Kirjoja

Kirjoja

keskiviikkona, maaliskuuta 04, 2015

Avoin fanikirje professori Timo Saloviidalle

FANITAN  Sinua, professori Timo Saloviita. Ylipäätään fanitan kaikkia, joilla on vahva moraalinen imperatiivi, joilla on taito sanoa mutkikkaat asiat yksinkertaisiksi ja jotka ovat saaneet  salasarkastisen retoorikon lahjan. Kun kirjoittajalla on nämä kolme ominaisuutta yhtäaikaa, syntyy viiltävää tekstiä. Kuten Sinulta tämän aamun Hesarissa. 

HESARIN yleisönosastolla oli siis Sinun esseesi, jolle toimitus (?)  oli antanut ärhäkän otsikon: "Opettajien edunvalvonta haittaa koulutyötä". Hienosti valittu otsikko. Istuu hyvin oikeistolaisen aikamme ajanhenkeen. Ja varmasti puolet Suomen opettajista veti pullakahvit heti aamukahvilla väärään kurkkuun. Ja sehän on meille oikein.

TAITAVANA retoorikkona osaat sekoittaa faktan  fiktioon. Esitit  heti alkuun retorisen väitteen:  "Opet­ta­jien omat nä­ke­myk­set ja int­res­sit vai­kut­ta­vat lii­kaa ope­tus­ryh­mien ko­koon, kou­lu­avus­ta­jien käyt­töön ja op­pi­lai­den siir­tä­mi­seen eri­tyis­luo­kil­le". Väite on teknisesti huikea,  lähes putinimainen. Että hyvinä pidetyt opettajat ajaisivat lasten etua onkin valetta. He ajavat vain omia etujaan. Opettajat ovatkin pahoja. Heti alkuun huikea jännite!

KUN jokin väite on esitetty, sille on on esitettävä perustelut. Kuinka opettajat voivat vaikuttaa liikaa? Kerrot: koska heitä on paljon  ja heillä on järjestö OAJ. Koska edus­kun­nas­sa  "o­pet­ta­ja­puo­luee­seen" kuu­luu 35 pro­sent­tia si­vis­tys­va­lio­kun­nan jä­se­nis­tä, mu­kaan lu­kien va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Kun kou­lu­lait kul­ke­vat si­vis­tys­va­lio­kun­nan kaut­ta, opet­ta­jat is­tu­vatkin siellä  it­seään kos­ke­vien la­kien pääl­lä. Onnitteluni. Salaliittoteoriat ovat aina innostaneet suomalaisia.

Sitten tulee kolme minusta vähän heikompaa perustelua: (1)  Opet­ta­jat hal­lit­se­vat myös Ope­tus­hal­li­tus­ta. (Tähän et välitä esittää todistetta). (2) Opettajat hallitsevat Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö­tä. Todisteena esität, että Henna Virkkunen (kok) ke­hui kerran  ope­tus­mi­nis­te­ri­nä mi­nis­te­riön­sä yh­teis­työ­tä OAJ:n kans­sa poik­keuk­sel­li­sen hy­väk­si. Kriittinen lukija taitaa kuitenkin tietää, että Virkkunen ei ole ollut enää pitkään aikaan opetusministeri. Hänen jälkeensä on ollut jo kaksi.  Eikä yhteistyökehuja ole tullut.  (3) OAJ:n ää­ni kuu­luu vir­ka­mies­ten kes­kuu­des­sa. (Tähän et esitä mitään todistetta). Mutta eihän vähemmän kriittinen lukija sitä huomaa.

TÄMÄN jälkeen palaat  kolmeen esimerkkiin, siitä kuinka opettajien edunvalvonnasta on haittaa sekä valtiolle että vammaisille oppilaille.

Ensimmäinen niistä on jälleen upea esimerkki taidostasi hämätä  sotkemalla  fiktiota faktaan. Kysymys on luokkakoosta. Väitteesi  etenee näin: opet­ta­jat kam­pan­joivat pien­ten luok­ka­ko­ko­jen puo­les­ta  (totta). Todellisuudessa luokkakoot eivät ole pieniä (verrattuna mihin?), Opet­ta­jien toi­veet on ym­mär­ret­ty to­dis­teek­si sii­tä, et­tä pie­nem­mät ope­tus­ryh­mät edis­tä­vät op­pi­mis­ta (puolitotta). Oikeaa tutkimusnäyttöä luokkakoosta ei ole (puolitotta). Opettajat ovat saaneet muut uskomaan, että he ovat puolueettomia (voi olla).  Ministerit ovat nielleet opettajien harhautuksen, ja rahaa on käytetty aivan turhaan. Opettajien itsekyys on maksanut Suomelle miljoonia. Mutta mitään näyttöä tuloksista ei ole (hmm. samaan aikaan opettajia lomautetaan, on sijaiskieltoja..)

Mukaasi  " to­si­asias­sa pie­nen ryh­mä­koon myön­tei­set vai­ku­tuk­set op­pi­mi­seen on to­det­tu vä­häi­sik­si. Ruot­sin vii­me vaa­lien al­la ta­lou­del­li­sen yh­teis­työn ja ke­hi­tyk­sen jär­jes­tö OECD va­roit­ti maa­ta tuh­laa­mas­ta ra­ho­jaan luok­ka­ko­ko­jen pie­nen­tä­mi­seen." Hmm.

RETORIIKAN taiturin peruskeinovalikkoon kuuluu hämmennyttävän informaation levittäminen. Siihen kuuluu, että vedotaan yksityistapauksiin- kuten tässä OECD:n kantaan. On kuitenkin ihan totta, että vaikuttavuustutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan luokkakoon yhteyttä akateemisiin oppimistuloksiin, vaikka se on arkijärjen mukaista. Mistä se voisi johtua? Otetaan esimerkki.
Luokassa on 30 oppilasta. Luokalle opetetaan matematiikan jakso ja  pidetään koe, joka pisteytetään 0- 20. Hyvin laaditussa kokeessa keskiarvo osuu 10 pisteeseen. Puolitetaan sitten  toinen (matsattu) luokka. Opetetaan matematiikkaa sille muutoin samalla lailla. Luokkakokoa on nyt pienennetty 50 %. Jotta luokkakoon ja osaamisen välillä olisi 1.00 korrelaatio, oppilaiden tulosten keskiarvon pitäisi nousta samat 50 %. Keskiarvon tulisi siis olla 10 p + 5 pistettä = 15 pistettä asteikolla 0-20.  Jokainen, jolla on arkijärkeä, ymmärtää, että tuollainen odotus on järjetön. Vaikuttavuuus-tutkimuksissa unohtuu, että jos luokkakokoa pienennetään puolella, jokainen oppilas saa opettajan  huomiota ja aikaa 100 % enemmän. Kiusaamistapauksiin  ja muihin häiriöihin kuluva aika puolittuu. Opettaja ehtii auttaa enemmän...
TOINEN esimerkkisi koskee kouluavustajien määrää. Olet  jo vuosia ollut sitä mieltä, että kouluavustajia (oikea termi taitaa kuitenkin olla koulunkäyntiavustajia) ei koulussa juuri tarvita muuta kuin fyysisesti vammaisten avustajiksi.

Kun on itse nähnyt sen valtavan osaamisen, mitä koulunkäyntiavustajille on ja sen hyödyn, mitä avustaja luokkaan ja oppilaille tuo, on pakko fanituksesta huolimatta loukkaantua  avustajia loukkaavista lauseistasi. Perustelet nonsoleerausta  lähdettä mainitsemmatta heitolla, että "Bri­tan­nias­sa osoi­tet­tiin, et­tä kou­lu­avus­ta­jien käyt­tö luo­kas­sa hei­ken­si eri­tyis­op­pi­lai­den suo­riu­tu­mis­ta: jos luo­kas­sa oli avus­ta­ja, opet­ta­ja jät­ti hei­koim­mat op­pi­laat kou­lut­ta­mat­to­man avus­ta­jan kon­tol­le". No just. Suomi on Britannia.

 Loppukaneetti on upea: "Opet­ta­jien apu­lais­ten tar­peel­la ei tun­nu ole­van mi­tään ra­jaa". Upea retorinen käännös. Koulunkäyntiavustaja onkin oikeasti opettajan pikku apulainen.

KOLMAS esimerkkisi  koski oppilaiden siirtoa eri­tyis­luo­kal­le. Se on mielestäsi Suomessa liian yleis­tä.  Olet ollut jo kauan samaa mieltä. " Siir­rot ovat eril­lis­koh­te­lua, jo­ka on pe­rus­tus­lain kuu­den­nen py­kä­län no­jal­la sal­lit­tua, mut­ta vaa­tii kor­kea­ta­soi­set pe­rus­te­lut. Muu­ten ky­se on syr­jin­näs­tä." Tunnet lain hyvin, ja  osaat todella syyllistää. Argh!

Mutta sitten kompastut. Väität; "Käy­tän­nös­sä op­pi­laan eri­tyis­luo­kal­le siir­toon riit­tää se, et­tä opet­ta­ja ja reh­to­ri pää­se­vät asias­ta yk­si­mie­li­syy­teen. Siir­ron pe­rus­te­luk­si riit­tää opet­ta­jan oma mie­li­pi­de, vaik­ka täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa vi­ran­hal­ti­ja pää­see to­dis­ta­maan omas­sa asias­saan: han­ka­lan op­pi­laan pois­ta­mi­nen luo­kas­ta vä­hen­tää opet­ta­jan työ­tä. Op­pi­laan oi­keus­tur­vaa hei­ken­tää se, et­tei eri­tyis­ope­tuk­sen tar­peel­le ole puo­luee­ton­ta tul­kin­taa."  Jatkat, että "Suo­mes­sa siir­to­jen koh­teek­si jou­tuu noin kuu­si pro­sent­tia pe­rus­kou­lun op­pi­lais­ta. Pe­rus­tel­tu tar­ve oli­si luul­ta­vas­ti al­le yh­den pro­sen­tin. Tä­hän lu­kuun on mah­dol­lis­ta pääs­tä, jos pää­tös­val­ta siir­rois­ta otet­tai­siin opet­ta­jil­ta ja an­net­tai­siin ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le". Olet mestari kertomaan asiat yksinkertaisiksi,  silloinkin kun  se tekee vääryyttä tosiasioille. Tässä kohtaa tekee ja pahasti. Yhdessäkään tuntemassani kunnassa päätöstä ei tehdä vasten vanhempien tahtoa. Päätöksentekoon osallistuu aina muitakin kuin koulunväki.

AIVAN klassisen retoriikan mukaisesti  päätät kirjoituksen loppunousuun, jossa ethos, pathos ja logos yhtyvät. "Yhdistyneet kansakunnat  on 1990-lu­vul­ta läh­tien vaa­ti­nut vam­mais­ten las­ten ope­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä ta­val­li­sil­la luo­kil­la. Tä­hän vel­voit­taa myös vuon­na 2006 hy­väk­syt­ty vam­mais­ten oi­keuk­sien so­pi­mus".  Itsekkäät opettajat asetetaan näin vammaisten oppilaiden oikeuksien toteutumisen esteeksi.  Demonisoit meidät opettajat. Puuttuu enää naulat arkkuun.

Timo, hyvä!

Olet kirjoittanut hienoja kirjoja. Olet ajanut tärkeitä asioita. Sinulla on iso sydän. Taistelet kaikin keinoin vammaisten  oikeuksien puolesta. Aaltoja.

Moni ajattelee tänään  kuten jesuiitat, että tarkoitus pyhittää keinot. Ehkä sinäkin. Minä en.  Viestisi siitä, että suurentakaa opetusryhmiä- se ei vaikuta tuloksiin, älkää palkatko koulunkäyntiavustajia - vaikka laki sitä edellyttää - ja integroikaa 4/5  erityisluokkien oppilaista yleisluokkiin  - ovat mannaa päättäjille, jotka ovat istuttaneet aivojensa ja sydämiensä tilalle säästöporsaan. Myönnän: et itseasiassa  lupaa koulunkäyntiavustajista luopumisesta koituvan säästöjä. Ehdotat, että va­pau­tu­neil­la palk­ka­ra­hoil­la saa­tai­siin li­sää eri­tyis­opet­ta­jia toi­mi­maan sa­man­ai­kais­opet­ta­ji­na ta­val­li­sis­sa luo­kis­sa.  Unohdat, että  vapaita erityisopettajia ei vain ole.

Koska olen oikeasti fanisi, uskallan päättää blogilastuni näin:

Timo hyvä! Pahimmat vahingot  tekevät usein ne, jotka haluavat hyvää.

Toivon, että löydät keskustelukumppanin, jonka kanssa saisit purkaa opettajiin liittyvän traumasi.


Martti Hellström

17 kommenttia:

Kai-Ari Lundell kirjoitti...

Ja tässä lisää:

http://www.properuskoulu.net/2015/03/yliopiston-kammiosta-kajahtaa.html

Kirsi Ihalainen kirjoitti...

Kiitos,Martti,monen opettajan puolesta.

Nimetön kirjoitti...

Kiitos! Juuri perusteltuja argumentteja Saloviidan perustelematon murjaisu kaipasi.

Nimetön kirjoitti...

Kiitos...olemme todellakin koulutettuja koulunkäynninohjaajia/koulunkäyntiavustajia ja tärkeässä roolissa yhdessä opettajan kanssa koululaisen arjessa koulupäivän aikana...

Helena kirjoitti...

Hyvä , Martti! Aaltoja. T. Seniori

Nimetön kirjoitti...

Tämä professori elää omassa maailmassaan. Hän ei ole ikinä tavannut erityislasta ei opettanut häntä, hän ei ole ollut tuntiakaan koulussa, tuskin käynytkään Suomessa koulussa. Hänen maailmansa on pelkästään kirjoituksissa ja ulkolaisissa kirjoituksissa. Näin syntyy vaarallinen yhdistelmä, joista on esimerkkejä maailmassa paljonkin. Siis arvon kouluväki älkää pahoittako mieltänne professorit siirtyvät eläkkeelle aikanaa.

Unknown kirjoitti...

Todella hyvä kirjoitus!

JPI kirjoitti...

Kiitos Martti
Ihmetyttää suuren valtakunnallisen lehden linja päästää pääkirjoitussivulle tällaisia ylilyöntejä.(ei ole ensimmäinen)
Vaikka kuinka on professori voisi jutun faktat tarkistuttaa jollain, jos toimittajan ammattitaito ei riitä
Jorma

MaaritE-R kirjoitti...

Isot kiitokset Martti. Toivottavasti vastauksesi saavuttaa ison väkijoukon... Hesarissakin?

Martti Hellström kirjoitti...

Kiitos!

Blogilastun on nyt luettu yli 6500 kertaa.
Hesarissa oli hienoja kommentteja.

Martti

Nimetön kirjoitti...

Hah, vieläkin olen Saloviidan kanssa samaa mieltä. Ja kyllä hän on kouluissa käynyt, voin todistaa. Mutta blokin pitäjä hyväksyy ja valitsee itse kommentit joita tänne voi kirjoittaa... hmm... miksiköhän?

Martti Hellström kirjoitti...

Kaikki tähän juttuun tulleet komentit on julkaistu:-)

Nimetön kirjoitti...

Kiitos Martti!Oma suosikkini on Saloviidan Työrauha luokkaan-opus.Toivotan hänet tervetulleeksi peruskouluun seuraamaan vaikka alkuun kymmeneksi vuodeksi työrauha-asioita.Saloviidalla on muistaakseni yhden oppitunnin opetuskokemus.

Nimetön kirjoitti...

Martti Hellström, te perustelette omia väitteitänne vielä vähemmän. Lisäksi sorrutte menemään henkilökohtaisuuksiin Saloviidan puhuessa yleisellä tasolla ja provosoiden.Not cool.

Martti Hellström kirjoitti...

Kiitos viestistä, Anonyymi.

Tämä Saloviidalle kommentiksi kirjoitettu blogilastu on tämän blogin neljänneksi luetuin. Se on käyty katsomassa 7470 kertaa.

Martti

Nimetön kirjoitti...

Kiitos. Voin sanoa, että aamukahvit menivät väärään kurkkuun Saloviidan kirjoituksen aikanaan luettuani. Jonkinlainen trauma hänellä tuntuu opettajista olevan. On surullista miten vähän hän arvostaa ammattikuntaa. Mikäli hänen edustamansa ajattelumalli leviää laajemmalle, ei meillä pian ole opettajia joita syyllistää. Eri maita on turha suoraan verrata keskenään, mutta länsinaapurissa on hyvä malli opettajan ammatin arvostuksen romahtamisesta. Toivottavasti meille ei käy samalla tavalla. Valtaosa tuntemistani nuorista opettajista tekee kovasti töitä yhä vaikeammissa olosuhteissa. Ja kovin moni heistä valitettavasti harkitsee jo nyt alan vaihtamista. Opettajuuden haasteet ovat tämän päivän Suomessa aivan erilaisia kuin vielä muutama kymmenen vuotta sitten. Toivoisin, että etenkin tulevia opettajia opettavat professorit valtuutettaisi tekemään sijaisuuksia tavallisissa kouluissa säännöllisesti. Päättäjillekin se voisi tehdä hyvää. Ihminen norsunluutorniutuu kovin helposti.

Nimetön kirjoitti...
Blogin järjestelmänvalvoja on poistanut tämän kommentin.