Kirjoja

Kirjoja
Kirjoja

maanantaina, kesäkuuta 10, 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokous 12.6.2024


Kokouksen jälkeen päivitetty versio.

Kasvun ja oppimisen lautakunnalla oli   keskiviikkona kevätkauden viimeinen lähikokous.

Demareista edusti ypöyksin Martti. Heini oli kipeä, ja varansa toisessa kokouksessa. Maria G. oli Brysselissä.

Tässä nostoja.


3§  Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ja lausunnon antaminen

ESITYS oli, että lautakunta merkitsee tiedoksi selostusosan mukaiset selvitykset (toimenpiteistä, joihin ryhdytään) tarkastuslautakunnan arviointi-kertomuksessa esitettyihin toimialaa koskeviin kannanottoihin ja antaa ne lausuntonaan vuoden 2023 arviointikertomuksesta.

Tarkastuslautakunta oli nostanut esiin ongelmia  mm.  

 • Tulostavoitteiden mittaamisessa. Niitä ei oikein pystytä arvioimaan. 
 • On pulaa henkilökunnasta - keinoksi esitetään mahdollisuuksia pätevöityä koulutuksen avulla. Järjestelyeriä tulisi  kohdentaa työvoimapula-aloille.
 • Tapaturmia, väkivaltaa ja uhkatilanteita on vähennettävä. Vastauksen mukaan ohjeita ei noudateta. 
 • Tilojen pitäisi olla fiksuja (omin sanoin MH).Vastauksen mukaan ne ovatkin.
 • Kaikille lapsille vaaditaan heidän tarvitsemaansa tukea (inkluusio). Vastauksen mukaan lakia noudatetaan. Rahaa puuttuu mm. vieraskielisten tuesta.
 • Nuorisotyötä pitäisi hyödyntää. Vastauksessa viitataan siihen, että hankerahat ovat hankerahoja.
Hmm. Vastaus oli aika virkamiestyypillinen. Ei nähty oikein aihetta mihinkään konreettiseen.

6§ lausunnon antaminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista. 

Säädöksiä ollaan siis muuttamassa, niin että luovutaan nykyisestä  ns. kolmiportaisesta (yleinen, tehostettu ja erityinen) tuesta ja tilalle tulisi ministerin mukaan selkeämpi jako ennakoiviin  ja oppilaskohtaisiin tukitoimiin. Tavoite on vähentää byrokratiaa. Pidennetty oppivelvollisuus muuttuisi varhennetuksi oppivelvollisuudeksi (mm. kehitysvammaiset).

Tosi laajaa tekstimateriaalia oli Kotolassa käyty läpi perinpohjin.

ESITYS oli, että toimiala antaa valmistellun lausunnon. Niin tehtiin ja tehtiin myös joitain muutoksia.

Lausunnossa kehuttiin useita asioita:

 • Tarkoitus on varmistaa riittävät resurssit ja vähentää hallinnollista työtä (ennakoivista tukitoimista ei tarvitsisi tehdä hallintopäätöstä; suunnitelma ja arvio –asia-kirjojen määrä vähenisi neljästä yhteen) 
 • erotetaan yleinen, kaikkiin oppiaineisiin tai oppimisen vaikeuksiin kohdentuva ennakoiva tukiopetus sekä opetuskielen tukiopetus selkeämmin toisistaan erillisiksi tukimuodoiksi. Tukea opetuskielen oppimisen.
 • Konsultatiivisen sairaalaopetuspalvelun lisääminen perusopetuslakiin  vakiinnuttaisi hanketoimintaa (mutta Espoo ei voi konsultoida koko Läntista Uuttamaat ilman resurssointia)
 • Oppilaan  vapautettaminen  suorittamasta perusopetuksen oppimäärää joko osittain tai kokonaan olisi viimesijainen toimi.
 • Myös Jopossa voi antaa oppilaskohtaista tukea
 • Erityisluokanopettajalla on oltava monialaiset opinnot
 • Jollei opiskele uskontoa,  vvt saa olla pienempi.

Toisaalta siinä nostettiin esiin myös useita huolenaiheita:

 • Perusopetuslaki 2§:säädettäisiin niin, että yhden opettajan opettamassa opetusryhmässä voisi olla enintään 5 erityisopettajan opetusta oppilaskohtaisena tukitoimena saavaa oppilasta.  (Espoo epäilee > voi johtaa esim. toiseen kouluun sijoittamiseen, ei voida integroida erityisopetuksesta). Espossa on 662:ssa ryhmästä  1686:sta yli 5 tehostetun ja erityisen tuen oppilasta > tarvittaisin Espooseen satoja uusia opettajia ja tiloja) Jos yli 5, kenen kanssa annetaan tukea? Tästä keskusteltiin paljon, ja  tekstiä muokattiin,
 • Huolta oppilashuollon  osuudesta - ei yhteisöllinen opiskeluhuolto riitä
 • Ja korvaavien toimien riittämättömyydestä (koulupäivän lyhentäminen esim) > paljon poissaolevat, rikkinäinen tausta mamuilla. 
 • Ja kustannusarvioiden tasosta
 • Huolta esiopetuksessa saatavasta tuesta
 • Vsop:sta luopumisesta. (Espoo suosittelee sanallista arviointia, ei  arvosana maximia 7).
 • Espoo kysyy: tuoko ajatus varhennetusta  oppivelvollisuudesta lisäarvoa? Milloin oppilas lakkaa olemasta varhennetun oppivelvollisuuden oppilas?
 • Espoo kysyy ennakoivan tukiopetuksen mieltä ja  suosittelee eriyttämistä (Hmm. tässä taitaa unohtua, että ennakoiva tukiopetus löytyy jo vanhoista opseista).
 • Espoo kysyy: Kuinka tukiopetusta annetaan tuntien aikana?
 • Espoo kysyy: Tuleeko sitä antaa lomamatkan vuoksi.
 • Espoo kysyy: Voidaanko edelleen vapauttaa jonkin oppiaineen opetuksesta?
 • Espoo kysyy: Pitääkö  koulunkäynnin ohjaajien antamasta tuesta edelleen tehdä päätös (yleensä tukevat ryhmää)
 • Espoo kysyy: Eikö ennakoiva tuki ole outoa vammaisten lasten osalta?
 • Espoo kysyy: Miten toimitaan, jos vanhemmat vastustavat tuen antamista.
 • Espoo kantaa huolta: Espoo on yksi sairaalakunta: Mistä saadaan resurssit siihen, että konsultoiva sairaalakouluopetus voi auttaa muita kuntia?  

Espoo tekee myös omia ehdotuksia:
 • Espoo ehdottaa S2-kielestä luopumista. Jollei niin päätös siirosta opetuksenjärjestäjälle. Tästä puhuttiin ja tekstiä esitettiin hiotettavaksi.
 • Myös yksityisille kouluille velvoite järjestää tukea.
 • Kelpoisten erityisopettajien määrä tulee varmistaa. Espoo ehdottaa yhtä erityisopettajan nimikettä.
Tekstiä korjattiin mm. niin, että korostettiin kaikkien lasten oikeutta saada opetusta ja tukea. Rajaus 5 tukea tarvitsevaan oppilaaseen /luokka onnistuu vain, jos siitä aiheutuvat kulut kompensoidaan täysin. Keskustelua käytiin myös virkkeestä, jossa ehdotettiin, että esiopetus siirretään kokonaan varhaiskasvatukseen. Teksti muutettiin koskemaan  tuen lainsäädännön yhtenäistämistä.

7§  Investointikehys 2025–2034

ESITYS oli , että esittely merkitään tiedoksi. Lopullinen versio hyväksytään elokuussa. Tilapula todettiin krooniseksi. Seuraavan 10 vuoden aikana tullaan tarvitsemaan useita uusia peruskoulurakennuksia ja kymmeniä uusia tiloja varhaiskasvatukselle.

8§  Kasvun ja oppimisen toimialan palveluverkkoperiaatteiden hyväksyminen

ESITYS oli, että  lautakunta hyväksyy toimialan palveluverkko-periaatteet. Niiden mukaan koulujen koko kasvaa ja entistä useampi koulu on yhtenäiskoulu. Esityksen mukaan. Isot rakennukset ovat mahdollisia, (vain) kun tontti sen sallii.

9§  Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman tarkistaminen 1.8.2024 lukien

Säädökset ovat muuttuneet. Mm. Kaitaan lukiosta tulee Matinkylän lukio. Esityksen mukaan.

Listalla oli myös oikaisuvaatimuksia ja päätösten laillisuusvalvontaa.

Esityksen mukaan mentiin. Kokous oli hyvin yksimielinen ja keskusteleva. Se päättyi klo 21.

Ei kommentteja: