Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, heinäkuuta 11, 2009

Mitä kuuluu erityisopetuksen uudistukselle?

KUVA: Erityisen tuen erityisiä muotoja Aurorassa 2009.


TÄSSÄKIN blogissa on 18 lastussa jo kahden vuoden ajan puhuttu erityisopetusta koskevasta isosta muutoksesta. Muutoksen ensimmäiset suuntaviivat oli kirjattu erityisen strategiadokumenttiin. Sen jälkeen käynnistyi ns. Kelpo-hanke, jossa Espoo (ja Aurora) ovat mukana. Keväällä valmistui hallituksen esitys eduskunnalle, ja Opetusministeriön sivujen mukaan ( linkki tässä) "hallitus päätti torstaina (25.6) perusopetuslakia koskevan muutosesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina." Ilmeisesti näin kävi, vaikka mediasta en asiasta uutista löytänyt.

Ministeriön mediatiedoteen otsikko on "Oppilaan oikeutta oppimisen tukeen vahvistetaan". Uudistusta on luenma hieman "kesytetty". "Esityksessä ei esitetä uusia tukimuotoja, vaan nykyisten keinojen suunnitelmallisempaa ja oikea-aikaisempaa käyttämistä."

Tavoitteena on "vahvistaa oppilaalle suunnitelmallisesti annettavaa varhaista ja ennalta ehkäisevää oppimisen ja kasvun tukea. Oppilaille, jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea, tehdään päätös erityisestä tuesta samoilla perusteilla kuin nykyisin".

Esityksen avankohtia

Sanastoa muutettaisiin. Enää ei puhuttaisi siirtämisestä erityisopetuksen. Lisäksi
- (Erityisopetus) Päätös erityisestä tuesta on määräaikainen (tarkistus ainakin 2. luokan ja 6. luokan jälkeen)
- Oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) luonne muuttuu nykyisestä hallintopäätöksestä pedagogiseksi asiakirjaksi, mikä mahdollistaa sen joustavan käytön.
- HOJKS:issa olevat keskeiset asiat siirtyisivät erityisen tuen päätökseen. (eli rahaa vaativat asiat MH)
- Henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä täydennetään siten, että nykyistä tarkemmin säädetään oppilaan asioiden käsittelystä ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä, opetuksen järjestäjän tietojensaantioikeudesta sekä opetuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa tietoja tietyissä tilanteissa. "Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. "
- Oppilaan oikeus saada tukiopetusta vahvistuu.
- Ennen päätöstä erityisestä tuesta, tehdään pedagoginen selvitys (arvio oppilaan tarvitsemasta erityisen tuen tarpeesta).
- Pieni uudistus on, että ela-opetukseen olisi oikeus vaikka saakin eritystä tukea.

Keskeiset tuen käsitteet

Lakitekstin esittelyssä käsitteitä määritellään minusta napakasti: Tukea olisivat (1) opetuksen yhteydessä annettava, lyhytaikainen tuki (jota on mm. tukiopetus ja ela-opetus) ja sitä vahvemmat tukimuodot (2) tehostettu tuki (kun tarvitsee säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja; oppimissuunnitelma) ja (3) erityinen tuki (HOJKS).

Ensisijainen tukimuoto olisi tehostettu tuki, joka käsittäisi nykyisin käytössä olevat tukimuodot, kuten tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki, opintojen yksilöllinen ohjaus ja erilaiset pedagogiset ratkaisut... Erityisen tuen ja sen osana erityisopetuksen järjestäminen tulisi kyseeseen siinä tapauksessa, kun oppilasta ei voida tukea riittävästi tehostetulla tuella. Tuki halutaan annettavaksi lähtökohtaisesti lapsen omassa lähikoulussa."Erityinen tuki järjestettäisiin pääsääntöisesti muun opetuksen yhteydessä.Tämä tarkoittaa, että oppilaalle annettava erityinen tuki ei sellaisenaan vaikuttaisi hänen koulupaikkansa ja opetusryhmänsä määräytymiseen.." Hmmm. menee vaikeaksi esim. autistien osalta. Tosin tekstissä on lause " Oppilaan opetus voitaisiin järjestää erityisluokalla tai erityiskoulussa jos opetusta ei voida järjestää yleisopetuksen ryhmässä oppilaan edun edellyttämällä tavalla."

Menetelmistä jne.

Menetelmien toivotaan uudistuvan:" Tutkimusten mukaan tukea tarvitsevien lasten opetuksessa käytettävät menetelmät hyödyttävät kaikkia oppilaita."..."Opettajilta edellytetään taitoa käyttää erilaisia menetelmiä ja oppilaiden erilaisuutta oppimisen voimavarana. " Niinikään lakiesityksen perusteluissa muistutetaan eriyttämisen velvoitteesta.

Haasteeksi nousee tuen tarpeen tunnistaminen entistä aikaisemmin, vastuu järjestelmästä tulee opetuksen järjestäjälle. Toinen haaste liittyy oppilashuoltoryhmän kokouksiin. "Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu." Ts. kokousten aikana osa ryhmästä poistuu käytävään.

Tekstissä edellytetään joustavia järjestelyitä ja toimintamalleja (joita mm. Kelpossa on haarukoitu). Edelleen uskotaan, että uudistus ei lisää kuntien kuluja. Tuen aloittamisen varhentamisen uskotaan olevan taloudellista. Erityisopettajia luvataan kouluttaa lisää.Täydennyskoulutusta on luvassa. Lapsen perheen osallisuutta halutaan vahvistaa.

Koko lakitekstin löytää tästä linkistä

Ei kommentteja: