Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, helmikuuta 18, 2009

Rehtorien käsitys opettajan laadun merkityksestä

KUVA: Espoolaisrehtoreita


TÄSSÄ kolmas lastu, jossa puran rehtoreille tekemäni nettikyselyn tuloksia. Nettikyselyn tarkoituksena oli tuottaa aineistoa, jonka avulla voidaan kuvata PISA-tulosten taustalla olevan suomalaisen koulunjohtamisen laatua kouluissa käyville vieraille. Tässä lastussa keskityn rehtorien käsityksiin opettajan laadun merkityksestä.

PERUSOPETUKSEN TAITAVAN JOHTAMISEN SALAISUUS
Osa 3: Rehtorien käsitys opettajan laadun merkityksestään koulun tuloksille


OECD:n raportin mukaan yksi keskeinen väylä, jonka kautta rehtori vaikuttaa koulun tuloksiin on opettajien (opetuksen) laatu, toinen on opettajien motivaatio.

REHTORIEN käsityksiä opettajan laadun merkityksestä haarukoitiin neljällä kysymyksellä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, (1) kuinka tärkeää heistä on, että heidän opettajansa ovat todella hyviä. (2) Toiseksi rehtoreita pyydettiin kuvailemaan todella hyvää opettajaa. (3) Rehtoreilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät sitä, että opettajat ovat innostuneita ja motivoituneita. (4) Lisäksi rehtoreita pyydettiin kertomaan tärkeimmät perusteet, joilla he valitsevat uutta opettajaa.

Kuinka tärkeää on, että opettajat ovat todella hyviä?OPETTAJAN laatua pidettiin tärkeänä. Keskiarvo oli 9,1. Tyyppiarvo oli 9. 42 vastaajaa 50:sta käytti joko arvosanaa 9 tai 10.

Millainen on rehtorien mielestä todella hyvä opettaja?

Todella hyvän opettajan ammatillisia piirteitä olivat seuraavat:

ahkera • aineenhallinta (hyvä/osaa opettamansa asiat) • ammatillinen • ammatissaan taitava • ammattitaitoaan ylläpitävä •alastaan kiinnostunut •antaa lasten oppia toisiltaan • arvostaa jokaista oppilastaan • asiansa osaava/taitava kasvattaja • asiantuntija •asiastaan innostunut • auttaa muita • autonominen työssään • avoin uuden kokeilemiselle •innostunut työstään • jakaa omastaan • jaksaa etsiä erilaiset keinot erilaisille oppilaille • haluaa tehdä kotien kanssa positiivista yhteistyötä • henkisiä ja fyysisiä voimavaroja rankan työn kestämiseen • huolellinen ja tunnontarkka • hyvä peruskoulutus • innostus asiaan •joustava/joustava kasvavien ihmisen kanssa aktiivinen • kasvattaja (alakoulussa)/haluaa kasvattaa lapsia hyvään • kasvatus- ja opetustyöhön paneutuva •kehityskelpoinen/kehittymiskykyinen ja -haluinen •kiinnostunut asioista •kiinnostunut jatkokouluttamaan itseään • kouluttautumishaluinen •kuunteleva ohjaaja • kyvykäs • käyttöpedagogiikka •lapsista välittävä/rakastaa lapsia/nuorista oikeasti välittävä • luotettava • monipuolinen/monipuoliset työtavat • motivoitunut työhönsä • muutoksiin pystyvä • noudattaa lakia ja asetuksia sekä koulussa sovittuja toimintaperiaatteita • näkee oppilaan yksilönä yksilöllisine tarpeinnen ja osaa vastata siihen •näkemys koulun kehittämisestä/ työhön tarvittavasta jatkuvasta kehitymisestä • noudattaa opetussuunnitelmaa •oikeudenmukainen ja reilu oppilaiden kohtaamisessa • opettajuus hallussa • osaa kohdata erilaiset oppilaat • osaa ottaa oppimistyylit huomioon • ote nuoriin (oikea) • paneutuu työhönsä •pedagogisesti innistunut • pedagogiset taidot (hyvät) • pätevä •"rajojen ja rakkauden oikea seos" • realistinen käsitys työhön kuluvasta ajasta • ryhmänhallintataidot (hyvät)/ ryhmänsä johtaja •sitoutunut työhönsä muttei liikaa • taitava työssään • toimii oppilaiden hyväksi •suunnitelmallinen (mutta tarvittaessa joustava • taito innostaa lapset koulusta • tasapuolinen • tulee toimeen erilaisten ihmisten (myös erilaisten lasten kanssa) • tunnollinen •työhön tarttuva • työstään pitävä • uusiutumiskykyinen •valmistautuu opettamiseen • yhteistyötaidot/sosiaaliset taidot (hyvät) • visio työssään • vuorovaikutustaidot •yhteispelaaja/yhteisöllinen/työyhteisön jäsen/tiimi- ja ryhmätyökykyinen • ystävällinen (oppilaille)

"Hyvä opettaja panee itsensä peliin ja osaa samaan aikaan asettaa rajat itselleen, jotta muodostuu opettajan, oppilaiden ja kotien välille toisiaan kunnioittavat suhteet.." "Hyvä opettaja osaa ja kehittää osaamistan. Hän jakaa osaamistaan muille. Hän on yhteistyökykyinen niin talon sisällä kuin ulkopuolella. Hänellä on kyky hyödyntää oppilashuoltoa ja osaa rajata omaa toimintakenttäänsä. Hän huolehtii jaksamisestaan"."Ei kulje kello kädessä eli ryntää ulos heti kun tunnit on pidetty...

Pelkka ammatillisuus ei riitä. "Aineen osaaminen ei tee hyväksi opettajaksi. Tärkein on opettajan persoona, aitous...""Hänellä on myös oma elämä ja omat harrastukset". Hänen on myös sovittava kouluun. "Sopiva (vastaa koulun tarpeisiin ja linkittyy koulun arvomaailmaan."" Todella hyväksi opettajan tekee se, että on valmis kasvuun sekä kollegoittensa että ryhmänsä kanssa, valmis ottamaa haasteita ja valmis uuteen."

Todella hyvän opettajan piirteitä ihmisenä olivat:

aikuinen •arvot kohdallaan • elämälle utelias • empaattinen •elämänmyönteinen • hienovarainen •huumorintajuinen • hyvä itsetunto • inhimillinen • innostava • innostunut • joustava • jämäkkä • kanssaihmisiä arvostava • kuuntelutaitoinen • lapsirakas •muuntumiskykyinen/uudistumishaluinen ja -kykyinen • luova • oma-aloitteinen • pitää lupauksensa • positiivinen •rakentava • rohkea • suhteellisuudentajuinen • utelias

Kuinka tärkeänä rehtorit pitivät sitä, että opettajat ovat innostuneita ja motivoituneita.INNOSTUNEISUUS ja motivoituneisuus olivat rehtorien mielestä todella tärkeitä opettajalle. Keskiarvo oli 9,34. Tyyppiarvo oli 10. 47 vastaajaa 50:sta käytti arvosanaa 9 tai 10.

Millä perusteilla rehtorit valitsevat uudet opettajat?

Ammattilaisia valinnan perusteita olivat seuraavat: (ei bold=piire oli yhteinen myös todella hyvän rehtorin kanssa)

aikaisempi menestyksellinen työ • ajatukset koulusta huomenna • aineenhallinta (hyvä) • ammattietiikka • ammatillinen ote • ammattitaito • asiantuntevuus • avoimuus • erityisopetuksen tuntemus • erityisosaamisen ja harrastusten alueet (ei vain opetukseen liittyvät) • halu oppia uutta • halu tiimityöskentelyyn • innokkuus kehittää työtään (tulee osoittaa) innostuneisuus työstään • kasvatukselliset näkemykset • kasvatusote • kelpoisuus kunnossa •kiinnostus kasvuun ja opettajana olemiseen • kokemusta opettajan työstä • koulutukseen suuntautuminen • koulutus • kuva (selkeä) itsestään opettajana •käsitys lapsista ja kanssaihmisistä • laaja-alaisuus •maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tuntemus • motivaatio (selkeä) opettajan työtä kohtaan •muodollisesti pätevä opettaja • monipuolisuus• opetus- ja kasvatustaidot• osaaminen • ote opettajan ammattiin • pedagoginen hallinta • pedagoginen soveltuvuus • rakkaus omaan aineeseen •sitoutumisen huomaaminen• sopivuus /soveltuvuus siihen tehtävään, johon henkilöä valitaan • suuntautuminen • taidot • taito toimia yhteisön jäsenenä • tietotekniikan tuntemus• vuorovaikutustaidot (hyvät) lasten ja aikuisten kassa • yhteistyötaidot •Opettajaksi valinnan ammatilliset kriteerit näyttävät olevan (vain) osittain samoja kuin, ne piirteet, joilla rehtorit kuvasivat todella hyvää rehtoria. Sekä opettajilta että rehtoreilta toivotaan koulutusta, laaja-alaisuutta ja välittävää pedagogisuutta.
Opettajan osalta tärkeäksi nousee sopivuus kouluun ja työyhteisöön. Tämä ei noussut esiin rehtorien itsensä osalta.

Todella hyvä opettajan oli myös sovittava juuri tähän kouluun ja työyhteisöön. "Halu sitoutua kouluumme". "Sitoutunut kehittämään koulumme profiilia". " Kiinnostus ja halu liittyä työyhteisöömme"."Koulun painotusalueiden hyväksyminen ja kiinnostus niiden edistämiseen". "Sopivuus nykyiseen opettajakuntaan; opettajakunnasta ei saa tulla liian homogeenista".

Henkilöön liittyviä valinnan perusteita olivat: (ei bold=piire oli yhteinen myös todella hyvän rehtorin kanssa)

empaattinen • henkilökohtaiset ominaisuudet • huumorintajua • luonne/tietyt luonteenpiirteet • omaperäisyys •ote elämään • persoonallisuus • positiivinen henki • tausta •tyyppi • ulospäin suuntautunut • yleisvaikutelma

Karkeasti tulkiten opettajilta ja rehtoreilta odotetaan samanlaisia piirteitä. Rehtorin osalta korostuu kuitenkin enemmän jämptiys, määrätietoisuus mutta toisaalta myös joustavuus ja kuuntelevuus.

Opettajalle ei riitä hyvä ammattitaito. Häneen kohdistuu myös odotuksia ihmisenä. "Mitä muuta opettaja tuo taloon kuin aineenopettamiset." Hän on myös realisti, ja osaa huolehtia myös jaksamisestaan.

Vastausten pohdiskelua

OPETTAJAN laadulla on väliä. Rehtoreista on tärkeämpää, että koululla on hyvät opettajat kuin että niillä on hyvät rehtorit. Erityisen tärkeää on, että opettaja on innostunut ja motivoitunut.

Todella hyvä opettaja on toisaalta kovan luokan ammattilainen ja toisaalta pehmeä, lämmin ihminen. Hän on moniosaaja.

Tämä ensimmäinen jäsennys avoimiin kysymyksiin saaduista vastauksista nostaa mieleen muutaman kysymyksen:
- rehtorit asettavat todella kovat ammatilliset vaatimukset ihanneopettajalle. Onko sellaisia olemassa?
- Voiko vain täydellinen ihminen olla opettaja ?

Ei kommentteja: