Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, lokakuuta 16, 2018

Johdatus aikuiskasvatukseen

JATKAN aikuiskasvatuksen "klassikko"-kirjojen esittelyä. Nyt vuorossa on  suomen ensimmäisen aikuiskasvatuksesta itse väitelleen  professorin  teos 1980-luvulta. (Kursiivilla kirjoitetut kommenttien päälähteenä on yleensä  lopussa mainittu juhlakirja Alasesta)

Alanen, Aulis. (1985). Johdatus aikuiskasvatukseen. Radion aikuiskasvatussarjan ensimmäisen osan oppikirja. Yle/opetusohjelmat. Helsinki.

1980-luvulla elettiin aikaa, jolloin aikuiskasvatus oli jo oma kasvatustieteisiin kuuluva tieteenalansa. Vaikka käsitteistö oli vielä vakiintumatonta, sen  teoriatausta oli jo vahvistunut.

Tieteenalan nimessä korostui yleissivistävä kokonaispersoonallisuuden kehittäminen. Sen keskeisiä kysymyksiä oli mm. tulisiko aikuiskasvatuksen sopeuttaa vai valtaistaa. Näkemykset ovat vuosien varrella vaihdelleet.

Paljon on pohdittu sitä, voiko aikuista kasvattaa. Vastaukseksi kelpaa se, että sosiaalistuminen jatkuu läpi elämän koska jokainen elämänkausi tuo eteen uusia kehittymistehtäviä. Näitä ovat aikuisella: työelämään siirtyminen, kodinperustaminen, lasten syntyminen, eläkkeelle siirtyminen ja  kuoleman lähestymisen psykologinen hallinta.
(Alanen toi keskusteluun elämänkaari-teeman).
Lapsuuden ja nuoruuden koulunkäynti ei enää riitä. Pelkästään pysyminen yhteiskunnan nopean muuttumisen tasalla vaatii aikuisiässä jatkuvaa oppimista.

Konkreetti aikuiskasvatus on aikuisille organisoitua kasvatustoimintaa (normaalimuotoisen kouluopetuksen ulkopuolella) ja tavoitteisesti etenevää oppimista. Toisaalta  aikuiskasvatus on tietoista itsekasvatusta  ja sitä tukevaa vaikuttamista.

Aikuiskasvatus on perusolemukseltaan itsekasvatusta mutta myös vuorovaikutusta.  Kasvattajan   (aikuiskasvatuksen harjoittaja) tehtävä on herätää itsekasvatuspyrkimyksiä.
(Alasen mukaan sellaisella opettajalla on paremmat mahdollisuudet onnistua, jolla on omakohtainen ote opettamaansa asiaan, vaikka hänen koulutuksensa olisi suhteellisen suppea, kuin on opettajalla, jolla on pitkä koulutus, mutta ulkokohtaisesti omaksutut tiedot).
Aikuiskasvatus ei ole alistamista. Sen  lähtökohtana on aikuisen itsemääräämisoikeus (ja kasvattajan arvoperusteet ). Aikuisen kasvatus on  omasäätöistä.  Aikuiskasvatus on harrastusopintoja, vapaavalintainen tapa käyttää vapaa-aikaa.

Aikuiskasvatuksen historiaa

Aikuiskasvatuksen juuret olivat 1900-luvun alussa.  Sen kehityksen suuria nimiä olivat Niilo Liakka, Santeri Alkio, Väinö Voionmaa ja Zachris Castren ja Urpo Harva.

ALANEN erottelee aikuiskasvatuksen historiassa kolme vaihetta:

1. Aikuiskasvatus kansan valistamisena

Aikuiskasvatuksen alku 1800-luvun lopullaa oli hapuilevaa. Kohteena oli  nimenomaan rahvas, perussivistyksestäkin osattomiksi jääneet ihmiseet.
(Kansa’ kuvattiin alkuaikoina ”lapsena, jota tuli sivistää ja kasvattaa”). 
Taustavoimina olivat  teollistuminen, liberalisimi, valistusaate, uudet keksinnöt ja  kansallisuusaate, jossa sivistys oli kansakuntaa yhdentävä voima. Staattisesta pysähtyneestä yhteiskunnasta  siirrytiin liikkuvaan ja nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan. Tieto haluttiin popularisoida.

2. Vapaan aikuiskasvauksen kausi

Seuraava vaihe oli ”vapaa kansansivistystyö”. Nyt kohteena olivat kaikki.
(Vähitellen ’kansasta’ kasvoi ”täysi-ikäinen vastuullinen yksilö”). 
Haluttiin edistää aikuisten omatoimista  oppimista. Ajateltiin, että ihmisillä on itsensä kehittämisen tarve, ja aikuiskasvatus tuki näitä vapaita itsekasvatuspyrkimyksiä. Taustalla olivat  humanismin, omaehtoisuuden ja  persoonallisuuden kehityksen ideat. Aikuiskasvatuksen ulkopuolelle
rajatiin   tutkintotavoitteinen opiskelu. Zachris Castren oli tämän ajan suuria nimiä Suomessa.

3. Aikuiskasvatus nyky-yhteiskunnassa (1980-luvulla )

1980-luvulla ajankohtaista oli aikuisten ammatillinen kouluttaminen.  Alanenkin pohtii, onko aihetta erottaa ammatillinen ja yleissivistävä kasvatus. Nykyän aikuiskasvatuksessa on vähemmän aattellisuutta ja  enemmän praktisuutta. Etusijalle asetetaan työelämän vaatimukset.

Harrastusopinnot ovat keskeisiä. Aikuiskasvatus on omaehtoista  harrastamista, vapaavalintainan tapa käyttää vapaa-aikaa.Siinä elää yhä väljätavoitteinen yleissivistyksellisyys, itseisarvoinen opiskelu joka  voi silti olla kehittävää.

Aikuiskasvatus tarkoittaa  nyt kaikkia organisoitua oppimistoimintoja: harrastuksia, kevyt harrasteluakin, ammatillista koulutusta, koulukurssien suorittamista), jotka järjestetään  aikuisille sopivin  erityismuodoin. On alettu puhua  myös aikuiskoulutuksesta (kun tarkastellaan koulutuspoliittisesti). Aikuiskasvatuksen alaan ei kuitenkaan lasketa korkeakoulutusta (josta puhutaan korkeakoulupedagogiikkana )
 (Alanen itse korosti opinnollisuuden: tavotteisuuden ja jäsentyneisyyden  arvoa viihteellisyyden sijaan)
Osa haluaa edelleen tehdä pesäeron ammatilliseen aikuiskoulutukseen.
 (Itse hän piti raja-aidan rakentamista ammatillisen koulutuksen  ja perinteisen vapaan sivistystyön välille tarpeettomana.) 
Samaan aikaan on luovuttu myös aikuisuuden ehdosta: aikuiskasvatkseen on otettu mukaan myös nuoria.

1980-luvulla aikuiskasvatustoiminta oli  institutioitunut.  Valtion säätely oli lisääntynyt, ja siitä oli tullut osa koulutuspolitiikkaa. Se oli tullut elimelliseksi osaksi yhteiskunnan koko kasvatusjärjestelmää.

Aikuisen kasvun ja oppimisen erityispiirteitä

Mitä aikuisuus on. Toki se liittyy ikään. Mutta aikuisuuden piirteet ja aikuistumisen ajoittuminen määräytyvät yhteiskunnallisesti.  Aikuisen elämäntapaan kuuluvat tehtävät oikeudet ja velvoitteet. Aikuisen toimintamahdollisuudet  ovat erilaiset kuin lapsilla.  Aikuinen on  mukana työelämässä. Hänellä on   itsemääräämisoikeus.

Alanen määrittelee myös oppimisen: Oppiminen on hänelle informaation tallentamiseen perustuvaa toimintavalmiuksien muuttumista.

Aikuinen oppii jokapäiväisessä elämässä jatkuvasti, suurimman osan satunnaisesti. Aikuiskasvatukseen kuuluu vain tavoitteellinen oppiminen.
(Alanen näki aikuisen elämäntilanteen oppimiskehyksenä, joka täytyi ottaa  opetusjärjestelyissä huomioon. Aikuisoppijan elämäntapaan ja ajankäyttöön kuuluvat (työ, perhe, vapaa-aika) ja elämäntavan suuntautumiseen liittyvät tekijät: opiskelijan yhteiskunnallinen asema ja elämänolosuhteet  säätelevät hänen suhtautumistaan opiskeluun ja oppimistavoitteisiin.)
Alanen esittelee teoksessa aiheen kansainvälisen gurun  Malcolm Knowlesin pohdintoja  andragogian ja pedagogian eroista.  Hänen mukaansa aikuiskasvatus on  liian sitoutunut lastenkasvatukseen. Aikuisten oppimistilanteilla on omat erityispiirteet: minäkäsitys, kokemus, valmius, aikaperspektiivi (lapsilla tulevaisuus. aikuisla aktuaalisuus) ja oppimisorientaatio  (ongelmakeskeinen vs. oppiainekeskeinen). Aikuinen pystyy tekemään tietoisia harkittua valintoja.

Aikuisten oppiminen

Aikuisen vahvuuksia ovat  lapseen verrattuna aikuisen persoosan itsenäisyys, kokemustieto
ja teoreettinen tieto jäsentäjänä.
(Alanen painotti  aikuisen persoonallisuuteen liittyviä piirteitä didakiikan lähtökohtina. Näitä olivat muun muassa itsenäisyys, kokemustiedon ja teoreettisen tiedon merkitys orientoitumisen suuntaajana ja itseluottamuksen horjuvuus, joka useimmiten johtuu aiemmista negatiivisista oppimiskokemuksista.) 
Alasen mukaan tutkimus on vahvistanut, että terveen ihmisen älykkyys ja oppimiskyky ei olennaisesti heikkene ennen 70 vuoden ikää. Oppimiskyky on siis ok,  mutta todellinen oppimisaktiivsuus laskee. Iän kasvaessa lisääntyy myös varovaisuus.

Aikuisen oppimisessa on otettava huomioon myös erilainen elämäntilanne. Aikuisella on opintojen ohella työ, kansalaistehtävät, perhe ja kodinpito ja  muut vapaa-ajan aktiviteetit.
(Aikuiselle sopivia tapoja oppia olivat mm. ryhmäopinnot: opintokerhot.)
Kirjoittajasta 

Professori Aulis Arvid Alanen (1929–1998) oli merkittävä  suomalaisen aikuiskasvatuksen käytännön ja teorian kehittäjä, tutkija  ja yliopisto-opettaja. Hän toimi Tampereen yliopistossa noin 25 vuotta, ensin kansansivistysopin assistenttina (1960–65), vuodesta 1971 lähtien aikuiskasvatuksen lehtorina, apulaisprofessorina ja professorina, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1991. 

Alanen jatkoi opettajana Zachris Castrénin (1928–1938) ja professori Urpo Harvan (1940–1972) humanistiselta perustalta kuin edeltäjänsä. 

Alasen mukaan aikuisdidaktiikkassa ja  yleisessä didaktiikassa oli paljon yhdistäviä tekijöitä. Enemmän kuin erottavia.

Ks. myös  Jukka Tuomisto & Petri Salo (toim). (2006) Edistävä ja viihdyttävä aikuiskasvatus. Aulis Alanen aikuisopetuksen laatua etsimässä.Tampere Unversity Press.

Ei kommentteja: