Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, marraskuuta 10, 2013

Itsearviointikysely 2013

Laadun osa-alueiden "siivotut" keskiarvot.  Punainen osa-alue on omaa
luokkaansa: koulun fyysinen toimintaympäristö.
1990-luvun lopusta alkaen opetuksen järjestäjillä on ollut itsearvointi- velvoite. Aluksi Espoossa käytettiin EFQM-pohjaista kyselyä. Tänä vuonna käyttöön otettin uusi perusopetuksen laatukriteereihin pohjautuva kysely.  Espoon on tehnyt siihen muutamia omia viritelmiä. Tämän kyselyn lisäksi kolmen vuoden aikana on tehty erilliset kyselyt oppilaille ja huoltajille.

Henkilökunta arvioi kaikkiaan 13 koulunpidon osa-aluetta asteikolla 1-6.  Aurorassa kysely tehtiin lokakuussa. Maanantaina ja tiistaina käymme tuloksia yhdessä läpi. Mitä tilanne Aurorassa näyttää?

Laatu osa-alueittain Aurorassa henkilökunnan arvioimana
Kyselyssä mitattiin 13 laadun osa-aluetta asteikolla 1-6. Kaikkien osa-alueiden keskiarvo 4,7. lomake on uusi eikä muiden koulujen tuloksia ole käytettävissä. Seuraavassa osa-alueet järjestyksessä:
 • Johtaminen 4,9
 • Henkilöstö 4,7 ( lisäosa 5,2)
 • Taloudelliset resurssit 4,7 (lisäosa 4,7)
 • Arviointi 4,6 (lisäosa 4,4)
 • Opetussuunnitelman toteutuminen 4, 6 (lisäosa 3,9)
 • Oppiminen 4,8
 • Opetus ja opetusjärjestelyt 4,6  (lisäosa 5)
 • Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 4,7 (lisäosa 4,8)
 • Osallisuus ja vaikuttaminen 4,8 (lisäosa 4,1)
 • Kodin ja koulun yhteistyö 5,1 (lisäosa 4,5)
 • Fyysinen oppimisympäristö 3,4 (lisäosa 2,9)
 • Oppimisympäristön turvallisuus 4,9 (lisäosa 5,7)
 • Aamu- ja ip-toiminta 4,8 (lisäosa 6)
 • Koulun kerhotoiminta 5,6 (lisäosa 5,3)
Osa-alueet vahvuusjärjestyksessä
Tässä  listassa on yhteensä 25 osa-aluetta (Espoon omat lisäosat on tarkasteltu erikseen. Listasta  on poistettu  aamu- ja ip-toiminna lisäosa, joka sai arvion 6/6. Meillä ei ole aamutoimintaa  Niinikään Päättöarviointia koskeva osio  saanut arvion 4 (meillä ei sellaista anneta) :-)

(1) Oppimisympäristön turvallisuus (lisäosa 5,7)
- kaksi kysymystä, kuinka itse noudattaa

(2) Koulun kerhotoiminta 5,6
- osioiden vaihtelu  5,4 -  5.8 (tavoitteellista +kehitetään palautteen pohjalta + huomioidaan tarpeet +  monipuolista)

(3) Koulun kerhotoiminta lisäosa 5,3
- kolme lisäkysymystä

(4) Henkilöstä lisäosa 5,2
- 3 kysymystä kuinka itse toimii

(5) Kodin ja koulun yhteistyö 5,1
- osiot 4,5 - 5,6 (tuki moninaisten perheiden tukemiseen > myöteistä ja keskustelevaa)

(6) Opetus ja opetusjärjestelyt lisäosa 5
- kaksi kysymystä; miten itse hyödyntää

(7) Johtaminen 4,9
- osiot 4,3 - 5,4 (kehityskeskustelut > tuemme johtoa)

(8) Oppimisympäristön turvallisuus 4,9
- osiot 4,4 -  5,2 (turvasuunnitelman tuntemus > edistetään turvallisuutta + kiusaamiseen jne. puututaan)

(9) Oppiminen 4,8
- osiot 4,3 -5,4 (ohjataan oppilaita itsearviointitaitoiihin  + arvioivat omaa oppimistaan > kasvatuskumppanuus tukee oppimista)

(10) Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki  lisäosa 4,8
- 6 kysymystä nivellyksestä ja ruokailusta

(11) Osallisuus ja vaikuttaminen 4,8
- osiot 4,1 - 5.2 (säännölliset palautekäytännöt > arvostamme osallisuutta + vuorovaikutteinen kulttuuri)

(12) Aamu- ja ip-toiminta 4,8
- osiot 4- 5,3 (tieto asiakirjoista > koulusopimusta noudatetaan + tiloja käytetään joustavasti)

(13) Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 4,7
- osiot 3,7 - 4,8 (oppilashuollon painopiste ennaltaehkäisyssä - OHR-rakenteet)

(14) Henkilöstö 4,7
- osiot 4,1- 5,1, (perehdyttäminen-  osaaminen/koulun erityispiireet ja työhyvinvointi yhteinen asia)

(15) Taloudelliset resurssit 4,7
- osiot 4,1 - 5,1 ( kestävän kehitys hankinnoissa-  riittävästi opetusmateriaaleja)

(16) Taloudelliset resurssit  lisäosa 4,7
- yksi kysymys: avustajaresurssin  tarkoituksenmukainen jako

(17) Arviointi  4,6
- osiot 4,3 -  4,9 (arvioinnin periaatteiden seuraaminent+ itsearviointi johtaa käytännön toimenpiteisiin  - tieto huoltajille).

(18) Opetussuunnitelman toteutuminen 4, 6
- osiot 3,6 - 5,3 (opsia käsitellään oppilaiden kanssa -  toteutan opsin mukaista kasvatustehtävää)

(19) Opetus ja opetusjärjestelyt 4,6
- osiot 4,3 -  5 (eri oppimisympäristöjen hyödyntäminen -  riiittävät välineet ja materiaalit)

(20) Kodin ja koulun yhteistyö lisäosa 4,5
- kaksi kysymystä, alempi arvio oppilaiden kanssa kehittäminen, ylempi teknologiasta

(21) Arviointi  lisäosa 1.  4,4
- kaksi kysymystä opsin ja lkv-suunnitelman arvioinnista

(22) Osallisuus ja vaikuttaminen  lisäosa 4,1
- 1 kysymys oppilaskunnan toiminnan säännöllisyydestä

(23) Opetussuunnitelman toteutuminen lisäosa 3,9
- 2 kysymystä ops-yhteistyötä kotien ja lasten kanssa

(24) Fyysinen oppimisympäristö 3,4
- osiot 2,6 -4.2 (esteettömät tilat - tilojen pedagoginen käyttö)

(25) Fyysinen oppimisympäristö  lisäosa 2,9
-  9 kysymystä  tilojen tarpeen mukaisuudesta

Laadun osa-alueet "siivotussa" järjestyksessä
Tässä varsinaiset ja lisäosat on yhdistetty ja osa-alueet ovat vahvuusjärjestyksessä:

(1) Koulun kerhotoiminta 5,45
(2) Oppimisympäristön turvallisuus 5,3
(3) Henkilöstö 4,95
(4) Johtaminen 4,9

(5) Aamu- ja ip-toiminta 4,8
(5) Kodin ja koulun yhteistyö 4,8
(5) Opetus ja opetusjärjestelyt lisäosa 4,8
(5) Oppiminen 4,8

(9) Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki  4,75
(10) Taloudelliset resurssit 4,7
(11) Arviointi  4,5
(12) Osallisuus ja vaikuttaminen 4,45
(13) Opetussuunnitelman toteutuminen 4,25

(14) Fyysinen oppimisympäristö 3,15

Yksittäisten osioiden TOP TEN
Tässä 10 korkeimman keskiarvon saanutta yksittäistä kysymystä/osiota:
(1) Koulumme kerhotoiminta on monpuolista 5,8
(2) Kerho-ohjaajat tietävät keskeiset vastuuseen liittyvät asiat 5,7
(2) Kerhoista on  tiedotettu monipuolisesti 5,7
(2) Noudatan työturvallisuusohjeita 5,7
(5) Kerhoja ohjaavat ammattitaitoiset ohjaajat 5,6
(5) Kerho-ohjaajat tietävät keskeiset turvallisuuteen liittyvät asiat 5.6
(5) Kodin ja koulun yhteistyö on lähtökohdiltaan myönteistä ja keskustelevaa 5.6
(5) Noudatan tietoturvaohjeita 5,6
(9)Kasvatuskumppanuus kotien kanssa tukee oppilaiden oppimista 5,4
(9)Kerhotoiminta on tavoitteellista 5.4
(9)Kerhotoimintaa kehitetään saadun palautteen pohjalta 5.4
(9) Kerhotoiminnan suunnittelussa huomioidaan oppilaitten erilaiset tarpeet 5,4
(9) Tuen koulun johtoa sen tehtävässä 5,4
(9) Koulussamme on toimivat käytänteet kotien tiedottamiseen 5.4

 Yksittäisten osioiden BOTTOM  TEN
Tässä 10 alhaisimman keskiarvon saanutta yksittäistä kysymystä/osiota:
(-1) Aineluokat vastaavat tarpeita 1,7
(-2) Taito- ja taideaineiden (1) tilat vastaavat tarpeita 2,2
(-3) Koulun kirjasto vastaa tarpeita 2,5
(-3) Muut tilat vastaavat tarpeita 2.5
(-5) Liikuntatilat vastaavat tarpeita 2,6
(-6) Koulumme tilat ovat esteettömät 2,6
(-7) Koulumme tilojen kunnossapidosta ja korjauksista huolehditaan hyvin 2.8
(-7) Koulumme tilat ovat viihtyisät 2,8
(-9) Tieto- ja viestintätekniikan tilat vastaavat tarpeita 3,1  (hämmästyttää)
(-10) Koulussamme toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 3,4
(-10) Koulun piha-alue tukee kasvua ja oppimista 3.4

Rehtorin tulkintaesitys
Itsearvointiprosessi tähtää siihen, että koulu nostaa esiin omat vahvuutensa mutta myös muutaman oleellisen kehittämiskohteen. Koulun tulee myös etsiä keinoja, joilla kehittämistä tarvitsevia osa-alueita kohennetaan.

Yleisesti
Kaikkineen näyttää siltä, että tilanne Aurorassa on  erittäin haastavasta tilanteesta huolimatta hyvä. Yhtä osa-aluetta (fyysinen ympäristö) lukuunottamatta keskiarvot ovat hyvin korkeita. Osa-alueita, joihin olemme hyvin tyytyväisiä ovat ennenmuuta kerhotoiminta, henkilöstö, johtaminen, kodin ja koulun yhteistyö, opetus ja oppiminen ja joustavuus suhteessa iltapäivätoimintaan.

Henkilökunta kokee, että resursseja on riittävästi, oppimisympäristö on turvallinen ja että  tukea pystytään järjestämään.

Auroran vahvuudet
AURORAN keskeinen vahvuustekijä on rehtorin tulkinnan mukaan kouluyhteisö: opettajat, vanhemmat ja oppilaat.  Opetus toimii. Lapset oppivat. Tukea on tarjolla. Opetusta rikastetaan monipuolisella kerhotoiminmalla. Tarjolla on iltapäivätoimintaa.  Opettajat tunnistavat vastuunsa oppilaiden turvallisuudesta (sitoutuminen itsensäjohtamiseen).  Johtoon ollaan tyytyväisiä ja sitä tuetaan. Tiedotus koteihin toimiin hyvin ja teknologiaa hyödynnetään.

Auroran heikot kohdat
AURORAN keskeinen heikkous liittyy koulutiloihin, mikä ei ole kenellekään yllätys. Fyysisen  oppimisympäristön arvosanaa (3,15)  korottavat Kalajärven koulun tilat. Itsearvioinnin pohjalta selkeäksi kehittämiskohteiksi nouseekin kaksi:
(1) Uuden Auroran koulurakennuksen ja pihan suunnittelu pedagogisesti ja muutoinkin  esteettömäksi.
(2) Siitä huolehtiminen, että lukuvuosien  2014-15 ja 2015-16 ajaksi saadaan turvalliset, toimivat, esteettomät  ja riittävän väljät väistötilat pihoineen.

NÄIDEN kahden kehittämiskohteen lisäksi aineistosta nousee esiin eräitä  yksittäisiä asioita, joiden kohentamismahdollisuuksista henkilökuntaa puhutetaan maanantaina ja tiistaina.  Näitä ovat
- koulun kirjasto ei vastaa tarpeita (alhainen keskiarvo)
- kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen koulun arjessa (alhainen keskiarvo)
- johtamisen osa-alueella kehittämiskeskustelut (siinä oli suuri hajonta)
- henkilöstön osa-alueella perehdyttäminen (siinä oli suuri hajonta)
- oppilaiden osallisuuden kehittäminen (mm. opetussuunnitelman avaaminen ja kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen)
- vanhempien osallistamisessa opetussuunnitelmatyöhän oli myös iso hajonta
- yhteisopettajuuden hyödyntämisessä suuri hajonta
- OHR-työssä iso hajonta oli ajan suuntaamisessaä ennaltaehkäisevään toimintaaan.
-  säännölliset palautekäytännöt- senkin kohdala oli  suuri hajonta
-  tilojen siisteydestä huolehditaan hyvin: suuri hajonta
-  ulkopuolinen käyttö samoin suuri hajonta.
-  lähiympäristön hyödyntäminen: suuri hajonta.
-  iltapäivätoiminnan asiakirjojen sisältö kaikille selkeä suuri hajonta

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Voi, miten mukava olisi vastata noihin kysymyksiin myös näin oppilaan huoltajan roolissa!!!:)

Martti Hellström kirjoitti...

Huoltajille on tehty vastaava kysely.

Huoltajakyselyn tulokset on luettavissa osoitteessa:

http://aurorankoulu.blogspot.fi/2013/04/huoltajakyselyn-tulokset.html

Martti Hellström kirjoitti...

Oppilaille tehdyn kyselyn tulokset on luettavissa
osoittessa

http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2012/12/oppilaskyselyn-tuloksia.html