Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, syyskuuta 28, 2016

Espoolainen esiopetus ajetaan ongelmiin

Myös Auroran koululla aloitettu starttiluokkatoiminta on
vaarassa.
POSTILAATIKKONI täyttyy espoolaisten esiopettajien huolikirjestä. Tiukassa taloustilanteessa ollaan tekemässä lyhytnäköisiä muutoksia espoolaiseen esiopetusjärjestelmään. Julkaisen nämä kirjeet hätähuutona. Ei anneta esiopetuksen ajautua kriisiin.

Huolenaiheita on kolme:

1) Ylipäätään kouluissa annettava esiopetus alutaan siirtää kouluista päiväkoteihin.
2) Inklusiivien esiopetus (siis maahanmuuttajille tarkoitettu)  halutaan siirtää kouluista päiväkoteihin. Esiopettajat haluaisivat päinvastoin: että  esiopetus saisi jatkua kouluissa.  "Näin voisimme taata laadukkaan, yksillöllistävän ja tehokkaan opetuksen sekä saumattoman yhteistyön alkuopetuksen, erityisopettajien ja kieli- ja kultturiryhmien opettajien kesken. Tämä järjestely tulisi myös pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavimmaksi".
3) Starttiluokkaopetus ollaan siirtämässä kouluista päiväkoteihin.

Kannanottot 

Espoon suomenkielisen opetuksen esiopettajien kannanotto asiaan: 
Esiopetuksen järjestäminen yhdessä tulosyksikössä 01.08.2017 alkaen.

Saamamme tiedon mukaan virkamiehet ovat valmistelemassa esitystä, jolla on tarkoitus kumota kaupunginhallituksen päätös vuodelta 2009 esiopetuksen hallinnollisesta asemasta. OVTES esiopettajat ovat tyrmistyneitä tästä tiedosta. Tämä rikkoo luottamuksemme kaupungin virkamiehiä ja hyvää johtamistapaa kohtaan.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.12.2009, että suomenkielisen esiopetuksen järjestämisvastuu ja koordinointi siirtyy 1.8.2010 alkaen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön. OVTES:n piirissä toimivat esiopetuksen viranhaltijat pysyvät OVTES:n piirissä ja koulujen rehtoreiden alaisuudessa siihen asti, kun toimivat virassaan. Tuolloin 15.12.2009 kaupunginhallitus linjasi myös, että OVTES esiopettajien virkasiirtoja toisiin kouluihin vältetään.

Sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko on 29.8.2016 antanut virkamiehille tiedoksi, että esitystä esiopetuksen siirrosta suomenkielisestä opetuksesta varhaiskasvatukseen valmistellaan. Tämä tarkoittaa, että kaupunki lakkauttaisi kaikki OVTES esiopettajien virat vastoin kh:n 15.12.2009 tekemää päätöstä. Katsommekin, että virkamiehet ovat tekemässä esitystä, joka rikkoo jo päätettyä ja olemassa olevaa sopimusta.

Esiopettajien työehtosopimusta muutetaan siten, että OVTES (kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) virat lakkautetaan ja esiopettajat siirretään vastentahtoisesti KVTES (kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) toimiin. Muutos heikentää oleellisesti työehtojamme ja mahdollisuutta toteuttaa laadukasta esiopetusta yhdessä koko moniammatillisen kouluyhteisön kanssa.

Virkamiehet eivät ole tiedottaneet Espoon kaupungin sovittujen käytänteiden mukaan henkilöstön luottamusmiestä asian valmisteluvaiheessa. Tämä on esimerkki erittäin huonosta johtamistavasta ja on Espoon arvojen vastaista. Esiopettajat eivät ole saaneet perusteluja siitä, mitä tällä päätöksellä tavoitellaan. Mikäli kyseessä on säästötoimenpide, noin 30 esiopettajan irtisanominen ja siirtäminen toiseen virkaehtosopimukseen ei vaikuta Espoon talouteen.

OVTES- sopimus mahdollistaa sen, että esiopettajat kuuluvat täysivaltaisina jäseninä koulun työyhteisöön ja osallistumisen koulun yhteiseen suunnittelutoimintaan. OVTES sopimus mahdollistaa esiopettajille osallistumisen yhteissuunnitteluaikaan, joka käytetään opetuksen yhteiseen suunnitteluun, koulun toiminnan kehittämiseen, yhteisten opetussuunnitelman edellyttämien aine- ja aihekokonaisuuksien suunnitteluun sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Esiopettajat osallistuvat myös virkaehtosopimuksen mukaisiin VESO-päiviin (=opettajatyöpäiviä), joita käytetään koko henkilökunnan kouluttamiseen ja suunnittelutyöhön. Esiopettajien esimiehisyys on koulun rehtorilla. Esiopettajat kuuluvat kiinteästi koulun hallinnollisiin, kehittämis- sekä pedagogisiin tiimeihin (johtokunta, johtoryhmä, opetussuunnitelma-, turva-, arviointi-, kestävän kehityksen-, kansainvälisyys-, Kiusaamista Vastustava KiVa-, erityisopetuksen ja esi-ja alkuopetuksen tiimit sekä koti- ja kouluyhdistys).

Virkaehtosopimusmuutoksen myötä esiopetusryhmien toiminta jatkuu vain fyysisesti koulujen tiloissa, mutta esioppilaat ja -opettajat eivät ole enää osa kouluorganisaatiota. KVTES sopimus estää esiopettajia kuulumasta enää täysi- ja päätäntävaltaisina jäseninä koulun työyhteisöön sekä osallistumisen koulun yhteiseen suunnittelutoimintaan ja kehittämistiimeihin. Esiopettajan esimieheksi vaihtuu jokin lähialueen päiväkodin johtajista. Vaikka esiopettajilla on tahtotila toteuttaa laadukasta yhteistyötä koulun kanssa, tiedetään että käytännössä eri virkaehtosopimuksissa toimiminen estää yhteistyön toteutumisen.

Kaikilla OVTES esiopettajilla on tehtävään vaadittava ammatillinen pätevyys ja he ovat Espoon kaupungin virkasuhteessa.  Esiopettajat ovat saaneet huoltajilta palautetta esimerkillisesti ja laadukkaasti hoidetusta maksuttomasta esiopetuksesta. Huoltajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulujen hallinnoimaan ja järjestämään esiopetukseen. Tämän voivat pyydettäessä esiopettajien esimiehet vahvistaa.

Unesco on arvostanut Espoota oppivana kaupunkina, joka tunnistaa oppimisen merkityksen hyvinvoinnin ja kasvun perustana. Espoota arvostettiin erityisesti siitä, että elinikäisen oppimisen polku tarjotaan kullekin omien tarpeidensa mukaan. Espoolaisilla huoltajilla on mahdollisuus valita haluavatko he lapsensa käyvän varhaiskasvatuksen vai suomenkielisen opetuksen järjestämää esiopetusta. Tämä palvelu tasa-arvoistaa kaikkien kuntalaisten tarpeet. Espoon rikkaus onkin se, että esiopetusta annetaan sekä päiväkodeissa että kouluissa yli tulosyksikkörajojen. Näin odotamme toimittavan myös tulevaisuudessa lapsen eduksi esiopetusta edelleen kehittäen. Esiopetuksen tuloksellisuutta mitataan rahaa merkittävämmällä laatukriteerillä – lapsen edulla. Toivomme, että Espoossa löytyy edelleen viisautta tehdä kestäviä valintoja lasten parhaaksi!

Espoossa 21.9.2016

Leena Koponen, Pia Kiviniemi. Soile Saarikivi, Helena Heinonen, Sirpa Luoma-Halkola Terhi Rosenvall-Karima Nelli Schirokoff, Tarja Ojala, Maarit Blomster,  Leena Parviainen, Marita Hammaren, Marika Niemenmaa, Johanna Lindroos, Eliisa Heikkinen, Mari Malkamäki, Tuire Perkiönmäki, Suvi Honkasaari, Seija Laine, Tuulikki Larkiola, Elina Soini, Päivi Järvinen, Merja Koskealaakso, Minna Salminen, Sari Salmela, Riitta Sundberg, Mari Lahtinen, Sari Saulio, Jukka Paukku,Tilly Kajetski, Susanna Alava, Johanna Kela, Satu Nikkanen, Leena Selin, Johanna Tiainen

OVTES: ssa työskentelevien esiopettajien kannanotto

Olemme esiopettajina erittäin huolestuneita saamastamme tiedosta, jonka mukaan meidät oltaisiin siirtämässä OVTES: sta KVTES: iin. Tietojemme mukaan nyt ollaan kumoamassa kaupunginhallituksen päätöstä vuodelta 2009:
”Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.12.2009, että suomenkielisen esiopetuksen järjestämisvastuu ja koordinointi siirtyy 1.8.2010 alkaen suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön. KVTES: n piirissä toimivat esiopettajat toimivat varhaiskasvatuksen tulosyksikön alaisuudessa, vaikka ryhmä toimisi koulun tiloissa. OVTES: n piirissä toimivat esiopetuksen viranhaltijat pysyvät OVTES: n piirissä ja koulujen rehtoreiden alaisuudessa siihen asti, kun ovat virassa. Uudet esiopetusryhmät perustetaan varhaiskasvatuksen alaisuuteen ja niihin palkataan KVTES: n mukainen esiopettaja. Valmistavaan opetukseen liittyvissä ryhmissä on aina OVTES: n mukaan palkattu esiopettaja opetuksen tulosyksikön ja koulun rehtorin alaisuudessa. ”
On perustettu työryhmä, jossa valmistellaan esiopetusta koskevan työjaon uudistamista. Työryhmä kokoontui jo, mutta meille esiopettajille ei asiasta ja sisällöstä ole tiedotettu. Koemme erittäin loukkaavaksi, että työehtosopimustamme muutettaisiin niin, että meidät irtisanottaisiin OVTES: sta ja siirrettäisiin KVTES: iin. Tämä heikentäisi oleellisesti työehtojamme ja mahdollisuuttamme tehdä työmme yhtä hyvin kuin nyt teemme. Espoon arvoissa korostetaan nimenomaan avoimuutta ja että Espoo on edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia ja tehdä työtä ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.  Mielestämme nyt on toimittu näitä Espoon arvoja vastaan.
Olemme luottaneet KH: n päätökseen ja panostaneet vuosia oman ammattitaitomme kehittämiseen. Nyt koemme tulleen petetyiksi.  Ennen 15.12.2009 tehtyä päätöstä jouduimme elämään ja työskentelemään kohtuuttoman paineen ja epävarmuuden alaisena. Miten on mahdollista, että jo kertaalleen päätetty asia otetaan taas käsittelyyn? Viime kerralla tuloksena oli monen ammattitaitoisen esiopettajan siirtyminen muihin tehtäviin.

Esiopettajien työsopimuksen muutostarvetta on perusteltu säästöillä. Laskelmat, joita asiasta on esitetty, eivät näytä todellisilta, vaan tarkoitushakuisilta. Espoossa on kuitenkin järjestettävä esiopetusta ja vanhemmat varmasti haluavat lapsilleen ammattitaitoisen esiopettajan.
Kouluissa on tänä syksynä otettu käyttöön uudet esiopetussuunnitelmat, joiden tekemiseen on käytetty lukuisia työtunteja. Valmistavat esiopetusryhmät ovat tärkeä osa koulun toimintakulttuuria ja me esiopettajat olemme tärkeitä työyhteisömme jäseniä.

Espoo on nyt romuttamassa vuosia kehitettyä ja laadukkaasti toteutettua valmistavaa inklusiivista esiopetusta. Meillä on kouluissa vuosien kokemus ja moniammatillinen osaaminen monikulttuuristen perheiden kotouttamisesta sekä saumattomasta yhteistyöstä esi- ja alkuopetuksen välillä.  Tämä on mahdollista vain kun esiopetus on kouluissa ja kun opettajat ovat samassa työehtosopimuksessa (OVTES). Onko Espoo on valmis romuttamaan toimivan ja laadukkaan valmistavan esiopetuksen? Onko Espoolla todella varaa kohdella meitä ammattitaitoisia ja työhönsä motivoituneita ja sitoutuneita esiopettajia näin epäoikeudenmukaisesti? Olemme aina olleet ylpeitä, että saamme asua ja tehdä työtä kaupungissa, jossa arvostetaan ihmisten ammattitaitoa ja mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan. Olemme tunteneet olevamme Suomessa edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä työskennellessämme esiopettajina koulussa.

Olemme huolissamme, miten valmistavan esiopetuksen laadun ja lasten oikeuden saada laadukasta opetusta ja tarvitsemaansa tukea käy, jos tuo KH: n 2009 päätös nyt kumotaan ja työehtosopimustamme heikennetään.

Espoossa 23.9.2016

Soile Saarikivi, Nelli Schirokoff ja Sirpa Luoma-Halkola
Lintulaakson koulun valmistavan esiopetuksen esiluokanopettajat

KANNANOTTO Esiopetuksen järjestäminen yhdessä tulosyksikössä 01.08.2017 alkaen. 

Kannanotto käsittelee suomenkielisen opetuksen tulosyksikön laaja-alaisten erityisopettajien huolenilmaisua 05.09.2016 esitettyyn suomenkielisen opetuksen tulosyksikön johtoryhmän esityslistan kohtaan 5. Keskustelu starttiopetuksesta.

Allekirjoittaneiden kanta on, että inklusiivinen valmistava esiopetus tulee jatkossakin järjestää suomenkielisen opetuksen tulosyksikön alaisuudessa. Pelkomme on, että tulosyksikkösiirron seurauksena tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä tulee lisääntymään perusopetuksessa.
Inklusiivisen valmistavan esiopetuksen oppilas tarvitsee päivittäin kohdennettua ammattitaitoista ja pätevää henkilöstöresurssia esiopettajan lisäksi joko kieli- ja kulttuuriryhmien opettajalta tai erityisopettajalta. Usein oppilas saattaa tarvita tukea kaikilta kolmelta asiantuntijalta viikoittain.
Toivoisimmekin, että avoimeen keskusteluun nostettaisiin, kuinka paljon tukea esioppilas konkreettisesti tulisi saamaan mahdollisessa varhaiskasvatuksen järjestämässä inklusiivisessa valmistavassa esiopetuksessa viikoittain ja vuositasolla. Kuka tätä tukea hänelle antaisi ja kuka seuraisi sekä arvioisi tuen vaikuttavuutta?

Erityisopettajia on hämmentänyt myös suunniteltu toimintamalli osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamisesta varhaiskasvatuksen esiopetuksessa. ”Käytännössä toteutus voi tapahtua erityisopettajan omana työnä tai esiopettajan toimesta esimerkiksi kelton mallittamalla tavalla." (Infoa esiopettajille ja muille esiopetuksessa toimijoille, Ruusutorpan koulu 31.8.2016) Suunnitelma rikkoo asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986, 8§), joissa selkeästi määritellään, kuka on kelvollinen antamaan erityisopetusta.

Suomen kielen oppiminen lähtee siitä, että oppilas osaa omaa äidinkieltään. Omalla äidinkielellä annettu tuki edistää oppilaan opiskelua ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä tuki tulee jatkossakin turvata.

Mielestämme tämä päätös vie pohjan myös oppilaantuntemukselta koulupolun alussa sekä pedagogisesti laadukkaalta työltä oppilaan koulupolun jatkuvuudelle, jota tässä kaupungissa on menestyksekkäästi kehitetty viimeisen vuosikymmenen aikana. Se kokemus ja asiantuntijatieto, joka kieli- ja kulttuuriopettajille sekä laaja-alaisille erityisopettajille kertyy lapsen ja esiopettajan kanssa tehdyn työn tuloksena esiopetusvuoden aikana, siirtyy ja mahdollistaa tuen jatkumon heti oikeanlaisena perusopetuksen alkaessa, riippumatta lähikouluperiaatteen koulupaikkapäätöksistä.
Huoli maahanmuuttajaoppilaiden oppilasmäärän kasvun aiheuttamista lisäkustannuksista perusopetuksessa tiedostetaan jo. Tämä mahdollinen esiopetuksen siirtopäätös ei mielestämme tue erityisopetuslain mukaista kolmiportaisen tuen rakennetta erityisen tuen oppilaiden määrän vähentämiseksi, vaan tulee lisäämään edelleen muun muassa evy-luokkien määrän kasvua kaupungissamme.

Mielestämme suunnitelmassa Esiopetuksen järjestäminen yhdessä tulosyksikössä 01.08.2017 alkaen on runsaasti lapsen oikeuksia heikentäviä epäkohtia. Toivommekin, että työryhmän jäsenet ja päättäjät perehtyvät ja kartoittavat tarkasti, mitkä ovat tämän päätöksen todelliset vaikutukset. Mitkä ovat riskit lapsille ja mahdollisiin perusopetuksessa tarvittaviin lisäresursseihin tulevaisuudessa? Mahdollisen päätöksen vaikutuksia on seurattava aktiivisesti.
YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 3. artiklassa todetaan, että lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu. Lapsen tarvitsema ja saama varhainen tuki ei saa heikentyä poliittisen tahtotilan tai säästötoimenpiteiden johdosta.

Espoossa  23.09.2016

Hannu Takala, Milena Siltainsuu-Wedlake, Mari Odenwall, Marja Weckroth-Karjalainen, Anna-Maija Markkanen, Kati Hinkkanen, Paula Puranen, Sanna Lahti, Satu Vainio, Tarja Pätsi, Maria Niemi, Sirpa Heikkilä- Kyöstiö, Titta Puhakka, Salla Nivala, Mervi Niini , Reija Stenbäck, Sointu Vakkilainen, Paula Mäkilaurila, Minna Fast


Kirje koskien IVAL-opetusta

Palaamme vielä meitä huolestuttavaan asiaan IVAL -opetuksesta. Olemme saaneet tietoomme, että IVAL -opetuksen siirtäminen kokonaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen vastuulle johtuu siitä, että koulujen esiopetusyksiköitä on lyhytnäköisesti lakkautettu, vaikka maahanmuuttajaoppilaiden määrän kasvu on ollut koko ajan tiedossa. Tästä syystä lisäryhmien perustamiselta ei voida välttyä. Kaupunginhallituksen 2009 päätöstä IVAL -opetuksesta ollaan purkamassa.  Kaikki koulujen IVAL- opetuksen osaaminen romutetaan sen hyödyntämisen sijaan. Mielestämme tämä päätös on maahanmuuttaja-lapsia syrjivä ja vaikeuttaa heidän sujuvaa oppimispolkuaan. Meidän valmistavassa esiopetuksessa työskentelevien esiopettajien työtehtävät ja - olosuhteet muuttuvat ratkaisevasti huonompaan suuntaan.

Nyt kun kaikkia päätöksiä ei ole vielä tehty, on mahdollista muuttaa suuntaa. Koulujen IVAL -opetus täytyy säilyttää ja sen osaamista hyödyntää, ja perustaa vain tällä hetkellä välttämättömät IVAL yksiköt varhaiskasvatuksen vastuulle. Mainingin kokeilu on edelleen kesken ja se on vain yhden yksikön kokemus, josta ei vielä voi tehdä laajoja johtopäätöksiä.

Ystävällisin terveisin
 Maarit Blomster ja Päivi Järvinen
Perkkaanpuiston koulun esiopettajat

Kannanotto:  huolemme tietoomme mahdollisten muutosten vaikutuksista inklusiiviseen valmistavaan esiopetukseen ja sitä toteuttavien OVTES esiopettajien työsopimussuhteisiin.
Esitämme tässä kannanotossa huolemme tietoomme mahdollisten muutosten vaikutuksista inklusiiviseen valmistavaan esiopetukseen ja sitä toteuttavien OVTES esiopettajien työsopimussuhteisiin. 
Kaavaillut muutokset vaikuttavat molempiin osapuoliin haittaavasti, koska IVAL-opetus on kytköksissä esiopettajien työehtosopimukseen.

Pöytäkirjanote: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.11.2014
"Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää 6–10 vuotiaille maahanmuuttajille vähintään 900 tuntia kestävää perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka laajuus vastaa yhden vuoden oppimäärää. Espoossa esiopetus on 1.8.2010 alkaen ollut Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vastuulla Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (15.12.2009 §13). Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan uudet esiopetusryhmät perustetaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön alaisuuteen. Saman päätöksen mukaan perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmissä on aina OVTES:n mukaan palkattu esiopettaja suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ja koulun rehtorin alaisuudessa."
Koulujen inklusiivista valmistavaa esiopetusta on alasajettu vuosien varrella systemaattisesti sen kehittämisen sijaan vaikka maahanmuuttajaoppilaiden määrän on tiedetty lisääntyvän koko ajan. Inklusiivisen valmistavan esiopetuksen järjestäminen pelkästään kouluissa ei enää tästä syystä riitä. Suomenkielinen varhaiskasvatus on kehittelemässä omia ratkaisujaan IVAL -opetuksen kasvavaan tarpeeseen. ( Mainingin koulun kokeilu). Näiden Suvan vaihtoehtoisten järjestelyjen ei pitänyt vaikuttaa millään tavalla kouluissa järjestettävään IVAL-opetukseen ja esiopettajien työsopimussuhteeseen, OVTES.

Pöytäkirjanote: Opetus -ja ja varhaiskasvatuslautakunta 19.11.2014:

"Mainingin kouluun tulee esiopetuksen tilat ja uutena yksikkönä se tulee varhaiskasvatuksen alaisuuteen. Alueen palvelutarpeen ja koulun sijainnin näkökulmasta on tarkoituksenmukaista käynnistää varhaiskasvatuksen toteuttaman valmistavan opetuksen kokeilu Mainingin koulun tiloissa. Nämä ryhmät toimisivat pilottiryhminä ja niiden toimintaa seurattaisiin kahden vuoden ajan. Pilotoinnin perustella lautakunnalle tehdään myöhemmin ehdotus siitä, onko valmistavan opetuksen järjestämistä perusteltua laajentaa muihin varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiin. Valmistavan opetuksen toteuttamisessa hyödynnetään suomenkielisen opetuksen asiantuntijuutta ja uudet ryhmät suunnitellaan yhteistyössä tulosyksiköiden kesken. Esitys ei vaikuta OVTES:in mukaan palkattujen esiopettajien tilanteisiin koulujen IVAL –ryhmissä."


Tämän päätöksen mukaan työsopimusehtojamme ei voida muuttaa. Yksi pilotointi ei vielä kerro koko totuutta varhaiskasvatuksen kyvystä hoitaa valmistava inklusiivinen esiopetus japilotointi on edellleen kesken.
Olemme luottaneet, että Espoo kestävän kehityksen edelläkävijänä panostaa pitkäjänteisyyteen ja luotettavuuteen päätöksenteossaan. Tästä syystä me esiopettajat olemme systemaattisesti ja suunnitelmallisesti hankkineet lisäkoulutusta tavoitteena laadukas inklusiivinen valmistava esiopetus. Opiskelu on tapahtunut yksittäisen opettajan omalla ajalla ja rahalla. Lisäkoulutukset ovat olleet pitkäkestoisia mm. Esi-ja alkuopetuksen perus- ja aineopinnot ja Helsingin yliopiston järjestämä sekä muiden tahojen järjestämiä Suomi toisena kielenä -opettajakoulutuksia.


Maahanmuuttajaoppilaat ovat osa perhettään ja perheiden saattaminen osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää on ollut yksi IVAL-opetuksen tehtävistä. Koulujen kuraattoripalvelut ovat olleet myös esioppilaiden käytössä. Tämä on ollut erittäin tärkeä palvelu perheiden kotouttamisen ja varhaisen puuttumisen kannalta ja tutun ja eheän oppimispolun rakentamisessa. Nimi valmistava opetus kertoo jo osaltaan työmme tavoitteesta: saattaa esioppilaat ja heidän perheensä omaan lähikouluun ja sen käytänteisiin. Tutut S2 -opettajat ja laaja-alaiset erityisopettajat ovat jatkaneet esioppilaiden kanssa työskentelyä heidän siirtyessä perusopetuksen oppilaiksi. Tuen tarve ja kielitaidon taso ovat olleet tiedossa esioppilaan siirtyessä perusopetukseen. IVAL-oppilaalla on näin ollut mahdollisuus aloittaa opiskelu tasavertaisena suomenkielisen oppilaan kanssa. 


Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lausunnoissa halutaan kouluissa tapahtuvan esiopetuksen näyttäytyvän mahdollisimman epäedullisessa valossa. Kritiikkiä on erityisesti kohdistettu ns. lapsen kokonaisesta päivään, joka on toteutunut moitteettomasti myös koulun esiopetuksessa. Tilakritiikkiä kuuluu myös Suvan puolelta. Esiopettajien siirtäminen työsopimussuhteesta toiseen OVTES:stä KVTES:siin ei ratkaise tilaongelmaa. Suomenkielisellä varhaiskasvatuksella tuskin on osoittaa uusia päivähoidon tiloja noin 800 esioppilaalle.
Lukuvuonna 2016- 2017 Suva halusi huolehtia esiopetusta täydentävästä päivähoidosta. Kokemuksemme on tähän mennessä ollut muilta osin positiivinen paitsi henkilökunnan koulutuksen ja määrän suhteen. Suva ei ole onnistunut rekrytoimaan asetusten vaatimaa määrää tai koulutuksen omaavaa henkilökuntaa. Puutteita on useassa yksikössä.
Suvan ja Sukon järjestämän esiopetuksen hintaa on vertailtu usein.  Sukon järjestämä esiopetus on kaikissa laskelmissa todettu aina kalliimmaksi. Hintalappua kirjoitettaessa unohdetaan mitä kaikkea tuohon on sisältynyt. 
Koulujen suomi toisena kielenä -opetus toteutetaan pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena aamupäivän tunteina, jolloin lapset ovat virkeimmillään ja vastaanottavaisia oppimiselle. Opetuksesta vastaa moniammattillinen tiimi, jonka muodostavat esiopettaja, suomi toisena kielenä - opettaja ja/tai laaja-alainen erityisopettaja.
Tämän lisäksi kaikki arjen vuorovaikutustilanteet ovat kielen ja kulttuurin oppimistilanteita, kaikille esioppilaille.
Inklusiivinen valmistava esiopetus kouluissa on tehokasta ja varhaista syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. 
Sama ei toteudu varhaiskasvatuksen esiopetuksessa, koska esiopettajalla on kaikki oppilaat huollettavina esiopetusaikana, eikä hänellä ole mahdollisuutta irrottautua pienen lapsiryhmän opettamiseen. Suomi toisena kielenä -opettajan resurssit riittävät varhaiskasvatuksen esiopetuksessa pääsääntöisesti opettajan konsultaatioapuun ei oppilasryhmän tueksi. Sama koskee kiertävän erityisopettajan työnkuvaa.

Pöytäkirjan ote 11.11.2014:
 
"Suomen kielen opettaminen tapahtuu arjen kaikissa tilanteissa (ruokailut, lepo, ulkoilut) lapselle ominaisin toimintatavoin (leikkiminen, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä tutkiminen).
Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa työskentelee 10 suomi toisena kielenä lastentarhanopettajaa (S2 -lto), jotka ohjaavat henkilökuntaa kielikasvatuksen toteuttamisessa, lapsen kaksikielisyyssuunnitelman ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa sekä kielitaidon arvioinnissa"

Hintaan ovat vaikuttamassa myös varhaiskasvatuksen sijaiskäytännöt. Henkilökunnan puuttuessa sijaista ei välttämättä palkata vaan suhdelukukaavan mukaisesti henkilökuntaa siirretään ryhmästä toiseen, jolloin esioppilaiden opetus ei välttämättä toteudu suunnitelmien mukaan.
Koulussa järjestettävän inklusiivisen valmistavan esiopetuksen kustannuksia voidaan tasata järjestämällä syksystä 2017 lähtien esiopetukseen liittyvä päivähoito kerhotoimintana, josta Espoolla on jo hyviä kokemuksia.

Ote Espoon monikulttuurisuusohjelmasta 2014 –2017
:
"Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Eri maahanmuuttajaryhmien lähtökohdat oman hyvinvointinsa turvaamisessa voivat olla heikommat kuin muilla. Tämä voi joissain tilanteissa edellyttää positiivista erityiskohtelua tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Käytännössä sillä tarkoitetaan esimerkiksi pidemmän ajan varaamista asiakaspalveluun, jos asiakas ei puhu suomea/ruotsia hyvin. Se voi myös tarkoittaa tietyille ryhmille suunnattuja koulutuspalveluja."

Työehtosopimuksen muuttaminen yksipuolisella päätöksellä muuttaa selkeästi työnkuvaamme ja  työolojamme sekä heikentää vahvasti tähän kytköksissä olevan inklusiivisen esiopetuksen laatua. Kouluissa toteutettu inklusiivinen valmistava opetus on varhaista syrjäytymisen ennaltaehkäisyä, perheiden ja lasten hyväksi. Tämän toimivan ja tehokkaan inklusiivisen valmistavan esiopetuksen siirtäminen vain suomenkielisen varhaiskasvatuksen vastuulle heikentää selkeästi maahanmuuttajalasten opetusta ja lisää kustannuksia seuraavina vuosina.
 Inklusiivista valmistavaa esiopetusta järjestäneissä kouluissa on pitkä historia perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Osa perheistä on monilapsisia ja kaikki perheen lapset ovat olleet samassa koulussa IVAL-opetuksessa. Mahdollinen esiopetuksen siirto ainoastaan varhaiskasvatuksen tulosyksikön vastuulle aiheuttaa suuttumusta ja pettymystä kaikissa huoltajissa, jotka ovat kuntalaisina luottaneet espoolaisiin päättäjiin.

"Edelläkävijä Espoossa on hyvä kasvaa, oppia ja tehdä työtä" kalskahtaa vain tyhjältä korulauseelta näiden lyhytnäköisten ja yksipuolisesti tehtyjen päätösten Espoossa. 
Asian valmistelu on tehty esiopettajia kuulematta tai tiedottamatta. 
Onko "Edelläkävijä Espoolla" varaa menettää tämä n. 40 opettajan asiantuntijajoukko? 
Toivomme, että tämä kannanotto herättää kriittistä keskustelua ja uudelleen arviointia tämän tärkeä asian tiimoilta.

Espoossa 14.9.2016
Päivi Järvinen, Maarit Blomster
Perkkaanpuiston koulun valmistavan esiopetuksen esiopettajat

Ei kommentteja: