Kirjoja

Kirjoja

perjantaina, tammikuuta 04, 2019

Gradu arvosteltu!

MAISTERIEN ohjelmaan kuuluu pro gradu-tutkielma.  Niin myös luokanopettajilla syksyllä  1979 opintonsa aloittaneista alkaen. Omaan 3-vuotiseen luokanopettajatutkintooni kuului vain ns. teemaseminaari (kandityö nykyään), jonka teimme sarjakuva-teemasta yhdessä Rauno Haapaniemen kanssa.

Oma graduni hyväksyttiin jatko-opiskelun jälkeen vuonna 1982. Teemananani oli läksyt didaktisena ratkaisuna.

Toimin 1980-luvulla eri pätkissä OKL:lla.  Olin vuoden assistenttina  professori Pertti Kansasen gradu-seminaareissa. Osallistuin keskusteluihin, mutta en arviointeihin.

Viimeisin kosketus graduihin oli tyttären sparraaminen pari vuotta sitten.

NYT sitten tuli vs. didaktiikan lehtorille tehtävä toimia pian valmistuvan luokanopettaja gradun toisena arvioijana.  Ykkös-arvioija on työtä ohjannut dosentti.

LÄHETIN eilen oman ehdotukseni arvosanaksi. Ei mikään helppo tehtävä. Työt arvioidaan 7-portaisella asteikolla:
  • Erinomaisesta  tutkielmasta saaa  eximia cum laude approbaturin  tai laudaturin. Eximia edellyttää, että työ on poikkeuksellisen hyvä. Laudaturiin yltää vain hyvin harva tutkielma.
  • Hyvän gradun arvosanoja ovat non sine laude approbatur, cum laude approbatur ja magna cum laude approbatur.
  • Jos työssä on selviä puutteita, arvosana laskee lubenter approbaturiin. Juuri ja juuri pro gradu -tutkielman kriteerit täyttävästä työstä annetaan arvosana approbatur.
  • Hyväksytyltä pro gradu -tutkielmalta edellytetään, että kyseessä on ainakin jossain määrin toimiva tutkimuksellinen kokonaisuus, ja että jokin sen osa-alueista on hallittu.
ARVIOIJAN on myös perusteltava arvosanansa työ 11  eri keskeisen elementin suhteen. Nämä ovat:

1) Tutkimusaiheen valinta 
OHJE: esim. aiheen yhteiskunnallinen tai tieteellinen ajankohtaisuus.Tavoitteiden mielekkyys.

2) Teoreettinen perehtyneisyys ja kirjallisuuden käyttö 
OHJE: Arvioinnin kannalta merkittävintä on rajatun ongelmakentän teoreettinen hallinta.
esim. teoreettinen johdatus tutkimusongelmiin;perehtyneisyys alan tutkimukseen; kirjallisuuden olennaisuus aiheen kannalta.  

3) Tutkimuksen tarkoitus  
OHJE esim. kuinka hyvin on pystynyt määrittelemään tutkimusongelmat ja -kysymykset; tavoitteiden selkeys ja mielekkyys.

4) Aineisto ja aineistonhankinta 
OHJE Arvioinnin kannalta merkittävintä on rajatun ongelmakentän metodologinen hallinta. esim. aineiston tarkoituksenmukaisuus ja aineiston hankinnan vakuuttavuus.

5) Analyysi  
OHJE: Arvioinnin kannalta merkittävintä on rajatun ongelmakentän metodologinen hallinta. esim. metodiset ratkaisut, miten aineistoa on käsitelty ja kuinka se on raportoitu.

6) Tulosten raportointi 
OHJE: esim. tulosten jäsentelyn johdonmukaisuus ja esittelytapa;vastaaminen esitettyihin kysymyksiin; analyysin syvällisyys ja raportoinnin tarkkuus.

7) Päätelmien johdonmukaisuus ja argumentointi 
OHJE: Diskussio: esim. tulosten kytkeminen aiempaan tietoon; tutkimusprosessin arviointi, tulosten merkitys ja soveltaminen. Oman tutkimusprosessin kriittinen arvioiminen.

8) Oma työpanos ja vastuunotto (vain ohjaaja arvioi)

OHJE: esim. omatoimisuus sekä itsenäinen työskentely sekä kyky hakea ja vastaanottaa ohjausta.

9) Tutkielman selkeys ja viimeistely  
OHJE: Tutkielman ulkoasun viimeistely ja teknisten raportointiohjeiden huolellinen noudattaminen ovat välttämättömiä tieteellisessä raportissa, vaikka ne eivät ole ensisijaisia arvosanaperusteita. esim. selkeä jäsentely, havainnollisuus, kieliasun huolellisuus ja kielenkäytön sujuvuus.

10) Kokonaisuus (eximia) 

OHJE: esim. työn eheys, toimivuus, tasapainoisuus.

*** (Tutkimusetiikka)  
OHJE: Pro gradu -tutkielman tulee olla tutkimuseettisesti hyväksyttävä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkistanut uudistetun tutkimuseettisen ohjeiston. Se kehottaa tutkijaa rehellisyyteen, huolellisuuteen, avoimuuteen ja muiden tutkijoiden työn kunnioittamiseen.
Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu ensisijaisesti tutkijoille itselleen, mutta myös työn ohjaajille ja tutkimusyksiköiden johdolle.

Tutkielman arviointi siitä annettavaa lausuntoa varten edellyttää tutkielman vahvuuksien ja heikkouksien vertailevaa tarkastelua. Silloin joudutaan punnitsemaan, voiko esimerkiksi jokin virhe tai puute kompensoitua työn ansioilla.

GRADUN keskeiset elementit eivät ole yhtä painavia  arvosanaa määriteltäessä: joskus teoreettinen perehtyneisyys on erityinen etu, toisinaan analyysimenetelmä tai kohdejoukon valinta nousevat vahvuuksiksi, joskus taas tuoreesta aiheenvalinnasta on syytä palkita.

Tutkielmaa arvioitaessa  arvioinnin  ja esitetyn arvosanan tulee  vastata toisiaan. Ansioiden tai puutteiden mahdollinen painottaminen tulee ilmaista eksplisiittisesti. Tutkielman arviointi perustuu aina kokonaisharkintaan. Tutkielman arvosana ei välttämättä ole osien keskiarvo.

AIKAA MENI. Yhteensä arviointilausunnossani oli viisi sivua. Ilokseni havaitsin, että ykkösarvioija oli kanssani asioista hyvin samaa mieltä.

P.S. Kyseessä oli oikein hyvä gradu.

Ei kommentteja: