Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, tammikuuta 31, 2015

Ops 2016 tulee - oletko valmis? Osa: Työtavat

OPETUSSUUNITELMAN keskeiset elementit ovat didaktiikan näkökulmasta tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arvioinnin periaatteet.

Olen aikaisemmissa blogilastuissa avannut käsityksiäni tavoitteista (mikä on uuden opsin kasvatuspäämäärä) ja menetelmäohjauksesta (opettajan ja oppilaan toimintaa kuvaavien verbien analyysin pohjalta). Tässä lastussa paneudun vielä opetussuunnitelman  työtapaohjaukseen.

Perinteisesti suomalaisopettajat ovat pitäneet vahvasti kiinni menetelmällisestä vapaudestaan, mutta jo vuoden 2004 perusteissa listattiin  perusteet menetelmien valinnalle.  Ohjaus voimistuu vuoden 2014 perusteissa. Menetelmistä käytetään sanoja työtapa (Matti Koskenniemen käytämä termi) sekä opetusmenetelmä. Termi opetusmenetelmä on siis saanut kunnianpalautuksen. Oppimismenetelmää ei käytetä kertaakaan.

Uusien perusteiden mukaan opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa.  Työtavoista tulee keskustella myös huoltajien kanssa.  Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään,  mitkä ovat työtapojen valintaa, käyttöä ja kehittämistä ohjaavat paikalliset tavoitteet ja erityiskysymykset.

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat perusteiden mukaan opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota  sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. Toki edelleen otetaan huomioon myös eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen osaamisen kehittäminen.

Työtapojen valinta kytketään eriyttämiseen: Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot.

Työtapojen valinnassa arvokkaina pidettyjä piirteitä 

SEKÄ opsin yleisessä osassa että myöhemminkin tekstissa kuvataan implisiittisesti arvokkaina pidettäviä työtavan ominaisuuksia. Ops lämpenee työtavoille, jotka
edistävät  käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista.
edistävät  terveyttä ja turvallisuutta
eheyttäävät (eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen)
kartuttavat tiedon omatoimisen, vuorovaikutteisen ja kriittiseen hankinnan, käsittelyn ja luovan tuottamisen taitoja.
kehittävät jäsentyneitä tietorakenteita ja joissa omaksutaan taitoja.
kehittävät oppimisen kannalta tärkeitä tiedon hankkimisen, käsittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taitoja        
kehittävät oppilaan työskentelyä ja verkostoitumistaitoja                                      
käyttävät eri aisteja                                                                                                      
käyttävät mielikuvitusta                                                                                    
mahdollistavat erilaisissa rooleissa olemisen                                                                
ottavat huomioon oppilaiden osaamisen tason                                                                  
ovat elämykseksellisiä                                                                                                        
ovat kokemuksellisia                                                                                                          
ovat oppiaineelle ominaisia                                                                                                
ovat sellaisia, että niissä jaetaan tehtäviä keskenään ja ollaan vastuussa sekä   henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista.                                                                    
ovat toiminnallisia                                                                                                    
rakentavat osaamista ja ymmärrystä vuorovaikutuksessa toisten kanssa.                    
sisältävät liikkumista                                                                                            
soveltuvat eri ikäkausille                                                                                          
soveltuvat erilaisiin oppimistilanteisiin                                                                        
tukevat itseohjautuvuutta                                                                                                
tukevat yhteisöllistä oppimista                                                                                
vahvistavat motivaatiota ja  ryhmään kuulumisen tunnetta.

Mitä kriteerilistalla ei ole?
TYÖTAPOJA ei siis ohjata valitsemaan helppouden, opettajan itselle istuvuuden, oman mieltymyksen, tuttuuden - eikä edes tehokkuuden perusteella.

Työtapojen tulee olla moninaisia, monipuolisia ja niitä tuleevaihdella. Koulutyössä  eri työtapoja. hyödynnetään suunnitelmallisesti. Opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan.

OPS 2016: suosikkimenetelmät
Nimeltä ops-tekstitssä nostetaan esiin erityisesti seuravat menetelmät:
draamatoiminta ja -leikit
esitelmä  (kielet)
haastattelu
harjoitus/harjoittelu/harjoitteleminen
harjoitusyritystoiminta
havainnointi
improvisointi
juhla
keksiminen (tarinoiden)
kenttäretket
kerronta (Hi, Vk)
kertomukset (Us)
keskustelu
kirjaston työtavat
kokeellinen työskentely (Fy, Ke)
kummitoiminta
laboratoriotyöskentely (ke)
leikki
lähteiden tutkiminen (Hi)
maastotyöskentely
muistiinpainamiskeinot (kielissä)
muistiinpanojen tekeminen
museokäynti
näytelmä
ohjaus (opo)
omat kysymykset
oppimispelit
pari- ja pienryhmätyö
pelit
pohdinta
projektit (yksilö- tai ryhmäprojektit)
retket
roolileikit
ryhmätyö
sanoitus
simulaatio (opo)
taiteellinen toiminta
tieto- ja viestintäteknologia (Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista; Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin.)
tarinat (oppilaiden)
teatterikäynti
teatterileikit
tehtävät
tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely
työharjoittelu
ulkoaopettelu (kielet)
vapaaehtoistyö.
vierailijat  ja vierailut  eri kohteisiin
väittely
yhteistoiminnalliset työtavat (YO)
Mitä menetelmiä ei suosikkiistalla ole?
OPSIN  pdf-versio tarjoaa mahdollisuuden sanahakuihin. Poimin joukon koulutyössä tuttuja menetelmiä, ja "tein ajon". Seuraavista työtavoista ei löydy yhtään mainintaa:
ainekirjoitus
aktiivimoniste
drilli
elaborointi
essee
hiljainen työ
karaisu
kilpailu
koe
kuunnelma
kyselevä opetus
käsitekartat
lehden tekeminen
luento
läksy (kotitehtävä löytyy 4 kertaa)
näyttävä opetus
opettajan esitys
oppimispäiväkirja
palkinnot
perheryhmät
portfolio  (suomenkielisessä tekstissä)
rangaistukset
sanelu
tarina (opettajan)
taulutyö
tietokilpailut
urakka
vihkotyö
yhteinen harjoitus
ääneenlukeminen
Eri oppiaineille ominaisia työtapoja

YKSI työtapojen valinnanperuste on oppiaine. Haravoin myös oppiaineet läpi. Yleensä menetelmien kuvausosuus oli varsin lyhyt.

Monipuolisimpia olivat kielten kuvaukset. Kieltenopetuksessa käytetään mm. draamaa, esitelmiä, haastatteluja, keskustelua, leikkiä, laulua, muistiinpanokeinoja, näytelmiä,  pari- ja pienryhmätyötä, pelejä, sanoitusta, tarinoita ja yllätys yllätys ulkoaopettelua (ainoana aineena). Romanikielen opetuksessa oppilaiden osaamisen lähtötaso luvataan ottaa huomioon  opetusmenetelmien valinnassa.

Matematiikan opetuksessa käytetään opsin mukaan vaihtelevia työtapoja. Oppilaat tottuvat työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedagogisesti ohjatut leikit ja oppimispelit ovat  tärkeä työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään.

Luonnontieteellisille  aineille omaleimaisia olivat mm.  kokeellinen työskentely, maasto- ja laboratoriotyöskentely sekä kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. Terveystiedossa työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Katsomusainessa korostui keskustelu ja usein myös yksilölliset ratkaisut. Uskonnon opetuksessa nostettiin esiin luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, yksilö- tai ryhmäprojektit. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa, tietotekniikkaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä.

Muissa humanistisissa aineissa luvattiin käyttää toiminnallisia, vuorovaikutuksellisia  ja elämyksellisiä työtapoja esimerkiksi historiassa erilaisten lähteiden tutkimistaa, kerrontaa, draamaa, leikkiä, pelejä sekä  vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja. Yhteiskuntaopissa käytetään monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Yhteiskuntaopissa listattiin myös simulaatioit, opetuskeskustelut ja väittelyt. Lisäksi mainittiinerikseen erilaiset projektit, yhteistoiminnalliset työtavat ja tutkiva oppiminen. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään.

Taideaineissa suosittiin työtapoja,  joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Musiikin opetuksessa mainitaan mm.  yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään Tekstissä mainitaan myös improvisaatio.  Liikunnan opetuksessa korostettiin fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja.

Oppilaanohjauksessa valitaan työtapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä.  Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus.

Äidinkielen  ja kirjallisuuden opetuksessa työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen.
Valinnassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia.  Työtapoina mainitaan erilaisten  tekstien tuottaminen, improvosaatio, roolileilit, havainnointi ja mm. väittely. Viittomakieli ja kirjallisuus täydentää työtapalistaa leikittelyllä, kertomisella, keksimisellä ja  roolileikeillä ja tutkivan oppimisen).

Ei kommentteja: