Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, heinäkuuta 13, 2008

Median koulupuhe 2007, osa VII, discussio

KUVA: Koulupuhelastujen sarjan päätöskuva on lainassa osoitteesta http://www.conelrad.com/duckandcover/images/end_cdlogo_400.gif

UGH. MEDIA on puhunut, ja puhe nyt analysoitu. Puhettahan maailmaan mahtuu, mutta mitä kouluväen kannattaisi siitä kuunnella ja kuulla? Minä otin kopin seuraavista 18 haasteesta. Osaan ideoin jo ratkaisujakin.

(1)Kouluväkivaltaan ja kiusaamiseen on löydettävä uusia lääkkeitä. Meidän on murrettava "omertan" laki koululaiskulttuurissa. Olen vakuuttunut, että nuorisokasvatuksen laiminlyönti on lopetettava. Suomalaisten muurrosikäisten koululaiskulttuuria on uskallettava ravistella. On vahvistettava aggression hallinnan ohjausta. On löydettävä ratkaisuja sille, miten opetus järjestetään oppilaille, jotka eivät ole koulukuntoisia.

(2) Lasten pahoinvointi on sekä fyysistä että henkistä. Kaikki pahoinvointi ei ratkea pedagogiikan eikä koulujen keinoin. Koulut voivat vahvistetaa terveyskasvatusta (mm. nukkuminen ja ruokailu) ja liikuntaa sen osana. Kouluun on palautettava kuria mutta myös työniloa. Alakouluun on mahduttava leikkiä. Tieto- ja viestintätekniikkaa on käytettävä, ja hallitusti. Työelämän vaatimuksista on kerrottava oppilaille enemmän. Oppimäärää uudistettaessa on uskallettava karsia, jotta koululaisten stressi kevenee. Selvää tarvetta on tunne- ja perhekasvatukselle

(3) Perheitä on vaadittava kantamaan kasvatusvastuunsa. Huonosti voivia perheitä on tuettava ajoissa. Työnantajien on otettava vastuuta työntekijöiden jaksamisesta myös kotona. Yhteiskunnan olisi vakavasti pohdittava 7/7 ja 24/24 yhteiskunnan vaaroja kasvaville. Kodeille on säädettävä yhteistyövelvoite koulun kanssa. Työntajan on osallistuttava siitä aiheutuviin kuluihin. Joidenkin kotien asennoituminen kuluttajaksi on muutettava asenntoitumiseksi kasvatuskumppaniksi.

(4) Maahanmuuttajien parempi kotoutuminen edellyttää rohkeita ratkaisuja mm. uskonnon- ja suomenkielen opetuksen osalta. Romanttista monikulttuurisuutta on uskallettava tarkastella krittisesti. Maassa maan tavalla.

(5) Rikolliset opettajat tahraavat perusopetuksen imagon. Pedofilia on saatava kouluissa hallintaan. Lasten kehitykselle opettajat on tunnistettava ja saatava pois kouluista.

(6) Koulujen on otettava vakavasti vastuu lasten oppimisesta, koulunkäynnin turvallisuudesta ja toimintakulttuurinsa tavoitteisuudesta.

(7) Kunnille on taattava riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen ja luotava sanktiot vastuiden laiminlyömisestä. Koulurakennusten kunto on taattava. Kaikkien kunnan koulujen tulisi olla hyvälaatuisia. Se vaatii opetustoimentason pedagogista johtamista, joka ulottuu myös rekrytointiin.

(8) Tuntijakoa tulisi uskaltaa muuttaa. Luodaan uusi kaikille yhteinen aine: yleissivistys, johon voisi yhdistää historian, kulttuurin ja maantieteen tuntemusta ja katsomusaineet. Lisää aikaa taito- ja taideaineille, erityisesti liikannelle. Terveyskasvatus jo alakouluun. Haastavasti liikkuville oma ohjelma. Aikaa myös aihekokonaisuuksille, erityisesti medialle ja perhekasvatukselle. Lisää kerhotunteja. Valinnaisuutta lisää nuorille.

(9) Opettajien täydennyskoulutus on suunniteltava systemaattiseksi jokaista koskevaksi oikeudeksi. Akuutisti koulutusta tarvitaan erityisopetuksen työotteeseen, nuorisokasvatukseen, ryhmäilmiöiden hallintaan ja tunteiden hallinna ohjaukseen. Koulutukseen osallistumiselle tulisi löytää taloudellisesti ja koulunpidollisesti kestävä malli.

(10) Oppilasarvioinnin ohjaus on päivitettävä.

(11) Koulun lukuvuoden rakenteen ravistelun tarvitsema vaiva tulisi nähdä. Suomeen voisi sopia malli, jossa syksyn katkaisi viikon syysloma ja kevään viikon talvi- ja pääsiäislomat. Joululoma olisi kaksi viikkoa. Ja kesäloma hieman lyhyempi. Opettajilta tulisi ostaa täyteen hintaan viikko yhteistä suunnittelu- ja kouluttautumistyöaikaa.

(12) Ryhmäkoot on pienennettävä. Se maksaa. Se voi aiheuttaa investointimenoja.

(13) Erityisopetus on muutettava joustavammaksi. Erityisopetuksen metodiikan kehittelyyn ja levittämiseen raskaat investoinnit. Koulunkäynnille on luotava vaihtoehtoisia malleja.

(14) Kouluihin tarvitaa lisää miesopettajia.

(15) Opettajien ja rehtorien palkkataso on nostettava sellaiseksi, että alalle saadaan parhaat hakijat.

(16) Opettajien työolosuhteet kuntoon.

(17) Kouluverkkomuutosten johtamiseen koulutusta ja järkeä.

(18) Pedagogisen johtamisen rehabilitaatio kouluissa ja kunnissa.

Ei kommentteja: