Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, kesäkuuta 30, 2009

Perusopetuksen laatukriteerit osa 6

KUVA: Autoritäärisyys ei ole laatua johtamisessa.


AURINKO PAISTAA! Ennen rannalle lähtöä ehdin jatkaa perusopetuksen laatukriteereiden kommentointia. Aiemmin olen käynyt läpi oppilaan kohtaamaa laatua (5-6-7-8-9-10), nyt siirryn rakenteellisiin osioihin. Ensimmäinen niistä ensimmäisenä.

Kertauksen vuoksi: mallissa on päädytty 10 laadun ulottuvuuteen: (1) johtaminen, (2) henkilöstö, (3) taloudelliset resurssit,(4) arviointi , (5) opetussuunnitelman toteuttaminen (6) opetus ja opetusjärjestelyt,(7) oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, (8) osallisuus ja vaikuttaminen, (9) kodin ja koulun yhteistyö a (10) oppimisympäristön turvallisuus. Kustakin laadun ulottuvuudesta on sitten laadittu erillinen laatukortti erikseen kunnan ja erikseenkoulun tasolle.


JOHTAMISEN LAATU

Kuvausosassa kerrotaan, että johtaminen muotoutuu paikkallisesti kansallisten normien pohjalta. Mieliin muistutetan hyvän hallinnon periaate.

Opetustoimen ja koulun johtaminen on perustehtävän edistämistä ja toteuttamista. Johtaminen luo edellytykset opettamiselle ja oppimiselle. Erityisesti korostetaan arvojen lujittamista,arvotietoisuuden vahvistamista, tavoitteiden selkeyttämistä, yhteistä kehittämissuuntaa, yhteisön vahvuuksien ja kehittämishaasteiden tunnistamista ja pedagogiikkaan suuntautuvan johtamisen kehittämistä. Siis arvojohtamista. Hienoa!

Johtamisen tehtävälistassa korostuu PEDAGOGINEN JOHTAJUUS!: Henkilöstön rekrytointi, osaamisen kehittäminen, kannustava, osallistava ja vuorovaikutteinen toimintatapa, luottamuksen rakentaminen ja keskeisten sidosryhmien kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö.

Talouden johtamisessa korostuu tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien yhteensovittaminen.

Perusopetuksen johtaminen kytketään sekä kunnan strategioihin ja suunnitelmiin että valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan. Kummatkin pitää toteuttaa.

Olen seuraavassa erotellut opetuksen järjestäjän ja koulun kriteerit johdonmukaisuuden vuoksi toisistaan.


Laatukriteerit opetuksen järjestäjälle

Opetuksen järjestäjä on määritellyt toiminta-ajatuksen ja arvopohjan ja laatinut strategiat ja suunnitelmat niiden toteuttamiseksi.Johto on sitoutunut niihin. Niiden vaikutuksia seurataan suunnitelmallisesti. Opetuksen järjestäjällä on selkeät tavoitteet opetuksen järjestämisen kehittämiseksi.

Sillä on rakenteet ja menettelytavat tukea opetustoimen ja koulun johtamista sekä hyvän hallinnon toteutumista.

Koulun rehtorin ja henkilöstön toimenkuvat on selkeästi määritelty ja johtajuudelle on riittävästi aikaa. HYVÄ, tässä on Espoossakin työmaata.

Ehkä hieman yllättävästi raportissa ei uskalleta puuttua monissa kunnissa toteutettuun ratkaisuun niputtaa useita kouluja samalla rehtorille.

Laatukriteerit koululle

Henkilöstö on sitoutunut strategioiden toteuttamiseen. Koulun johto luo asianmukaiset edellytykset opettamiselle ja oppimiselle yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulussa on kannustavat käytänteet, jotka tukevat oma-aloitteisuutta ja oman työn jatkuvaa kehittämistä.

Koulun johtamisen painopiste on pedagogisessa johtamisessa. Johto tukee kokeilevaa ja innovatiivista opetuksen kehittämistä.

Ehkä hieman yllättävästi raportissa ei puututa johtamisen rakentesiin: esiin ei esim nosteta esiin jaetun johtajuuden tai johtamisen varajärjestelmien ideoita.

HAASTEITA AURORAN KOULULLE

Johtamisen laatua on kuvattu tavalla, joka ainakin minun on helppo allekirjoittaa. Siinä yhdistyy hyvä esimiestoiminta ja yhteinen päätöksenteko. Siinä yhdistyy tasapainoisesti rehtorin vastuu sekä valtakunnallisen koulutuspolitiikan että kunnallisten tavoitteiden toteuttamisesta.

Moni asia on Espoossa ja meilläkin näillä indikaattoreilla aika laadukasta. Kehittämistoiminta ei ole meille uutta, ja innovatiivisuutta tuetaan varmasti.

- Strategioita on Espoossa monenlaisia. Ehkä minun täytyy paneutua niihin vielä syvemmin (jotta henkilöstö voi niihin sitoutua)
- Toiminnan sopeuttaminen väheneviin resursseihin on iso haaste seuravina vuosina. Leikkaukset haluan tehdä eri osapuolia kuunnellen.
- Luottamuksen rakentamisen merkitystä ei koskaan korosteta liikaa. Se on yhteistyön ja johtamisen ydin.
- Opetuksen ja kasvatuksen arvojen esilläpitoon mm. YT-istunnoissa osio kannustaa edelleen.

Ei kommentteja: