Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, helmikuuta 17, 2019

Tutkimustietoa aikuisoppimisesta 2000-luvulta

NYT esittelyvuorossa on teos:

Collin, Kaija ja Paloniemi, Susanna. (toim.). (2007).  Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttänä. Jyväskylä: Ps-kustannus.

Kirjan missio on kaksijakoinen: Toisaalta se kuvaa 2000-luvun aikuiskasvatusta tieteenä. Toisaalta se kuvaa, mitä  aikuisille tarjolla olevaa kasvatuksen kenttää ja sen historiallista kehitystä.

Tässä tiivistelmässä keskityn  kirjan kokonaisuuden kannalta sivuasiaan: Mitä tuosta kirjasta voisi oppia aikuisen oppimisesta. Tärkein lähteeni on Ulla Maija Vallealan artikkeli; 

"Oppiiko vanha koira uusia temppuja? Näkökulmia aikuisten opiskeluun ja oppimiseen"  

Aikuisoppiminen

Valleala tarkastelee aikuisoppimista tutkimustulosten pohjalta. Kiinnostus   aikuisoppimisen tutkimiseen heräsi 1920-1930-luvuilla. Aikuisen oppimiskykyä  pidettiin tuolloin heikompana kuin lasten ja nuorten.

Entä miten asiasta nyt ajatellaan? Aloitetaan ajattelusta.

Aikuinen ajattelee eri tavalla kuin lapsi (vrt. Piaget). Keski-iässä lisääntyy ns. dialektinen ajattelukyky. Aikuinen elää postformaalin ajattelun kehitysvaihetta (lisätty Piagetin malliin): Tieto ymmärretään suhteelliseksi. Vastakohtaisuudet ja ristiriitaisuudet kyetään integroimaan dialektiseksi kokonaisuudeksi. Miksi? Aikuisella on laajempi elämänkokemus, ymmärrys risiriitaisuuksien hyväksymiseen. Hän etenee ristiriitaisuuksista kohti synteesiä ja ratkaisua. Tietokäsitys muuttuu dualistisesta (mustavalkoisesta)  kohti relativistista. Tässä kehitysvaiheessa olevalle tieto on suhteellista ja muuttuvaa.

Aikuinen oppii asioita erilailla ja samalla lailla kuin lapsi.

Iän myötä  näkö- ja kuuloaisti heikkenevät, reaktioaika pitenee ja fyysinen voima vaihtelee. Työmuisti heikkenee  (myös siksi, että muistikapasitteettia kuluu muuhun- Jarvis). Tiedon prosessointi hidastuu. Pitkäkestoisessa muistissa ei ole havaittu muutoksia.

Terveen ihmisen oppimiskyky säilyy kuitenkin koko elinajan. (Kirjan lopussa todetaan ikääntymisprosessista, että  75-vuotiaana alkaa tapahtua keskeisiä muutoksia:  toimintojen  hidastuminen, sairaudet,  informaation prosessointi heikkenee)

Kuinka nämä iän tuomat oppimisen heikkoudet tulisi ottaa aikuisen oppimisessa huomioon?  Vallealan mukaan antamalla tarpeeksi aikaa ja  apuvälineitä muistin tueksi.

Aikuisella korostuu aikaisemman tiedon merkitys uuden asian ymmärtämisessä. Ausubel onkin tehnyt jaon mielekäs oppiminen vs. ulkoaoppiminen. Oppiminen on sitä mielekkäämpää, mitä paremmin uusi asia nivoutuu aikaisempaan tietorakenteeseen.  Itselleen merkityksellistä on helpompi omaksua ja palauttaa mieleen.

Kuinka tämä tulisi ottaa huomioon? Kytketään asia ajankohtaisiin ja oppijoille tärkeisiin asiohin.  Kaivetaan esiin aikaisempi tieto (MH).  Vastaanottavassa oppimisessa (kun tieto on suhteellisen staattista)  auttavat ns. ennakkojäsentäjät (johdatteleva yleiskuva) ja ankkuroivat ideat (yhteenveto, erot ja yhtymäkohdat aiemmin opittuun). Vanhaa ja uutta kannattaa jäsentää korkeammalla abstraktiotasolla.

Aikuisella on myös erilainen tapa ratkaista ongelmia kuin lapsilla. Lapsen ja nuoren älykkyyttä on kuvattu joustavaksi ja akateemiseksi älykkyydeksi; heidän on helppo omaksua kirjatietoja ja ratkaista asiayhteydestään irrallisia  teoreettisia ongelmia. Aikuisella on  kiteytynyt ja käytännöllinen älykkyys ja  parempi kyky käyttää käytännön  kokemusta ja kontekstualistista tietoa apuna ongelmien ratkaisussa.

Kuinka tämä tulisi ottaa aikuisen oppimisessa huomioon?  Hyödyntämällä elämänkokemuksia.(MH)

Aikuisen oppimiseen on todettu liittyvän vielä vahvempia tunnetekijöitä kuin nuoren tai lapsen oppimiseen (kouluaikaiset pettymykset kytkeytyvät uudelleen päälle). Tunnereaktiot aktivoituvat erityisesti arviointi- ja palautetilanteossa. Palaute on aikuiselle tärkeää, koska vaikuttaa motivaatioon.

Miten tämä tulisi ottaa huomioon?  Lääkkeenä on myönteinen ja turvallinen ilmapiiri.  Myönteinen palaute on tärkeää (vrt. Skinner ja Thorndike, Palautetta tulee antaa mahdollisimman pian ja siihen tulee sisältyä positiivinen kannustava osa (Rogers 2004). Hyvä palaute on dialogista, siihen kuuluu itsearviointi. Palautteen antoa helpottavat selkeät tavoitteet. Rogers suositteleekin  tavoitteiden esittämistä  selkeinä käyttäytymistavoitteina: mitä aikuienn osaa tehdä opintokokonaisuuden lopussa ja mihin arviointi kohdistuu.

Aikuisella on  enemmän mahdollisuuksia ohjata, arvioida ja tarkkailla  omaa oppimistaan ja  katsoa asioita monesta näkökulmasta kuin nuoremmilla. Aikuisen itseohjautuvuus ei ole kuitenkaan  itsestään selvää. Itseohjautuvan oppijan piirteitä ovat sisäinen motivaatio, suunnitelmallisuus. itseluottamus, oma-aloitteisuus, luovuus ja joustavuus (Koro 1993).

Miten itseohjautuvutta voi tukea?  Itseohjautuvuus toteutuu vain vahvasti ja taitavasti ohjatussa opiskelussa, jossa opiskelijan on mahdollista sitoutua opintoihin ja opiskeluyhteisöön.

Aikuisopiskelu

Malcolm S. Knowlesin mukaan  aikuisen opiskelua suuntaavat itse havaitut oppimisen tarpeet ja vahva sisäinen motivaatio. Aikuinen odottaa  opiskelultaan välitöntä sovellusarvoa käytäntöön. .  .

Aikuisen opiskeluun vaikuttaa hänen elämänkokemuksensa. Tämä kokemus on  käytönnöllistä, sosiaalista ja ammatillista. Tästä syystä aikuiset ovat joukkona hyvin heterogeeninen.

Aikuisen persoonalliset tavat ovat melko vakiintuneita: Kuinka tehdä havaintoja, ajatella, muistaa, ratkoa ongelmia. Ne voivat myös haitata opiskelua.

Poisoppimisesta 

Jack Mezirov tunnetaan transformatiivisen oppimisen isänä. Hänen mukaansa  elämän aikana vakiintuu  tapa tulkita todellisuutta= merkitysperspektiivi. Se on välttämätön tulkintojen ja uuden oppimisen viitekehys. Jos se on jäykkä, se rajoittaa luovuutta ja uuden oppimista.

Syvällinen oppiminen edellyttää muutosta tässä vakiintuneessa ja osittain tiedostamattomassa tavassa havaita ja tulkita maailmaan. On arvioitava oman merkitysperspektiivin taustalla olevia ennakko-oletuksia. Tavoitteena on entistä  kattavampi avoimempi, erottelukykyisempi ja johdonmukaisempi tapa tarkastella maailmaa.

Aikuisen on mahdollista arvioida kriittisesti lapsuuden ja nuoruuden sosialisaation tuloksena muodostuneita ns. merkitysperspektiivien vääristymiä.

Merkitysperspektiivin muutos edellyttää kokemusta sitä, että  aiempi viitekehys on riittämätön ilmiön ymmärtämiselle tai että vakiintuneet tavat toimia eivät enää ole sopivia tai tehokkaita uudessa tilanteessa.  Malinen kutsuu tällaista kokemusta säröksi. Aikuisten oppimisen ohjaajan tärkein tehtävä on aikaansaada särökokemuksia  oppijassa.

Transformatiivinen oppiminen (tiedostaminen ja kriittinen reflektio) edellyttää dialogia, se ei voi tapahtua yksisuuntaisen opettamisen avulla. Transformatiivinen aikuiskasvattaja ei ole opettaja vaan fasilitaattori tai koordinoija. Dialogin tulisi olla tasa-arvoista.

Aikuiset hakeutuvat opiskelemaan persoonallisen kehityksen siirtymissä ja muutostilanteissa. Merkittävissä elämänmuutoksissa  oppiminen ja opiskelu koetaan erityisen merkityksellisiksi ja vaikuttaviksi. Erityisesti myönteisiksi koetuissa.


Lisäksi Löysin nämä helmet

Aikuinen

Kuka on aikuinen? 25-vuotias tai vanhempi, joka palaa koulutukseen ensimmäisen koulutusvaiheen ja tauon jälkeen. Hänellä on aikuiselle tyypilliset roolit,  autonomia, vastuu itsestä ja lähimmäisistä sekä  yhteiskunnallinen toiminta.

Aikuiskasvatuksen tavoitteet ja keinot

… jos tarvitaan aloitteellisuutta, mielikuvitusta, luovaa älykkyyttä, pitää näitä ominaisuuksia kehittää opettamalla leikkejä, taiteita, humanistisia tieteitä, uskontoa ja filosofiaa, siis yleissivistystä… (Urpo Harva)

Kokemus ja oppiminen

Oppiminen edellyttää kaikenikäisiltä vuorovaikutusta  ympäristön kanssa ja se perustuu kokemukseen.   Oppiminen perustuu kokemukseen, mutta kaikki kokemukset eivät ole kasvattavia Kasvattava kokemus:  liittyy aikaisempaan kokemuksiin- ja sillä on oltava ajallista jatkuvuutta. Kokemuksen oltava osa sitä ympäristöä, jossa se koetaan. (John Dewey).

On olemassa kahdenlaisia: aikaisempia ja episodisia (uusia) kokemuksia (Jarvis). Molempia tarvitaan oppimisessa. Kokemus voi olla ensisijainen (autenttinen) tai toissijainen kokemus: esim. lukemalla.

Esim. lukeminen tai luento  ei ole vielä oppimista. Ne ovat vasta kokemuksia. Oppimiseksi ne  muuttuvat  reflektoimalla ja muokkaamalla, esim. keskustellen tai  kirjoittaen. Tärkein reflektoinnin tapa on muotoilu sanoiksi.

Ihminen oppii omista kokemuksista mutta myös tarkkailemalla muita ihmisiä ja heidän toimintansa seurauksia. Banduran (1986) teoria sai alkunsa lapsista, jotka  jäljittelevät, mutta jäljittelyä ja havainnomalla oppimista  tapahtuu myös aikuisten oppimisympäristöissä. Esim. noviisi seuraa expertin työtä.

Kolb on laatinut Deweyn, Piagetin ja Lewinin ajatusten pohjalta  kokemuksellisen oppimisen teorian
Siinä oppimisen edellytyksenä ovat  kokemuksen erittely ja reflektointi. Kokemus muutetaan tiedoksi  konkreettisen kokemisen, kokemuksen reflektoinnin, käsitteellistämisen ja uuden tiedon aktiivisen kokeilemisen kautta. Kokemus hankitaan, otetaan haltuun, muokataan ja prosessoidaan, Kokemuksen voi hankkia lukemalla tai tekemällä. Kolbin mukaan pitää toteuttaa kaikki kokemuksellisen syklin vaiheet. Barnett on lisännyt malliin   suunnitteluvaiheen.

Mentoroinnin kolme tapaa

Mentorointi  (Shea 1994)

  1. spontaanit tilanteet
  2. tavoitteelliset, epämuodolliset vuorovaikutussuhteet
  3. muodolliset mentorointiohjelmat.

Oppimisen määritelmiä

Mitä on oppiminen?  Oppimispsykologian mukaan  käyttäytymisen pysyvä muutos.
Oppimisesta on kaksi mielikuvaa: Varastoimismielikuva ja toisaalta  oppiminen uudenlaisena merkityksenantona ja uudenlaisina tapoina tehdä asioita.
Behavorismissa oppiminen on  ympäristön aiheuttama havaittava muutos käyttäytymisessä.
Ihminen sopeutuu. Yhä sovelletaan  Pavlovin pohjalta mm. tunteisiin  (Valleala)

Oppimisen tuotokset

Oppimisen tuotoksia  osaaminen, tiedot, taidot, tutkinnot s. 36 (Eero Pantzar)

Oppimisympäristöt

Toimintaympäristö, jonka puitteissa oppiminen tapahtuu. Oppimisen edellytykset ja tavat ovat erilaisia  erilaisissa toimintaympäristöissä.  Aikuisen toimintaympäristöjä ovat työ, koti, harrastukset, vapaa-aika, matkustaminen ja  erilaiset yhteiskunnalliset aktiviteetit

Työ oppimisympäristönä

Miten työssä opitaan: Kolme keinoa erotelyu
1.  hiljainen tieto julkilausuttuksi tiedoksi. Kielellisenä voidaan jakaa.
2. Engeströmin ekspansiivinen oppiminen: oppiminen lähtee ristiriitojen tunnistamisesta ja  niiden histotiallisen kehityksen arvoinnista kohti uusia työkäytäntöjä. Esim. kaksi eri tiimia pohtii arjen ongelmia , tapahtuu rajanylityksiä, syntyy uusia käsitteitä. Prosessin alussa ei ole mitään opetettavaa os. ”Opittava uusi asia luodaan samalla kun se opitaan.”
3. Tiedon rakentelu työyhteisössä. Ideat. Mallit. strategiat.
Lisäksi mm. mentorointi ja henkilöstön kehittäminen.

Työssä opitaan vaikka ei aina ole tarkoitus oppia. Oppimista tapahtuu työn oheistuotteena- myös itsestä ja työtovereista. Aikuisen oppiminen  alkaa sein  siitä, ettei ole varma jostain asiasta ja jokin uusi asia pakottaa ottamaan siitä selvää .

Kaija Collinin mukaan  on havaittu, että työ itsessään opettaa aikuisia ammattiin ja ammatissa jopa tehokkaammin kuin formaalisessa koulutuksessa saatu oppi.

Ei kommentteja: