Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, joulukuuta 06, 2014

Muutosteoreettisia työkaluja osa 2: Lundbergin malli

Lundbergin (1985) malli  yrityksen kulttuurin muutokseta. MH on muokan-
nut sitä hieman.
MUUTOSTEORIA on siis käsitteistöä, malleja ja väitteitä eli propositioita.

JUUTI esitteli vuonna 1992 julkaistussa teoksessaan yhden - minun mielestäni- osuvimmista muutosmalleista. Tässä alunperin Lundbergin rakentamassa mallissa kuvataan, mitä tekijöitä tarvitaan siihen, että erittäin haastava yrityskulttuurin muutos onnistuu. On nimittäin myös tutkijoita, joiden mielestä tehtävä on mahdoton.

LUNDBERGIN mallia kouluun sovellettaessa  muutokseen vaikuttavat
- ulkoiset voimat. Mallissa ulkoiset voimat mahdollistavat muutoksen. Ulkoisia voimia ovat  koulun osata mm. virkaehtosopimukset, opettajien työaika, kunnan taloustilanne, opetussuunnitelma.
- sisäiset voimat, jotka sallivat muutoksen. Kyse on voimavaroista, kapasiteettista, kuten Fullan sanoisi. Sisäisiä voimia ovat mm. johtamiseen liittyvä osaaminen, johdon aika ja energia, systeemin  mm. materaaliset, tekniset ja sosiaaliset valmiudet ja yhteistyön taso organisaatiossa. Niitä ovat myös valtakysymykset,  työyhteisön eetos ja ihmisten riippuvuusaste toisten hyväksynnästä. Opettajien osalta kollegojen hyväksynnän tarve on arvioitu suureksi. Kyse on myös tilasta, joka uudelle on. Usein kouluissa on meneillään yhtä aikaa liikaa uuden muutoksen kanssa kilpailevia muutoksia. Kyse on siis kokonaisvaltaisista olosuhdetekijöistä koulun sisällä.
- muutoksen  tarvitaan painetta. Muutoksen johtavia paineita ovat esim. hallinnon, huoltajien tai median asettamat vaatimukset. Paine voi tulla myös talon sisältä. On ongelma, joka ei ratkea vanhoilla keinoilla.
- sitten tarvitaan jokin tapahtuma, joka käynnistää muutokset. Koulu saa tietokoneita. Kouluun tulee maahanmuuttajia. Jokin mullistuu. Tuntijako muuttuu.  Koulurakennus palaa. Kouluun tulee uusi rehtori. Syntyy uutta, merkittävää tietoa.
- syntyy halu, tahto pohtia koulun toimintaa syvemmin,  sanoittaa unelma visioksi. Puhutaan tahtotilasta. Visiolla tarkoitetaan muuta päämäärät voittavaa intohimoa olla jotain.
- laaditaan  strategia, kuinka askel askeleelta, teko teolta tuo visio tavoitetaan.
- aletaan toteuttaa tuota strategiaa. Otetaan se huomioon, kun palkataan opettajia, kun johdetaan koulua, suunnataan määrärahoja jne. Laaditaan toimintasuunnitelma, jolla vakiinnutetaan strategian mukaiset  uudet käytänteet.
- toteutetaan toimintasuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet eli interventiot.
- ja koulu alkaa muuttua.

LUNDBERGIN malli on strateginen muutosmalli, joka sitoo varsin mainiosti yhteen kuvaan ison joukon muutokseen vaikuttavia elementtejä. Mallia voisi lukea niin, että vain  sellainen muutos onnistuu, joka on mahdollinen, joka sallitaan, johon on riittävästi painetta ja jota halutaan. Lisäksi tarvitaan jokin seikka joka käynnistää muutoksen ja  systemaattisia  muutostekoja.

MALLIIN voisi lisätä vielä yhden elementin: paineen lisäksi tarvitaan tukea. Michael Fullan on usein korostanut paineen rinnalla tuen merkitystä. Laaja-alaiset, muutoksen tähtäävät uudistukset elävät tai kuolevat sen mukaan, kuinka paljon ja minkälaista apua ne saavat muutosprosessin aikana. Avulla tarkoitetaan mm. konferensseja, kouluhallinnon tukea, teknistä apua, työryhmätyöskentelyä,  täydennyskoulutusta, vierailukäyntejä,

KS. LISÄÄ
Juuti, Pauli. (1992). Yrityskulttuurin murros. Aavaranta-sarja nro 31. Aavaranta oy.
Lundberg, Craig. (1985). On the Feasibility of Cultural Interventions in Organizations. Teoksessa Frost, Moore, Louis, Lundberg & Martin (eds.). Organizational  Culture. Newbury Park; Sage Publications.

Ei kommentteja: