Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, marraskuuta 01, 2016

Koulutusta tutoropettajaksi ja vertaiskouluttajaksi

TUTOROPETTAJAN JA VERTAISKOULUTTAJAN KOULUTUSOHJELMA, TILAUSKOULUTUS

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma

Edistä vaikuttavasti valmiuksia tutoropettajana toimimiseen!

Kuinka jakaa omaa osaamista kiinnostavasti, vaikuttavasti ja osallistavasti kollegoille ja sidosryhmille? Mitkä ovat toimivimmat keinot osallistaa työyhteisön jäseniä opetussuunnitelma- ja kehittämistyöhön sekä digitaitoihin opetuksen järjestäjän suunnitelman mukaisesti?

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa tutoropettajia, jotka osaavat jakaa omaa osaamistaan kiinnostavasti ja vaikuttavasti kollegoilleen ja rakentaa heidän kanssaan yhdessä oppivaa yhteisöä. Digitaidot ovat luonteva osa koulutusta ja ryhmä jakaa tietoa toisilleen paitsi lähipäivien aikana myös digitaalisesti koko ohjelman ajan.

Koulutuksen menetelmät vastaavat nykyaikaista oppimiskäsitystä ja perustuvat pedagogisesti uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa. Ohjelman kouluttajat ovat fasilitaattoreita ja sytykkeiden antajia. Osallistujat tutkivat, opettavat ja oppivat yhdessä.

Koulutuksen loppuvaiheessa kunta ja/tai koulu voi järjestää osaamismessut, missä koulutuksen aikana syntyneet uudet tiedot ja ideat esitellään ja minkä pohjalta osallistujat voivat jatkojalostaa ideoitaan.

Kesto

Neljä lähipäivää

Koulutus koostuu neljästä innostavasta lähipäivästä, jotka ajoittuvat keväälle ja syksylle 2017. Sekä lähipäivien välissä tehtävistä oppimistehtävistä (videot, kyselyt, sähköinen yhteinen projektityökirja)

Kenelle

Koulutus soveltuu tutoropettajien ja vertaiskouluttajien kouluttamiseen.

Hyöty osallistujalle

Osallistuja saa vankat taidot ja tiedot tutoropettajana toimimiseen. Hän saa intoa ja repullisen välineitä työn toteuttamiseksi omassa kunnassa ja koulussa.

Hyöty organisaatiolle

Organisaatio hyötyy koulutuksesta saamalla taitavia tutoropettajia, jotka pystyvät innostavasti ohjaamaan muita opettajia opetuksen järjestäjän tavoitteiden mukaisesti.

Toteutus

Valmennuskokonaisuus muodostuu

 • opetuksen järjestäjälle tehtävästä tavoitekartoituksesta ja valmennuksen vaikuttavuuden arvioinnin mittareiden määrittelystä
 • kokonaisuuden räätälöinnistä kyselyn tulosten perusteella
 • neljästä innostavasta lähipäivästä, jotka ajoittuvat keväälle ja syksylle 2017
 • lähipäivien välissä tehtävistä oppimistehtävistä (videot, kyselyt, sähköinen yhteinen projektityökirja)
 • kaikkien opettajien osallistamisesta konkreettisesti ryhmän omien ideoiden mukaan
 • oman oppimisen arvioinnista
 • (esimerkiksi tutor-messut omassa kunnassa)


Koulutuksen sisältö

 • taidot tukea muita opettajia koulun toimintakulttuurin muutoksen tekemisessä
 • osaamisen kehittämisen- sisältö
 • uusi näkemys täydennyskoulutuksesta, työssä oppimisesta ja tekemällä oppimisesta
 • koulutuksen ohjausjärjestelmä-sisältö
 • kansainvälisiä esimerkkejä
 • taidot tukea muita opettajia uuden pedagogiikan toteuttamisessa
 • taidot tukea muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä
 • tieto- ja viestintätekniikkataidot
 • esimerkiksi Office 365 –ohjelman pedagoginen hyödyntäminen
 • lyhyt katsaus ohjelmointiin esimerkiksi robottien avulla
 • digipedagogiset taidot
 • vertaisohjaamisen/vertaiskouluttamisen taidot
 • mentorointi- ja valmennustaidot / työparitoiminta ja tiimityötaidot arjessa
 • oppilaiden tukeminen tiimityötaidoissa
 • fasilitointitaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • vertaiskouluttajan oma energia ja hyvinvointi 

Käytettävät työtavat

Aivoriihi,  draama,  etäopetus,  haastattelu, keksimällä oppiminen, itsenäiset tehtävät, kehittämishanke, käsitekartta, käänteinen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, open space, opetuskeskustelu, paneeli, pelit, projektiopetus, prosessikirjoittaminen, väittely, yhteistoiminnallinen tutkiva oppiminen, digitaaliset kanavat ajatusten jakamiselle (sähköinen yhteinen työkirja)

Lisätiedot

Koulutuksen vastuukouluttajana toimii opetusneuvos Martti Hellström. Martti Hellström on toiminut useissa kouluttajakoulutuksissa valmentajana ja tutorina. Hänen saamansa palaute on ollut erinomaista.

Muina kouluttajina toimivat  Educoden ammattitaitoinen tvt-kouluttaja tai kunnan oma tvt-taitojen kouluttamisesta vastaava. Vierailevina kouluttajina toimivat mm. kehitysjohtaja Kalle Huhtala, Edita Publishing Oy, pelillistämisen mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa sekä sertifioidut Educoden Office 365 ja LEGO Education kouluttajat.

Tiedustelut

Kysy lisää ja tilaa räätälöity koulutus omalle työyhteisöllesi!

Ota yhteyttä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi, 040 842 5036 tai jätä tarjouspyyntö.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajaorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti. Kaikille osallistujille lähetetään ennakkokysely, jolla varmistetaan koulutuksen sopivuus ryhmälle.Ei kommentteja: