudessa: Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee varmuuden vuoksi väliaikaista muutosta perusopetuslakiin, joka mahdollistaa vuorottelun lähi- ja etäopetuksen välillä syksyllä, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

Jos poissaolo koulusta perustuu vapautukseen, opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta huolehtia oikeudesta opetukseen. Jos oppilas on sen sijaan määrätty karanteeniin tai eristykseen, opetuksen järjestäjän on turvattava hänen oikeutensa opetukseen esimerkiksi antamalla tehtäviä kotiin. Kevään viimeisinä viikkoina osa oppilaista joutuneekin olemaan pois koulusta sairastumisen tai karanteeniin määräämisen seurauksena. - Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Suvianna Hakalehto ja Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen

OPH 15.5. : Poissaololuvan myöntämisen sijasta oppilaalle voidaan tehdä päätös erityistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Tällöin oppilaan opetus voidaan järjestää esimerkiksi etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta.


Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut (13.5.2020, VVTDno-2020-393), että mahdollisuus erityisiin opetusjärjestelyihin tarjottaisiin yhtäläisesti myös lapsille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi.

Kerhotoiminta
Kerhotoimintaan voi taas osallistua 14.5. lukien. Kerhotoiminnassa huolehditaan lasten ja henkilöstön turvallisuudesta.

Kevätjuhlat
OPH: Kouluissa voidaan järjestää oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia. Perinteisiä koko koulun yhteisiä kevätjuhlia vieraineen ei voida kuitenkaan pitää.
Kysymyksiä?Etänä?
Todistukset jaetaan luokissa?
Kokeet
OPH: Lukuvuoden viimeisiä viikkoja ei ole siitä syystä tarpeen käyttää ylimääräisiin kokeisiin.

Kokoontumisrajoitukset

Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.

Koulukuljetukset
Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että koulukuljetukset toteutuvat ja että oppilaat pääsevät kouluun. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Opetuksen järjestäjän vastuulla on huolehtia koulukuljetusten turvallisesta toteuttamisesta ja hakea paikallisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Koululounas

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.
Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Kouluruoka syödään omassa luokassa tai oman ryhmän kanssa.
" Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa."
Kysymyksiä?Koululounas = eväspaketti syödään luokissa.
Kuinka monta voi olla  yhtä aikaa kouuravintolassa?
Koulunkäyntiavustajat?
Seurelaisten työsuhteet purettu Espoossa?

Koulutilat
Koulutilat järjestetään väljemmiksi ja tunteja voidaan pitää esimerkiksi lukioissa ja ammattiopistoissa.

OPH: Oppilaiden siirtymistä tilasta toiseen vältetään, ja suositeltavaa on, että kukin oppilasryhmä opiskelee omassa tilassaan. Erityistilojen, kuten käsityöluokan, turvallista käyttöä voidaan edistää välisiivouksilla.
Kysymyksiä?Suurin osa opetuksesta ulkona Tanskassa. Meillä?
Käsien pesu
Vettä, saippuaa ja käsidesiä
Kouluun tullessa ja kotiin lähtiessä pestään kädet. Samoin aina kun tullaan ulkoa, ennen syömistä ja aivastamisen jälkeen.
Ongelmia:Ei ole tarpeeksi pesupaikkoja.  Käsiä pitäisi pestä ainakin puoli minuuttia. 24 oppilasta pesee käsiä  yhdellä lavuaarilla noin 20 minuuttia?   
Aikataulu jopa käsienpesulle ja vessassa käynnille= Jokaisella luokalla on oma paikka käsienpesulle?
Riittääkö? Eikö myöskin aina wc-käyntien jälkeen? Niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen?
> Jos käsien pesua on hankala järjestää, kädet voi putsata käsidesillä. Aikuiset valvovat lasten käsidesin käyttöä.
Laitteiden palautus?
Kysymys: Puhdistus?
Luokanvalvojien rooli?

Kysymys: Eikö nyt olisi tarvetta luokanvalvojan tunneille yläkouluissa?
Luokkaretket ja leirikoulut
"Pienimuotoisia luokkaretkiä ja leirikouluja voidaan toteuttaa hygieniaohjeita noudattaen. Luokkaretken voi tehdä esimerkiksi luontoon oman opetusryhmän kanssa."

Opetus alakouluissa
OPH: Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti luokanopettajan johdolla, jolloin opetusta voidaan eheyttää tuntijakoa noudattaen.

Alakouluissa ollaan koko päivä samassa ryhmässä. Opettaja on yhden luokan kanssa koko päivän.
Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.

Opetus yläkouluissa
Yläkoulussa opettajat vaihtuvat tuntien mukaan - aiemmista ohjeista poiketen. Yläkoulussa ryhmä voi vaihtua, jos opetus ei muuten onnistu. Opettajat pysyttelevät saman ryhmän kanssa niin paljon kuin mahdollista.

Yläkoulussa aineenopettajat voivat toimia normaalisti eli opettaja vaihtuu.Tarpeetonta ryhmien vaihtamista vältetään. Yläkouluissa ehdittiin jo ihmetellä, miten opetus järjestetään, jos opettajan pitää olla yhden luokan kanssa koko päivä. Tällaiseen ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä vaan opettajat vaihtuvat oppiaineen mukaan.

Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.
"Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan."

Opetusohjelma
" Kun lähiopetukseen palataan kevätlukukauden viimeisiksi viikoiksi, on tärkeää, että aika hyödynnetään mahdollisesti syntyneiden oppimistarpeiden kartoittamiseen ja tehdään suunnitelma, miten syntyneet aukot oppimisessa saadaan kurottua kiinni. Oppiminen jatkuu lukukauden loppuun, vaikka arvosanat olisikin annettu kuun puolessavälissä  Koululla on myös laajempi yhteiskunnallinen rooli. Se on tärkeä paikka lasten sosiaalisten taitojen kehittymiselle, ja paikka jossa on sekä ystäviä että turvallisia aikuisia. " Kahden viikon lähiopetuksessa ehditään tukea myös oppilaita monin tavoin. Kouluilla tulee olla valmiudet tehdä pudokastyötä koko ajan, poikkeusoloissa sekä niiden jälkeen. ""

OPH: Koulutyö jatkuu opetussuunnitelman mukaisesti.Opetuksessa noudatetaan myös oppilaiden yksilökohtaisissa pedagogisissa suunnitelmissa (oppimissuunnitelma ja HOJKS) asetettuja tavoitteita. Kertaaminen, tukiopetus ja muut tuen käytännöt ovat käytössä niitä tarvitseville oppilaille.

OPH: Lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana on tärkeä keskittyä opetuksen järjestämisessä oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Opetusryhmät
OPH: Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti luokanopettajan johdolla, jolloin opetusta voidaan eheyttää tuntijakoa noudattaen.
Vuosiluokilla 7–9 opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.

Vuosiluokilla 7–9 on mahdollista, että opettaja vaihtaa opetusryhmää kesken koulupäivän, jos opetusta ei muutoin pystytä järjestämään
Toisessa kotimaisessa sekä vieraissa kielissä, osa-aikaisessa erityisopetuksessa, suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksessa sekä oppilaan oman äidinkielen opetuksessa ja esimerkiksi valinnaisissa aineissa opetusryhmät koostuvat tyypillisesti eri luokkien oppilaista. Tällöin oppilaan opetusryhmä koulupäivän aikana voi vaihtua, jos opetusta ei voida muutoin toteuttaa.

Oppilaiden siirtyminen uuteen kouluun
Oppilaiden siirtymistä uuteen kouluun tuetaan. Uuteen kouluun siirtyvät oppilaat voivat esimerkiksi tutustua tulevaan kouluunsa ja opettajiinsa etäyhteyden välityksellä. Siirtymiin liittyvä mahdollinen yhteistyö eri opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Oppilashuollon rooli?
" Kahden viikon lähiopetuksessa ehditään tukea myös oppilaita monin tavoin. Kouluilla tulee olla valmiudet tehdä pudokastyötä koko ajan, poikkeusoloissa sekä niiden jälkeen. "

OPH: Koulun työntekijän on viipymättä oltava yhteydessä opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluihin, jos hän arvioi oppilaan tarvitsevan kyseisiä palveluita. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä oppilaan tai huoltajan kanssa, on yhteydenotosta annettava heille tieto. Samalla psykologille tai kuraattorille luovutetaan tuen tarpeen arvioinnissa tarvittavat tiedot salassapidon estämättä. Yhteydenotto voi perustua niin oppilaan oppimisen kuin psyykkisten tai sosiaalisten ongelmien aiheuttamaan tarpeeseen.

Poissaolot
Voimassa on oppivelvollisuus.

Oppilas voi olla poissa joko tartuntatautilain perusteella tai perusopetuslain perusteella.

Poissaoloon - muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä - on aina haettava lupa. Sairauden tai muun ennakoimattoman syyn vuoksi lupa voidaan myöntää myös jälkikäteen. Päätös poissaololuvasta on koululla.

Poissaolosta on ilmoitettava viipymättä, jotta poissaoloja voidaan seurata ja tarvittava opetus tai sen tuki voidaan järjestää.

Jos etäopetuksena aikana todettu poissaolo jatkuu lähiopetukseen siirryttäessä, koulun pitää olla heti yhteydessä opiskeluhuoltoon, kuten psykologi- tai kuraattoripalveluihin.
Kysymyksiä: Seuraako sanktio jollei hae tai ottaa lapsen pois koulusta vastoin kielteistä päätöstä?
- periaatteessa voisi tulla sakkoa.
- oikeus ottaa kotiopetukseen ilmoituksella
Riskiryhmät
Riskiryhmiin kuuluvien tilanne arvioidaan erikseen.
Jos lapsi kuuluu riskiryhmään tai perheessä on riski sairastua, lääkäri arvoi tilanteen.

HUS: Koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat ainoastaan ne lapset, joilla on tiettyjä sydän- tai keuhkosairauksia, syöpä tai neurologinen sairaus. Myös elinsiirron saaneet lapset ovat riskiryhmää.
Kyseisiin ryhmiin kuuluu Suomessa alle prosentti oppivelvollisista.

OPH: "Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä hänelle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §), jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Järjestelyn tulee perustua lääkärin arvioon."

Opettajien osalta työnantaja arvioi riskin.
Ongelmia:Työnantajalle lääkärin tehtävät? 


Porrastus
Opetuksen aikoja voidaan porrastaa.
Välitunnit voidaan esimerkiksi porrastaa.
Kysymyksiä?Oppilaat sisään porrastetusti Tanskassa. Meillä?

Päivän pituus?

Ryhmäkoot
Ryhmäkoot ja henkilöstön määrä ovat samat kuin kouluissa ja päiväkodeissa normaalisti.

Sairastaminen/sairastuminen
Sairaana kouluun ei tulla.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Jos opettaja sairastuu päivän aikana, tulee hänen lähteä pois koulun tiloista. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia tarvittavista toimenpiteistä keskeytyneen opetuksen jatkamiseksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.
Kysymyksiä:Jos joku sairastuu, muut karanteeniin?
Oireilevankin on pysyttävä pois koulusta? Jos koulussa ilmenee koronatartunta, tekee kunnan tartuntatautivastaava viranomainen tartuntatautilain nojalla päätöksen kiinteistön sulkemisesta ja altistuneiden asettamisesta karanteeniin. 

12.5.20: Li Andersson sanoi, että jos kouluissa ilmenee koronavirustapauksia, niihin sovelletaan tartuntatautilakia. Tartuntaketjut jäljitetään paikallisesti ja välittömästi, ja kunnan vastaava tartuntaviranomainen voi sulkea koulun osittain tai kokonaan sekä asettaa altistuneen karanteeniin.

Siirtymät
Siirtymiä yksiköiden välillä saman päivän aikana pyritään välttämään.

Siivous 
Tiloja siivotaan tavallista paremmin: Pulpetit ja ovenkahvat pyyhitään koulussa kerran tai kahdesti päivissä.
Ongelmia:Kuka siivoaa?
Pöydät pyyhitään, samoin tarvikkeet  kuten Norjassa ?
Sijaiset?

Tuen tarpeen kartoitus
OPH: Tärkeää on, että ennen lukuvuoden 2019–2020 koulutyön päättymistä oppilaiden osaamisen tilanne, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeet ja heidän mahdolliset opiskeluhuollolliset tarpeensa tulevat riittävässä laajuudessa kartoitetuksi.

Turvavarusteet?
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ei suosittele maskien käyttöä koulussa tai varhaiskasvatuksessa.

Turvaväli
Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.

Oleellista aikuisten turvaväli.  Aikuisten väliset etäisyydet kannattaa maksimoida ja kontaktit minimoida. Koska korona leviää pisaratartuntana, kouluissa yritetään välttää suoria kontakteja eli aivan toisen lähellä olemista niin pitkälle kuin mahdollista.  Älkää menkö porukalla opettajainhuoneeseen. Etäkokokset.

Siitä pidetään kuitenkin huolta, että lapset saavat turvaa ja läheisyyttä.

Opetusministeriö ei  vaadi jakamaan luokkia. Samalla se tarkoittaa, että metrin, parin turvaväliä ei välttämättä voi aina pitää eikä sitä mitata.
"Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan."

OPH: Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa.
Ongelmia ja kysymyksiäVaikeaa totettaa yhtä aikaa etäisyys ja läheisyys.
Tarvitsevatko lapset turvavälejä?  Tanskassa oppilaat saavat liikkua ulkona korkeintaan 5–6 hengen ryhmissä, ja sisällä korkeintaan 2–3 hengen ryhmissä.
Ei siis turvavälejä pulpeteille? Pulpettien välille tutvaväli Norjassa 2 m.
Ei teetetä ryhmätöitä Norjassa. Meillä?
Oppilailla kontakti vain yhteen opettajaan Norjassa. Muut antavat ohjeita. Meillä?

Työjärjestys?

Ulkopuoliset
OPH: Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa huoltajia ja perheitä sekä yhteistyökumppaneita toimimaan niiden mukaisesti.

Väkimäärä koulussa 
Koulu järjestetään niin, että samaan aikaan oppilaita on paikalla tavallista vähemmän.
Opetuksen aikoja voidaan porrastaa.

Välineet
OPH: Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Koulutyössä vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää puhtaana.

Välitunnit
"Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. "
Välitunnit voidaan esimerkiksi porrastaa.

Ei kommentteja: