Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, huhtikuuta 27, 2014

OPS 2016 - yhteiskuntaopin reflektointia

YKSI julkisen koulun suuria tehtäviä on kansalaiskasvatus.   Historiallinen trendi tällä alalla on ollut siirtymä alamaiseksi "sopeuttamisesta" aktiiviseen, demokraattisen yhteiskunnan kansalaisuuteen kasvattamiseen.

OPS 2016 tarjoaa tähän myös alakoulun 4-6-luokkalaiselle uuden oppiaineen: yhteiskuntaopin. Yhteiskuntaoppia opetetaan näillä vuosiluokilla vähintään 2 vuosi-viikkotuntia.

Päämäärä
YHTEISKUNTAOPPI kasvattaa lapsia aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi  toimijoiksi, jotka ovat oma-aloitteisia  ja päämäärätietoisia.

OPPIA saatuaan oppilas osaa antaa esimerkkejä, arvioida,  etsiä, ymmärtää ja soveltaa tietoa, hahmottaa, hankkia ja arvioida kriittisesti tietoa, muodostaa ja ilmaista mielipiteensä, keskustella, kuunnella, kuvailla, käyttää, nähdä, osallistua, perustella näkemyksiään ja valintojaan, selittää, seurata ajankohtaisia asioita, soveltaa periaatteita, tietoja ja taitoja, toimia aktiivisesti ja rakentavasti
sekä yhteistyössä ja ymmärtää mm. erilaisuutta. Lisäksi hän kiinnostuu. Hän on löytänyt omat vahvuutensa.

Keinot
OPETTAJA antaa tiedollisen perustan, avaa käsitteitä, harjaannuttaa, huomioi, kannustaa, ohjaa, perehdyttää, rohkaisee ja tukee.
OPPILAS etsii tietoa, harjaannuttaa arviointikykyään, harjoittelee, paneutuu, perehtyy, oivaltaa. omaksuu, osallistuu, pohtii, rakentaa käsitystään, tarkastelee ja tutustuu...

Työtavat
YHTEISKUNTAOPIN  oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä tavoitteissa keskeistä on korostaa elämyksellisiä, toiminnallisia, tutkivia, vuorovaikutuksellisia työtapoja (esimerkiksi draamaa, erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, leikkiä, pelejä)  sekä omaa arkea.

Sisällöt 
YHTEISKUNTAOPIN  sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista:
  • S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta (perhe, vaikuttaminen, ammatit, työelämä, raha) 
  • S2 Demokraattinen yhteiskunta: (päätöksenteko, demokraatia, eri kulttuurit)   
  • S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen  
  • S4 Taloudellinen toiminta: (raha ja säästäminen.talouteen ja kuluttamiseen sekä lähiympäristön yrityksiin ja muihin palveluiden tuottajiin).
Arviointi
"Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena."

Pohdintaa
Sisällöt ovat about ok. Niissä korostuvat oikeudet - mutta jostain syystä ei  niinkään vastuut. Hieman jäin pohtimaan, miksi sisätöjä ei linkitetty koulun toimintakulttuuriin (lasten oikeuksiin tulla kuulluksi, yhteisuunnitteluun jne.).

3 kommenttia:

Leena Pöntynen, Ylöjärven kaupungin opetuspäällikkö kirjoitti...

Ajatteletko (tai onko Espoossa mietitty), että tuo 2 vvt jakautuu kolmelle vuodelle kenties läpäisynä? Olemme Pirkanmaalla pohdiskelleet ajatusta, että se sisältyisi kuitenkin vasta 5. ja 6. luokalle. Miten pitkällä paikallisessa tuntijaossanne olette? :)

Martti Hellström kirjoitti...

Oletan, että historia ja yhteiskuntaoppi muodostavat ainekokonaisuuden, jolla on yhteensä 4-6-luokilla viisi vvt.

Espoossa tuntijako on (vasta) menossa lautakuntaan. Moni asia on vielä auki.Leena Pöntynen kirjoitti...

Tämä onkin mielenkiintoinen juttu: Pirkanmaalla tehdessämme tuntijakoa osa historian opettajista oli näreissään siitä, että oppiaineita käsiteltiin yhdessä, he halusivat korostaa, että kyseessä on kaksi ainetta. Sinänsä Pirkanmaalla tullaan tekemään OPSia muutenkin viitenä kokonaisuutena, ei tämä ole niin olennainen kysymys, mutta käytännössä koulussa opetus rakentuu kuitenkin vahvasti tuntijakoiselle pohjalle, pitää tämä nostaa ainakin keskusteluun. T. Leena