Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, kesäkuuta 28, 2009

Perusopetuksen laatukriteerit osa 4

KUVA: Starttiluokka on Auroran koulussa kehitetty oppimisen tuen muoto.HYVÄÄ suvisunnuntaita. Aika jatkaa perusopetuksen laatukriteereiden parissa. Vuorossa. pikaexcursio osioon 7. Sitten onkin käyty läpi osiot 5-6-7-9-10.

Kertauksen vuoksi: mallissa on päädytty 10 laadun ulottuvuuteen: (1) johtaminen, (2) henkilöstö, (3) taloudelliset resurssit, (4) arviointi , (5) opetussuunnitelman toteuttaminen (6) opetus ja opetusjärjestelyt, (7) oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, (8) osallisuus ja vaikuttaminen, (9) kodin ja koulun yhteistyö a (10) oppimisympäristön turvallisuus. Kustakin laadun ulottuvuudesta on sitten laadittu erillinen laatukortti erikseen kunnan ja erikseenkoulun tasolle.


OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI

Ensinnäkin on hienoa, että kasvu ja hyvinvointi on nostettu oppimisen rinnalle. Clue tässä osiossa on, että erityisopetuksen tarvetta voidaan vähentää. Lääkkeitä ovat (1) Laadukas perusopetus ja (2) laadukas tuki. Laadukas tuki on ennaltaehkäisevää/ varhaista (yhteistyö päiväkotien kanssa), se poistaa oppimisen esteitä. Se on suunnitelmallista, perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja annetaan yleisopetuksessa aina,kun se on mahdollista.

Tukea tarvitseva oppilas saa ensin tehostettua tukea/yleiset tukimuodot (eriyttämistä, tukiopetusta, samanaikaisopetuksen eri muotoja, osa-aikaista erityisopetusta ja oppilashuoltoa riittävän pienissä opetusryhmissä. Yhteistyöhön tarvitaan koulun oppilashuollon lisäksi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstöä.

Myös oppilaanohjaus lasketaan tässä tueksi.Sitä ovat: opiskelutaitojen opettaminen, valinnoissa auttaminen, oppimisvaikeuksissa auttaminen, opintopolussa tukeminen, ammatinvalinnan ohjaus ja työelämänvalmiuksien kehittäminen.

Niinikään moniammatillinen oppilashuoltotyö(oppilashuolto, kouluterveydenhuolto ja lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen) on tukea.

"Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostuu kaikissa oppimisen tukeen ja kasvuun liittyvissä asioissa. On tärkeää, että pulmat tunnistetaan ajoissa,ja oppilaan tarvitsema tuki suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa.Yhteistyöhön vanhempien kanssa tulee varata riittävästi aikaa." Mieliin muistutetaan vielä tuen luottamuksellisuus sekä tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset.

Laatukriteerit opetuksen järjestäjälle

Kunnassa tulisi olla moniammatillinen tukiverkosto. Opetus- ja sosiaalitoimi sekä terveydenhuolto ovat sopineet keskinäisestä työn- ja vastuunjaostaan. Kunnalla on resurssit (ensisijaisesti lähipalveluina) tukeen, oppilaanohjaukseen ja oppilashuoltoon. Kunnassa on kehitetty joustavia opetusjärjestelyjä, hallintokuntien ja kouluasteiden yhteissuunnittelua sekä tietojen siirtoon liittyviä käytäntöjä. Nivelvaiheitten ongelmia on poistettu. Ihan ok kriterit.

Laatukriteerit koululle

Opettajilla on riittävät valmiudet opettaa myös erityistä tukea tarvitsevia oppilaita lähikoulussa. Koulussa toimintamuodot ovat joustavia ja tarkoituksenmukaisia.
Ongelmatilanteiden hoitamiseen ja nivelvaiheisiin on olemassa selkeät, yhdessä sovitut toimintatavat. Koulussa käytetään moniammatillisessa yhteistyössä sovittuja varhaisen puuttumisen malleja, ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Ohjausta arviodaan. Oppilashuollosta tiedotetaan kattavasti oppilaille ja heidän huoltajilleen. Todella ok.

HAASTEITA AURORAN KOULULLE

Olemme aloittaneet päittemme muokkauksen uuteen tukiajattelutapaan.
- meidän on opeteltava opettamaan toisin ja monella tavalla.
- tuen muodot tulee systematisoida. Meillä on auki 1-2-luokkalaisten tuki. Ekaluokkien pariopettajilla on tähän hyvät mahdollisuudet.
- Nyt kun tukiopetusta leikataan, se tulee ajatella uudelleen.
- ongelmien tunnistamista täytyy pohtia
- meidän kannattaisi mallintaa ongelmatilanteet (läksyjen laiminlyönti jne)
- oppilaanohjausta täytyy syventää (ollut paljon Uman vastuulla). Pitisikö valintojen ohjausta vahvistaa?
- tässäkin osioissa tulee esiin tarve lisätä yhteistyötä tarhoihin ja yläkouluun.
- kuinka vanhemmat ja oppilas sitoutettaisiin tuen suunnitteluun. Riittääkö HOPS ja HOJKS?
- tiedotusta oppilashuollon palveluista täytynee tehostaa.

Ei kommentteja: