Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, toukokuuta 24, 2015

Noin 200 erilaista opetusmenetelmää

KUINKA monta opetusmenetelmää tunnet? Kuinka moneen olet tutustunut? Kuinka monta käytät oikeasti?

Tutkimusten mukaan opettajien menetelmällinen valikko on useimmiten hurjan suppea. Vika ei ole ainakaan siinä, ettei vaihtoehtoja olisi.

Löysin kirjallisuudesta noin 200 menetelmää. Eikä mukana ole montaakaan digimetodia.


Aforismit (mietelauseet)
Aihepiirityöskentely (TN)
Aikaisemmin opetetun kuulustelu (läksynkuulustelu eri tavoin:, suullisesti, kirjallisesti, vuorotellen, satunnaisessa järjestyksessä...)
Ainekirjoitus (annettu otsikko, useita otsikoita, alku...)
5. Aivoriihi (tuotetaan ideoita, ei kritisoida; ideatalkoot- tuotetaan yhdessä mahdollisimman paljon ideoita)

Aktiivimoniste ( tarkkailutehtäviä luennon, videon seurannan tueksi, kysymyksiä, puuttuvia sanoja.. aktivoiva kysymyssarja ennen elokuva- tai tv-esitystä)
Asiantuntijavierailu (alustus, ennalta laadittuja kysymyksiä)
Askartelu tiedonhankinnan välineenä (kokeillaan)
Avustettu itseoppiminen (opettaja auttaa)
10. Demonstraatio (opettajan havaintoesitys, näyttävä opetus)

Draamaharjoitukset (hyvin monenlaisia harjoitteita)
Elaborointi (kielet: pareittain harjoittelu)
Elokuvan tms. esityksen seuraaminen (esteettisesti nauttien esim. Neill, tai etukäteen valmisteltuna) ja tekeminen (mm. animaatiot)
Esimerkkien käyttäminen (tapa konkretisoida)
15. Esitelmä (opettajan, oppilaan, asiantuntijan; oppilas voi valmistaa kotona)

Raportti, joka laaditaan esim. retkillä tehdyistä muistiinpanoista,
Esteettiset ryhmäkokemukset (yhteislaulu, yhteissoitto,  ryhmäliikunta, dramatisointi)
Etukäteen teksin lukeminen ja "märehtiminen" (Comenius)
Etäopiskelu (esim. kotoa käsin)
20. "Flipped classroom" (etukäteen kotona katsotaan clipsi, ja sitä työstetään koulussa)

Haastattelu (toimittajan roolissa)
Harjaannuttaminen (opiskelutekninen
Harjoitus (drilli)
Havainto-opetus/havaintojen teko (Pestalozzi, Cygnaeus: tarkkaillaan. sanallistetaan)
25. Henkilökohtainen ohjaus (esim. kotiopettaja seuraa harjoittelua)

Henkilökohtainen opetus (pianonsoitto)
Hiljainen, äänetön lukeminen
Hiljainen työ (lukemista, tehtäviä)
Hiljaisuusharjoitukset (Montessori)
30. Imitaatio (näyttäminen ja perässä tekeminen)

Improvisoiminen, valmistelematta esiintyminen (Koskenniemi)
Iskulauseet (mm. luokan seinillä)
Itsekorjaavat välineet ja pelit (mm. Montessori)
Itseneuvova opetus (Oiva Louhisolan INO, itseohjaava materiaali)
35. Itsenäinen työ (vrt. yksilöllinen työ ja vapaa toiminta); Itsenäisiä suunnittelu-ja organisointitehtäviä; tehtäväkortit; työkirja)

Itsenäinen,  yksilöllinen harjoitus (keino eriyttää)
Itseopiskelu itseohjaavan materiaalin avulla ja itsetestaus (vrt. välietappimalli. itseopiskelu- kontrollimalli)
Juhla (esim. luokkajuhlan suunnitelu ja toteuttamine, Koskenniemi)
Kahden asian tekeminen aina yhtä aikaa (Pestalozzi)
40. Kalamalja (akvaariokeskustelu, jossa puhujat vaihtuvat)

Kartokeetit (Oppilaat painavat ja jakavat oman tutkimustehtävänsä tulokset muille; Freinet)
Katekisaatio (ulkoaopetellut kysymykset ja vastaukset)
Kenttäretki
Kertaaminen (palautetaan mieleen jo opiskeltua)
45. Kertomukset (luettuna, kuunneltuna, katsottuna)

Keskustelu (ohjaus, kahden kesken, erilaiset keskustelumuodot)
Ketju- eli sarjatehtävät, yksikkötehtävät
Kielistudio-opetus
Kiertoharjoittelu (pistetyöskentelyä)
50. Kilpailut (kilpatoveri jesuiitat)

Kirjallinen esitys (esitelmä, joka luetaan)
Kirjallinen harjoitus (taululla)
Kirjavinkkaus (oppilaat tai aikuinen esittelee suositeltavia kirjoja. Voi vinkata muutakin)
Kirjekurssiopiskelu (yksi etäopiskelun muoto)
55. Kirjojen (tai taulutekstin) kopiointi (vihkoon)

Koe (tentti)
Kokeellinen työskentely (tehdään siis tutkimus)
Koko luokan keskustelu ongelmista
Kotitehtävät (tehtävätyypit voivat vaihdella)
60. Koulunäytelmä (oppilasryhmä, luokka tai koko koulu tekee näytelmän, oopperan tms.)

Kouluradio- ja -tv-ohjelmien seuraaminen (aikanaan erilliset tehtävävihkot opettajan tukena)
Kuorossa vastaaminen (W.James)
Kuunnelman teko (kuulokuva)
Kuuntelu roolissa (esim. Bonon hatut)
65. Kuunteluharjoitus

Kuvien selostaminen
Kyselevä opetus (klassinen metodi, jossa opettaja käyttää ns. kehittäviä kysymyksiä)
Kyselytunti (esim. oppilaat saavat kysyä opettajalta tai vieraalta)
Käsitekartat (Mind Maps) (osppilaat kuvaavat, mitä tietävät asiasta)
70. Käänteinen opetus (flipped classroom) (katsotaan esim. video kotona, koulussa jutellaan siitä)

Laboratoriotyöskentely (liittyy ennen muuta kemian opetukseen)
Laulaminen
Lehden tekeminen
Leikkivä oppiminen/leikki
75. Leirikoulu

Luento (haastatteluluento, keskusteluluento, pariluento)
Lukukappaleen läpiselittäminen (Cygnaeus)
Luontopolku (monine muunnelmineen; sovellus suunnistusradasta)
Luova askartelu, liikunta, toiminta
80. Lukemalla opettelu (mm. ymmärtävä tekstinluku/Peep Koort. Usein liittyy alleviivaaminen)

Lähteiden tutkiminen (liittyy historian opetukseen)
Majeutiikka (Sokrates) (kahdenkeskinen keskustelu käsitteistä)
Maastotyöskentely/maasto-opiskelu (tutkimus)
Mielikuvitusmatkailu
85. Muistiinpainamisen tekniikat (jo antiikin aikana)

Muistiinpanot
Mukailut luetusta
Museokäynti
Muunnostehtävät
90. Märehtiminen (Comenius, Gezelius- ruminare)

Nukketeatteri
Näyttelykävely (posterit, cafe-learning…)
Näyttelykäynnit (etukäteisvalmennus)
Näyttävä opetus (opettaja näyttää oppilaille esim. dataprojektin avulla kalan perkauksen)
95. Ohjaaminen (oppimassa olevien oppilaiden virittäminen ja organisoiminen työhön sekä työssä opastaminen)

Ohjattu opetus (oppilas pystyy etenemään materiaalin ohjaamana.  Opetuspakettiin kuuluu kirja + empiirisesti testatut tehtävät. Tarkastuspisteet, joissa on mallivastaukset. Opettajaa tarvitaan)
Ohjatut leikit (ns. pedagogiset leikit)
Ohjelmoidun materiaalin itseopiskelu (koneavusteista opiskelua, opettajaa ei tarvitaj)
Oivaltamalla oppiminen (keksiminen)
100. Oma-aloitteinen harjoittelu (opettaja tukee, kannustaa, antaa mahdollisuuksia esiintyä jne.)

Omakohtainen harjoittelu laitteilla (lähellä edellistä)
Omat kysymykset (kootaan ja ryhdytään etsimään vastauksia)
Ongelmanratkaisu (tutkimustehtävä, joka voidaan ratkoa monin tavoin mm. tekemällä kysely)
Opettaja roolissa (draamaharjoite jossa näytellään yhdessä tarinaa, joka kehkeytyy koko ajan)
105. Opettajan elävä sana (mm. Cleve)

Opettajan esitys
Opettajan johdolla tai oppikirjasta tapahtuva opiskelu
Opettajan kerronta
Opetuskeskustelu (disputaatio keskiajan yliopistossa)
110. Opetuskoti

Opintokäynti
Opintoretki
Oppikirjalähtöinen opetus (Cleve); oppikirjan uuden tekstin käsittely ja havainnollistaminen
Oppilaan esitys
115. Oppilaat ohjaajina tai apuopettajina (Monitori-opetus (Gezelius, Bell- Lancaster)

Oppilaiden kysymykset (esim. nimettöminä sukupuoliasioista, terveydenhoitaja vastaa)
Oppilaita  ”kädestä” pitäen ohjaavaa opetus (esim. tukiopetuksessa)
Oppilastyöt (tarkoittaa mm. päättötyötä)
Oppimistehtävä- kuulustelu-ketju (Gezelius)
120.Oppimispelit (valtava määrä pelejä Lukot jne.)

Oppimispäiväkirja (lokikirja, ryhmäpäiväkirja)
Palautekeskustelu
Paneelikeskustelu
Paritehtävät
125. Pelit (mm. jalkapallo)

Perässälausuminen (Pestalozzi)
Pienryhmätyö
Piirtäminen  tiedonhankinnan välineenä
Pohdintahetki (vierustoverikeskustelu, porinaryhmä)
130. Portfolio

Praelectio (luento ja sen jälkeen oppilaat kysyvät ja vastaavat)
Probleemi- eli ratkotehtävät (tehtävä ilman alkuvalmistelua)
Problem Based Learning (tapaus)
Projektityö (yksilöllinen, yhdessä)
135. Prosessikirjoitus

Puheharjoitus
Pysäkkityö
Retki
Resitaatio
140. Roolileikit ja -työ

Ryhmätyö, työkunta
Saarna
Sanelu
Sanelukirjoitus
145. Sanoitus

Seinälehti
Seminaarityöskentely: alustus ja keskustelu
Simulaatio
Soittaminen
155. Suurryhmäopetus

Säveltäminen
Taiteellinen toiminta
Tarinat ja kertomukset
Tarinat (oppilaat pudotetaan tarinaan)
160. Taulutyö

Teatterikäynti
Teemapäivä ja - viikko
Tehtäväopetus (työohjeet, työkortit)
Tekstin jäljentäminen
165.Tieto- ja hakuteosten käyttäminen tiedonhankinnan välineenä

Tietokilpailut
Toistamistehtävät
Trumpin menetelmä (opettajaryhmäopetus, teamteaching, yhteisopetus)
Tutkiva oppiminen
170. TV-leikit

Työ
Työharjoitukset (oikea esim. pellolla)
Työharjoittelu
Työpajat
175. Työpisteopiskelu

Täydennystehtävät
Ulkoluku ja kuulustelu
Urakkatyöskentely
Tilanneharjoitukset
180. Tutkimustehtävä (mm. Neill)

Vapaa aine/kirjoitelma/ piirustus
Vapaa keskustelu (mm. Salomaa)
Vapaaehtoistyö
Vertaisopettaminen
185. Vertaukset

Vierailijat
Vierailut eri kohteissa
Vihkotyö
Vuoro-opetus (monitorit; vrt. Kaitsijoiden ja ylikaitsijoiden käyttö- Comenius)
190. Vuorotellen lukeminen

Vuositutkinto
Väittely
Yhteen tahtiin tekeminen
Yhteenveto (tiivistelmä)
195. Yhteenääneen lukeminen

Yhteinen harjoitus
Yhteistoiminnallinen oppiminen (mm. Lumipallo,  Palapeli, ryhmätutkimus)
198. Yksilöohjaus, yksilöllinen ohjelma

Ei kommentteja: