Kirjoja

Kirjoja

torstaina, maaliskuuta 28, 2013

Työkalupakki käyttäytymisongelmiin

Päivitetty viimeksi 30.3.-13

MONESSA koulussa- meilläkin Aurorassa- on törmätty tilanteisiin, joissa perinteiset pedagogiset keinot eivät enää tepsi. Oppilas saattaa rikkoa toistuvasti työrauhaa tai loukata toisten  oppilaitten oikeuksia. Päätinkin koota  keskustelun  pohjaksi työkalupakin oppilaitten käyttäytymisongelmiin. Otan mielelläni kommentteja ja keinoideoiota vastaan.

KEINOT on  tässä jäsennetty  kahden ulottuvuuden suhteen X= Herbartin kasvatuksen keinojen jatkumo: hallinta (kuri- opetus-ohjaus  ja  Y= Koskenniemen kolmijako : opettajakeskeinen- yhteistoiminnallnen- oppilaskeskeinen. Näistä syntyy yhdeksän kasvatuksellisten keinojen aluetta.

(1) Oppilaskeskeinen ohjaus

OPPILAS- (ITSEOHJAUS)
 • annetaan mahdollisuus valita, tehdä toisin (opettaja joustaa)
 • luonnolliset seuraukset opettavat. (vrt. Rousseau)
 • itsekasvatuksellisety keinot (itsetarkkailu, miettiminen)
 • itse valittu sovittaminen

OPPILAAT- (TOVERIOHJAUS)
 • Käytetään sosiaalista painetta: Luokan avainoppilaat ohjaavat ja antava palautetta
 • Vertaissovittelu
 • Kotiryhmittäin palkitseminen (epäsuora vaikuttaminen)
 • Pari ohjaa, auttaa
 • Kummioppilas (yläluokkalainen) ohjaa, auttaa
 • Tukioppilas ohjaa, auttaa
(2) Yhteistoiminnallinen ohjaus

OPETTAJA JA OPPPILAS DIALOGISSA
OPETTAJA- JA LUOKKA (OHJAUSKESKUSTELU)
 • Koko luokan yhteinen paheksunta
 • Yhteinen keskustelu tilanteesta
 • Yhteiset luokan säännöt luodaan
 • Yhteiset säännöt kerrataan ja palautetaan mieleen
 • Yhteisarviointi
 • Yhteisen ratkaisun etsiminen
(3) Opettajakeskeinen ohjaus
OPETTAJA OHJAA
 • Luokan aktiivisena pitäminen
 • Ennalta estäminen (suojeleminen)
 • Huomion suuntaaminen muualle 
 • Viereen meneminen
 • Opettajaa seuraa ja valvoo ja antaa palautetta
 • Valvonta
 • Ns. pedagoginen katse
 • Hiljaa odottaminen
 • Kehoittaminen
 • Lupauksista muistuttaminen
 • Suostuttelu
 • Sopivassa tilanteessa sormien läpi katsominen (jesuiitat)
 • Houkutteleminen
 • Paikan vaihtaminen
 • Annetaan tilaisuus toimia paremmalla tavalla
 • Pyytäminen
 • Selkeytetään tunnin rakenteita
 • Kannustus onnistumisesta
 • Hyvin käyttäytyvien palkitseminen (mallioppiminen)
 • Lupaus
 • Neuvominen
 • Vakuuttelu
 • Kunniantuntoon vetoaminen
 • Kasvatuskeskustelu kahden kesken
 • Palkintojen lupaaminen
 • Muksuopin kaltainen toiminta., Laaditaan suunnitelma yhdessä oppilaan kanssa.
 • Oppilashuollollinen tuki
 • Järjestyssääntöjen kertaaminen
(4) Oppilaskeskeinen opettaminen

OPPILASTOVERI OPETTAA
 • Esitelmiä/haastatteluja aiheesta
 • Suuntaansa korjanneet kertovat (vrt., huumevalistus)
 • Esim. Muksuopin idea: tavoitteensa saavuttanut kertoo
 • Isompi oppilas käy puhumassa.
 •  Selkeät käyttäytymisohjeet
(5) Yhteistoiminnallinen opettaminen
 •  Käydään opetuskeskustelu asiasta (yleisellä tasolla)
 •  Harjoitellaan kaikki yhdessä opittavaa taitoa
 • Tehdään ryhmätöitä aiheesta ja esitellään toisille tuloksia.
 • Väitellään aiheesta
 • Tehdään yhdessä luokan säännöt ja perustellaan ne yhdessä 
 • Draama- ja rooliharjoitukset
 • Sadut ja niiden pohjalta piirtäminen, keskusteleleminen
(6) Opettajakeskeinen opettaminen
OPETTAJA OPETTAA
 • Oma malli ja esimerkki
 • Näyttäminen
 • Päivänavaukset
 • Demonstraatio
 • Aine/essee aiheesta
 • Hiljainen työ
 • Opettavaiset tarinat ja kertomukset (Turmiolan Tommi :-)
 • Asioiden selvittely ja vaihtoehtojen harjoitteleminen
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Oikean käyttäytymisen harjoitteleminen
 • ART
 • Pian arkin kaltainen toiminta
 • Opettaja antaa säännöt. Esim. ( Luokassa ei tapahdu mitään, mikä ei edistä kaikkien oppimista ja hyvää oloa. Peter Peterseniä mukaillen) ja perustelee ne.
(7) Oppilaskeskeinen kuri
  
OPPILAS PANEE KURIIN
 • Kummi valvoo ja kontrolloi
 • Luokan johtaja valvoo’
 • Järjestäjä valvoo

LUOKKA PANEE KURIIN
 • Kollektiivi määrittelee säännöt (Makarenko)
 • Luokan oma tuomioistuin
 • Oppilaiden itsehallintojärjestelmä
 • Toverikuri
(8)Yhteistoiminnallinen kuri
• Opettajan johdolla tapahtuva oikeudenkäynti

(9) Opettajakeskeinen kuri

OPETTAJA PANEE KURIIN
 • Nuhteleminen
 • Käsky/kielto
 • Varoittaminen
 • Vaatiminen
 • Seurauksilla uhkaaminen
 • Vakava puhuttelu/ suullinen varoitus
 • Pelottelu (seurauksilla)
 • Etujen peruuttaminen
 • Istumapaikan vaihtaminen
 • Eristäminen
 • Turvaote
 • Luokasta poistaminen käytävään
 • Sijoitusluokkakäytäntö
 • Avustaja viereen
 • Jälki-istunto (max 2 t)
 •  Rehtorin kanssa käyty kasvatuskeskustelu
 • Huoltajien kutsuminen kasvatuskeskusteluun
 • Koulupäivän keskeyttäminen
 • Kirjallinen varoitus (rehtori)
 • Luokan vaihtaminen
 • Kulun vaihtaminen
 • Erottaminen (max 3 kk, johtokunta)
 • Vaikuttavan opeettajan malli (nimi taululle,varoitus, sijoitusluokka; koko luokalle palkinnot, kun tähtiä tarpeeksi).

KUN KEINOT OVAT LOPPU
• Prosessi erityisluokalle siirtämiseksi käynnistetään.

2 kommenttia:

Pia Mäki-Kokkila kirjoitti...

Näin monipuolisesta ja laajasta valikoimasta jokainen löytää uusia ja jo unohtuneita mahdollisuuksia auttaa sekä oppilasta että ryhmää haastavissa tilanteissa.

Avaisin vielä hiukan viimeistä kappaletta. Mielestäni keinot eivät lopu. Jotkut lapset tarvitsevat vain enemmän aikaa luottamuksen saamiseen, harjoitteluun, oppimiseen ja eheytymiseen.

Erityisluokalla ilot, surut, haasteet ja onnistumiset ovat pitkälti samanlaisia kuin yleisopetuksen suuressa luokassa. Kaikki tapahtuu siellä vain pienemmässä mittakaavassa. Lapsilla on enemmän aikaa opetella itselleen sopivia tapoja voida hyvin koulussa.

Martti Hellström kirjoitti...

Hei PMK- ja kiitos kauniista sanoista. Olkoon tämä versio 1.0.

Tuo ajatus keinojen loppumisesta tarttui minulle eräässä koulutustilaisuudessa. Pohdimme rexien kanssa, kuinka kauan tulee kaveria auttaa. Minä sanoin: NIin kauan kun voimat riittävät. Minua viisaampi Atso Taipale sanoi: Niin kauan kun on keinoja.

Minusta se on edelleen komeasti ja oikein ajateltu.