Kirjoja

Kirjoja

torstaina, toukokuuta 06, 2010

Esimies ja työturvallisuusESPOOLAISET työsuojelupäälliköt Eija Ovaskainen ja Maija Rikaniemi vetivät eilen kevään toisen "Esimiehen työsuojeluvastuu"-koulutustilaisuuden Valtuustotalon kahvilassa. Kahvila oli varsin täynnä. Tavoitteena on perehdyttää kaikki esimiehet työsuojeluvastuuseen.

Työsuojelun osalta kaupunki on asettanut vision, jonka mukaan vuonna 2015 Espoon kaupungin työsuojelu on maailman kärkeä. Tavoitteena on nolla tapahturmaa. Tämä edellyttää, että kaikki- myös ja erityisesti esimiehet tietävät vastuunsa ja että toimitaan niin, että että tapaturmat ovat vältettävissä.

Työsuojelun tarkoituksena on turvata työntekijöiden (ei siis lasten) työkyky. Taustalla ovat mm. työsuojelulaki ja laki työsuojelun valvonnasta. Johtamisen kannalta työsuojelu on osa
työsuojelujohtamista ja työturvallisuusjohtamista

Työnantaja ja työsuojelu

Voimassa on työturvallisuuden yleinen huolehtimisvelvoite (8§). On ennalta tehtävä tarpeelliset toimenpiteet, joita ohjaa mm. kohtuusperiaate ja kohtuusharkinta. Lisäksi on tarkkailtava ympäristöä ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. Työsuojeluvastuu jakautuu seuraavasti:
 • Ylinjohto (investoinnit, voimavarat, työnopastuksen organisointi)
 • Keskijohto (mm. osastopäälliköt; hankinnat, ohjeiden laatiminen)
 • Työnjohto (mm. rehtorit ja ne, joille on jaetty työnjohtovaltaa esim. delegoimalla: käytännön toimeenpano, työmenetelmien valvonta, ohjeiden antaminen, valvonta, perehdyttäminen)
 • Työtekijän tulee noudattaa ohjeita
Espoolla on työsuojeluhenkilöä. Työsuojeluhenkilöstöllä on vastuu työsuojelun koordinoinnista. Meillä on toimialoilla työsuojelupäälliköt, päätoimisia työsuojeluvaltuutettuja (meidän koulussamme Jari Nummela). Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työ. Koulun tasolla työsuojelun "anturina" on työsuojeluasimies, joka valitaan syksyllä taas neljäksi vuodeksi.

Työsuojeluorganisaatioon voidaan vielä laskea mm. näitä asioita käsittelevät henkilöstötoimikunta ja työpaikakokous.

Oikeudelliset seuramukset

Työsuojelulain rikkomisesta johtaa rikoslaillisiiin seuraamuksiin. Usein kyseessä on huolimattomuus, joka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan. Sellaiseen syyllistynyt voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeuteen (max 1 vuotta)

Riskien hallinta (TtL 10§)

Erikseen tilaisuudessa esiteltiin juuri valmistunutta sähköistä lomaketta, jonka avulla tulisi selvitettää kattavasti haitta- ja vaaratekijät. Se tulee ajantasaistaa aina kun tilanne muuttuu, noin kerran vuodessa. Siinä on seuraavat osat:
 1. työympäristö
 2. tapaturmat
 3. kemikaalit
 4. henkinen väkivalta
 5. fyysinen väkivalta.
Kaikki riskit kartoitetaan lomakkeella (ei meillä, on meillä, ei tietoa). Jokainen olemassa oleva riski arviodaan sitten todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden perusteella. Samalla listataan korjaavat toimenpiteet ja vastuuhenkilö. Osa tehdään heti. Osa vaatii rahaa- ja niistä laaditaan työsuojelun ohjelmapaperi

Vaara- ja uhkatilanteet

Erikseen koulutuksessa käytiin vielä läpi väkivallan uhkaa. Minua pyydettiin hieman kertomaan Aurorassa tapahtuneesta opettajan väkivaltaa sisältäneestä työtapaturmasta.

Kouluissa tulee tutkia sattuneet tapahtumat ja pohtia, miten voimme ne jatkossa ehkäistä. Työpaikalla, jossa on väkivallan uhkaa, tulee olla kirjallinen turvallisuusohje. (Huomenna rexeille esitellään rexi-infossa laajassa työryhmässä laadittu ohjeisto mm. tähän liittyen). Aina tapaturman sattuessa tulee tehdä 10 päivän kuluessa vakuutusilmoitus (Espoon vakuutusyhtiö on IF). Lisäksi esimies täyttää sisäisen työtapaturmailmoituksen. Vakuutus on voimassa myös työmatkoilla, kun käytetään tavallista, lyhyintä reittiä.

Vakavassa työtapaturmassa (tajuttomuus, luita murtuu) on tehtävä kolme ilmoitusta:
 • työsuojeluviranomaisille
 • poliisille
 • toimialan työsuojelupäällikölle
Pohdintaa

Hienoa, että työsuojeluasiaan on saatu energiaa. Haasteita kuitenkin riittää.

Työväenopiston johtaja kertoi, että hän johtaa laitosta, joka toimii 116:ssa eri pisteessä. Hän kysyi, pitääkö hänen todellakin laatia turvallisuussuunnitelma jokaiseen niistä erikseen. Pitää. Huh!

Keskusteluissa todettiin, että tilapäisetkin työntekijät tulee perehdyttää aina työturvallisuussuunnitelmiin jne. Hienoa, mutta tämä vaatii ihan uudenlaista ajattelua työajan käyttöön. Erityisesti opettajien ja avustajien työaika on niin kortilla, että tarvitaan paljon luovuutta, jotta aikaongelma ratkeaa.

Ei kommentteja: