Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, heinäkuuta 17, 2010

Perusopetuslain muutokset menivät siis läpi

KOKO viime lukuvuosi jännitettiin, missä muodossa perusopetuslakiin tehdään muutoksia, kun erityisopetusta halutaan uudistaa. Lakimuutokset on vahvistetty 24.6.2010. Muutetut pykälät löytyvät osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100642

LUIN uudet pykälät läpi.
 • tukiopetukseen on oikeus, jos on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissa tai muutoin tarvitsee oppimisessa lyhytaikaista tukea
 • osa-aikaiseen erityisopetukseen on oikeus, jos on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä (hyvä!)
 • oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelma on laadittava... yhteistyössä oppilaan ja huoltajan ... kanssa.
 • Tehostettu tuki sisältää oppilaalle annettavia tukimuotoja (mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustuspalvelut), sekä tarvittavia pedagogisia järjestelyjä.
 • Tehostetun tuen ja oppimissuunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa (Oph ei siis laadi valmista lomaketta).
 • Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä (kappas, ei siis oh-ryhmän kokouksessa). Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.
 • Tehostettu tuki järjestetään laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla (velvoittaa!)
 • Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta ... tuesta. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset (meni siis läpi myös koulun ja luokan tilanne) huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla (huoli erityisluokkien alasajosta siis kevenee) tai muussa soveltuvassa paikassa.
 • Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä...Päätöksessä on määrättävä oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut ... palvelut sekä tarvittaessa... oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen.
 • Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on (1) kuultava oppilasta ja (2) tämän huoltajaa... sekä hankittava (3) oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja (4) moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä (5) tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on (6) tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.
 • Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten.
 • Niiden opetusryhmien muodostamisesta, joissa on yksi tai useampia erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita tai pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia oppilaita, säädetään valtioneuvoston asetuksella (tuleeko joitain rajoituksia oppilasmääriin?)
 • Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on laadittava ..erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi. Suunnitelma on laadittava... yhteistyössä oppilaan ja huoltajan... kanssa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Suunnitelman keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa (siis Oph).
 • Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (velvoittaa!)
 • Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa ... kanssa. Silloin kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu.(Tämä kohta jäi edelleen vaikeaksi). Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja.
 • Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä. (Huh! Byrokratia siis todella lisääntyy).
 • Henkilötietojen salassapito on edelleen tärkeää. "Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot". Muulta taholta (esim. Jorvi?) opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän, salassa pidettävän tiedon saaminen edellyttää oppilaan huoltajan ... yksilöityä kirjallista suostumusta.
 • Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle.
 • Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. (Tärkeä asia, koulu saa oikeuden tietää)
 • Opetushallituksen on uudistettava opetussuunnitelman perusteet tämän lain mukaisiksi siten, että opetuksen järjestäjä voi ottaa niiden mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2011. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa tämän lain mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta 2011. (Aikaa tuli siis)
 • Ennenlain voimaantuloa tehty päätös, jolla oppilas on otettu tai siirretty erityisopetukseen, jää edelleen voimaan. Näitä päätöksiä on arvioitava tämän lain voimaan tultua 17 §:n 2 momentin mukaisesti määräajoin tai tarvittaessa (antaa väljyyttä). Tällöin on tehtävä päätös erityisen tuen antamisesta oppilaalle.

Ei kommentteja: