Kirjoja

Kirjoja

torstaina, heinäkuuta 21, 2011

Alkavan lukuvuoden haasteet

PIAN  alkaa siis Auroran koulun os. Myllykylän kansakoulun 54. tuotantokausi.  Se on mahdollisesti  viimeinen kokonainen lukuvuosi, jonka koko koulu  viettää vanhassa koulurakennuksessa (jos saneeraus alkaa keväällä 2013). Nautitaan.

Jäsennän alkavan lukuvuoden tehtäviä/haasteita, joita  rexillä porukoineen on edessä, seuraavassa koulun arvokenttämallin pohjalta. On kuitenkin hyvä muistaa, että monet asiat voivat vielä muuttua mm. taloustilanne saattaa kiristyä ja se voi vaikuttaa jo kevään 2012 resursseihin, tuskin kuitenkaan  vielä syksyllä.

PEDAGOGIIKKA
(1) Opsin päivitysten haltuunotto (tuen muodot, avun jaksotus, tuen keinot luokanopettajalla...). Työkalupakki-lomake. Elat tiimeihin ohjaamaan uusia tuen muotoja
(2) Iloa ja  kannustusta lisää  vuorovaikutukseen kaikissa luokissa. (Tiimi suunnittelee do- dont-työkalulla
(3) Vielä enemmän huomiota lasten kauniiseen käyttäytymiseen. Mahdollisesti kuukausiteemat.
(4) Jämäköitämme Kiva-ohjelman toteutumista. (Ohjelma läpi kaikilla luokilla, minim 2. ja 4. lk)
(5) TVT-opetusta vahvistetaan (TVT-suunnitelma on aihetta päivittää)
(6) Opetuksen laatu on  myös muun kuin oppitunnin laatua, se on koko koulupäivän ja erilaisten yhteisten tapahtumien laatua. Teemme esim. yhteisestä talviliikuntapäivästä perinteen.
(7) Uusien ops-linjausten tiedottaminen vanhemmille (Vanhempainiltateemat eri asteilla, vuosikello, ks. ops)
(8) Tuemme opetuksen laadun kehittämistä pedagogisoimalla tiimitoimintaa  oppivan professionaalin yhteisön (PLC) suuntaan.  Tällainen tiimi   suunnittelee  ja arvioi  opetusta ja tukea  yhdessä sekä oppii toisiltaan.
(9) Käymme pedagogista keskustelua.  Yhtenä teemana "Mitä on hyvä opetus meille".
(10) Opetuksen laatuun kuuluu myös opiskelun laatu. Selkiytämme ja kehitämme tiimeissä koulumme läksypedagogiikkaa. Käsittelemme läksyjen merkitystä myös vanhempainilloissa. (Tiimit)

* Saamme keväällä PILS-TIMS-tulokset
* Kerhotoiminta jatkuu erillisen määrärahan vahvistamana, saamme tukea myös Koti ja Koulu ry:ltä sekä rexin blogin tuotosta.
* Kelporetket (mahdollisuus käydä muissa kouluissa)
* KULPS-retket
* Välinelainaamo jatkuu
* Aihekokonaisuuksien opettaminen
* Ryhmäintegraatio jatkuu
* Pariopettajuus jatkuu (startti+ 1a; 3a+3b, tiedonsiirtoa kokeneilta)

ORGANISAATIO


(11) Monelle (mm. koulunkäyntiavustajille) tulee  toimenkuvaan muutoksia. KK-avustajat tekevät tehtävkortin.
(12) Uuden johtoryhmän perehdyttäminen ja mahdollinen koulutus.
(13) Uuden EFQM-jakson osatehtävät
(14) Erityistä huomioita uinnin järjestelyihin.
(15) Koulun virallisten ja omien nettisivujen ja mahdollisesti opit-järjestelmän muutokset
(16) Lisäämme keskustelua tuntiresurssin suuntaamisesta. Pyrimme löytämään ratkaisuja, joilla myös ylemmillä luokilla olisi  akateemisissa aineissa ns. jakotunteja. (Kevät 2012)
(17) Laaditaan pitkäntähtäimen hankintasuunnitelma. Tarvikemäärärahoja varataan tehostetun tuen ja erityisen tuen tarpeisiin.
(18) Tuemme opetuksen laatua asettamalla lukuvuosisuunnitelmassa  yhteisiä kehittämistavoitteita eri osa-alueille. Tiimien tehtävänä on kääntää ne toiminnaksi.
(19) Ekaluokkien tehostettu kodin ja koulun yhteistyö.
(20) Kirjastotoiminnan turvaaminen (kirjastokerhon idea tukemaan)

* Kokonaisbudjetin tarkka seuranta, nyt kun olemme virittäneet käyttöasteen maksimiin.

YHTEISÖ
(21) Uusiin työntekijöiden tutustuminen/perehdyttäminen (mm. Tyhy-risteily)
(22) Kuulluksi tulemisen tunteen vahvistaminen
(23) Sisäisen tiedonkulun vahvistaminen kaikille ryhmille (mm. YT-istunnon päätökset)
(24) Positiivisen ammatillisen puheen lisääminen/vuorovaikutustaidot (mm. Tuntematon opettaja-sessio)

* YT-istunnot edelleen avoimia koko henkilökunnalle (työpaikkakokous)

(KOULUTUS)POLITIIKKA-VIRANOMAISTOIMINTA
(25) Kolmiportaisen tuen vaatima asiakirjatyö
(26) Päivitetään retkien turvaohjeet ja käytännöt
(27) Espoon turvallisuuohjeiden mukainen jokavuotinen päivitystyö (mm. poistumisharjoitus, riskanalyysin päivitys)
(28) Oppilashuoltotyötä koskevat säädösmuutokset haastavat meitä kehittämään toimintatapojamme. Etsimme dokumenttimallin, johon kirjataan yksittäisen oppilaan eri tahoilta saamaa tukea voidaan seurata systemaattisesti, yksinkertaisesti ja kuitenkin salassapitosäädöksiä noudattaen.
(29) Oppilashuoltoon liittyvien lapsen tietoja koskevien pelisääntöjen kirkastaminen yhdessä kotien kanssa.
(30) Alueen kasvattajaverkoston kaksi tapaamista. Yhteisen blogin käyttöönotto.
(31) Rehtorien PLC-verkostotoiminta
(32) Kahden luokanopettajan  viran täyttäminen keväällä 2012,
(33) Johtokunnan toisen henkilökunnan varajäsenen esittäminen kauden loppuun.

* Rehtorin ja eräiden muiden vastuut väestönsuojeluorganisaatiossa.

TYÖ
(35) Palkkausjärjestelmän muutokset: tiedotus ja käyttöönotto (haasteellinen luokka. lukuvuosi kerrallaan, ops-työ-palkkio)
(36) Ilmanvaihdon turvallisuuden varmistaminen
(37) Ammatillisuus ja pelisäännöt: palautuspäivä-perjantai, vuorovaikutus
(38) Ajankäytön hallinta/tiimeille aikaa pedagogiikkaan. Koko koulun toiminnan laadun kehittämiseksi laadimme vuosikellon, johon kootaan kaikki keskeisesti opetustyöhön vaikuttavat vuosittain samaan aikaan toistuvat  asiat. Näitä ovat esim. oppilashuollon ruuhkahuiput, nivellyys, toistuvat. testit,  tuen hakemisen ja antamisen jaksot, valinnat ja vanhempainillat.
(39) Uusien työntekijöiden perehdytys (Työnjako rehtori, apulaisrehtori, vararehtorit)
(40) Oppimiskeskus- ja Kelpopilottikoulutehtävien hoitaminen (mm. Messut 7.12)
(41) Tyhy-toiminta (mm. tyhy-risteily)
(42) Työnohjaus syksyn ajan.
(43) Uudenlainen liikuntatuntien järjestämistapa
(44) Kehittämiskeskustelut
(45) Vastuualueiden päivitys
(46) Työryhmät (Jory, KiVa, Liikuntaryhmä, Tyhy, TVT, OPS, Oppimiskeskus, Kelpo, Kirjasto)
(47) ELA-tiimin työnjako

* Henkilökuntaedut (liikunta, uimahalli, matkalippu, alennukset)
* Henkilökortit

SIVIILIELÄMÄ(T)

* Otamme edelleen huomioon elämäntilanteet, merkkipäivät jne.

KOKONAISUUS

(48) Peruskorjauksen ja lisärakennuksen suunnittelu/Hankesuunnitelma
(49) Kestävien käytänteiden vahvistaminen (mm. roskien lajittelu)

*  Parkkipaikan saneeraus

Ei kommentteja: