Kirjoja

Kirjoja

torstaina, helmikuuta 27, 2014

Kuinka asetus puhuu opetuksesta? Osa 3.

JATKOIN vielä säädöstekstien "syvälukua". Kaivoin Finlexistä esille perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako - asetuksen (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422)
Ja kas kummaa- nyt löytyi asetus, jossa on jo pedagogista väriä.  Johtuuko siitä, että se on kirjoitettu noin 15 vuotta perusopetuslain ja -asetuksen jälkeen?

MUUTOS näkyy jo verbeissä: erityistä huomiota kiinnitetään... tunnistamiseen... kohdentumiseen... ja estämiseen.. kaikessa toiminnassa tulee aktiivisesti vahvistaa...

TEKSTIN mukaan  kasvatuksen tulee varmistaa yleisten valtakunnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Hienoa. Samaa edellytetään opetukselta. Tavoitteisuus nousee siis esiin.  Kirjoittajien mukaan "kasvatus tukee... kasvua";  " kasvatuksen tulee aktiivisesti vahvistaa". Hyvin ymmärretty kasvatuksen ja kasvun ei-kausaalinen suhde. Kasvatuksen rinnalla puhutaan ohjauksesta: "Ohjauksessa tulee aktiivisesti vahvistaa…"

TEKSTISSÄ kuvataan myös kasvatuksen keinovalikkoa: aihekokonaisudet, aika, elämykset, esteettiset kokemukset,  läpäisyperiaate, mahdollisuudet, opetus, ohjaus, opetussuunnitelma, opetussuunnitelman perusteet, oppilashuolto, oppiainekokonaisuudet, oppiaineet, oppimisympäristöt, osa-alueet, pedagogiset ratkaisut, tieteelliseen tietoon perustuva opetus, toiminta, toimintakulttuuri, tuki, valinnaiset aineet, yhteistyö kotien kanssa  ja esiopetuksessa: leikki, myönteiset oppimiskokemukset).

OPETUS antaa, edistää, kehittää, parantaa, tukee, tarjoaa mahdollisuuksia, vahvistaa ja sillä luodaan edellytyksiä.  Se antaa valmiuksia. Opetuksessa edistetään ja kehitetään valmiuksia. Opetuksella luodaan edellytyksiä. Se parantaa taitoja ja valmiuksia.  Se tukee kasvua ja taitojen kehittymistä. (Aikuisille annettavan perus)opetuksen... tarjota mahdollisuus saavuttaa... tiedot ja taidot/  opetuksen on tarjottava...kokemuksia ja elämyksiä. Opetuksessa vahvistetaan tervettä itsetuntoa. Opetuksen tulee vahvistaa... ajattelua, kykyä, valmiuksia ja tietoja. Opetuksessa vahvistetaan halua… opetuksessa vahvistetaan motivaatiota. Opetuksessa käytetään (asianomaiseen kasvatusjärjestelmään kuuluvia) pedagogisia ratkaisuja.

Tavoitteena, lopputuloksena ovat:  kasvu, oppiminen, vuorovaikutus, yleissivistys...Aika rankka on myös vaatimus, että "opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon".

MYÖS näkemys oppilaasta on rikastunut.  Oppilaalla on (valmiina)  ajattelua, edellytykset, hallinta, halu, hyvinvointi, itsetunto, kasvu, kehitys, kehitystaso, kotoutuminen, kyky, tarpeet, sukupuoli, oppimisedellytykset, oppivelvollisuus, tasapainoinen   sukupuoli, yksilölliset tarpeet, terveys, tiedot,taidot,  valmiudet, vuorovaikutus). Aikuisella on elämänkokemukset, ikä, kieli- ja kulttuuritaustaolosuhteet, osaaminen. Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon (sukupuolten väliset kasvun ja kehityksen erot).

Oppilaille kehittyy  ... (hallinta…valmiudet).  Oppilaat oppivat... perusteita  ...ja taitoja.
Oppilas saavuttaa tiedot ja ja taidot. Oppilas suorttaa perusopetuksen oppimäärän
He ovat siis myös itse subjekteja.  Oppilaita ohjataan, kannustetaan ja autetaan. Oppilaalle tulee varata mahdollisuus.

Toki edelleen oppilaille annetaan arvoja,  tietoja, taitoja ja valmiuksia. Oppilaille voidaan opettaa. Ja:
jokainen oppilas saa (oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista) opetusta, ohjausta ja tukea ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

TOIMINTAKULTTUURIN kohdalla oppilasyksilön rinnalle nousee yhteisö. "Koulun toimintakuttuurin tulee huomioida (oppilaiden yksilölliset tarpeet)" ja :  Koulun toimintakulttuurin tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta."

EI huono.

Ei kommentteja: