Kirjoja

Kirjoja

lauantaina, tammikuuta 02, 2021

Peruskoulun päättöarvioinnin arvosana 5

HIENOA!

Opetushallitus on saanut valmiiksi kriteerit  eri oppiaineisiin peruskoulun päättöarviointiin arvosanoille 5, 7, 8 ja  9. Takana on mittava, vaativa työ. Tuloksena  on iso oikeudemukaisuusloikka, kun pohditaan eri peruskouluista hyvin todisituksin valmistuvien tasa-arvoisia mahdollisuuksia hakea mm. lukiopaikkaa.

MINUSTA erityisen hienoa on, että nyt on kansallisesti yhtenäisesti määritelty se vähimmäisosaamistaso, jolla saa päättötodistuksen ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

LUIN yli 300-sivuisen kriteeristön ja yritin tiivistää yliainerajaisesti, millaisena tuo arvosanan 5 "välttävä"  osaaminen kuvataan. 

Kävin läpi kaikki oppiaineet - kielistä otin vain näytteen samoin lukuisista uskonnoista. Kokosin käytetyt verbit. P-merkintä kertoo, kuinka monta kertaa verbiä käytettiin. Luku on suuntaa-antava.

Mitä on välttävä osaaminen peruskoulun päättyessä?

SAADAKSEEEN arvosanan viisi, oppilaan on osattava:

 • antaa esimerkin 4p /joitain esimerkkejä/yksittäisen esimerkin . Joissain aineissa riittää, kun osaa antaa sen ohjatusti  
 • asettaa opettajan avulla konkreettisen työskentelyyn liittyvän oppimisen tavoitteen.  1p. 
 • erottaa toisistaan  kaksi aisaa. 2p. 
 • esittää ohjatusti ratkaisuja. 1p
 • etsiä/ hakea/hankki  tietoa/yksittäisiä tietoja annetuista/erilaisista  lähteistäerilaisista tietolähteistä ohjatusti tai yksilöllisesti ohjausti 7p. Eräässä aineessa tietojen hyödyntäminen ja tulkitseminen on kuienkin vähäistä. 
 • havainnoida .. piirteitä. 1p
 • ideoida...  mallien ja apukysymysten avulla 1p
 • ilmaista itseään/mielipiteensä...ymmärrettäväi/ hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja 3p
 • ilmansuunnat. 1p
 • ilmaista itseään ymmärrettävästi/mielipiteensä ja sille jonkin perustelun
 • jäsentää ohjattuna ongelmia ja ratkaisee osia ongelmasta. 1p
 • kertoa 8p jotakin/että/esimerkkejä/merkityksen/ero/mitä tukimuksessa  tehtiin/ havainnoistaan ... 
 • kertoa murtoluvun kokonaisluvulla. 1p
 • kirjoittaa 3p  joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja/kirjoittaa/...hyödyntäen. 
 • koostaa ohjatusti  1p 
 • kuunnella 1p
 • kuvata 3p esimerkin miten/ jotakin...
 • kuvailla 4p 
 • käyttää 12p  joitakin/joitakin itselle sopivia tapoja/ joissakin muodoissa/ muutamia kaikkein yleisimpia/  käyttää ohjelmaa  ohjatusti.  
 • laskee 10p : päässään päässään lyhyitä laskutoimituksia/  /laskee samannimisten, positiivisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja lausekkeen arvon ja lukee leikkaus- pisteiden koordinaatteja/hypotenuusan pituuden käyttämällä Pythagoraan lausetta/keskiarvon ja määrittää ohjattuna tyyppiarvon ja mediaanin / suorakulmion pinta-alan ja suorakulmaisen särmiön tilavuuden./prosenttiosuuden/  ohjattuna niihin liittyviä laskuja/  ohjattuna ympyrän keän pituuden/
 • liittää 1p joitakin käsitteitä niitä annetuihin ilmiöihin. 
 • luettelee 2p  
 • lukea ..2p  taulukosta/ yksinkertaisia tekstejä
 • luokitella 1p
 • löytää ohjattuna/löytää ohjatusti  2p  informaatiota hänelle annetusta lähteestä.säännönmukaisuuksia. 
 • muuntaa yleisimmin käytettyjä...yksiköitä. 1p
 • nimetä 41 p  yksittäisiä /jonkin/ joitakin kuten..vähintään kaksi/eron,  esimerkkejä, keinon, kieliä,  kulmia ja monikulmioita, käsitteitä, merkityksen taitoja, tekijöitä, tietoja, palveluita, risiriitatilanteita, perusteen/perusteita,  piirteitä, päälajit seurauksen/toimintatavan, vaiheita,  vahvuutensa tai kehittämikoheensa, vaikutuskeinon, 
 • muodostaa tulkinnan  opettajan ohjaamana jostain lähteestä 1p
 • ottaa kantaa yhteiskunnalliseen aiheeseen.  1p
 • piirtää ohjattuna ensimmäisen asteen funktion kuvaa- jan koordinaatistoon/suoran suhteen symmetrisiä kuvioita.  1p
 • pitää lyhyen puhe-esityksen tutusta aiheesta 1p
 • perustella mielipiteensä 1p
 • pohtii 1p  ohjattuna tuloksen mielekkyyttä
 • poimia 1p  sisältöjä apukysymysten avulla 
 • pyytää toistamista tai hidastamista.  1p
 • päätellä 3p  ohjattuna klassisia todennäköisyyksiä/ prosenttiosuuden/ päättelee ohjattuna vaillinaisen toi sen asteen yhtälön jonkin ratkaisun.
 • rakentaa yksinkertaisen ketjun 1p
 • ratkaisee ohjattuna ensimmäisen asteen yhtälöitä 1p
 • sanallistaa suullisesti tai kirjallisesti opettajalle jonkin havaintonsa. 1p
 • selittää 3p ...ilmiöitä käyttäen joitakin... käsitteitä./ohjattuna tuottamansa ratkaisun/  prosenttiluvun osoittaman määrän 
 • selostaa yksinkertaisen ...tehdä havaintoja joistakin/tehdä tietyn työvaiheen konkeettisesti ohjat- tuna./yksinkertaisen tiivistyksen luetun, kuullun tai nähdyn pohjalta.  3p
 • selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.  1p
 • sijoittaa annetun desimaaliluvun lukusuoralle. 1p
 • suhteuttaa opettajan ohajaamana 1p
 • suunnitella omaa työtään annetun ohjeen ja esimerkin pohjalta. 1p
 • säädelllä  toimintaansa ja tunneilmaisuaan niin, että pystyy toimimaan liikuntatilanteissa muiden kanssa. 1p
 • tehdä havaintoja yksilöllisesti ohjeistettuna. 1p
 • testata ohjattuna valmiita ohjelmia 1p 
 • tietää 4p , mitä .../miten/että / tarpeellisuuden.  
 • toimia  2p ohjatusti osana ryhmää. / tutussa ryhmässä ja arkisissa vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa 45 p/ohjatusti/opettajan ohjaamana/  annetuista esimerkeistä  erilaisia /arvon/ asioita/ edellytyksiä/ eettisen ulottuvuuden/ eroja/että/ ilmiöitä/ joidenkin ilmiöiden liittymisen/joitakin lajeja/ karttamerkkejä/kulttuureja/ käsitteitä/mahdollisuuksia/ merkityksen/merkkkejä/ miten/ominaisuuksia/ perusteluja näkemyksiä/ periaatteita/ symboleia/ tapoja/ tekstistä yksittäisiä tietoja/ tilanteita/ toimijoit/ toiminaohjeita/ otulkintoja/työtehtöviä/ yksinkertaisia/ tuottaa 3p ...  mallien ja apukysymysten avulla/ yksinkertaisia...  itselleen tutuista aiheista/ yksinkertaisen teksin, jonka viestistä saa selvän.
 • tutkia kolmion suorakulmaisuutta 1p
 • uida 10 m. 
 • vastata ohjatusti menneisyyttä koskeviin kysymyksiin hänelle annetun tietolähteen pohjalta. vertailla ohjattuna tietoa ....perusteella 1 p
 • yhdistää samanmuotoisia termejä.  1 p
 • ymmärtää harjoiteltua, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta. 1p
 • ääntää joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi 1p 

Arvosanaan edellytetään myös tiettyjä toimia. Oppilas

 • harjoittelee 3 p.  ohjatusti /yksilöllisesti ohjattuna. 
 • havaitsee ohjattuna … yhteyksiä. 1p
 • ilmaisee  konkreettisesti ohjattuna 3p.  havaintojaan/ ajatuksiaan/ajatteluaan jollakin tavalla.
 • kehittää osaamistaan opettajan tukemana jollakin osaamisen osa- alueella annetun tavoitteen suuntaisesti.  1p
 • kokeilee joitakin 5 p , joissain aineissa ohjatusti. 
 • kuuntelee 1p  
 • kykenee ohjattuna aloittamaan työskenteyn ja ylläpitämään sitä. 1p
 • käyttää 5 p  ohjatusti /osana  jotakin/tarvittaessa konkreettisesti ohjattuna/ohjatusti  . 
 • noudattaa  3p annettavia turvallisuusohjeita/ tekijänoikeuksia 
 • on lukenut muutamia kokonaisia kaunokirjallisia tekstejä, esimerkiksi novelleja. ptoimii opettajan ohjaamana.  1p
 • osallistuu 17p  opetukseen laboatoriossa ja maastossa./kasvien kasvatukseen/biologisen tutkimuksen/pienimuotoisen tutkimuksen toteutukseen  /kenttätutkimuksiin ohjatusti. / lähiympäristön vaalimi- seen/ kokeelliseen työskentelyyn hvainnoimalla/musisoivan ryhmän toimintaan opettajan konk-reettisen ohjeen mukaan /soittamiseen konkreettisen ohjauksen alaisena. musiikkia ja liikettä yhdistävään toimintaan ryhmän jäsenenä´ /luovan tuottamisen prosessiin/pohdintaan/satunnaisesti ja valikoiden toimintaan./ kysmysten tukemana keskusteluun 
 • osoittaa 8 ohjatusti, miten/eroja /tunnistavansa esimerkkien avulla / esimerkeistä / tuntevansa joitakin/ tunnistavansa  
 • ottaa ...ilmaisussaan huomioon 1p
 • ottaa vastaan palautetta 1p
 • suoriutuu ohjatusti...yksittäisistä työtehtävistä. 1p
 • tarvitsee paljon apukeinoja 2p. ohjausta ja apua työn suunnittelemsessa ja toteutta-misessa. 
 • toimii 2p  aikataulussa hygieenisesti ja turvallisesti ohjattuna. 
 • tukeutuu viestinnässään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. 
 • tutustuu johonkin oppimista tukevaan simulaatioon. /tutustuu johonkin oppimista tukevaan simulaatioon. / matematiikan oppimista tukevaan ohjelmistoon
 • työskentelee  2p vaihe kerrallaan/valkoimiensa ihmisen kanssa …. 1p
 • ylläpitää tehtävien sekä työympäristön järjestystä ohjattuna. 1p

PERÄSTÄ KUULUU, SANOI TORVENSOITAJA


KUTEN verbilistasta huomaa hyväksyttävän osaamisen tasoa on kuvattu hyvin rikkalla verbistöllä. Hylätyn ja hyväksytyn osaamisen rajaa kuvaa mielestäni seuraava tiivistys.

Kaikkea ei tarvitse osata eikä ainakaan kovin syvällisesti. Riittää kun tunnistaa jotakin opitusta, käyttää sitä, pysyy antamaan opituille asioille nimen  ja pysyy antamaan esimerkkejä niistä .

Kovin monessa aineessa on tärkeää, että osallistuu  ja käyttää opetettavia taitoja ja tietoja. 

Kun annetaan näyttöä osaamisesta on lupa saada ohjausta opettajalta, joskus kavereilakin, apukysymyksiä ja malleja.

JOISSAIN ainessa vaatimustaso on selvästi korkeampi. Näin näen mm. matematiikan. Siinä pitää oikeasti osata laskea ja ratkoa ongelmia. Äidinkielessä ja vieraissakin kielissä osaamisen tasovaatimus on jo kevyempi.  

EHKÄ parasta näissä tarkennetuissa kriteereissä on, että ne ohjaavat opettajaa suunnittelemaan näytöiksi tarkoitetut  tehtävät  ja näyttötilanteet näiden hyväksymisrajalla olevien kohdalta oikean tasoisiksi. 

1 kommentti:

Nimetön kirjoitti...

Kiitos! Ohjatusti pääsee peruskoulusta läpi... Eipä ole kovin mielekästä tehdä tuen papereita, kun homma hoituu ilmankin.

Hassu yksityiskohta on liikunnan uinti: vitoseen tarvitaan uimataitoa 10m. Lapseni on jo peruskoulun suorittanut, uimassa kävivät muistaakseni viimeisen kerran kolmannella luokalla (kunnassa ei ole uimahallia ja järveen opettajat eivät yleensä uskalla ison ryhmän kanssa mennä).