Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, huhtikuuta 24, 2011

Opettajien kohtuuton(kin) vastuu

Poutala, M. (2010). Opettajan valta
ja vastuu
. Jyvskylä: PS-kustannus.

MARKKU POUTALA ehti toimia noin 30 vuotta OAJ:ssa lakimiehenä. Jäätyään eläkkeelle hän on vielä halunnut jakaa kymmenissä oikeudenkäynneissä kertynyttä kokemustaan ennen muuta ns. vastuutapahtumista, ts. tapahtumista, joissa on selvitetty opettajien osuutta kouluissa tapahtuneisiin onnettomuuksiin ja tapaturmiin.

Lähtökohtana on, opetus tulee toteuttaa  turvallisesti.  Turvallisuus on jopa tärkeämpää kuin opetussuunnitelmanmukaisuus. Tämä on mitattu  tuomioistuimissa.

Käytännössä nimenomaan rehtori ja opettaja ovat vastuussa oppilaitten turvallisuudesta koulupäivän ajan (kyyditysoppilaat myös iltapäivällä odotusajan, jos osallistuvat ohjattuun toimintaan - ei aamulla). Ei kukaan heidän yläpuolellaan, esim. johtavat virkamiehet koulutoimenjohtaja jne.  Poutalan mukaan esim. kuntaa ei ole saatu vastuuseen edes räikeimmissä tapauksissa, joissa se on laiminlyönyt välttämättömät korjaustarpeet. (Joskin kunta kyllä joutuu työnantajana maksamaan vahingonkorvakset).

Eikä kukaan muu työntekijäryhmä koulussa, ei  oppilashuolto eikä esim. koulunkäyntiavustaja ole samalla lailla vastuussa. Opettajan vastuuta ei vähennä uimahallissa uimavalvoja, eikä koulussa harjoittelija tai vapaaehtoistyöntekijä (koulumummi esim.).   Retkellä tai leirikoulussa olevilla vanhemmilla ei ole opettajan vastuuta. He ovat kullanarvoinen apu, mutta juridisesti ulkopuolisia, yksityishenkilöitä.

Opettaja ja rehtori ovat vastuussa, vaikka ei olisi resursseja. Ja vaikka oppilas  rikkoisi annettuja ohjeita. Oppilas on lapsi. Alle 15-vuotiaalta  ei voida edellyttää aikuisen päättelykykyä. Alkuopetusikäiseltä ei edes opettajan antamien turvallisuusohjeiden ymmärtämistä tai kykyä noudattaa niitä. Vastuutapatumissa esim. vahingon aiheuttanutta oppilasta ei juuri koskaan syytetä.

Rehtori ja opettaja ovat ainoat, joilla on auktoriteetti- ja esimiesasema oppilaisiin nähden.

Turvallisuus on kirjan keskeinen teema. Lisäksi pohditaan mm.  opettajan voimankäyttöä, opettajalle soveliasta käyttäytymistä, opettajiin kohdistuvaa uhkailua ja kunnianloukkauksi, laiminlyöntien ja rikkomusten seuraamuksia sekä koulun suhdetta mediaan.

Tekninen työ ja turvallisuus

Perinpohjaisesti kirjassa käydään läpi oikeustapausten pohjalta teknisen työn opetukseen sisältyviä riskejä. Esiin nousee seuraavia seikkoja:
- Laitteiden on oltava kunnossa; huonokuntoiset on poistettava.
- Suojaimia ei tule poistaa.
- Opettajan on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista (vastuuta siirtyy rehtorille).
- Opettajalla on oltava kyky opettaa tätä vaarallista ainetta (opastus koneiden käyttöön uudelle opettajalle).
- Koneille on oltava käyttöohjeet ja varoituskyltit.
- Rehtorin on tarkkailtava TN-tilaa, välineitä ja opetusta.
- TN-tila tulisi turvatarkistaa vuosittain.
- Oppilaille annettujen ohjeiden tulee olla yksiselitteisiä. Opettaja ei saa luottaa siihen, että oppilaat  noudattavat kieltoja ja  ohjeita.
- Oppilaita ei voi jättää yksin TN-tilaan. Koko ajan näköyhteys.
- Pitkähiuksisilla tulisi olla hiussuoja, jos käytetään esim. pylväsporakonetta.
- TN-opettajan valinta on harkittava tarkasti.

Liikunnan opetus ja turvallisuus

MYÖS liikunnanopetuksen turvallisuutekijöistä saadaan tärkeää tietoa:
- Koulun opsissa voidaan karsia lajeja, joita ei voi opettaa turvallisesti ( s. 125).
- Uinninopetuksessa vastuuseen on joutunut nimenomaan opettaja (ei rehtori).
- Oppilaita ei saa jättää yksin uimaan (opettaja pesutiloissa) eikä päästää veteen, ennenkuin opettaja on siellä (uimaranta).
- Opettajan on oltava selvillä oppilaiden uimataidosta.
- Kannattaa laatia koulukohtainen suunnitelma (kaukana oleville) liikuntapaikoille siirtymisestä.
- Pyöräillessä (ja jääkiekossa) kaikilla oppilailla on oltava kypärä.
- Jos luokka tekee eri asioita, opettaja valvoo vaarallisina (esim. jääkiekkoa), ja muut oppilaat harrastavat vaaratonta lajia (kävelyreitin on oltava turvallinen s. 122).
- Uinnissa valvojien ja oppilaiden suhde on tärkeä.

Koppeja hyvistä ideoista

Kirjasta voi oivaltaa  arvokkaita asioita  sekä oppilaiden turvallisuuden lisäämiseksi että oman oikeusturvansa edistämiseksi. Itse ajattelin kirjan  luettuani kirjata ylös seuraavia (omia) ideoitani.

OPETTAJAT JA REHTORI
 • Ota tarkasti selvää, mitkä ovat virkatehtäväsi, vastuusi ja toimivaltasi.  Oikeusistuimet noudattavat yhä vanhaa käsitystä opettajan tehtävistä (+ uusia muiden lakien perusteella tulleita velvotteita).
 • Perehdy voimassa oleviin virkaasi liittyviin säädöksiin ja ohjeisiin. Tietämättömyys ei vapauta vastuusta.  Viranhaltijalla on selonottovelvollisuus voimassa olevista säädöksistä ja ohjeista. Voimassaoleva lainsäädäntö löytyy helposti netistä.
 • Huom! Myös sijaisopettajalla on heti määräyksen saatuaan opettajan täysi vastuu. Määräys tulee antaa ensin.
 • Huolehdi, että pystyt näyttämään toteen antamasi turvallisuuteen liittyvä koulutus, ohjeistus ja ohjeiden noudattamisen valvonta.
OPETTAJA
 • Opettajan on  opastettava oppilaat. Hänen on annettava ohjeet (todistettavasti). Ohjeiden on oltava ikäkauden mukaisia. On varmistettava (kirjattava), että kaikki oppilaat (myös poissaolleet ja myöhemmin kouluun tulleet) ovat saaneet ohjeet. Mutta se ei riitä. On varmistettava, että niitä osataan noudattaa ja noudatetaan. Valvonnan on oltava riittävää. Näköyhteys on oltava. Ohjeiden noudattamisen vaatimuksesta on pidettävä kiinni. 
 • Poutalan kirjassa on tärkeä (minullekin uusi)  tieto: oppilas, joka ei piittaa ohjeista ja on todistettavasti turvallisuusriski, voidaan jättää pois leirikoulusta jopa vastoin huoltajan tahtoa. Uinninopetuksesta sen sijaan  ei.
 • Pidä kirjaa antamistasi turvallisuusohjeista (oppilaskohtaisesti)
 • Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa rehtorille havaitsemistaa turvallisuuspuutteista.
 • Suhtaudu valvontoihin vakavasti! Päällekkäisten tehtävien kohdalla vaarallisin tehdään ensin (esim. välituntivalvonta). Välitunnille tulee mennä viivytyksettä.
 • Opettajalta edellytetään hyvää käytöstä.
 • Opettajan odotetaan aina säilyttävän malttinsa. Samaa ei edellytetä oppilailta.
 • Jos joudut konfliktiin tms., dokumentoi kaikki asiat ylös ja ilmoita rehtorille. OAJ:n lakimies neuvoo kun on hätä.
 • Jos joudut konfliktiin vanhempainillassa, tilaisuus kannattaa keskeyttää ja palata asiaan kun kaikki asianosaiset ovat rauhoittuneet. Rehtori olkoon sitten puheenjohtaja.
REHTORI
 • Koulun turvallisuus on kokonaisvaltaisesti rehtorin vastuulla. Turvallisuusuhat on tunnistettava ja korjattava. Riskianalyysi tulee tehdä kirjallisesti. Rehtorin on aina ilmoitetettava (todistettavasti) puutteista kunnalle, jolla on rahoitusvastuu. Email-riittää (pyydä kuittaus). Koululla oltava työturvallisuussäännökset, koneiden käyttöohjeet jne.
 • Koululla on oltava vaadittavat suunnitelmat (mm. kiusaamisen estäminen). Lukuvuosisuunnitelma on tärkeä asiakirja. Se määrittää, mikä on toimintaa, josta koulu on vastuussa! Kriisitilanteiden tiedotuksesta kannattaa laatia suunnitelma.
 • Järjestyssäännöt ovat tärkeitä vastuutapahtumissa. Niissä ei saa rajata oppilaiden perusoikeuksia.
 • Rehtori vastaa siitä, että valvonta on riittävää. Oppilaat ovat koulun vastuulla koko koulupäivän ajan. Katvealueita ei saa jäädä.
 • Rehtorin vastaa koulun tilojen, laitteiden ja mm. pihan turvallisuudesta. Vaikka hänellä ei ole suoraa mahdollisuutta vaikuttaa esim. kunnostusrahoihin. (Jäljelle jää ainakin yksi keino: määrätä tilaan käyttökielto). Kannattaa kirjata ylös annetut ohjeet henkilökunnalle, jolle rehtori ei ole esimies. On reklamoitava. On tarkistettava (todistettavasti) pihaleikkitelineet, aidat, puolapuut... (esim. turvakävely). Rikkoontuneet välineet on poistettava.
 •  Erityisen huomion kohteena tulee olla TN-opetus, jossa tapahtuu kaikkein eniten  vammauttavia onnettomuuksia. Ryhmäkoko kannattaa harkita tarkasti (yksi oppilas/työpaikka). Ja se, kuka ainetta opettaa.  Ja millaisia töitä tehdään (ehkä pitäisi pyytää työlista?).
 • Rehtorin on varmistettava, että TN-sijaisella (ja kaikilla muillakin) on edellytykset onnistua tehtävässään ja että hän  on saanut riittävän perehdytyksen myös turvallisuusasiohin. Erityisesti on oltava tarkka, kuka opettaa vaarallisia aineita, kuten teknistä työtä ja liikuntaa. Oikeustapauksissa on todettu, että rehtorilla on oikeus luottaa kokeneen, pätevän opettaja  osaamiseen. Pitäisi varmaan kehittää jokin napakka sijaisen perehdytyspaketti vastuuasioihin ja ottaa sen vastaanottamisesta kuittaus?
 • Pitäisi varmaan kehittää myös perehdytyspaketti työharjoittelijoille jne. joissa selvitettäisiin heidän asemaansa ja mm. salassapitovelvollisuutta.
 • Rehtorin kannattaisi käydä systemaattisesti opettajien kanssa turvallisuusohjeita: TN-, liikuntatunnit, laitteiden ja tilojen käyttörajoitukset, uinninopetus,  siirtymätilanteet, retket, yökoulut, valvonnat,  opettajan poistuminen luokasta, järjestyssäännöt, ojennuskeinot,  oppilaan ruumiillinen koskemattomuus,  perusopetuksen maksuttomuus, oikeus ottaa tavaroita pois, henkilöön kohdistuva etsintä (ilman lupaa), oppilaiden epäsopiva koskettelu,  tapa kohdella oppilaita (mm. kielenkäyttö, liian kova äänenkäyttö, nöyrryytäminen, epäasialliset menettelyt), se, että opettajilla ei ole oikeutta estää oppilasta poistumasta koulusta (s. 141), voimankäyttö,  toisen opettajan apuun pyyntö, kun alkaa "keittää", salassapito, ilmoitusvelvollisuus TN-tunnin tapaturmista työsuojeluviranomaisille läpi vuoden, ja merkitä ylös, milloin kukin asia  ja määräys on annettu. Itse tilaan opettajille Luokanopettajan päiväkirjan, jossa on ajantasainen lainsäädäntö.
 • Rehtorin antamat esimiesmääräykset ja turvallisuusohjeet voisi koota yhteen kansioon (tai nettin)?
 • Rehtorin vastuulla on, että jaettava oppimateriaali on sopivaa (vrt. opettajien halu käyttää vapaasti ilmaismateriaaleja tai kaupallisia materiaaleja,  joissa voi kuitenkin olla piilomainostusta).
 • Aivan oma kysymyksenä on koulun ulkoinen turvallisuus. Kuinka rehtori takaa sen, kun opetus on julkista, Poutala kysyy. Miten oppilaiden ja opettajien turvallsuus taataan, kun he liikkuvat koulun ulkopuolella? 

POUTALAN kirja avaa (jälleen kerran) huomaamaan, kuinka isoja kuiluja koulun toiminnan tavoitteiden ja käytännön todellisuuden välillä on. Liian monen asian "riittävyyden" määrittely on jätetty väljäksi. Koulu jää tukitoimen vuotaessa viimeiseksi turvaverkoksi. Opetus on järjestettävä turvallisesti, vaikka oppilaiden joukossa olisi sairaalakoulusta "hoitokelvottomana" palautettu oppilas.

Rehtorien ja opettajien vastuu voi olla joissain olosuhteissa jopa  kohtuuton (esim. opettajien lomautusten aikana tai kun rehtoreita on kielletty palkkaamasta sijaisia). Sitä, milloin opettaja toimii oikein tai väärin, Poutala kuvaa nuorallatanssiksi.

Kirjan tarkoitus ei kuitenkaan ole "halvaannuttaa iloista, monipuolista ja hallitujakin riskejä sisältävää opetusta. Tieto voi lisätä tuskaa, mutta tietämättömyys lisää riskejä ja hämärtää tietoisuutta omasta vastuusta."

Markku Poutalan nettisivujen osoite on http://opetusalanoikeuspalvelu.com/

Ei kommentteja: