Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, kesäkuuta 17, 2009

Perusopetuksen laatukriteerit osa 1OPETUSMINISTERILLE luovutettiin muutama päivä sitten tuorein versio ns. perusopetuksen laatukriteereitä. Ideana on antaa päättäjille (ja toki kouluillekin) kunnissa työkalu, jolla he voivat arvioida omaa tapaansa järjestää opetus.

Julkaisussa minua kiinnostaa eniten se, miten vaikea käsite opetuksen laatu siinä jäsennetään, ja kuinka konkreettisesti mitattavina laadun ulottuvuudet esitellään.

Mallissa on päädytty 10 laadun ulottuvuuteen: RAKENTEET: (1) johtaminen (2) henkilöstö (3) taloudelliset resurssit (4) arviointi ja OPPILAAN KOHTAAMA TOIMINNAN LAATU (5) opetussuunnitelman toteuttaminen (6) opetus ja opetusjärjestelyt
(7) oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki (8) osallisuus ja vaikuttaminen (9) kodin ja koulun yhteistyö a (10) oppimisympäristön turvallisuus.

KUSTAKIN laadun ulottuvuudesta on sitten laadittu erillinen laatukortti erikseen kunnan ja erikseen koulun tasolle.

TEEN seuraavassa pikaexcursion kahteen osioon: 9 ja 10.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN LAATU

Kuvausosassa nostetaan esiin seuraavia elementtejä: keskinäinen arvostus, myönteisyys, riittävyys, toimivuus, monipuolisuus, entistä vahvempi kasvatuskumppanuus, riittävän yhteinen käsitys yhteistyön tarkoituksesta ja toimintatavoista, yhteistyön suunnittelu, kehittely ja arviointi yhdessä (myös oppilaat mukana), mahdollisesti erillinen yhteistyösuunnitelma, yhteisistä tavoitteista sopiminen, yhdessä toimiminen terveen ja turvallisen kasvun ja oppimisen edellytysten luomiseksi, perheiden tarpeita palvelevat toimintamuodot, huoltajien osavastuu yhteistyöstä (opettajan arvostuksen osoittaminen ja osallistuminen yhteistyöhön), yhteistyö sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteisötasolla: huoltajat ovat mukana kehittämässä koulun toimintaa ja tukemassa kouluyhteisön ja luokan hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koulu tarjoaa mahdollisuuden huoltajien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja vertaistukeen.

Tärkeä lause on: Kodin ja koulun yhteistyö huomioidaan opettajan työajassa.

Kuvauksen jälkeen esitellään laatukriteerit Opetuksen järjestäjälle:

"Paikallisessa opetussuunnitelmassa on määritetty ja täsmennetty kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja sisällöt siten, että koulun henkilökunnalle ja huoltajille muodostuu selkeä käsitys kodin ja koulun yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista. Perusopetuksen paikalliseen organisoimiseen ja kehittämiseen osallistetaan myös huoltajat. "

Koululle esitetään seuraavat laatukriteerit:

"Kodin ja koulun yhteistyötä suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa. Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään koulun, luokan ja oppilaan tasoilla. Kodin ja koulun yhteistyö on lähtökohdiltaan positiivista ja keskustelevaa sekä tukee molempia osapuolia oppilaan kasvun ja oppimisen edistämisessä. Kodin ja koulun yhteistyö otetaan huomioon koulun henkilökunnan työtehtävissä, ja sen toteuttamiseen varataan riittävät resurssit ja tuki. Vanhemmille suunnatussa viestinnässä hyödynnetään teknologian suomia mahdollisuuksia."

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS

ERITYISESTI meillä sattuneen tapaturman johdosta halusin tsekata heti tämän kriteerin. Kuvausosassa esiin nostetaan seuraavia seikkoja: hyvät ihmissuhteet, osallisuus, erilaisuuden hyväksyminen, vastuullisuus, hyvä ilmapiiri, tunne kuulumisesta koulun ja luokan sosiaaliseen yhteisöön, turvallisuudentunne, luottamuksentunne, myönteinen palaute sekä opettajilta että vertaisryhmältä, hyvinvoinnin kehittäminen kodin ja koulun, useiden eri ammattiryhmien ja eri hallinnonalojen välisenä yhteistyönä, oppilaiden ongelmien ehkäisy ennalta, varhainen puuttuminen, kiusaamisen ehkäiseminen suunnitelmallisesti, toimiva ergonominen, liikuntarajoitteiset huomioiva, viihtyisä, esteettinen, järjestyksessä oleva kouluympäristö (erikokoiset joustavat tilat, välineet, oppimateriaalit, IT), tietoturvallisuus, turvallisuutta parantavien työ- ja toimintakäytäntöjen kehittely ja arviointi, koulujen välinen hyvinvoinnin ja turvallisuuden verkosto, tilojen tarpeellinen kunnossapito ja korjaukset, koulukiinteistön monipuolinen käyttö, kriisitilanteiden suunnittelu ja säännöllinen harjoittelu, turvallisuutta käsittelevien toimintamallinen laatiminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa (mallien tulee olla kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien, oppilaiden ja huoltajien tiedossa).

Opetuksen järjestäjälle asetetaan seuraavat laatukriteerit:

"Koulun työskentely-ympäristö on terveellinen ja turvallinen. Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti, ja havaitut epäkohdat korjataan. Koulutilat, kalustus ja välineet ovat asianmukaiset ja tukevat tilojen joustavaa käyttöä. Koulun tilat soveltuvat kaikille käyttäjille. Koulutilojen ja kalustuksen vuosikorjauksista huolehditaan suunnitelmallisesti. Tekniset järjestelmät ovat määräysten mukaiset ja kunnossa. Koulutuksen järjestämisessä edistetään paikallisen hyvinvoinnin ja
turvallisuuden rakentumista. Kriisitilanteita varten on kehitetty yhtenäiset toimintamallit, ja keskinäisestä vastuunjaosta on sovittu. Kouluille on laadittu asian- ja ajanmukaiset turvallisuusohjeet, ja niitä päivitetään säännöllisesti. Koulujen turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja ohjeita päivitetään ja niiden toimivuutta arvioidaan koulujen välisenä yhteistyönä."

Varsin lujaa tekstiä.

Koululle kriteerit ovat seuraavat:

"Uudet koulutilat rakennetaan siten, että ne ovat helposti muunneltavissa erilaisiin opetus- ja muihin tilanteisiin. Opettajat ja oppilaat ovat päässeet vaikuttamaan tilajärjestelyihin. Henkilöstön ja oppilaiden työturvallisuudesta on huolehdittu. Opettajat ja oppilaat edistävät yhdessä terveellisten ja turvallisten koulutilojen säilymistä. Koulutiloissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Koulussa on tehty työturvallisuuslain mukainen vaarojen arviointi ja riskien kartoittaminen."

YHTEENVETOA

Opetusministeri sanoo laittavansa kriteerit vielä lausuntokierrokselle. Hyvä niin. Nämä kaksi näytettä antavat kuvan hyvin kirjoitetusta mutta aika abstraktille tasolle jäävästä tekstistä. Edelleen vastuunjako kunnan ja koulun tasolla on joiltain osin liian epätarkka. Kuten huomataan- tekstissä ei ole riittävän ponnekasta mainintaa esim. yhteistyöhön varattavista aikaresursseista. Turvallisuuden osalta puuttuvat velvoitteet hälytyslaitteisiin ja ratkaiseva määräys resurssoida ne. Pelkät ohjeet eivät riitä. Turvallisuus maksaa.

Työn tarkoitus on varmasti johtaa parannuksiin. Näiden kahden kriteerin osalta pohdin omin päin, millaisia asioita esim. Aurorassa kannattaisi kootun palautteen ja tapahtuneiden seikkojen suhteen pohtia.

Seuraavia asioita tuli mieleen kodin ja koulun yhteistyön osalta:
- Aurora-seminaarissa voitaisiin käydä koko laatukriteeristö läpi koulun tason korttien avulla (huoltajien osallistaminen). Yhdessä voisimme ideoida myös kuinka oppilaita voisi ottaa mukaan kodin ja koulun yhteistyön suunnitteluun?
- yhtenä lopputuloksena yhteistyösuunnitelma (oppilaan, luokan ja koulun tason), jossa sovitaan mm. minimitaso yhteistyölle vrt. opettajan käytettävissä oleva aika)
- positiivisen palautteen systeemejä kannattaisi kehitellä. Vanhemmille voisi antaa pohdittavaksi herkän kysymyksen: kuinka he voivat tukea sitä, että opettaja kokee arvostusta (ja päinvastoin). Do- ja dont-listat voisivat olla hyvä työkalu.
- pohditaan opettajien kesken, millaista tukea he yhteistyölle tarvitsevat
- Wilman käyttöönotto ja sen pelisäännöt.

Turvallisuuden osalta meidän tulisi pohtia:
- Henkilöstön ja oppilaiden työturvallisuudesta huolehtimisen vahvistaminen (tapahtuu varmasti nyt työsuojelupiirin raportin jälkeen)
- KivaKoulu (kiusaaminen) alkaa
- opettajat ja oppilaat edistävät yhdessä terveellisten ja turvallisten koulutilojen säilymistä (mm. siisteys)
- koulutiloissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (vielä vahvemmin taas kierrätysasiat)
- tehdaan työturvallisuuslain mukainen vaarojen arviointi ja riskien kartoittaminen.
- luodaan turvakäytänteet, ja tiedotetaan niistä.
- monia näistä asioista voidaan tukea Kardemumma-projektilla

ITSE sen verran innostuin kriteeripaketista, että taidanpa käydä nuo kaikki kriteerit läpi ennen koulunalkua. Siitä tulkoon tämän kesän blogilastujen sarja. Siksi otsikossa osa 1.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Erittäin hyviä ehdotuksia koskien syksyn Aurora-seminaaria ja sen aihepiiriä.

Odotan innolla, että pääsemme porukalla niiden kimppuun!

Terveisin
Susanna Lehti