Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, elokuuta 19, 2012

Uuden Auroran toiminta-ajatus

KOULUSUUNNITTELUSSA halutaan, että uudella koululla olisi toiminta-ajatus, joka otetaan huomioon rakennuksessa, tiloissa jne.

Wanhan Auroran toiminta-ajatus on ollut "Ei koulua vaan elämää varten" (Non scholae, sed vitae discimus). Tuon toiminta-ajatuksen mukaisesti olemme pyrkineet kriittisesti arvioimaan koulun käytänteitä ja etsimään uusia, parempia tilalle.

NYT  kun koulumme rakennushanke nytkähtää eteenpäin, on oikea aika pohtia, pitäisikö toiminta-ajatusta kirkastaa tai päivittää. Haastan kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan ideointiin.

Tämän lastun aluksi ensin hieman toiminta-ajatus-käsitteen määrittelyä ja sitten virikkeeksi netistä poimittuja koulujen ilmoittamia toiminta-ajatuksia ja lopuksi vielä tarkemmin Aurorasta.

Mitä toiminta-ajatus tarkoittaa?

Toiminta-ajatus on lause, joka kertoo ytimekkäästi
- miksi jokin organisaatio/yhteisö  on olemassa,
- mikä on sen tarkoitus ja
- usein  myös sen, mitkä ovat organisaation  eettiset tai moraaliset pyrkimykset eli tavoitearvot (johtavat periaatteet)

Selkeästä toiminta-ajatuksesta ilmenee myös
- millaisia palveluita organisaatio tuottaa ja
- keille  ne on tarkoitettu.

Toiminta-ajatuksen otsikko voi olla iskulause. Näiden  alkuaihioina ovat ehkä olleet aatelissukujen tunnuslauseet, esim.
- "Oma toimi Luojan apu" (Oker-Blom)
- "Aateluus velvoittaa"

Sielä toiminta-ajatukset ja iskulauseet ovat levinneet yritysmaailmaan. Kaikki tunnemme iskulauseita
- Maailma  tarvitsee esikuvia
- Connecting people
- Just do it

Ja lopulta toiminta-ajatukset ja iskulauseet on omaksuttu  myös julkisiin laitoksiin.
- Vapaan kansan lahja Suomen nuorisolle (Helsingin yliopisto)
- (Suomelle ehdotettu tunnuslause)  ”Vapaa vankka vakaa”.

Toiminta-ajatus on väite

Toiminta-ajatus kuvaa organisaatioita nostamalla esiin kaikkein oleellisemman. Tuon oleellisemman tulisi sitteen näkyä esim. koulun arjessa omaleimaisuutena, omintakeisina ratkaisuina jne. Toiminta-ajatus on lupaus jostakin. Usein toiminta-ajatus koostetaan ns. tulososasta ja  panososasta. Edellisessa kerrotaan erityisesti painotettava tavoite ja jälkimmäisessä  erityisesti käytetty keino tai keskeiset periaatteet.
Esimerkki. (TULOS) A:n  koulu auttaa B-alueen perheitä luomaan lapsille turvallisen, kasvulle ja  kehitykselle suotuisan  lapsuuden... (PANOS) tarjoamalla  kaikille oppilailleen heille tarpeellista, monipuolista opetusta C-kaupungin  moderneimmissa koulutiloissa hyvässä yhteistyössä kotien kanssa.  


Iskulause on toiminta-ajatuksen otsikko

Upeaa olisi, jos  tällaisen toiminta-ajatuksen voisi tiivistää henkeä kohottavaksi iskulauseeksi/motoksi/tunnuslauseeksi tyyliin:
- Isänmaa tai kuolema!
- Koti, kirkko, isänmaa
- Puhtain asein puhtaan asian puolesta!
- Osaa ja uskaltaa
- Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin!
- Seuraa unelmiasi
- Ajattele itse!
- Yes.We can!
- Toivoa toivottomille.


Muutamia esimerkkejä toiminta-ajatuksista

Espoon kaupungin toiminta-ajatus

"Espoon kaupunki luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein."

Akvaarioprojektin toiminta-ajatus

"Akvaarioprojekti tukee opettajia, oppilaitoksia  ja kuntia aktiiviseen yhteistoimintaan ja itseohjauvuuteen perustuen oppimisen laadun kehittämisessä sekä edistää innovaatioiden leviämistä."


Koulujen toiminta-ajatuksia

Seuraavat toimina-ajatukset on haettu netistä Yahoon ja Googlen hauilla.

(1) Oulun normaalikoulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen.

(2) Hakastaron koulu: Koulumme opettaa toiminnallaan oppilailleen sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot, auttaa oppilasta muodostamaan eheän minäkäsityksen, auttaa löytämään itsesäätelyn keinot ja keinot oman elämän hallintaan sekä saavuttamaan psyykkisen tasapainon. Opetuksellisena painotusalueena ovat elämän taidot, jotka sisältävät elämänhallintaan ja vuorovaikutukseen liittyviä aihekokonaisuuksia. Koulun opetus ja kasvatus on kuntouttavaa. Sitä tehdään yhteistyössä vanhempien, opetushenkilöstön, kouluterveydenhuollon sekä eri hoito- ja kuntoutusosapuolten ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

(3) Järnefeltin koulu kasvattaa työtä arvostavia terveitä nuoria, jotka huolehtivat ympäristöstään ja ymmärätävät kansainvälisyyden merkityksen.

(4) Aseman koulun toiminta-ajatus on yhteistyönä taata oppilaille vahvat perustiedot- ja taidot avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä, jossa korostuu toisten kunnioittaminen, hyvät käytöstavat ja vastuuntunto.

(5) Oulun Kristillinen Koulu antaa turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä kristillisen arvomaailman mukaista, peruskoulua vastaavaa, korkeatasoista, yleissivistävää opetusta. Se täydentää laadukasta perusopetusta hyvässä yhteistyössä Oulun kaupungin ja lähikuntien kanssa.

(6) Murron koulu: Koulussamme pyritään kasvattamaan rehellisiä, vastuunsa tuntevia, oma-aloitteisia ja
yhteistyökykyisiä oppilaita yhdessä kotien kanssa. 

(7) Kauniaisten lukion työskentelyssä pyritään avoimen ja motivoivan opiskeluilmapiirin luomiseen välittömillä, avoimilla ja avustavilla keskinäisillä suhteilla. Opiskelijalle pyritään järjestämään mahdollisimman paljon valinnanvapautta hänen kurssivalintojensa ja lukujärjestyksensä laatimisen yhteydessä.  Opiskelijoiden harrastuneisuutta tuetaan paitsi eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä niin myös hyödyntämällä koulun tiloja ja välineitä kerhotoimintaan vapaa-aikana.

Koulun toiminnassa painotetaan oppimisen kannalta moderneja ja tehokkaita opiskelumenetelmiä, mitä tuetaan opettajien ja muun henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella. Tutkimuksellisia ominaisuuksia sisältävää opiskelua suositaan. Opiskelumenetelmien käytössä pyritään vaihtelevuuteen ja monipuolisuuteen. Opiskelumenetelmillä vahvistetaan sekä opiskelijan omatoimista että ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä. Oppiainerajat ylittävää työskentelyä soveltavilla kursseilla, erilaisissa projekteissa ja teemapäivien yms. yhteydessä tuetaan.

Työskentelyolosuhteet luodaan miellyttäviksi, turvallisiksi ja terveellisiksi. Opetustilojen ja -välineiden riittävyydestä, ajanmukaisuudesta ja kunnosta huolehditaan hyvin.

(8) Alapihan koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaita heidän yksilölliset ominaisuutensa huomioiden terveen itsetunnon omaaviksi ja toisten ihmisten kanssa toimeentuleviksi yhteiskunnan jäseniksi sekä opettaa oppilaille tarpeellisia tietoja ja taitoja heidän myöhempää elämäänsä varten.

(9) Pielisjoen koulu on ajan haasteisiin vastaava matemaattis-luonnontieteellistä opetusta kehittävä,
ympäristöasioita ja kansainvälisyyttä painottava oppilaitos. Koulu pyrkii innostamaan opiskeluun ja vastuullisen työntekoon tarkoituksenmukaisilla ryhmäjaoilla, monipuolisella valikoimalla valinnaisia aineita yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa. Kasvatuksessa ja opetuksessa korostamme ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa sekä erityisesti kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Pielisjoen koulu tukee oppilaiden selviytymistä yksilöllisissä elämäntilanteissa ja valmistaa yhteiskunnallisiin muutoksiin.

(10) Söörmarkun koulussa tuetaan lapsen oppimisen halun ja kykyjen kehittymistä antamalla lapselle mahdollisuus kokea oppimisen iloa ja kasvattamalla häntä aktiivisuuteen oppimisprosessissa. Pyritään löytämään oppimisen mielekkyys ja motivaatio, opiskellaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, harjaannutaan kriittisiksi tiedonkäsittelijöiksi ja arvioidaan työskentelyä.

Perusopetuksen tehtävänä on mahdollistaa monipuolinen kasvu, oppiminen ja itsetunnon kehittyminen. Tällöin oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Perusopetuksen on tuettava kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Söörmarkun koulun tavoitteena on pyrkiä olemaan laadukasta perusopetusta ja perustaitoja opettava koulu. Kiinnitämme erityistä huomiota terveisiin elämäntapoihin ja hyviin käyttäytymistapoihin.

(11) Ahlaisten koulu kasvattaa oppilaitaan turvallisessa ympäristössä rehellisyyteen, vastuuntuntoon ja oikeudentajuun samalla ohjaten kohteliaisuuteen ja ystävällisyyteen. Oppilaita kasvatetaan suhtautumaan suvaitsevaisesti ja positiivisesti luontoon, erilaisiin ihmisiin ja uskontoihin. Koulusta siirtyvän oppilaan tulisi olla yhteistyökykyinen ja omatoiminen, sääntöjä noudattava, huolellinen, toisen huomioon ottava ja kuuntelemisen taidon omaava, jolla saamiensa ainekokonaisuuksien ja taitojen perusteella on edellytykset menestyä opinnoissaan ja elämässään. Koulumme tavoitteena on luoda lasta tukeva ja kannustava ilmapiiri. Kasvatamme ja opetamme lapsia yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Haluamme antaa oppilaille vastuuta hyvän ilmapiirin luomisessa, esim. kummioppilastoiminnassa oppilailla on vastuu toisistaan. Turvallinen ja innostava oppimisympäristö luodaan hyvän ja monipuolisen opetuksen avulla, jossa otetaan huomioon lapsen kehitystaso ja tarpeet.

(12) Vähärauman koulun tehtävänä on antaa laadukasta perusopetusta ja kasvattaa itsetunnoltaan vahvoja oppilaita  sekä tukea oppilaiden kokonaispersoonallisuuden kehittymistä. Koulu toteuttaa tehtäväänsä yksilöllisellä ja virikkeellisellä opetuksella ja toiminnalla. Opetustyössä pyritään antamaan oppilaille ja koulun henkilöstölle mahdollisuuksia toteuttaa itseään eri ilmaisukeinoin. Koulussa arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja sisäistä työilmastoa jatkuvana prosessina.

(13) Ruvaslahden koululla oppilaalle annetaan mahdollisuus kasvaa ympäristöstään
vastuuta kantavaksi toimijaksi ja muuttajaksi. Ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen tähdätään perusteellisella ekologian tietämyksellä ja henkilökohtaisella tunnesiteellä luontoon ja maapalloon. Tietotekniikassa luodaan perusvalmiudet käyttää tietokoneita välineinä omien tuotosten tekemiseen, 
tiedonhankintaan ja viestintään sekä kriittiseen suhtautumiseen tarjolla  olevaan informaatiotulvaan.

(14) Kimpisen koulu: Oppimisen ilo ja omien vahvuuksien ja luovuuden löytäminen jokapäiväisessä työssä on päämäärämme.  Kimpisen koulu korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä luotujen pelisääntöjen kunnioittamista. Kouluyhteisön jäsen ymmärtää säännöistä ja tavoista kiinnipitämisen merkityksen koko yhteisön toiminnalle. Nuoria ohjataan ottamaan vastuuta omasta työskentelystään ja sen tuloksista. 
Yhteisöllinen ajattelu koskee myös koulun ulkopuolista maailmaa: vastuullisuus koskee oman itsen lisäksi myös toista ihmistä ja koko yhteiskuntaa.  Omien arvojen yhteensovittaminen yhteisön arvojen kanssa näkyy toisen huomioonottamisena ja erilaisuuden hyväksymisenä. Hyvät käytöstavat ovat käyntikorttimme ulospäin. Terve kriittisyys kuuluu myös koulumme oppilaan kansalaistaitoihin. 
Tunnuslauseemme on: ”Kimpassa oppii elämään".

(15) Savonrannan koulu kasvattaa oppilaitaan turvallisessa ympäristössä rehellisyyteen, vastuuntuntoon ja oikeudentajuun samalla ohjaten kohteliaisuuteen ja ystävällisyyteen. Oppilaita kasvatetaan suhtautumaan suvaitsevaisesti ja positiivisesti luontoon, erilaisiin ihmisiin ja uskontoihin. Koulusta siirtyvän oppilaan tulisi olla yhteistyökykyinen ja omatoiminen, sääntöjä noudattava, huolellinen, toisen huomioon ottava ja kuuntelemisen taidon omaava, jolla saamiensa ainekokonaisuuksien ja taitojen perusteella on edellytykset menestyä opinnoissaan ja elämässään. Koulumme tavoitteena on luoda lasta tukeva ja kannustava ilmapiiri. Kasvatamme ja opetamme lapsia yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Haluamme antaa oppilaille vastuuta hyvän ilmapiirin luomisessa, esim. Tukioppilastoiminnassa oppilailla on vastuu toisistaan. Turvallinen ja innostava oppimisympäristö luodaan hyvän ja monipuolisen opetuksen avulla, jossa otetaan huomioon lapsen kehitystaso ja tarpeet.

(16) Rämälän koulu: Koulumme pyrkii kehittämään oppilaasta suvaitsevaisen, toiset huomioonottavan, omatoimisen, terveellä itsetunnolla varustetun, perustiedot ja –taidot omaavan ihmisen, joka edistää kestävää kehitystä unohtamatta kristillisiä ja eettisiä arvoja.

(17) Aikuislukio tarjoaa Salon seutukunnan asukkaille väylän joustavaan, laadukkaaseen ja päämäärätietoiseen opiskeluun.  Tartu hetkeen. Carpe Diem.

(18) Hauhon Yhtenäiskoulu - kasvuyhteisö – enemmän kuin koulu. Tässä motossa kiteytyy koulumme keskeinen ajatus siitä, että opettajien ja muiden koulumme aikuisten perustehtävä on tukea lasten ja nuorten kasvuprosessia sekä luoda positiivisia oppimistilanteita. Hauhon Yhtenäiskoulun tavoitteena on toimia niin, että koulustamme lähtee itseensä luottavia, hyvät jatko-opiskelutaidot hallitsevia nuoria. Ja että he ovat ylpeitä juuristaan Hauholla ja tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

(19) Tanttalan  koulu: Koulumme toimii kahden perusopetusryhmän ala-asteena. Koulu on maaseudun perusarvoihin sitoutunut oppilaitos, jossa lapsille annetaan vankka perustietojen ja –taitojen hallinta.

(20) Tervaväylä: Koulun toiminta-ajatus on yhteistyöllä yksilöllisiin ratkaisuihin. Toiminta-ajatusta ohjaa kaksi keskeistä periaatetta: kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat oppimisen perusta, ja kuntouttavan arjen kautta edistetään täysivaltaista osallisuutta yhteiskunnassa.


Koulutukseen liittyviä  iskulauseita

" Kaikille yhteinen koulu"
" No child left behind"
" Omista lähtökohdista täyteen mittaansa"
” Kimpassa oppi elämään"
"Tartu hetkeen. Carpe Diem."
”Kanniston koulu on jes, jes, jes”
" Pääskyvuori liikkeellä"
" Opettajia, joilla on oikea asenne"
" Löydä tiesi"
"Tunne oma arvosi - anna arvo toisillekin"
 ”Yhdessä yrittäen omalta pohjalta tulevaisuuden tekijäksi kasvamaan”
 "Erilaisuus voimavarana"
" Sivistys ei ole vain tietoa, sivistys ei ole vain taitoa. Helsingin luonnontiedelukiossa sivistys on älyllistä uteliaisuutta, eettistä tajua, kykyä nähdä olennaista ja tahtoa toimia."
"Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa"!
"Hyvää ei kannata vaihtaa"
"Auta minua tekemään itse"
"Yhdessä tulevaisuutta rakentaen"

Wanhan  Auroran toiminta-ajatus ja iskulauseita

1990-luvun alussa koululle rakennettiin eräissä koulutuohjelmissa visoita, toiminta-ajatusta jne.  Varsin usein kuvasimme kouluamme käyttämällälausetta "Ei koulua vaan elämää varten" (Non scholae, sed vitae discimus). Tuo periaate velvoittaa koulua ymmärtämään, että koulun on avauttava ovensa maailmaan. Käytänteiden tulee olla järkeviä. Lapsille on opetettava taitoa, joista on elämässä hyötyä. Se muistuttaa myös, että kouluaika  on jo täyttä elämää. Se ei ole elämän eteinen. Toinen meille läheinen iskulause oli "esteettinen eheyttäminen".

Wanhan Auroran toiminta-ajatuksena voi pitää myös Aurora-sonaattia vuodelta 1991. "Eteenpäin- yhdessä- maailmaan". Kokonaisuudessaan se kuuluu seuraavasti:

"Eteenpäin, syvälle. Pitkälle.
Suuntaan samaan, omaan matkalle. (tulososa vaihtuu tässä panososaksi)
Annan mukaan sadun, pensselin, laulun, kynän,  tyhjän paperin.

Yhdessä ystävä yhdessä
Maailmaan
Eteenpäin, yhdessä, maailmaan

Tähän asti saatan.
Hyvä matkaa
Hyvää matkaa
Hyvää matkaa."
Wanhan Auroran toiminta-ajatuksena voidaan pitää myös vuonna 2005 luotua ja myöhemmin hieman päivitettyä arvojulistusta, credoa.

Lapsi on Aurorassa tärkein  
Autamme lapsia kasvamaan hyviksi ihmisiksi ja kunnon kansalaisiksi. Opetamme heille tärkeitä ja arvokkaita asioita elämästä ja maailmasta. Perustiedot ja - taidot ovat erityisen tärkeitä. Opetamme lapsia opiskelemaan. Käytämme monipuolisia opetusmenetelmiä. Uusien asioiden oppimisesta pitää saada nauttia. Oppiminen varmistuu tehtäviä tekemällä. Ohjaamme lapsia ottamaan myös itse asioista selvää sekä uskomaan itseensä ja tulevaisuuteen. Autamme heitä sietämään pettymyksiä.
Kasvatamme lapsia käyttäytymään kauniisti ja olemaan ihmisiksi. Näytämme itse mallia.
Oma luokka on lapsen tärkein oppimisympäristö, jossa hän oppii tulemaan toimeen joukossa. On tärkeää, että luokassa vallitsee kannustava, kaikkien koulutyötä rohkaiseva, turvallinen henki ja työrauha. Aikuisen ohjeita on noudatettava. Luokassa on säännöt, jotka kerrotaan ja joista pidetään kiinni. Kun rankaisemme, rankaisemme oikeudenmukaisesti ja tahdikkaasti. 
Puolustamme lapsen oikeutta olla lapsi. Lasten taideteot, sadut, leikit ja juhlat kuuluvat kouluun. Rohkaisemme lasta olemaan oma itsensä. Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiaan ja oman polkunsa. Erityisesti pidämme huolta niistä, joilla on koulutyössä vaikeuksia. Kaveria ei jätetä! 
Arviointi vaikuttaa lapsen innostukseen ja sitä kautta oppimiseen. Siksi annamme palautteen rakentavasti. Pidämme lapsista koulussa huolta. Pyrimme estämään kiusaamista ja puuttumme siihen. Opetamme lapsia ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteitaan. Ohjaamme heitä sietämään erilaisuutta ja näkemään siinä rikkautta. 
Henkilökunta on tärkein voimavaramme
Luotamme itseemme ja toisiimme. Arvostamme kokemustamme ja osaamistamme. Kaikkien työ on tärkeää. Kannustamme ja autamme toisiamme. Vaalimme innostusta. Rakennamme me-henkeä tekemällä töitä yhdessä. Valvomme jaksamistamme. Henkilökunnan henkinen ja fyysinen turvallisuus on työssä onnistumisen edellytys. Kun opettaja voi hyvin, myös lapset voivat hyvin. 
Ohjaamme vastuullisesti toimintaamme
Huolehdimme perustehtävistämme ja pidämme ne tasapainossa. Kasvattava opetus on tärkein tehtävämme. Tuemme kotia sen kasvatustehtävässä.
Vahvistamme rutiineitamme, rakenteitamme ja perinteitämme.
Kunnioitamme jokaista lasta ja hänen perhettään. Kuuntelemme lasten ja heidän huoltajiensa näkemyksiä. Teemme yhteistyötä ja tiedotamme. Odotamme vastavuoroisesti lasten ja kotien arvostavan koulua, sen työntekijöitä ja koulutyötä. Teemme parhaamme, että olemme luottamuksen arvoisia.”

Ei kommentteja: