Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, tammikuuta 26, 2009

Uutta tietoa 2000-luvun tuesta

KUVA: Opetushallituksen erityisasiantuntija Hanna-Mari Sarlin vetää aamupäivän seminaaria.


TÄSSÄ realiaikaisesti ensimmäinen nippu ajatuksia Espoon keskuksessa pidettävästä erityisopetuksen kehittämisseminaarista.


1. Uudet opsin perusteet siis syksyksi 2009. Koulut aloittavat työn 2010.
2. Muutama luku muuttuu aluksi: ” työtavat ja opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestäminen”.
- esiopetuksessa ei niinkään puhuta opiskelun tuesta.
- teksiin kirjoitetaa kuinka eri keinoja käytetään yleisessä tuessa /erityisessä tuessa.
3. Mitä uusi ajattelu merkitsee oppilaan näkökulmasta:
- opiskeluun liittyvien ongelmien ennaltaehkäiseminen
- mahdollisuus käydä koulua omassa lähikoulussa
- oppimaan oppimisen taitojen vahvistuminen
- välitön tuki tarpeen ilmettyä
- elämänhallinnallisten taitojen tukeminen. (koti, harrastukset)
4. Eriyttäminenon opetuksen ja oppimisympäristön sopeuttamisra oppilaiden erlaisiin oppimisen tarpeisiin
• apuvälineet• kommunikointi •käytettävä aikaohjaaminen• mielenkiinnon kohteet • oppimateriaalit •oppimisstrategiat• oppimistyylit•oppimisympäristö • ryhmittely• tavoitteet (taitotaso)• sisällöt • toimintatytöt/pojat.
5. Strategiassa oli 17 muutosehdotusta. Kolme ekaa tullee normeihin
(1). painopiste siirtyy varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan; (ennen päätöstä tehostettu tuki)
- kaikilla oikeus yleiseen tukee
- tehostetun tuen aikana opettajan toimenpiteet perustuvat pedagogiseen arvoon, jota voidaan täydentää asiantuntijan lausunnolla; käytetään oppimissuunnitelmaa.
(2). Erityisen tuen päätös: (pääsääntö tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen)
- tehdään moniammatillisesti pedagoginen selvitys
- määräaikainen
- määritellään opetukse järjestämispaikka, tulkitsemis- ja avustajapalvelut, oppimäärien yksilöllistäminen.
(3) HOJKS
- pedagoginen asiakirja
- tavoiteasiakirja
- suunnitelma tukitoimista


MERJA Koivistolta sain hallituksen esitysluonnokset uusista perusopetuslain pykälistä:

16 § Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

16 a § Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee antaa tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annettavia, erityisesti 16, 31 ja 31 a §:ssä säädettyjä tukimuotoja sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä. Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen tulee käsitellä opettajien pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti 31 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa oppilashuoltotyössä. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla.

17 § Erityinen tuki


Kun oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle tulee antaa erityistä tukea. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus järjestetään oppilaan edun mukaisesti ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Tässä momentissa tarkoitetun oppilaan opetuksessa voidaan poiketa 11 §:stä sen mukaan kuin 14 §:n nojalla säädetään tai määrätään. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan opetuksen järjestämispaikka, pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa 1 momentissa tarkoitettu oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän tulee kuulla oppilaan huoltajaa sekä hankkia oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehdä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä tulee tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.

Pedagogisessa selvityksessä todettaisiin oppilaan vahvuusalueet sekä oppilaan oppimiseen ja kasvuun sekä opiskelutilanteisiin liittyvät keskeiset ongelmat. Selvityksessä todettaisiin myös oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio siitä, millaisia pedagogisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä tarvitaan oppilaan oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Pedagogiset järjestelyt voivat sisältää esimerkiksi oppimisympäristöön, opetus- ja ohjaushenkilöstöön, opetus- ja opiskelumenetelmiin, materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä.

Erityisen tuen päätös tulee tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostettua tukea, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Edellä tarkoitetussa tilanteessa erityisen tuen päätös voidaan tehdä koko perusopetuksen ajaksi.

17 a § Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityisen tuen päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Suunnitelman tarkemmasta sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa.

30 § Oikeus saada opetusta

Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

31 a § Oppilashuolto

Silloin, kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja.

Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä oppilashuoltotyössä tulee kirjata asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä.

40 § Henkilötietojen salassapito, luovuttaminen ja käsittely

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momenteissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, saavat 1 momentissa tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustaja, koulukuraattori ja koulupsykologi antaa toisilleen sekä oppilaan tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, opetuksen järjestäjän on viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle.


41 § Tietojensaantioikeus

(uusi 4 momentti)
Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

42 § Muutoksenhaku

(muutettu 2 momentin 2 kohtaa)
----
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukselta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jos päätös koskee:
2) 17 §:ssä tarkoitetun erityisopetuksen järjestämistä

Ei kommentteja: