Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, tammikuuta 05, 2011

Viimeinen välityöpäivä ennen koulun alkua

VIIMEISTÄ siis viedään.  Asiat edistyivät eilen oikein hyvin, jotten hyvillä mielin uuteen päivään.  Päivänavaukseksi tarjoan pohdintaa edessä olevasta opetussuunnitelmatyöstä.

Kuinka edetä ops-työssä?

Opetussuunnitelmatyö Espoossa alkaa ensi tiistaina, kun pilotti- ja oppimiskeskuskoulujen ydinryhmät tapaavat. Tuossa kokouksessa on tarkoitus sopia, mitä kukin tekee kaikille espoolaiskouluille suunnatuissa ops-seminaareissa joiden väli on kuukausi. Oma  ehdotukseni, joka liittyy palautteeseen, jonka Auroran koulun nimissä annettiin, on seuraava:

(1) Espoon opetussuunnitelmatekstiä täytyy vielä siivota. Asiat ovat - kuten perusteissakin- turhan moneen kertaan esillä.

(2) On ratkaistava, miten kunnan ops liittyy vanhaan kunnan opsiin. Ehdotan, että uudet sivut ovat erillinen liite, joka kumoaa  aikaisemman paikallisen opetussuunnitelman luvut 2-5.

(3) On ratkaistava, millainen on kunnan ja koulujen opsien suhde. Ehdotan, että kunnan opsiin kirjattaisiin seuraava kappale: "Kaikissa Espoon peruskouluissa noudatetaan tässä hyväksyttyjä muutoksia vuonna 2005 hyväksyttyyn Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman lukuihin 2- 5 . Lisäksi koulujen johtokuntien tulee hyväksyä vastaavat muutokset koulun omaan sovellutukseen."

(4) On ratkaistava, miten koulut liittävät uudistetut osat vanhaan opsiinsa. Ehdotan, että kunnan opsiin kirjattaisiin seuraavaa: "Tämä tapahtuu liittämällä aiemmin hyväksyttyyn kouluntason sovellutuksen opettajakunnan Espoossa voimassa olevan toimintaohjeen mukaisesti laatimalla   liitteellä, jossa vastataan seuraaviin kysymyksiin.."

(5) Sitten koulut päivittäisivät oman sovellutuksensa esipuheen, jossa kerrotaan uudesta määräyksestä, ja todetaan, että liite korvaa aikaisemmat luvut 2-5 (ja koulu tarkentaa, mitä sivuja se koskee).

(6) Sitten koululla kirjoittaisiin erillinen liite näiden lukujen 2-5 kunnan opetussuunnitelmassa koulun sovelluksessa täsmennettävien asioiden osalta. Ehdotan, että asiat esitettäisiin kysymyspatterina.

(7) Kahdessa ops-seminaarissa käytäisiin läpi tuo tehtävänanto.  Ehdotan päivien agendaksi alla olevaa "LIITETTÄ"(kumpaankin päivään tulee avaukset, lounaat, yhteenvedot, kahvit jne.- en menen tässä niihin.

(8) Koulutustilaisuuksien tarkoitus on antaa koulutettaville ops-yhteyshenkilöille valmius vetää vastaavat "poijut" omalla koulullaan. Lisäksi on ratkaistava, kuinka huoltajat ja oppilaat osallistetaan.


LIITE
SEMINAARIPÄIVÄ I:  Hyvä perusopetus, jota vahvistaa yleinen ja tehostettu tuki

Metodina: pienryhmissä tapahtuva vaiheistettu ammatillinen keskustelu tietoiskun jälkeen. Tietoisku voisi jossain vaiheissa olla miniluento. Joissain vaihessa tekstinlukua. Joissain vaiheesa pienryhmänvetäjän alustus. Kussakin vaiheessa keskusteltaisin kouluntason ops-kysymyksistä.

Poijut olisivat: 

A. Kaikille hyvä koulupäivä  

Sisällöt:
* Hyvä opetus, opiskelu, oppiminen
* mahdollisuudet oppia: oppitunti/toimintakulttuurista oppiminen
* luokkahuone tilana, ärsykkeet, oppimisympäristönä
* monipuoliset työtavat. Yhteinen työ. Opettajaparit
* opetuksen vuorovaikutussuhteet
* oppitunnin rakenteet/struktuuri/rutiinit/läksyt/oppimateriaalit oppimisen näkökulmasta
* reunaehdot: Jakotunnit/ryhmäkoot/järkevä työjärjestys./ryhmien muodostus
* eriyttäminen (aines: laajuus, syvyys, vaikeus, teoreettisuus/käytännöllisyys;  etenemisnopeus, menetelmät: itseohjautuvuuden aste, erilaisety työtavat, aika, materiaalit, joustavat ryhmittelyt..)
* luokan koulukuntoisuus/työrauha
* Oppilaiden vastuut ja osallisuus/yhteissuunnitekma
* kotiryhmät, ryhmäytys
* kodin ja koulun arkinen yhteistyö

Ops-tehtävät:
1. Millaiseksi kuvaisitte tiivistetysti hyvän perusopetuksen? Miten lapsi oppii?
2. Millaisin keinoin opettajanne hankkivat opetuksessa tarvittavan oppilaantuntemuksen?
3. Mitä eriyttämisen keinoihin oppilaillanne on oikeus?
4. Millaisia eriyttäviä oppimateriaaleja on käytössänne?
5. Miten osallistatte oppilaat opetuksessa käytettävien työtapojen valintaan?
6. Miten varmistatte, että kodin ja koulun yhteistyömuotonne vastaavat vanhempien tarpeita?
7. Kuinka käytätte kodin ja koulun yhteistyössä hyväksenne tieto- ja viestintätekniikkaa?
8. Miten käytännössä huolehditte siitä, että huoltajat saavat kaiken sen tiedon, johon heillä on oikeus.
9. Kuinka kaikkia koskeva ohjausvelvoite toteutuu koulussanne? Kuinka jaatte ohjausvastuuta?
10. Kuinka kaikkia koskeva oppilashuollon velvoite  edistää hyvinvointia toteutuu koulussanne? Kuinka opettajat osallistuvat oppilashuoltotyöhön?
11. Millaista kerhotoimintaa koulussanne on?
12. Kuinka otatte maahanmuuttajataustaiset oppilaat huomioon kerhotoiminnassa?
13. Miten hyödynnätte Espoon KULPS-tarjontaa?
14. Miten hyödynnätte kouluruokailua kasvatuksellisesti?
15. Miten varmistatte koulutyön turvallisuuden?
16. Miten varmistatte lakisääteisen salassapitovelvoitteen toteutumisen?
17. Miten seuraatte, että opetuksenne on laadukasta?

B. Kun huoli oppimisesta ja kasvusta herää

Sisällöt:
* Oppilaan tuntemus
* Osaamisen ja kasvun esteiden tunnistaminen
* Kasvatus opetuksen tukena
* Ohjaus/oppilaan ohjaus opetuksen tukena
* Luokan yhteisöllinen tukeminen/ Luokka koulunkäyntikuntoon
* Työrauha palauttaminen

Ops-tehtävät
1. Miten  tunnistatte oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeen?
2. Miten tunnistatte opetusryhmien yhteisöllisen tuen tarpeen?
3. Miten tuette oppimista kasvatuksen keinoin?
4. Millainen on koulukohtainen ohjaussuunnitelmanne (lkv-suunnitelman liite)?
5. Miten jaatte opettajien kesken ohjausvelvoitteen?
6. Kuinka tuette luokkaa, joka ei ole ryhmäytynyt koulunkäyntikuntoon?

C. Yleinen tuki vastauksena huoleen


Sisällöt:
* vapaaehtoinen yleisen tuen oppimissuunnitelma (LOMAKE)
-  luokanopettaja+ opettajat yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa
* yleisen tuen keinopaletti (apuvälineet, avustajapalvelut -käyttösuunnitelma OHR:ssa, eriyttäminen yleisessä tuessa, ip-toiminta, joustavat ryhmät- opettajien yhteistyö, kommunikaatiotavat, ohjaus yleisen tuen aikana opiskelustrategiat, oppilashuoltotyö, oppimaterilaalit, samanaikaisopetus mm. elan kanssa...
* kodin ja koulun yhteistyö tukena:  ovatko rutiinit  lapsella kunnossa?
* kuinka käyttää vahvuuksia hyväksi:  kerhotoiminta?
* tukipetus yleisen tuen aikana
* laaja-alainen erityisopetus
* opettajien yhteistyö yleisen tuen aikana

Ops-tehtävät:
1.  Millaisia  keinoja koulussanne on  tarjolla oppilaalle, joka tarvitsee yleistä tukea?
2. Millaisia  keinoja koulussanne on  tarjolla opetusryhmälle, joka tarvitsee yleistä yhteisöllistä tukea?
3. Kuinka käytätte tukiopetusta yleisen tuen muotona? Kuinka oppilas pääsee tukiopetukseen?
4. Millaisia pedagogisia periaatteita noudatatte tukiopetuksessa yleisen tuen vaiheessa?
5. Millaisia uusia ideoita aiotte käyttää yleisen tuen tukiopetuksessa?
6. Millaista ohjausta annatte yleisen tuen piirissä?
7. Miten käytännössä suunnittelette yleisen tuen jakamisen?
8. Kuinka käytätte ela-opetusta yleisen tuen piirissä?
9. Kuinka arvioitte kaikkea tukea, jota annatte yleisen tuen piirissä?
10. Millaisissa tilanteissa laaditte oppimissuunnitelman yleisen tuen piirissä olevalle oppilaalle?
11. Miten käytännössä laaditte tällöin oppimissuunnitelman ?
12. Kuinka käytätte ela-opetusta yleisen tuen muotona?
13. Miten ratkaisette, ketkä oppilaat pääsevät ela-opetuksen piiriin yleisen tuen vaiheessa?
14. Kuinka hyödynnätte kirjastotoimintaa yhtenä tuen muotona?
15. Millä eri keinoin tuette maahanmuuttajataustaisia oppilaita?
16. Millaisia joustavia ryhmiä käytätte yleisen tuen piirissä?
17. Kuinka käytätte kerhotoimintaa yleisen tuen muotona?
18. Kuinka käytätte ip-toimintaa yleisen tuen muotona? 
19. Kuinka käytätte Kulpsia yleisen tuen muotona?
20. Kuinka käytätte opettajien yhteistyötä yleisen tuen muotona?
21. Kuinka hyödynnätte opetusmenetelmien eri ominaisuuksia yleisen tuen vaiheessa?
22. Kuinka käytätte kotitehtäviä ja vanhempien osuutta yleisen tuen vaiheessa ?
23. Miten seuraatte   vaiheen  tukitoimien vaikuttavuutta yleisen tuen vaiheessa?

SEMINAARIPÄIVÄ II:  Kun hyvä perusopetus ja yleinen tuki ei riitä

Metodina: pienryhmissä tapahtuva vaiheistettu ammatillinen keskustelu tietoiskun jälkeen. Tietoisku voisi jossain vaiheissa olla miniluento. Joissain vaihessa tekstinlukua. Joissain vaiheesa pienryhmänvetäjän alustus. Kussakin vaiheessa keskusteltaisin kouluntason ops-kysymyksistä.   

Poijut olisivat: 

A.  Tarvitaanko tehostettua tukea? 

Sisällöt:
* Kun huoli jatkuu, ja yleinen tuki ei riitä
* Pedagoginen arvio (LOMAKE): onko tarvetta säännölliselle tuelle/ useille tukitoimille
- kartoitetaan vahvuudet ja haasteet -  arvio sopivista keinoista -  opettajat tekevät yhdessä (luokanopettaja vastuuhenkilö) - käsitellään huoltajan kanssa/yhteistyö välttätön- OHR käsittelee. Harkitsee- Rehtori hyväksyy ehdotukset, mitä tehdään.
* Oppimissuunnitelma (LOMAKE)-  luokanopettaja  yhdessä ELA:n kanssa. ja muiden opettajien kanssa. Tarvittaessa OHR -Yhteistyö huoltajan kanssa välttämätön-  OHR käsittelee- Rehtori hyväksyy ehdotukset, mitä tehdään. 

Ops-tehtävät
1. Miten käytännössä laaditte pedagogisen arvion?
2. Miten käytännössä laaditte oppimissuunnitelman tehostetun tuen piirissä oleville oppilaille?
3.  Millaisia  keinoja koulussanne on tarjolla oppilaalle, joka tarvitsee tehostettua tukea?
4. Kuinka käytätte tukiopetusta tehostetun tuen muotona? Kuinka oppilas pääsee tukiopetukseen tässä vaiheessa?
5. Millaisia pedagogisia periaatteita noudatatte tukiopetuksessa tehostetun tuen vaiheessa?
6. Millaisia uusia ideoita aiotte käyttää tehostetun tuen tukiopetuksessa?
7. Miten tuette oppilaan kasvua kasvatuksen keinoin tehostetun tuen vaiheessa?
8. Millaista ohjausta annatte tehostetun tuen piirissä?
9. Kuinka käytätte ela-opetusta tehostetun tuen vaiheessa?
10. Kuinka käytätte ela-opetusta tehosteun tuen muotona?
11. Kuinka käytätte oppilashuoltoa  tehostetun  tuen vaiheessa?
12. Kuinka hyödynnätte kirjastotoimintaa yhtenä tehostetun tuen muotona?
13. Millaisia joustavia ryhmiä käytätte tehostetun tuen piirissä?
14. Kuinka käytätte kerhotoimintaa tehostetun  tuen muotona?
15. Kuinka käytätte ip-toimintaa tehostetun tuen muotona? 
16. Kuinka käytätte opettajien yhteistyötä tehostetun tuen muotona?
17. Kuinka hyödynnätte opetusmenetelmien eri ominaisuuksia tehostetun tuen vaiheessa?
18. Kuinka käytätte kotitehtäviä ja vanhempien osuutta tehostetun tuen vaiheessa ?
19. Miten seuraatte   vaiheen  tukitoimien vaikuttavuutta tehostetun tuen vaiheessa?
20. Miten tuette oppimista opetuksellisin keinoin tehostetun tuen vaiheessa?
21. Kuinka käytätte  mahdollisuutta keskittyä ydinsisältöihin?  kuinka takaatte, että oppilaan oppimäärä pysyy yleisopetuksen säädösten mukaisena?

B.  Kun tehostettu tuki ei riitä

Sisällöt:
* Kun huoli syvenee, tehostettukaan tuki ei riitä.
* Pedagoginen selvitys (LOMAKE) ja sen laadintaprosessi:  vastuuhenkilönä luokanopettaja ja ela.
- yhdessä opettajien  kanssa - yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on välttämätön (kuultava, suostumus) - tarvittaessa muita asiantuntijoita (lausunnot)- OHR käsittelee- Rehtori ja OHR: Laaditaan esitys  erityisen tuen järjestämisestä (päätökseksi)
* Erityisopetuksen päätös (LOMAKE)
* Opetuksen yksilöllistäminen
* Oppiaineen opetuksesta vapauttaminen
* HOJKS-lomake (LOMAKE): vastuuhenkilönä luokanopettaja ja ela.
- yhdessä opettajien  kanssa - yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on välttämätön (esitietolomake- kuultava, suostumus) - tarvittaessa muita asiantuntijoita - Rehtori hyvlksyy- Tarkistus (opettaja- huoltaja- tarvittaessa oppilashuollon asiantuntija).
* Opetus, kun luokassa on erityistä tukea tarvitseva oppilas

Ops-tehtävät:
1. Miten käytännössä laaditte pedagogisen selvityksen?
2. Miten käytännössä laaditte HOJKSIN?
3. Millaisia  keinoja koulussanne on tarjolla oppilaalle, joka tarvitsee erityistä tukea?
4. Kuinka käytätte tukiopetusta erityisen tuen muotona?  
5. Millaisia pedagogisia periaatteita noudatatte tukiopetuksessa erityisen  tuen vaiheessa?
6. Millaisia uusia ideoita aiotte käyttää erityisen tuen tukiopetuksessa?
7. Miten tuette oppilaan kasvua kasvatuksen keinoin erityisen tuen vaiheessa?
8. Millaista ohjausta annatte erityisen tuen piirissä?
9. Kuinka käytätte ela-opetusta erityisen tuen vaiheessa?
10. Millaisia pysyviä ryhmiä käytätte erityisen tuen piirissä?
11. Kuinka käytätte kerhotoimintaa erityisen  tuen muotona?
12. Kuinka käytätte ip-toimintaa erityisen tuen muotona? 
13. Kuinka käytätte opettajien yhteistyötä erityisen tuen muotona?
14. Kuinka hyödynnätte opetusmenetelmien eri ominaisuuksia erityisen tuen vaiheessa?
15. Kuinka käytätte kotitehtäviä ja vanhempien osuutta erityisen tuen vaiheessa ?
16. Miten tuette oppimista opetuksellisin keinoin tehostetun tuen vaiheessa? 
17. Miten otetaan huomioon, että joku oppilas luokassa opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan?  
18. Millaista on tukiopetus erityisen tuen piirissä?
19. Kuka antaa koulussanne erityisopetusta?
20. Millaista ohjausta annatte erityisen tuen piirissä?
21. Millaista oppilashuoltoa saa erityisen tuen piirissä oleva oppilas?
22. Miten käytännössä yksilöllistätte opetusta?
23. Miten seuraatte erityisen tuen vaikuttavuutta?

C.  (BONUS) Tuen järjestelmän jatkuva kehittäminen 

Sisällöt:
* Tuen muotojen seuranta
* Uusien työtapojen kehittely

Ops-tehtävät:
1. Miten varmistatte, että käytössänne oleva tukiresurssi kohdentuu oikein?
2. Kuinka käytännössä jaatte käytössä olevan koulunkäyntiresurssin? Pitäisikö jakotapaa kehittää?  Miten seurata avustuspalveluiden vaikuttavuutta?
3. Mistä otatte ajan uuden kolmiportaisen tuki-ajattelu vaatimaan suunnittelu- ja seurantatyöhön?
4. Miten käytännössä teette oppilashuoltotyötä? Miten seuraatte sen vaikuttavuutta?
5. Kuinka varmistatte, että tieto ops-muutoksista tavoittaa opettajat, sijaisopettajat ja huoltajat?

Ei kommentteja: