Kirjoja

Kirjoja

maanantaina, huhtikuuta 24, 2017

Mitä uusi ops "oikeasti" sanoo työtapojen valinnasta?


" Ihminen uskoo sen, mikä sopii hänen aikaisempiin käsityksiinä.
Hänen muistinsa valikoi ja muuttaa.
Hän tulkitsee asiat omalla tavallaan.
Hänen havaintonsakin ovat valikoivia.
"
MEILLE kaikille on tyypillistä, että tulkitsemme asioita. Näin on myös opetussuunnitelman kohdalla.   Vaikka luemme samaa tekstiä, ymmärrämme sanat kukin omalla tavallamme. Tahtomattamme myös valikoimme, mitä huomaamme lukemastamme. Huomaamme erityisesti sen, mikä kulloinkin vahvistaa omia aikaisempia käsityksiämme. Voi olla, että vaikka luulemme tietävämme "oikeasti",  emme vain tiedä, että vain luulemme. Erityisesti näin on, jos ymmärrys perustuu pikaselailuun tai kavereiden lukukertomuksiin.

EILEN julkaisin blogistekstin erään  tutun opettajan pettymyksestä, kun oppilaat halusivatkin, että hän opettaisi ja selittäisi.  Jutun luki   puolessa vuorokaudessa about 7000 ihmistä. Teema on siis tärkeä. Facebookissa juttua kommentoitiin kymmenissä puheenvuoroissa (kokoan niitä myöhemmin). Lukiessani kommentteja, käsitykseni ihmisten tavasta ymmärtää kovin valikoivasti vain vahvistui.

SIKSI kaivoin taas opsin perusteet esille, kokosin dataa  ja selvittelin itselleni, mitä se ops "oikeasti" sanoo työtapojen valinnasta. Tässä data ja sitten oma valikoiva tulkintani.

Työtavan valinnan perusteet

90-luvun opsista alkaen perusteissa on esitetty työtapojen valinnalle perusteita. 80-luvun perusteissa luotettiin vielä opettajan didaktiseen vapauteen.

Löysin vuoden 2014 perusteista seuraavia linjauksia:
 1. Perusopetuksessa hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja
 2. Työtapoja tulisi vaihdella
 3. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja. 
 4. Erikseen mainitaan myönteisesti: draama, itseohjautuvuutta  tukevat työtavat,  kokeellisuus, kokemukselliset  työtavat,  pelillisyys, projektimainen työskentely, ryhmään kuulumisen tunnetta tukevat työtavat, taiteen eri muodot / muut taiteelliset ilmaisukeinot,  toiminnalliset työtavat,  tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, yhdessä tekeminen, yhteisöllinen oppiminen, jossa osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja jossa oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa sekä henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista. 
 5. Työskentelyote on tutkiva
 6. Opetuksessa rakennetaan uutta tietoa ja näkemystä ja keksitään uutta.
 7. Opetuksessa tulisi etsiä vastauksia, kuunnella toisten näkemyksiä sekä samalla pohtia myös omaa sisäistä tietoaan. 
 8. Opetuksessa tulisi antaa tilaa oppilaiden kysymyksille
 9. Työskentelyote on luova, mielikuvitusta käytetään.
 10. Työskentelyn tulisi olla moniaistista ja monikanavaista. 
 11. Työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta 
 12. Työskentelyä kuvaa fyysinen aktiivisuus,  mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen
Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työtapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen.
 1. Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet 
 2. Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet
 3. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet
 4. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. 
 5. Opetuksen eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. 
 6. Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa 
 7. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot
 8. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet.   
 9. Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet. 
 10. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen 

Ja edelleen oppilaiden osallistamisesta omaan oppimiseensa:
 1. Oppilaita ohjataan ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan.  
 2. Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin 
Oma tulkintani: Martin viisi pointtia

TIIVISTÄN  (tulkiten) tuon datan omaksi "sisäiseksi tiedokseni" näin:
 1. Oppilaat ovat erilaisia. Tilanteet ovat erilaisia. Eri työtavat soveltuvat niihin erilailla. Opettaja valitsee työtavat kuhunkin opetustilanteeseen ja ottaa valinnassa monen monta asiaa huomioon (mm. oppilaiden toiveita). Valinnan keskeinen lähtökohta  on ops ja sen tavoitteet,  mutta  juuri näiden oppilaiden edellytyksiin (osaaminen, toiveet...) sopeutettuina.
 2. Ei ole yhtä oikeaa parasta työtapaa. Yksi työtapa ei sovi kaikkeen eikä kaikille.
 3. Opetuksessa käytetään  suunnitelmallisesti, monipuolisesti  ja vaihtelevasti eri työtapoja-  ei vain opettajalle tai oppilaille tuttuja ja heitä itseään heti innostavia.
 4. Erityisen suositeltavia ovat mm. työtavat, joissa oppilas pääsee mukaan vaikuttamaan omaan työhönsä, jossa työtä saa tehdä toiminnallisesti yhdessä toisten oppilaitten kanssa ja jossa rakennetaan yhdessä uutta tietoa ja omaa tietämistä.
 5. Tavoite on ohjata  oppilaita kokeilemaan erilaisia tapoja oppia, jotta hän löytää itselleen istuvimmat. "Opettaja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työtapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. "


Ei kommentteja: