Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, tammikuuta 01, 2014

Perinteiset oppilashuoltoryhmän kokoukset muuttuvat?

TÄMÄN lastun kuvassa on helsinkiläisen Siltamäen ala-asteen oppilashuoltoryhmä koolla.

Perinteisesti koulujen OHR:ään ovat kuuluneet rehtori, kouluterveyden-hoitaja, kuraattori, koulupsykologi ja erityisopettaja. Ryhmä on kokoontunut yleensä kerran viikossa ratkomaan oppilaiden tukeen liittyviä asioita. Nyt  tällaisen ryhmän toimintaa ollaan merkittävästi muuttamassa. Uudistus astuu voimaan ensi syksynä.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Eduskunta hyväksyi joulun alla uuden lain hallituksen esittämässä muodossa kuitenkin niin, että siihen mm. sivistysvaliokunnassa tehdyt muutokset otetaan huomioon. Lakiin on koottu nykyisin hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset.

Miltä uusi oppilashuoltoajattelu näyttää?

(1) Koulun tasolla on edelleen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, joka  vastaa oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista kuten nykyisinkin. Oppilashuollossa ei tehdä hallintopäätöksiä.

(2) Oppilashuollossa siirretään painopistettä ongelmien ratkaisemista ennaltaehkäisyn suuntaan. Ennaltaehkäisyn keinona on ennen muuta ns. yhteisöllinen opiskeluhuolto, jolla halutaan tukea koko oppilaitosyhteisöä. Opiskeluhuollon päähuomio on yhteisöllisessä ennaltaehkäisevässä opiskeluhuollossa, johon kaikki koulun toimijat osallistuvat sekä psykologin, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon asiantuntijoiden kahdenkeskinen työ oppilaan kanssa.

(3) Yksilökohtainen oppilashuolto jatkuu psykologin, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon asiantuntijoiden kahdenkeskisenä työnä oppilaan kanssa. Painopistettä halutaan siirtää matalan kynnyksen tukeen. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina opiskelijan sekä tarpeen niin vaatiessa hänen huoltajansa suostumukseen. Yksityisyyden suojaan liittyvä tietosuoja edellyttää, että salassa pidettävien tietojen käsittely perustuu kulloistakin käsiteltävää asiaa koskeviin voimassa oleviin tietosuojanormeihin.

(4) Opetuksen järjestäjän velvollisuuksia järjestää psykologi- ja kuraattoripalveluita tiukennetaan. Oppilaalla on oikeus saada palveluja kiireellisissä tapauksissa jo saman päivänä, ja viimeistään7 päivän sisällä.  Aluehallintovirastot voivat  myös oma-aloitteisesti ottaa tutkittavaksi, onko opiskeluhuolto kokonaisuudessaan hoidettu lain mukaisesti.

Sivistysvaliokunta piti välttämättömänä, että oppilashuollon keskeiset toimijat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja kouluterveydenhuollon henkilöstö toimivat kouluissa. On ehdottomam välttämätöntä, että  he ovat kiinteä osa kouluyhteisöä. Käytäntö ei saa johtaa siihen, että esim. psykologin palvelut hoidetaan kouluissa päivystysluonteisina.

(5) Oppilashuollon suunnitelmallisuutta lisätään (siis lisää paperityötä). Jokaisessa koulussa laaditaan opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Laissa ei määritellä, kuka sen laatii.  Opetushallitus antaa määräykset koko opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta. Laissa säädetään opiskeluhuoltoon liittyvästä dokumentoinnista, rekisterinpidosta ja tietosuojasta sekä  korostetaan oppilaiden ja huoltajien vaikutusmahdollisuuksia opiskeluhuoltoa koskevissa asioissa.

(6) Opetuksen järjestäjä (esim. Espoo) tai useat yhdessä perustaa monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän, joka vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

(7) Yksittäisen opiskelijan tukemiseksi voidaan  tarvittaessa koota monialainen asiantuntijaryhmä. Tämä tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä kootaan opiskelijan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumuksen perusteella.  Tämän  ryhmän jäsenet saavat toisiltaan ja saavat luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Hallituksen esityksessä luki vielä, että oppilaan yksityiselämän ja luottamuksen suojan turvaamiseksi opiskeluhuollossa eivät hallintopäätöksiä oppilaitoksessa tekevät henkilöt voisi olla jäseninä monialaisessa asiantuntijaryhmässä (siis rehtori ja opettajat), koska  kenkilötietolain (523/1999) 7 §:n käyttötarkoitussidonnaisuutta määrittelevä säännös kieltää opiskelijahuoltoon liittyvien tietojen käyttämisen mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin opiskelijahuoltoon. Sivistysvaliokunnassa määräystä pidettiin ylimitoitettuna:

"Sivistysvaliokunnan saaman asiantuntjaselvityksen mukaan hallituksen esityksen perusteluihin kirjattu verraten yleinen kielto osallistua muuhun opiskelijaa koskevaan päätöksentekoon vaikuttaa varsin ylimitoitetulta eikä sitä siten voida pitää perusteltuna tai ylipäänsä tarpeellisena. Opettaja ja rehtori eivät tule esteellisiksi tekemään oppilasta koskevia hallintopäätöksiä sillä perusteella, että he ovat saaneet oppilasta koskevia tietoja toimiessaan monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenenä. Sen sijaan myös opettajaan ja rehtoriin, joka toimii tai on toiminut asiantuntija-ryhmän jäsenenä kohdistuvat edellä todetut tiedon käyttökiellot ja -rajoitukset."

(8) Tuo yksittäisen oppilaan tukemiseksi kootun monialaisen asiantuntijaryhmän asiantuntijat voivat toimia myös opetushenkilöstön tukena koulun työrauhaan, kurinpitoon sekä opetuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä hallinnollisissa ja sisällöllisissä kysymyksissä.

(9) Yksilökohtainen oppilashuolto on oppilaalle vapaaehtoista. Oppilaalla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan mahdollisuutta keskustella psykologin tai kuraattorin kanssa. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.Vapaaehtoista, yksilökohtaista opiskeluhuoltia koskee luottamuksensuoja.

(10) Sivistyvaliokunnan mukaan opiskelijahuoltolakiin sisällytetyt erityiset yksityisyyden suojaa takaavat säännökset eivät vaikuta perusopetuslain mukaisiin opetuksen järjestäjän oikeuksiin saada opetuksen kannalta välttämättömät tiedot. Valiokunta toivoi sujuvaa yhteistyötä ja viranomaistyön vaatimaa kitkatonta tietojenvaihtoa kunnan muiden toimialojen, kuten nuorisotoimen ja lastensuojelun sekä myös poliisin kanssa.

EDESSÄ on uuden ajattelutavan opettelua. Jatkossa kouluissa on  nykyistä selkeämmin tiedostettava yleiset ja erityiset tietosuojan tasot.  Sosiaali- ja terveydenhuollossa luottamuksen suoja ja tietosuoja ovat olennainen toiminnan onnistumisen edellytys ja sen eettinen perusta. Tämä pätee myös yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa, jonka palvelut koostuvat keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tuottamista palveluista.

Sivistysvaliokunnan arvion mukaan hallituksen esityksestä käydyssä keskustelussa on tarpeettoman voimakkaasti painottunut työskentely yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Eräitä pykälätäsmennyksiä: 

Perusopetuslakiin

16a § Tehostettu tuki.
Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Näin kyseessä ei ole esityksen tarkoittama oppilashuolto vaan oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa tapahtuva konsultointi.

17 § (Uusi) Erityinen tuki
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään sekä hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.

40 § Henkilötietojen salassapito ja käsittely
Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.(Uusi)

41 a § (Uusi) Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä hyväksikäyttäen
Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeutetulle teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja luovuttavan on varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.


Opiskeluhuoltolaki
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. (OhL 3§)

5 §Yksilökohtainen opiskeluhuolto
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle annettavia:
(1 kohta kuten HE)
2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja;
3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa; ja
jäljempänä 10 §:ssä tarkoitettuja koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. (Uusi)

6 § Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto
Opetussuunnitelman mukaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Opetuksen toteuttamisesta ja oppimisen tukitoimista säädetään tarkemmin koulutusta koskevissa laeissa ja niiden perusteella laadituissa opetussuunnitelmien perusteissa.

13 § Opiskeluhuoltosuunnitelma
(1ja 2 mom. kuten HE)
Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteissa määräykset opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta.

14 §
Opiskeluhuoltoryhmät
(1-3 mom. kuten HE)
Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan , tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 

(5 mom. kuten HE)
Edellä 4 momentissa tarkoitetun asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään. (Uusi)

16 § Yhteydenotto opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen saamiseksi
Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

18 § Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa asema opiskeluhuollossa
(1 ja 2 mom. kuten HE)
Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. (Uusi)

19 §Yksittäistä opiskelijaa koskevan opiskeluhuoltoasian käsittely
Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan tai, jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumukseen.

Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua (poist.) tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. Jos alaikäisellä tai muutoin vajaavaltaisella ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, huoltaja tai muu laillinen edustaja voi antaa siihen suostumuksen hänen sijastaan. 


3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hei,

Olen erityisopettaja ja tänään kuulin laista. Tuli paljon kysymyksiä. Ilmeisestin tämä nyt tarkoittaa sitä, että enää ei istuta yhdessä alas miettimään miten oppilasta koulussa autetaan, vaan oppilashuolto on oppilaan siirtämistä "terveyspalveluiden piiriin". Eli kouluasiat pohditaan erikseen ja lisäksi "oppilashuolto" eli kuraattori, sairaanhoitaja ym. miettivät miten tukea oppilaan terveyden tukemista. Olenko täysin hakoteillä? (Lisäksi siis tämä yleinen oppilashuolto, joka tekee jotakin..)

Martti Hellström kirjoitti...

Näen asian aivan samoin. Ks myös

http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/03/koulujen-oppilashuoltoryhmat-murroksessa.html

Anonyymi kirjoitti...

Hei
Kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta!

Toimin koulukuraattorina ja hämmästelen edelleen tämän lain henkeä. Lähtökohtana on, että oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa toimiville. Kuitenkin oppilas, lapsi tai nuori pilkotaan osiin pedagogisen, psyykkisen tai fyysisen ongelman tai pulman mukaan. Häntä ei kohdella lapsen edun mukaisesti yhtenä kokonaisuutena. Kenellä on tällöin kokonaisuus hallussa? Tämän lain henki on mielestäni ristiriidassa lapsen edun kanssa.