Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, marraskuuta 13, 2012

Rexi 3/2012: Tuhti tietopaketti turvallisuudesta

PAKKO kehua. Suomen Rehtorit ry. julkaisee  REXI-lehteä. Noin A5-kokoinen lehti postitetaan jäsenmaksun maksaneille neljä kertaa vuodessa.

Tämän vuoden kolmosnumero on 60-sivuinen teemanumero. Kaikki 17 artikkelia opastavat lukijaa kehittämään oppilaitoksensa turvallisuus-kulttuuria. Lehteä voi suositella kaikille, joita turvallisuusasiat kiinnostavat ja erityisesti niille, joita eivät ole tahän mennessä kiinnostaneet. Poimin jutussta näytteeksi seuraavia "helmiä".

Suren pj. rehtori
Ari Pokka:  Kohti ennakoivaa turvallisuutta
"Median kirjoittelusta huolimatta suomalainen koulu on yleisesti ottaen turvallinen paikka, missä aikuiset ja vastuuntuntoiset ammattilaiset pitävät huolta opettamisesta ja lapsen ja nuoren kasvattamisesta."
"Turvallinen koulu tarkoittaa ytimeltään työpaikkaa, missä lapsi voi keskittyä opiskeluun ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Se ei tarkoita linnoittautumista, jalkapartiointia tai turvahuonetta."
"...kaikki... koulutuksen rahoitusta pienentävät  toimenpiteet ovat vakavin vaara turvallisuudelle..."
".. onko erityisesti koulujen  turva- ja kriisitoiminnan suunnittelu  jätetty Suomessa  hyvää tarkoittaville amatööreille- rehtoreille ja opettajille? "

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula:  Turvallisessa koulussa lapset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi
"Hyvässä koulussa... kaikille löytyy  kaveri ja kiusaamiseen puututaan."

Rehtori
Harri Erkamaa:  Turvallinen  koulu- jokaisen oikeus
"... pyrimme integroimaan turvallisuuskasvatusta  muuhun koulutukseen ja opetukseen."
" Opettajille on jaettu vastuualueet oppilaitoksen eri osista..."
"Kantti kestää paremmin, kun takaraivoon ja selkärankaan on rakennettu...toimintamalleja... kuinka tulee tehdä, jos jotain tapahtuu."

Ylikonstaapeli
Marko Forss:  Koulukiusaamiseen puuttuminen on yhteistyötä
"Apulaisoikeuskanslerin päätös, että koulu ei voi puuttua  koulumatkalla kiusaamieen,...vesittää myös nettiin liittyvään kiusaamiseen puuttumisen."
"... huomio kiusaamistapausten hoidossa pitäisi  keskittää...kiusatun tilanteen parantamiseen."

Opetusministeri
Jukka Gustafsson:  Turvallisuus ja hyvinvointi koulussa
" Kaikilla on oikeus turvallisuuteen."
" Kasvavat ihmisen taimet tarvitsevat suojaa ja ravintoa kasvaakseen vahingoittumattomina ja saavuttaaksen  täyden mittansa."
" Koulussa kurinpidon ensisijainen tarkoitus ei koskaan ole rankaiseminen vaan saattaminen oikealle polulle."

Edunvalvonta-asiamies
Minna Halme:  Toimiva arki tuo  hyvinvointia lukioihin
" Uuden särön opiskelijoiden hyvinvointii  tuo huoli opiskelupaikan turvallisuudesta."

Opetusneuvos
Pekka Iivonen:  Turvallisuustoiminnan kehittäminen koulutuksessa
"Opiskelevatko lapset ja nuoret lainsäädännön edellyttämässä turvallisessa kouluympäristössä?"
"Pääosa kouluista tai koulutuksen/opetuksen järjestäjistä ei ole vielä laatinut kattavasti turvallisuussuunnitelmia  kouluihin ja oppilaitoksiin... Ohjeistuksey eri tilanteita varten ovat  enemmän tai vähemmän puutteellisia."
"Valtakunnallisesti tulisi määrittää turvallisuusosaamisen taito- ja osaamistasot kaikkea koulutusta ajatellen..."

Apulaisosastopäällikkö
Esko Koskinen:  Yhteisöllisyys ja toimintakulttuuri  koulun turvallisuutta edistämään
"Koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä."
"Turvallisuuskulttuuri  voidaan arvioida olevan hyvä tai  huono.. esim. seuraavin kysymyksin:
 • Onko koulun johdolla kykyä ja tahtoa ymmärtää, millaista turvallinen toiminta on?
 • Onko johdolla tahtoa toimia turvallisuutta edistäen?
 • Edistetäänkö turvallisuutta vasta sitten, kun onnettomuudet ovat tapahtuneet?
 • Onko kouluyhteisö varautunut vaaratilanteiden varalle?
 • Etsitäänkö kouluyhteisössä aktiivisesti turvallisuutta alentavia ja kehitettäviä asioita? Korjataanko ja parannetaanko niitä?
 • Onko turvallisuuden.. arvioiminen olennainen osa työtä, ajattelua ja yhteisön johtamista.?"
Suren varapuheenjohtaja, rehtori
Jukka Kuittinen:  Turvallisuusjohtaminen on osa rehtorin arkea
"Turvallisuusjohtaminen on johtamista turvallisuuteen, terveellisyyteen ja työhyvinvointiin."
"Tavoite on selvä: lakien ja muiden normien määrittelemät oikeudet turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön toteutuvat jokaisen oppilaan... ja työntekijän kohdalla."
" Koulun tasolla turvallisuustyön jäsentämiseen... kannattaa luoda turvallisuuskansio, johon kootaan kaikki turvallisuuden ylläpitoon liittyvät keskeiset asiakirjat:.. kouluh yhteystiedot, tiedottamisohjeet...järjestyssäännöt,  pelastussuunnitelma, kriisisuunnitelma... ja suunnitelmat  oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi... Kansion loppuun on syytä liittää luettelo voimassaolevasta turvallisuusasioita koskevasta lainsäädännöstä ja muusta ohjeistuksesta."

OAJ:n puheenjohtaja
Olli Luukkainen:  Turvallisuudesta on huolehdittava
"Turvallisuus on ennenkaikkea henkinen tila ja tunne siitä, ettei mikään paha uhkaa olemassaoloa ja vapautta ilmaista mielipidettään  sääntöjen ja järjestelmien mukaisesti."
" Pelkkä aselakien kiristäminen, metallinpaljastimet ja valvontakamerat eivät tee Suomen kouluista turvallisia..."
" Koulujen ongelmia ei ratkaista veriteoissa käytettävien välineiden kielloilla. Ne ratkaistaan  todellista  välittämistä  osoittavilla aikuisten teoilla..."
" ...opetusta ja oppimista vakavasti häiritsevältä oppilaalta on voitava nopeasti evätä oikeus opetukseen  pidemmäksi ajaksi kuin vain loppupäiväksi."

Turvallisuusasiantuntija
Matti Malkamäki:  Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja riskienhallinta
"Turvallisuuskulttuuria ei voida ostaa..."

Arkkipiispa
Kari Mäkinen:  Elämää vai kilpailukykyä varten?
".. yhteistä motivoivaa tulevaisuusperspekiiviä ei ole. Kuvaa tulevaisuudesta hallitsevat  epävarmuus, arvaamattomuus ja uhkakuvat. Henkisessä maisemassa näkyvät  ensi sijassa suojautuminen, säilyttäminen ja leikkaaminen."
" Suomesta ei puhuta ... kansalaisten muodostamana yhteisönä, jonka yhteisenä  tavoitteena on kaikkien hyvä elämä."
" Kilpailu on aina kilpailua, jossa toiset voittavat ja toiset häviävät."
" Kaikki kolme muutostekijää (1. tulevaisuusperspektiivi 2.  kansallisen kokonaisuuden ymmärtäminen 3. tiedon määrän lisääntyminen) vaikuttavat taustalla turvallisuuden kokemiseen koulussa. Kaikki ne ohjaavat sellaiseen suuntaan, jossa aktiiviset,  vahvat, ulospäin suuntautuneet ja sosiaalisesti kyvykkäät selviytyvät ja tuntevat turvallisuutta, mutta ujojen, arkojen, sosiaalisesti kömpelöiden  ja sisältä rikkinäisten  lasten turvattomuus lisääntyy."
" Kovenevan ja yhä epävarmemmalta vaikuttavan ympäristön keskellä  on siksi painokkaasti korostettava koulun inhimillistä perustehtävää.

Erikoistutkija
Atte Oksanen:  Lasten ja nuorten vertaissuhteisiin kiinnitettävä huomiota
"Jokelan koulusurmista tulee syksyllä 2012 kuluneeksi viisi vuotta...Turvalliseksi mielletystä koulusta on tullut nopeasti potentiaalinen terroritekojen kohde."
" Tutkimukset viittaavat hyvinvoinnin polarisoituneen..."
" Pisa- testien menestyksestä huolimatta suomalaiset lapset eivät viihdy koulussa eivätkä keskenään."

Jokelan koulusurmaajan taustaa (MH toimittanut):
 • Taustalla noin 8 vuoden kehityskulku
 • Tekijän ongelmat alkoivat 10-vuotiaana
 • Hän ei pärjännyt muiden poikien leikeissä. Vanhemmat epäilivät kiusaamista.
 • Koulu ei puuttunut asiaan.
 • Kaveripiiri suppeni pikku hiljaa. Yläastevuodet poika vietti suurimmaksi osaksi yksin.
 • Koulu salli sen, että poika jäi yksin ja erakoitui.
 • Lukioikäisenä poika ei enää ollut niin yksin, eikä häntä kiusattu
 • Pojan poliittinen aktiivisuus alkoi varhain. Hän siirtyi vähitellen marginaalipuolueisiin ja idealisoi lukioikäisenä totalitäärisiä valtioita.
 • Koulutoverit antoivat hänen pitää esitelmiään.
 • Koulu salli erakoitumisen ja suhtautui suvaitsevaisesti ilmiselvästi radikaaliin ideologiaan
 • Useat aikuiset olivat pojasta huolissaan, mutta reagoivat passiivisesti
 • Kaveripiiri yritti puhua järkeä ja muistutti, ettei koulusurmiä pidä ihannoida.
 • Huolestuneet kaverit kertoivat pojan aikeista opettajille ja nuoisotyöntekijälle, joka informoi rehtoria. Asiaan ei puututtu vakavasti.
 • Tekijä haki vuotta aikaisemmin psykiatrista apua, muttei saanut.
 • Tekijä löysi koulusurmiin kannustavia keskustelukumppaneita.

Pääjohtaja 
Aulis Pitkälä: Hyvinvointia ja turvallisuutta suojaavat tekijät koulu- ja oppilaitosyhteisössä
"(tutkimusten mukaan)...nuorten hyvinvointia kuvaavat...kokemus turvallisuudesta ja onnellisuudesta, vahvat sosiaaliset siteet sekä luottamus muihin ihmisiin ja tulevaisuuteen"
"  Koulun... turvallisuuden perusta onkin (1) riittävä aikuisten läsnäolo, (2) koettu oikeudenmukaisuus (3) toimiva jäsentynyt arki, jossa jokainen tietää tehtävänsä ja (4) keskinäisen vuorovaikutuksen pelisäännöt."

Pääjohtaja 
Pekka Puska: Hyvinvoiva koulu ja nuorten syjäytymisen torjunta
"Nuorten syrjäytymisessä on kyse pitkästä prosessista, josta tunnemme vain osan."

Sisäasiainministeri 
Päivi Räsänen: Turvallinen oppimisympäristö -lasten ja nuorten oikeus
"Opettajille tulee antaa paremmat välineet työrauhan säilyttämiseen..."
"...jatkossa alueelliset pelastuslaitokset seuraavat, että turvallisuusohjeet on otettu kattavasti käyttöön kaikissa alueen kouluissa."

Johtaja
Olavi Sydänmaanlakka: Turvallisuus ennen tulevaisuutta
"Opettamista on jouduttu tehostamaan luokkahengen kustannuksella."
" Ryhmäturvallisuuden viiden T:n malli:
 • Turvallisuus  tekee mahdolliseksi
 • Tunteiden ilmaisu  
 • Tahto   luo pohjaa
 • Toiminta    suuntautuu
 • Tulevaisuus"
"Ellei opettajainhuoneessa naureta  ei varmasti naureta käytävilläkään."
" Opettajien hyvinvointi on yhtä kuin koulun hyvinvointi."
" Viisas rehtori panostaa opettajien yhteisölliseen hyvinvointiin..."

Ei kommentteja: