Kirjoja

Kirjoja

tiistaina, heinäkuuta 11, 2017

NPDL- auditoinnin käsikirja

NPDL (New Pedagogies for Deep Learning)-syväoppimisen uusi pedagogiikka rantautui Suomeenkin vuonna 2014. Kyseessä  on kansainvälinen oppimisen, opetuksen, koulukulttuurin sekä koulun ja opetustoimen johtamisen  kokonaisvaltainen tutkimus- ja kehittämisohjelma.
Ohjelman  kehittäjä on kanadalainen emeritusprofeessori  Michael Fullan tiimeineen (Fullan, Quinn & McEchen). Hän on  maailmankuulu koulun uudistamisen ja kehittämisen asiantuntija.

NPDL

NPDL:n perusideana on luoda oppilaille mahdollisuuksi harjoitella ns. tulevaisuustaitoja. Suomalaisessa opsissa niitä kutsutaan laaja-alaiseksi (7) osaamiseksi, NPDL:ssä ydintaidoiksi (6).

Nämä kuusi ydintaitoa ovat:
- itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen (character) 

- globaali kansalaisuus (citizenship) 

- tiimityötaidot (collaboration) 

- viestintä- ja vuorovaikutustaidot (communication) 

- luovuus (creativity) 
ja
- kriittinen ajattelu ja ajattelun taidot (critical 
thinking). 


Kutakin ydintaitoa harjoitellaan johdonmukaisesti.  Ideana on kehittyä osaajana niin, että osaamisessa tapahtuu laadullinen - ei määrällinen- muutos. Työn tueksi on luotu laaja taulukosti, jossa kuin taito on jaettu osatavoitteisiin ja kutakin kuvataan neljää eri taidon tasolla. Taitotasoja voidaan käyttää oppimistehtävien suunnittelussa mutta myös mittareina toiminnan arvioinnissa. Hieman vastaavanlaiset rubriikit on laadittu myös kuvaamaan koulun toimintakulttuuria ja opettajien osamista.

SUOMESSA on jo satakunta NPDL-ohjelmaan (Täällä sitä kutsutaan Oppimisen Pohjantähti -ohjelmaksi) liittynyttä koulua. Vaikka itse ohjelma on nyt päättynyt,  NPDL-kehittämistyö jatkuu Espoon koordinoimana.

Auditointikäsikirja

KOULUJEN kehittämistyön tueksi ohjelman päätöstilaisuudessa  työtä jatkava Suomen NPDL-maaklusteri julkisti NPDL-auditointikäsikirjan - Työkalun syväoppimisen vertaisauditointiin.
Kirjoittajina ovat  Peter Johnson ja   Hannu Laukkanen. Kirjaa varten  herrat tekivät mittavaa pohjatyötä ja toteuttivat myös auditointipilotin.

Käsikirjan mukaan " auditointi on organisaation tai jonkun valitun kohteen toiminnan arvioinnin muoto, jolla pyritään yleensä tutkimaan monimenetelmäisesti yhtä kohdeyhteisöä tai tapausta mahdollisimman syvällisesti. Alun perin auditoinnilla on tarkoitettu tilintarkastusta. Auditointi voi olla ulkoista, jolloin auditoijat tulevat organisaation tai kohteen ulkopuolelta. Auditointi voi olla myös sisäistä tai vertaisauditointia, jolloin auditoijat ovat kohteen kannalta kollegoita, mutta työskentelevät eri organisaatiossa."

Yksinkertaisemnin: auditointi on sitä, että ulkopuolinen taho tulee katsomaan, mitä koulussa touhutaan ja antaa näkemänsä (ja muutoin kokoamansa materiaalin) pohjalta keskustellen rakentavaa palautetta.

TARKOITUS on, että NPDL- kunnat ottavat käsikirjan käteen ja alkavat auditoida toimintaa. Auditointi tapahtuisi ns. vertaisarviointia. Vierailuryhmässä oli kunnan omaa väkeä, koulutoimen ylätasolta aina ruohonjuuritasolle - myös opettajia (jostain syystä oppilaita ei mainita).

Auditointiprosessi

NPDL-auditointiprosessi etenisi näin:
  1. Esikysely (Webropol-pohjainen; 9 pääaluetta. Kustakin useita väittämiä, ja niitä arvioidaan asteikolla 1-3 ja  en osaa sanoa (Orastavaa kehtystö /Kehittynyt  voimakkaasti/ Kehittynyt huippuunsa) 
  2. Auditointikäynti  koulussa  (Esikyselyjen tulokset lähetetään  etukäteen ja  vastalahjaksi pyydetään päivän ohjelma: 2a)   Oppilaiden työskentelyä havainnoidaan esim. aamupäivällä noin tunnin verran. Havainnoinnin yhteydessä voi myös  pikahaastatella 2–3 oppilasta luokasta). 2b) iltapäivällä pidetään  opettajien, rehtorien ja opetustoimen johdon ryhmähaastattelut. (Valmiissa haastattelurungossa on 8 pääosa-aluetta ja kussakin alakysymyksiä.
  3. Auditointiryhmän oma yhteenvetopalaveri (päättää Auditointikäynnin). Tässä ryhmän reflektiivisessä yhteenvetokeskustelussa täytetään  alustavasti täytetiin ns. CAT- analyysikehikko (Coherence Assessment Tool -arviointikehikko). Siinä arvioidaan neljää  kohdetta, kussakin on kolme laadullista kuvausta.
  4. Tämän jälkeen esim. kuukauden aikana aineiston analyysoidaan.  Pääkysymyksiä on kaksi: (a) Millaisen merkityksen haastateltavat antavat NPDL:lle oppimiskulttuurin kehittämisen inter- ventiona? 
(b)  Miten haastateltavat näkevät kohdeyhteisön kehittyneen  NPDL:n implementoinnin vaikuuksesta? 
   
  5. Raportointikokouksessa esitellään tulokset ja  3-5- kehittämissuositusta.
  6. Tämän jälkeen koulu laatii oman jatkokehittämissuunnitelman. Käsikirjassa on valmis pohja.

(Kovasti benchmarkingia muistuttavaa) MALLIA pilotoitiin lukuvuonna 2016–2017. Kokemukset oli vat rohkaisevia. Mukana oli neljä kau- punkia ja kaikkiaan kahdeksan koulua. Käytännön tasolla NPDL:n ydintaitojen kehittämiseen oli yhdistetty uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittäminen.

Ja sitten palautetta

ENSINNÄKIN tekijöille kuuluu kaunis kiitos. Sekä pilotointi että käsikirjan kirjoittaminen ovat olleet varmasti kova duuni. Auditointiprosessista syntyy selkeä kuva, myös sen vaativuudesta.

Esimerkiksi isoissa kaupungeissa sivistysjohto ei millään veny joka koulun auditointiin. Niin tärkeä kuin kehityksen monitasoisuus varmasti on, pelkään että koherenssin vaatimuksesta ja yhteistoiminnallisesta otteesta tiukasti kiinnipitämällä homma ei leviä.

Käyttäisinkin mallia mieluummin yksittäisten koulujen vertaiskehittämisen muotona. Ottaisin auditointiryhmään mukaan myös oppilaita ja vanhempia. Varaisin vierailun observointiin enemmän aikaa, esimerkiksi koko aamupäivän. Rajaisin tarkkailtavia kohtia.  Jakaisin valitut observointikohteet ryhmän eri jäsenten kesken - mutta antaisin tehdä myös muita havaintoja. Kuvaisin näkemäämme - mikä auttaisi myös analysoitaessa.

Pitäisin sitten  erikseen palautetilaisuuden kouluttain ja erillisen yhteisen semnaarinkoulutoimen johdon kanssa, kun kaikki NPDL-koulut on auditoitu ja varaisin sinne yhteenvedon jälkeen aikaa kehitellä koulujen jatkokehittämissuunnitelmia yhdessä.

VIELÄ kiitos Microsoftille käsikirja  nettijulkaisemiesta.

https://www.microsoftmahdollista.fi/100tarinaa/wp-content/uploads/2017/06/NDPL_506.pdf

Ei kommentteja: